Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rape oil
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Bezpieczeństwo środowiskowe jako wyznacznik innowacyjności środków smarnych
PL
Wyznaczono podatność na biodegradację próbek olejów mineralnych i estrowych oraz oleju rzepakowego wykorzystując test CEC- -L-33-A-93. Wykazano, że dodatek oleju estrowego do mineralnego znacząco zwiększa jego podatność na biodegradację. Stwierdzono, że chromatografia gazowa sprzężona z detekcją spektrometrii masowej (GC/MS) może jako uzupełnienie standardowych testów być wykorzystana do śledzenia procesu biodegradacji.
EN
Mineral and ester lubricant samples were studied for the biodegradability by a std. method. The addn. of ester oil to the mineral one resulted in a significant increase in its susceptibility for biodegrdn. For tracking the biodegrdn., the gas chromatog. linked with mass spectrometry was used.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań wpływu różnych paliw na opóźnienie ich samozapłonu w silniku o zapłonie samoczynnym. W badaniach wykorzystano olej napędowy, olej rzepakowy oraz mieszaniny oleju napędowego z eterem etylo-tert butylowym oraz oleju napędowego z eterem dietylowym. Oba te etery były dodawane do oleju napędowego w objętości 20%. Badania silnikowe wykonano w warunkach ustalonych przy prędkościach 1200, 1600 i 2000 obr/min i obciążeniu 120Nm. Uzyskane wyniki badań wskazują, że dodanie EETB do ON powoduje wyraźne wydłużenie okresu opóźnienia samozapłonu takiej mieszaniny. W przypadku pozostałych badanych paliw ich wpływ na zmianę wartości opóźnienia samozapłonu był stosunkowo niewielki. Wysoka wartość liczby cetanowej DEE dodawanego do ON nie powoduje oczekiwanego zmniejszenia wartości opóźnienia samozapłonu takiej mieszaniny. Również w przypadku badanego oleju rzepakowego nie stwierdzono znaczącego wpływu tego paliwa na zmianę wartości opóźnienia samozapłonu w stosunku do oleju napędowego.
EN
The paper presents research results on the impact of selected fuels on their self-ignition delay period in the diesel engine. The tests were carried out for commercial diesel oil, rape oil as well as for mixture of diesel oil with ethyl tert-buthyl ether and diesel oil with diethyl ether. Both these ethers were added to diesel oil in volume of 20%. The engine research were carried out in steady state conditions at 1200, 1600 and 2000 rpm under load of 120 Nm. Obtained results showed, that ETBE added to diesel oil increases significantly the self-ignition delay period of such mixture. On case of other tested fuels their impact on variation of the self-ignition delay period was relatively small. The high value of DEE blended with diesel oil has not so expected influence on decrease of the self-ignition delay period of such mixture. Also, in case of the tested rape oil an impact of such fuel on variation of the self-ignition delay period was small compared to diesel oil.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów przeprowadzonych dla oceny wpływu dodatku oleju rzepakowego do mineralnego oleju napędowego na pracę elektromagnetycznych wtryskiwaczy paliwa. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w przepisach wprowadzane są bio-dodatki do paliw silnikowych. Rozwiązanie takie ma na celu ograniczenie wpływu wykorzystania paliw kopalnych na środowisko naturalne. Oleje roślinne znacznie szybciej ulęgają biodegradacji, co zmniejsza również ryzyko skażenia gleby i wód gruntowych w przypadku niekontrolowanych wycieków awaryjnych. Zastosowanie bio dodatków ma jednak wpływ na pracę układu zasilania i przebieg spalania paliwa w silniku. W artykule przestawiono porównanie własności fizycznych paliwa będącego mieszanką oleju rzepakowego i mineralnego oleju napędowego, w odniesieniu do oleju probierczego stosowanego przy sprawdzaniu i regulacji aparatury paliwowej silnika. Opisano wyniki pomiarów dawkowania paliwa przy zachowaniu parametrów wysterowania wtrysku paliwa i zastosowaniu cieczy o różnych własnościach. Omówiono wyniki prób stanowiskowych wykonanych dla zakresu ciśnień i czasów otwarcia wtryskiwaczy odpowiadających warunkom pracy silnika.
