Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dźwięk uderzeniowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Poprawa izolacyjności akustycznej stropu
PL
Obecnie na ukończeniu są prace nad nowelizacją norm ISO 717-1:2013 oraz ISO 717-2:2013 i wkrótce można się spodziewać ich nowych wydań. Normy te szczegółowo opisują metody wyznaczania jednoliczbowych wskaźników izolacyjności akustycznej od dźwięków zarówno powietrznych, jak i uderzeniowych. W artykule przedstawiono zmiany wprowadzane w normach.
EN
Work is underway to amend the ISO 717-1:2013 and ISO 717-2:2013 standards. At the time of writing, the work is nearing completion and new releases are expected soon. These standards describe in detail the methods of determining single-number indices airborne and impact sound insulation. This article describes the changes that these standards will undergo.
PL
W artykule przedstawiono analizę izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i uderzeniowych wybranych przegród w budynkach wielorodzinnych. Wyniki pomiarów izolacyjności akustycznej porównano z wymaganiami normowymi oraz zaprezentowano rozwiązania umożliwiające spełnienie tych wymagań. Przedstawiono także przykładowy wpływ ocieplenia ściany wewnętrznej na izolacyjność akustyczną.
EN
The article presents an analysis of acoustic insulation against airborne and impact sounds for selected partitions in multi-family buildings. The results of measurements of acoustic insulation are presented together with their comparison to standard requirements. Solution enabling meeting standard requirements were also presented. The article also presents an example of the impact of the application of internal wall insulation on the acoustic insulation.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów terenowych izolacyjności akustycznej w jednorodzinnym budynku mieszkalnym dwulokalowym. Bardzo dobre wyniki pomiarów uzupełniono informacjami dotyczącymi zasad prawidłowego projektowania ścian i stropów w tego rodzaju budynkach.
EN
The article presents the results of field measurements of acoustic insulation in a single-family building with two residence. Very good measurement results were supplemented with information on the principles of proper design of walls and ceilings in such buildings.
EN
In this paper, the authors present an engineering method to identify the transmission paths of structure-borne sounds. The method is based on the use of a standardised impact sound source with an insulation case. The advantage of this approach is the possibility of obtaining repeatable results because the method allows the separation of structure-borne and airborne sounds; the latter do not interrupt the measurement even in the case of loose connections or elements of low acoustic insulation. The research on the verification of the method was performed on the façade of the Cracow Philharmonic building; the main structure-borne sound transmission paths were determined successfully. Knowledge of the sound transmission paths allows the subsequent design of efficient vibroacoustic protection.
PL
W artykule zaproponowano inżynierską metodę identyfikacji dróg transmisji dźwięków przenoszonych drogą materiałową przy użyciu wzorcowego źródła dźwięków uderzeniowych z odpowiednią obudową dźwiękoizolacyjną. Zaletą tego podejścia jest możliwość uzyskania powtarzalnych wyników dzięki odizolowaniu dźwięków uderzeniowych od powietrznych, które nie zakłócają pomiaru w razie występowania nieszczelności lub elementów o niskiej izolacyjności akustycznej. W celu weryfikacji metody przeprowadzono badania budynku Filharmonii Krakowskiej – wyznaczono główne drogi transmisji dźwięków przenoszonych drogą materiałową. Ich znajomość jest niezbędna do projektowania skutecznej ochrony dźwiękoizolacyjnej.
6
Content available remote Izolacyjność akustyczna stropów
PL
W artykule podano parametry akustyczne przykładowych stropów masywnych i drewnianych na podstawie badań przeprowadzonych w ITB oraz sposoby poprawy tych parametrów za pomocą odpowiednich ustrojów akustycznych. Wyszczególniono akustyczne wskaźniki opisujące stropy i podłogi pod kątem izolacyjności od dźwięków uderzeniowych, zestawiając je z wymaganiami normy PN-B-02151-3:2015.
EN
The article is given the acoustic parameters of the massive and lightweight wooden floors based on a research carried out in ITB. It also indicates ways to improve these parameters by application of an appropriate acoustic systems. The acoustic indexes describing floors in terms of impact sounds insulation were listed and confronted with the requirements of PN-B-02151-3:2015 standard.
