Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Podczas obliczeń obciążalności przewodów elektrycznych z reguły zakłada się ich nieskończoną długość. W takim przypadku oddawanie ciepła odbywa się na drodze konwekcji i promieniowania. Sytuacja wygląda inaczej przy nagrzewaniu krótkich odcinków przewodów elektrycznych. Tutaj istnieje możliwość przepływu osiowego ciepła, który może mieć znaczący wpływ na rozkład temperatur w przewodzie oraz na kształt krzywych nagrzewania.
EN
Calculations of current-carrying capacity of electrical conductors as a rule are performed at the assumption of infinite length of the conductors. In such a case heat emission proceeds by convection or radiation. The situation is different when short sections of electrical conductors get heated. Then, axial heat flow can occur, which can be of significant effect on the temperature distribution over the conductor and on the shape of heating curves.
2
Content available remote Investigation and Design of Induction Assisted Welding Processes
EN
Application of induction technology in the welding processes is a suitable way to avoid their undesirable effects and extend the potential spectrum of the modern welding methods (e.g. laser, hybrid). The paper presents an overview of the progress in design and optimization of such induction heating systems with regard to the processing of high strength steel grades.
PL
Zastosowanie technologii indukcyjnej w procesach spawania jest wygodnym sposobem uniknięcia niepożądanych efektów i pozwala rozszerzyć potencjalny zakres nowoczesnych metod spawania (np. laser, hybrydowe). W pracy dokonano przeglądu postępu osiągniętego w dziedzinie projektowania i optymalizacji takich systemów nagrzewania indukcyjnego z uwzględnieniem przeróbki gatunków stali o dużej wytrzymałości.
3
Content available remote Computer simulation of free boundary in process of levitation induction melting
EN
The paper deals with computer modeling of selected processes accompanying levitation melting that is controlled by electromagnetic field. Particular attention is paid to the free boundary of melt whose shape follows from the balance of all forces acting on its surface. The paper presents the mathematical and computer models of the problem and algorithm of its solution. The theoretical analysis is illustrated on a typical example whose results are discussed.
PL
W artykule przedstawiono modelowanie komputerowe wybranych procesów towarzyszących topieniu lewitacyjnemu, sterowanej polem elektromagnetycznym. Szczególną uwagę zwrócono na swobodne brzegi płynnego stopu, które kształtuje równowaga sił działających na jego powierzchni. Zademonstrowano model matematyczny i model komputerowy oraz algorytm jego rozwiązania. Analiza teoretyczna została zilustrowana typowym przykładem obliczeniowym.
PL
W artykule omówiono wpływ rozpływu ciepła wzdłuż przewodu o określonej długości na występujące przyrosty temperatur przy różnych przeciążeniach.
EN
The impact of the heat distribution along a conductor of a defined length on the occurring increase in temperature at various overloads has been discussed in the paper.
EN
The paper deals with numerical solution of electromagnetic-thermo-mechanical transient associated with levitation heating of a nonferromagnetic sphere in harmonic electromagnetic field. lnvestigated is the period during which the body gets from the starting position to the final levitating position in the inductor that is, however, influenced by its next heating. The problem is solved in quasi-coupled formulation. Theoretical considerations are illustrated on an example whose results are discussed.
PL
W pracy przedstawiono numeryczną symulację pól: elektromagnetycznego i temperatury oraz procesów mechanicznych występujących w czasie lewitacji sfery nie-ferromagnetycznej w harmonicznym polu elektromagnetycznym. Badaniom podlega proces podnoszenia ciała z położenia początkowego do momentu wejścia w lewitację. Uwzględniono słabe sprzężenie analizowanych pól. Przedstawiono i przedyskutowano wyniki eksperymentów numerycznych.
EN
DC ferromagnetic actuators enter generally into the composition of electric systems, used e.g. in electric apparatus, numerically controlled machines, in various automatons, robots, as well as in nuclear engineering where such kind of equipment, often combined with permanent magnets constitute important elements, of control and safety protection of nuclear reactors. In many applications they should have flat static characteristics, ensuring practically constant force, independently of armature position with respect to the stationary parts of the servo. The paper considers two possibilities of achieving flat characteristics by: a) a special design of the magnetic core, ensuring its constant magnetic resistance at any armature position, and b) excitation current control ensuring a constant magnetic flux in the magnetic core of the servo. In the first case the desired result can be achieved by into the suitable slanting of armature or by placing nonmagnetic inserts moving parts because the excitation current will then remain constant without any control. In the second case the actuator is simple and the practically flat characteristic is achieved by controlling the current according to the instantaneous position of the armature. However, this method requires a highly precise sensor and a sufficiently fast control circuitry. The device can be properly designed only in the way of mathematical and computer-aided modelling. The existing professional programs are usually of no use for solving the problem fully, thus it becomes often necessary to combine a suitable professional tool with a user procedure developed especially for a determined class of tasks. On the basis of a numerical analysis of the problem the following conclusions can be drawn: ź Suitable design modifications of selected parts of the actuator can ensure accurately or approximately flat static characteristic. ź A good method is slanting the front part of the armature. The higher the slanting the flatter is the static characteristic. However this method may be limited by various technological considerations. ź Building the armature of several magnetic and nonmagnetic parts may lead to relatively flat characteristics however there appeare here often sharp minima and maxima which cannot be accepted in some applications. ź A perfectly flat characteristic can be achieved by direct control of the excitation current, depending on the position of the device moving parts. However this method requires a very precise sensor and an adequately fast control system.