EN
The paper presents the results of experiments carried out to investigate influence of rape oil addition to mineral diesel fuel on the work of electromagnetic fuel injectors. In accordance with requirements of EU regulations the bio fuel additives are introduced to the fuels used in combustion engines. Use of bio components is one solution to reduction influence of engine fuels on environment. Vegetable oils are biodegradable and its use reduce risk of contaminate soil and subsurface water in cause of uncontrolled leak. However, the addition of bio component to the diesel fuel influences the combustion process as well as the exploitation of a diesel engine. The physical parameters of mixture rape oil and diesel fuel have been compared with calibration fluid used in test stands. Comparative analysis of the changes in the injection fuel dose as a result of different fuel properties was carried out. The analysis of the test results has been performed in relation to the pressure of fuel outflow from the injector nozzle, and injection duration.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań emisji mocy dźwięku silnika wysokoprężnego AD3.152 zasilanego standardowym olejem napędowym oraz mieszaninami oleju rzepakowego i heksanu.. Badania wykonane były w warunkach ustalonych dla różnych wartości obciążeń i różnych prędkości obrotowych. Badania wykazują, że hałas silnika zależny jest właściwości stosowanych paliw, prędkości obrotowej i obciążenia. Dodatek heksanu do oleju rzepakowego zmienia jego właściwości fizykochemiczne, wpływając na zmianę procesu spalania i emisję dźwięku. W większości badanych przypadków obciążeń silnika AD3.152 zaobserwowano wzrost mocy dźwięku emitowanej przez silnik zasilany mieszaninami oleju rzepakowego i heksanu. Dla najwyższej zastosowanej podczas badań prędkości obrotowej wału korbowego takiej zależności nie zauważono. Spowodowane to było skróceniem czasu zwłoki samozapłonu w paliwach stanowiących mieszaniny oleju rzepakowego i heksanu. Zastosowanie mieszanin oleju rzepakowego i heksanu do zasilania silników z zapłonie samoczynnym będzie wymagało zmiany ich parametrów regulacyjnych.
EN
The paper presents the results of sound power emissions from AD3.152 diesel engine powered standard diesel fuel and blends of rape oil and hexane . Tests were made in steady-state conditions for different loads and different crankshaft rotational speeds. Results show that the engine noise is dependent on the properties of fuels, speed and load. The addition of hexane to rape oil changes its physicochemical properties, influencing the change of the combustion process and emission of sound. In most cases of tested AD3.152 engine loads showed an increase in sound power emitted by the engine-powered by rape oil and hexane blends. For the highest used during tests crankshaft speed rotation this dependence is not observed. This was due to the shortening time of ignition delay of fuels which are a bends of rape oil and hexane. Application blends of rape oil and hexane to power diesel engines will require changes in their regulatory parameters.
PL
Przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych modelowych kompozycji smarowych, w których jako dodatki zastosowano produkty, otrzymane metodami biochemicznymi z surowców porafinacyjnych oleju rzepakowego. Stwierdzono, że wszystkie badane produkty wykazywały efektywność przeciwzużyciową, a także (z wyjątkiem dodatku otrzymanego w wyniku reakcji Dielsa i Aldera) efektywność antyoksydacyjną. Skomponowane środki smarowe, w porównaniu z olejem bazowym, charakteryzowały się mniejszą lepkością w niskich temperaturach, a także dobrymi właściwościami przeciwkorozyjnymi.
EN
Tech. fatty acids from rape oil refining waste were enzymatically esterified with long-chain alcs. and used as additives to lube oils. The oils showed good lubricating, rheolog., antioxidative and anticorrosion properties.