PL
W artykule omówiono zagadnienia akustyki budowlanej związane z renowacją starych stropów i błędnym wykonaniem nowych warstw lekkiej podłogi na legarach na istniejącym stropie gęstożebrowym w starej kamienicy. Przedstawiono możliwości ograniczenia słyszalności dźwięków uderzeniowych przez zastosowanie dodatkowego dźwiękoizolacyjnego sufitu podwieszanego oraz wyniki pomiarów akustycznych izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych analizowanych konstrukcji.
EN
This paper discusses the sound insulation issues linked with renovation of old floors and faulty construction of new floor layers on existing beam-and-block floor in historic building. In this context results of sound insulation measurements are presented, as well as possible ways are discussed to improve airborne and structureborne sound insulation with suspended ceilings.
8
Content available remote Możliwości obliczeniowe izolacyjności akustycznej stropów
PL
W artykule przedstawiono porównanie wartości wskaźników dźwiękoizolacyjnych obliczonych oraz wyznaczonych w badaniach laboratoryjnych stropów. Potwierdza ono, że najwłaściwszym sposobem przyjmowania tych wartości podczas projektowania jest używanie wartości wskaźników wyznaczonych na drodze pomiarowej. W przypadku braku takich wyników, kiedy musimy polegać na obliczeniach teoretycznych, artykuł może okazać się pomocny w doborze odpowiednich wzorów obliczeniowych w zależności od rodzaju analizowanego stropu.
EN
The article presents a comparison of the values of sound insulation indexes calculated and determined in laboratory tests of floors. It confirms that the most appropriate way to determine these values is laboratory testing. In the absence of such results when we need to rely on theoretical calculations, the article may be helpful in selecting the proper calculation formulas depending on the type of the analysed floors.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów terenowych dotyczących poziomu dźwięków uderzeniowych przenikających do pomieszczeń mieszkalnych z pomieszczeń komunikacji ogólnej (podestów i biegów schodowych). Badania dotyczą wybranych układów pomieszczeń w budynkach wielorodzinnych i obejmują konstrukcję schodów wykonanych bez użycia elementów dźwiękoizolacyjnych oraz przypadek, w którym zastosowano takie rozwiązania. Na podstawie porównania uzyskanych wyników podjęto próbę oceny skuteczności rozwiązań wibroakustycznych oraz wpływu jakości robót wykończeniowych na stopień realizacji ochrony przed hałasem w pomieszczeniach mieszkalnych.
EN
The article presents the results of field measurements of sounds penetrating to residential spaces from general circulation areas (landings and flights of stairs). The measurements apply to selected layouts of rooms in multi-family buildings, comprising a stair frame built without soundproofing components, and a case study of practical application of such solutions.
10
Content available remote Co wpływa na obniżenie komfortu akustycznego w budynku?
PL
W artykule przedstawiono podstawowe błędy projektowe i wykonawcze, które mają istotny wpływ na akustykę budynku. Wymieniono przykłady błędów popełnianych na etapie projektu wstępnego, podczas projektowania i wykonania przegród, projektowania i wykonania instalacji oraz wykańczania wnętrz. Wytłumaczono pojęcia izolacyjności akustycznej i chłonności akustycznej.
EN
The article presents the main design and development errors having a major effect on a building’s acoustic properties. Example errors are mentioned that occur at the initial design stage, when engineering and building the envelope, engineering and building system installations, and finishing of interiors. There is a discussion of the concept of sound reduction index and sound absorption efficiency.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów terenowych dotyczących poziomu dźwięków uderzeniowych przenikających do pomieszczeń mieszkalnych z pomieszczeń komunikacji ogólnej (podestów i biegów schodowych). Badania dotyczą wybranych układów pomieszczeń w budynkach wielorodzinnych i obejmują konstrukcję schodów wykonanych bez użycia elementów dźwiękoizolacyjnych oraz przypadek, w którym zastosowano takie rozwiązania. Na podstawie porównania uzyskanych wyników podjęto próbę oceny skuteczności rozwiązań wibroakustycznych oraz wpływu jakości robót wykończeniowych na stopień realizacji ochrony przed hałasem w pomieszczeniach mieszkalnych.