PL
Ferromagnetyczne siłowniki (aktuatory) prądu stałego wchodzą powszechnie w skład systemów silnoprądowych, stosowanych np. w aparatach elektrycznych, maszynach sterowanych numerycznie, w różnych automatach, robotach, a także w inżynierii jądrowej, gdzie tego rodzaju przyrządy, często w kombinacji z magnesami trwałymi, są ważnymi elementami regulacji i zabezpieczeń reaktorów jądrowych. W wielu zastosowaniach powinny mieć płaskie charakterystyki statyczne, zapewniając praktycznie stałą siłę, niezależnie od położenia twornika względem części nieruchomych siłownika. W artykule rozważono dwie możliwości uzyskania płaskich charakterystyk poprzez: a) specjalną konstrukcję magnetowodu, zapewniającą stałą jego rezystancję magnetyczną w każdej pozycji twornika, oraz b) regulację prądu wzbudzenia, zapewniając stały strumień magnetyczny w magnetowodzie siłownika. W pierwszym przypadku pożądany wynik można osiągnąć poprzez odpowiednie skoszenie twornika lub umieszczenie niemagnetycznej wkładki w częściach ruchomych; prąd wzbudzenia będzie miał stałą wartość, bez regulacji. W drugim przypadku siłownik jest prosty, a praktycznie stałą charakterystykę osiąga się regulując prąd stosownie do chwilowego położenia twornika. Ten sposób wymaga jednakże wysoce dokładnego czujnika i dostatecznie szybkiego obwodu sterowania. Prawidłowo można zaprojektować przyrząd jedynie drogą matematycznego i komputerowego modelowania. Istniejące programy profesjonalne zazwyczaj są nieprzydatne do pełnego rozwiązania problemu, zachodzi zatem często potrzeba kombinacji odpowiedniego narzędzia profesjonalnego z procedurą użytkownika opracowaną specjalnie dla określonej klasy zadań. Na podstawie analizy numerycznej problemu można wyciągnąć następujące wnioski: ź Odpowiednie modyfikacje konstrukcyjne wybranych części siłownika mogą zaowocować dokładnie bądź przybliżeniu płaską charakterystyką statyczną. ź Dobrą metodą jest skoszenie czoła twornika. Im większy jest stopień skoszenia, tym bardziej płaska będzie charakterystyka statyczna. Sposób ten może być ograniczony jednakże różnymi względami technologicznymi. ź Budowa twornika z kilku części magnetycznych i niemagnetycznych może prowadzić do względnie płaskich charakterystyk, jednak częstokroć występują tu ostre minima i maksima, co jest nie do przyjęcia w niektórych zastosowaniach. ź Doskonale płaska charakterystykę statyczna uzyskuje się poprzez bezpośrednie sterowanie prądu wzbudzenia, zależnie od położenia części ruchomych przyrządu. Ten sposób wymaga jednakże bardzo dokładnego czujnika i odpowiednio szybkiego układu sterowania.
EN
Complexing ability of D-erythro-L-manno-D-gluco-dodecitol (1) with lanthanides salts: La(NO3)3ź6H2O and PrCl3ź6H2O in water by conduction microcalorimetry and 13C NMR spectroscopy was studied. It was compared to the complexing ability of known D-galactitol (2), D-mannitol (3), and D-glucitol (4) under the same conditions.
EN
The methodology for the preparation of various derivatives of sucrose modified at C1', C6, and C6'-positions is presented. 6-Amino-, 6'-amino, and 6,6'-diamino-penta-O-benzylsucroses (16,17 and 18 respectively), as well as appropriate uronic acids (characterized as methyl esters: 19-22), have been obtained from 2,3,4,3',4',-penta-O-benzylsucrose (1). The usefulness of this approach was exemplified by the preparation of 1'-O-benzyloxymethyl-6-deoxy-6-C-(2-furyl)-2,3,4,3',4'-penta-O-benzylsucrose (26).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.