PL
Przedmiotem badań było określenie wpływu trzech, dostępnych na rynku krajowym, depresatorów do oleju napędowego na lepkość dynamiczną surowego oleju słonecznikowego (OS), kukurydzianego (OK) i rzepakowego (OR). Do odmierzonych w 20oC objętości olejów dodano 1% i 5% [v/v] depresatorów. Po dokładnym zmieszaniu wyznaczono krzywą lepkości w funkcji temperatury w przedziale 5-55°C dla każdego z badanych przypadków. Pomiar wykonywano na wiskozymetrze rotacyjnym RC1 typu CS z systemem pomiarowym CC48, zgodnym z normą ISO 3219. Dowiedziono, że w przypadku oleju słonecznikowego dodanie 5% [v/v] depresatora wywołało 20% efekt redukcji lepkości dynamicznej. Na podstawie analizy statystycznej stwierdzono, że efekt wywołany obecnością depresatora wzrasta wraz ze wzrostem jego udziału i spadkiem temperatury.
EN
The aim of this study was to determine the impact of three, available in the market, depressants for diesel fuel, on the dynamic viscosity of crude sunflower oil (OS), corn oil (OK) and rape oil (OR). To measured at 20°C volumes of oils, there was added 1% and 5% [v/v] of depressants. After thorough mixing, the viscosity curves as a function of temperature in the range of 5-55 ° C for each of the test cases was determined. The measurement was performed on a rotating viscometer RC1 CS with measurement system CC48 that complies with standard ISO 3219. It was demonstrated that in the case of sunflower oil addition 5% [v/v] of depressant caused 20% reduction of dynamic viscosity. Based on the statistical analysis it was found that result due to the presence of depressant increases with its participation and the temperature decrease.
EN
The evaluation of rapeseed oil production technology of reduced macronutrients content was executed on the specially made experimental production line. The scope of the study included the process of rape seed pressing and oil refining. Performance screw press FARMET DUO, level of oil yield and the impact of montmorillonite-based products to reduce phosphorus magnesium and calcium in raw rapeseed oil was evaluated. With the press capacity of about 10 kg of oil per hour, the oil yield was about 30%. The technology has allowed the reduction of phosphorus, magnesium and calcium to trace amounts <0.5 ppm. Based on the results, the compatibility of oil quality with the applicable quality standard of vegetable oil used as fuel for diesel engines DIN V 51 605 was proven.
PL
W artykule przedstawiono proces modelowania wtrysku paliwa do komory spalania w silniku z zapłonem samoczynnym uwzględniającego różne rodzaje paliw. Podczas tworzenia tych modeli posłużono się programem AVL Fire z dziedziny obliczeniowej mechaniki płynów (CFD - ang. Computational Fluid Dynamics). Analizie poddano zjawiska związane z przebiegiem wtrysku i jego parametrami. Wynikami przeprowadzonej symulacji były dane dotyczące wtrysku paliwa w formie dwuwymiarowej i trójwymiarowej. Obiekt, na którym przeprowadzano badania, to jednocylindrowy wysokoprężny silnik Farymann 18W z bezpośrednim wtryskiem paliwa Common Rail. Jako dane wejściowe wykorzystano parametry konstrukcyjne tej jednostki napędowej.
EN
This paper presents the modeling of fuel injection into the combustion chamber in compression ignition engine with different fuel types. During creation of these models, software AVL Fire from Computational Fluid Dynamics was used. Process of injection and its parameters were analyzed. Two-dimensional and three-dimensional data on the fuel injection are the conducted simulation results. The study object was the single-cylinder, high-pressure Farymann 18W engine with Common Rail direct injection. Design parameters of the power unit were the input data.