EN
The article presents the results of field measurements of impact sound insulation of staircase in residential buildings. The authors compared the results of L'n,w in the stairs with the sound insulation system and the results for stairs without acoustic elements. The authors attempted to evaluate the impact of executive defects on acoustic insulation.
PL
The article restates the key statutory requirements for sound reduction index for proofing against impact sounds penetrating to residential spaces from general circulation areas (landings and flights of stairs). There is also a presentation of results of sample field studies conducted at a new multi-family residential building. These findings can be used as effective training resources, as they apply to projects employing a very popular method of suppressing impact sounds generated at a staircase landing, i.e. floating raised floor. The article answers the question of efficiency of this method in accomplishing the statutory criteria.
PL
W artykule przedstawiono najczęstsze przyczyny źle wykonanych izolacji akustycznych masywnych stropów (np. płyt żelbetowych) i lekkich stopów drewnianych w budynkach wielo-rodzinnych. Zamieszczono wyniki i analizę pomiarów akustycznych wybranych budynków mieszkalnych. Podano aktualne wymagania normowe, a także pro¬pozycje poprawnych rozwiązań.
EN
The article presents the most common causes of inadequate soundproofing of massive floor slabs (e.g. reinforced concrete slabs) and light wooden floor slabs in multi-family buildings. It shows the results and analysis of acoustic measurements in selected residential buildings. Current standard requirements and proposals for appropriate solutions are given.
PL
W artykule poddano analizie metodę obliczeniową wyznaczania izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych stropów belkowo-pustakowych podaną w normie zharmonizowanej PN-EN 15037-1:2011 w załączniku informacyjnym L.W analizie uwzględniono metody obliczeniowe określone w normach projektowania PN-EN 12354-1:2002 oraz PN-EN 12354-2:2002, a także zależności empiryczne opracowane przez Zakład Akustyki ITB na podstawie badań stropów stosowanych w Polsce. Porównanie wyników obliczeń wg PN-EN 15037-1:2011 z danymi empirycznymi wskazuje, że ocena obliczeniowa izolacyjności akustycznej stropów belkowo-pustakowych z pustakami ceramicznymi nie jest prawidłowa.
EN
The article presents an analysis of calculation procedure defined in PN-EN 15037-1:2011 standard (Annex L – informative), for determination of air-borne and impact sound insulation of beam floor constructions with hollow bricks. The study considers calculation procedures described in PN-EN 12354-1:2002 and PN-EN 12354-2:2002 standards, as well as empirical formulas developed by Acoustic Department of ITB based on measurements results of commonly used floor constructions. The comparison of results obtained using PN-EN 15037-1:2011 procedure withmeasurement results indicate, that the calculative assessment of sound insulation performance of beam floors with ceramic hollow bricks, is not correct.
15
Content available remote Izolacyjność akustyczna stropów. Cz.2
PL
Stosowane w wielu krajach europejskich przepisy i normy dotyczące ochrony budynków przed hałasem obejmują także wymagania dotyczące ograniczenia przenoszenia dźwięków uderzeniowych z obszarów komunikacji ogólnej, w tym z klatek schodowych, do pomieszczeń chronionych. Wymagania te podane są w postaci dopuszczalnych wartości wskaźnika ważonego poziomu uderzeniowego w pomieszczeniach L’nw lub LnT,w przy pracy wzorcowego stukacza ustawionego na poszczególnych elementach klatki schodowej (podestach, biegach schodowych). Spełnienie tych wymagań możliwe jest jedynie z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń przeciwdrgniowych. W artykule dokonano przeglądu różnego rodzaju zabezpieczeń akustycznych, które mają aprobaty techniczne ITB oraz omówiono warunki ich stosowania w budynkach.
EN
In many European countries regulations and standards regarding building protection against noise consider also requirements regarding impact noise transmission from common areas, e.g. stairwells, into rooms requiring low level of noise. The requirements are given as admissible values of weighted impact sound level L’nw or LnT,w measured with a tapping machine placed on different elements of the stairwell (flight of stairs, landings). Fulfilling those requirements is only possible by means of suitable vibration isolators. This paper is a review of different types of vibration isolators having ITB Technical Approval. It also describes the way of their usage.
19
Content available remote Problemy ochrony przed drganiami w budynkach
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.