9
Content available Efektywność wytłaczania oleju z nasion rzepaku
PL
Przeprowadzone w pracy badania miały na celu określenie efektywności wytłaczania oleju z nasion rzepaku z zastosowaniem nasączania rozpuszczalnikiem organicznym. Zakres pracy obejmował obróbkę wstępną materiału oraz proces wytłaczania przy użyciu prasy jednoślimakowej wraz z badaniem ilości powstałego oleju w jednostce czasu oraz energii elektrycznej potrzebnej do jego wytłoczenia. Zastosowano cztery prędkości obrotowe ślimaka prasy: 20, 30, 40, 50 obr.·min-1 oraz trzy średnice dyszy wylotowej: 6, 8, 10 mm. Nasiona rzepaku nasączano rozpuszczalnikiem (24 godziny przed wytłaczaniem) - alkoholem metylowym (metanolem) w proporcji masowej 1:40 oraz 1:20. Największa wydajność wytłaczania wyniosła 6,3 kg oleju na godzinę, przy 6 mm średnicy dyszy i 50 obr.·min-1 dla rzepaku nasączonego metanolem w proporcji 1:20. Największy stosunek masy oleju do masy wytłoków - 0,624 i 0,610 kg oleju na kg wytłoków, przy 6 mm średnicy, 20 i 30 obr.·min-1 dla rzepaku z metanolem 1:20. Najmniejsza energochłonność procesu - 0,1051 i 0,1054 kWh na kg oleju, przy 10 mm średnicy i 50 obr.·min-1, co odpowiada najwyższej efektywności energetycznej - 9,515 i 9,487 kg oleju na kWh.
EN
The objective of the research carried out within the paper was to determine efficiency of pressing oil from rape seeds with the use of saturation with organic solvent. The scope of the paper covered an initial processing of the material and the pressing process with the use of a one - screw press along with testing the amount of oil which was formed in the time and electric energy units necessary for pressing it. Four rotational speeds of the press screw were applied: 20, 30, 40, 50 rotations·min-1 and three diameters of the outlet nozzle: 6, 8, 10 mm. Rape seeds were saturated with solvent (24 hours before pressing) - methyl alcohol (methanol) in the mass proportion 1:40 and 1:20. The highest efficiency of pressing was 6.3 (kg of oil)·h-1 at 6 mm diameter of the nozzle and 50 rotations·min-1 for rape saturated with methanol in the 1:20 proportion. The biggest oil mass to pomace mass ratio - 0.624 and 0.610 (kg of oil)·kg of pomace-1 at 6 mm diameter, 20 and 30 rotations·min-1 for rape with methanol 1:20. The lowest energy consumption of the process - 0.1051 and 0.1054 kWh·(kg of oil-1) at 10 mm diameter and 50 rotations·min-1 which corresponds to the highest energy efficiency - 9.515 and 9.487 (kg of oil)·kWh-1.
EN
Subject of the study was the analysis of power parameters of three prototype of agricultural tractors John Deere model 6830, prepare to rapeseed oil as a fuel, operated since three years on different farmsteads. Energy parameters were tested of engine supplied with this oil (RO), then a control test was performed on diesel fuel (NO), according to the standard EN 590. Power of the tested tractors powered by rapeseed oil in relation to diesel fuel at 1700 rpm was about 7–15 % lower. Total consumption of fuel for both testing fuels oil was about 24–26 kg·h–1 at 1600–1900 rpm. Based on gathered tests results, it was found that unitary consumption of fuel was higher by about 11 % than in case of diesel fuel.
PL
Przedmiotem badań była analiza parametrów energetycznych trzech prototypowych ciągników rolniczych firmy John Deere model 6830, przystosowanych fabrycznie do zasilania wyłącznie olejem roślinnym, eksploatowanych przez 3 lata w różnych gospodarstwach rolnych. Wykonano pomiar parametrów energetycznych silnika zasilanego olejem rzepakowym (OR), następnie wykonano pomiar kontrolny na oleju napędowym (ON), zgodnym z normą jakości EN 590. Moc badanych ciągników zasilanych olejem rzepakowym, względem mocy uzyskanej na oleju napędowym, przy 1700 min–1 była niższa 7–15 %. Godzinowe zużycie oleju rzepakowego w odniesieniu do oleju napędowego wynosiło średnio 24–26 kg·h–1 przy 1600–1900 min–1. Na podstawie zebranych wyników badań stwierdzono, że jednostkowe zużycie paliwa było o około 11 % większe niż przy stosowaniu oleju napędowego.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących weryfikacji hipotezy zawierającej przypuszczenie o możliwości poprawiania użytkowych właściwości surowego oleju rzepakowego poprzez odpowiedni dobór parametrów procesu jego wytłaczania. Badania przeprowadzono dla dwóch odmian rzepaku uprawianych w kraju, różniących się zawartością kwasu oleinowego. Celem badań było sprawdzenie wpływu na właściwości oleju średnicy dyszy wylotowej. Do badań wykorzystano tłocznię ślimakową firmy Ferment-Duo. Właściwości oleju pozyskanego do badań określano w specjalistycznym laboratorium paliwowym zgodnie z obowiązującymi normami.
EN
The article presents the results of tests to verify the hypothesis that it is possible to improve the service properties of the crude rape-seed oil by appropriate selection of the parameters of its manufacturing process. The tests have been carried out using two types of rape seed grown in the country, which differ in oleic acid content. The objective of the tests was to check the influence of the outlet nozzle diameter on the oil properties. For the purpose of the tests, the plug screw feeder press of Ferment-Duo firm, was used. The properties of the oil obtained for the tests have been determined at a specialist fuel laboratory, in accordance with the current standards.
PL
Celem pracy była ocena właściwości fizykochemicznych olejów rzepakowego i lnianego. Materiał badawczy stanowiły dwa oleje lniane i dwa rzepakowe pochodzące od lokalnych producentów. W olejach oznaczono liczbę kwasową i nadtlenkową, barwę olejów oraz skład kwasów tłuszczowych. Barwę olejów oznaczono metodą spektrofotometryczną, skład wyższych kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej. Badane oleje lniane i rzepakowe spełniały wymagania w zakresie składu kwasów tłuszczowych, natomiast miały za wysokie wartości liczb kwasowej i nadtlenkowej.
EN
The aim of the research was the evaluation of physicochemical properties of rape oil and linseed oil. Two kinds of linseed oil and rape oil made by local producers constituted the research material. Acidic value and peroxide value, the oil colour and fatty acid composition were marked in the oil. The oil colour was marked by the spectrophotometric method; the fatty acid composition was marked by the chromatography method. The investigated linseed oil and rape oil satisfied the requirements for fatty acid composition while the values were too high for the acid value and the peroxidevalue.
PL
W artykule opisano wyniki symulacji komputerowej procesu wtrysku paliwa roślinnego w porównaniu do oleju napędowego. Symulacja wykonana została przy użyciu programu FIRE firmy AVL. Otrzymane wyniki pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących zachowania się strugi wtryśniętych paliw oraz wpływu parametrów procesu wtrysku tych paliw na przebieg temperatury i ciśnienia w komorze spalania silnika o zapłonie samoczynnym.
EN
The paper describes the results of computer simulation of injection process of vegetable oil which is compared to the injection of diesel oil. The simulation was performed with the use of AVL FIRE computer program. The results give the information about the spray of injected fuels as well as information about the influence of injection parameters on the temperature and pressure inside combustion chamber of CI engine.
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań starzenia olejów silnikowych handlowych przy zasilaniu paliwem zawierającym estry metylowe oleju rzepakowego. Badania procesu starzenia olejów silnikowych prowadzono w testach eksploatacyjnych w różnych typach silników wysokoprężnych zasilanych biopaliwem zawierającym 20% i 30% FAME. W pierwszej części referatu przedstawiono wyniki badań starzenia oleju silnikowego SHPDO w klasie lepkości wg SAE 15W/40 i w klasie jakości wg API CH-4, którym smarowane były silniki autobusów komunikacji miejskiej marki Ikarus i Jelcz zasilane paliwem zawierającym 30% FAME. W drugiej części referatu przedstawiono wyniki badań starzenia oleju silnikowego SHPD w klasie lepkości wg SAE 15W/40 i w klasie jakości wg API CH-4, którym smarowane były silniki autobusów marki Ikarus i Autosan oraz silniki wozów odstawczych (wywrotki kopalniane) marki Biełaz. Określono również wpływ biopaliwa na proces starzenia olejów silnikowych w odniesieniu do olejów przy zasilaniu olejem napędowym.
EN
This paper describes major field test findings concerning the affect of diesel fuel containing FAME on the engine oil deterioration process. Diesel fuel containing 20% and 30% FAME was tested in different engine types. First part of this work presents results relating to the engine oil SHPDO in the viscosity class SAE 15W/40 and the quality class API CH-4 applied in Jelcz and Ikarus buses. In this case the diesel fuel contained 30% FAME. The second part of this paper describes results relating to engine oil SHPD in the viscosity class SAE 15W/40 and the quality class API CH-4 applied in Ikarus and Autosan buses and Bielaz trucks. The influence of biofuel on deterioration process of different engine oils will be discussed in more detail.
15
PL
Zamierzeniem autorów było przeprowadzenie i analiza badań eksperymentalnych, wybranych problemów związanych z zasilaniem silników o zapłonie samoczynnym paliwami zastępczymi: estrem metylowym kwasów oleju rzepakowego FAME oraz mieszankami oleju napędowego i etanolu (E10 i E20), bez dokonywania modernizacji konstrukcyjnej silnika. Badania eksperymentalne dotyczyły oceny wpływu zasilania silnika U-3250 Ursus w/w paliwami pracującego według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej dla prędkości maksymalnego momentu obrotowego Mo=1400 obr/min i maksymalnej mocy Ne= 2000 obr/min.
EN
Carrying out and analysis of examinations of experimental, chosen problems were planning authors connected with powering engines about the self-ignition with substitute fuels: with methyl ester of acids of the FAME rape oil and blends of diesel and the ethanol (E10 and E20), without accomplishing the structural modernization of the engine. Experimental examinations concerned the assessment of the influence of powering the U-3250 Ursus engine with mentioned above fuels working according to outside speed characteristic for the maximum speed of the torque Mo=1400 rpm and the maximum power Ne=2000 rpm.
PL
Celem większości prowadzonych obecnie badań w dziedzinie tłokowych silników spalinowych jest dążenie do ograniczenia ich szkodliwego oddziaływania na naturalne środowisko człowieka. Na ekologiczne własności silnika znaczący wpływ ma jakość i rodzaj paliwa stosowanego do jego zasilania. Dużą uwagę w prowadzonych aktualnie badaniach poświęca się możliwości zastosowania paliw pochodzenia roślinnego do zasilania tłokowych silników spalinowych. Do zasilania silników z zapłonem samoczynnym można stosować estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego FAME. Mogą one być stosowane w czystej postaci lub jako dodatek do paliwa węglowodorowego. Praca poświęcona jest analizie przebiegu procesu wtrysku i procesu spalania silnika z ZS, zasilanego olejem napędowym Ekodiesel Ultra D, estrami metylowymi oleju rzepakowego FAME i mieszaninami tych paliw o zawartości estrów 20% (V/V) i 30% (V/V). W ramach przeprowadzonej analizy wyznaczono podstawowe, wybrane parametry charakteryzujące przebieg procesu doprowadzania paliwa do cylindra i procesu jego spalania. Wykazano wpływ stosowanych do zasilania silnika paliw, różniących się własnościami fizyko-chemicznymi, zwłaszcza gęstością i lepkością, na wartości wyznaczanych parametrów pracy silnika.
EN
A majority of studies conducted currently in the field of piston combustion engines aims at the reduction of the detrimental effect they have on the natural environment. The quality and type of the fuel feeding the engine is significant for the environmental impact it makes. Investigations conducted nowadays pay much attention to plant fuels as alternatives to feed piston combustion engines. Fatty acid methyl esters of rapeseed oil FAME in their pure form can fuel self-ignition engines or can be used as additives to hydrocarbon fuel. The paper discusses the pattern of injection and combustion processes in self-ignition engine running on Ekodiesel Ultra D diesel oil, rapeseed oil methyl esters FAME and the blends of the two fuels with the ester content of 20% (v/v) and 30% (v/v). In the analysis, selected basic parameters that characterise the fuel feed to the cylinder and the combustion process were determined. The effect of engine fuels which differ in physical and chemical properties, especially density and viscosity, on the value of the determined engine operation parameters was demonstrated.
EN
This paper presented the results of gross heat of combustion and the calorific value of the methyl esters of rape oils. Their calorific values have been determined in laboratory condition behind the help of the automatic calorimeter according to normalizing requirements. Samples of examined fuels were being burnt in the atmosphere of the compressed oxygen in the calorimeter. Fuels were composition and properties moved close to diesel oil. The accuracy of the measurement was very great. The systematic relative errors of the measuring method were slight and he took out 0.17%. The appointed calorific value is lower than of diesel oil what influences increasing wearing it out. The technology of receiving one of them lets much lower costs, since possible producing by the producer the rape is. Distributors of petroleum-derived fuels are suggesting that biofuels have the low durability. In these researches have been checked, whether the calorific value was changing within a few years. One should not regard significant this change. Further research concerns the influence of feeding of the engine with biofuels to the state of injection apparatus of internal-combustion engines. Examinations are being conducted in the aspect of wearing precise pairs and creating deposits.
PL
Artykuł zawiera wyniki badań ciepła spalania i wartości opałowej estrów metalowych kwasów tłuszczowych olejów rzepakowych. Wartości opałowe wyznaczono w warunkach laboratoryjnych za pomocą kalorymetru automatycznego zgodnie z wymaganiami normalizacyjnymi. Próbki badanych paliw spalano w atmosferze sprężonego tlenu w bombie kalorymetrycznej. Paliwa składem i własnościami były zbliżone do oleju napędowego. Dokładność pomiaru była bardzo duża. Systematyczny błąd względny metody pomiarowej był nieznaczny i wyniósł 0,17%. Wyznaczona wartość opałowa jest niższa niż oleju napędowego, co wpływa na zwiększenie jego zużycia. Technologia otrzymania jednego z nich pozwala znacznie obniżyć koszty, ponieważ jest możliwe wyprodukowanie przez producenta rzepaku. Dystrybutorzy paliw ropopochodnych sugerują, że biopaliwa posiadają niską trwałość.   W tych badaniach sprawdzono, czy wartość opałowa zmienia się w przeciągu kilku lat. Zmiany tej nie należy uważać za istotną. Dalsze badania dotyczą wpływu zasilania silnika biopaliwami na stan aparatury wtryskowej silników spalinowych. Badania prowadzone są w aspekcie zużycia par precyzyjnych i tworzenia osadów.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań godzinowego i jednostkowego zużycia paliwa w funkcji mocy efektywnej silnika 2CA90 zasilanego różnymi paliwami. Wybrane paliwa to estry metylowe oleju rzepakowego, mieszanina B5 zawierająca 95% ON i 5% FAME i porównawczo olej napędowy. Badania przeprowadzono na stanowisku dynamometrycznym hamowni silnikowej przy prędkościach obrotowych silnika odpowiadających maksymalnemu momentowi obrotowemu i mocy znamionowej, w pełnym zakresie obciążenia. Dokonano również analizy paliw pod kątem jej zgodności z normą PN 590:2006. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowanie do zasilania paliw zawierających estry etylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego powoduje zmianę parametrów energetycznych pracy silnika wysokoprężnego.
EN
Results of research of hourly and unitary fuel consumption in a function of effective power of, powered with various fuels, 2CA90 engine were presented in this paper. Following fuels: methyl esters of rape oil, B5 blend containing 95% of diesel fuel (DF) and 5% FAME, were chosen and compared with DF. Research was carried out on a dynamometric engine stand with full range of loads and engine's rotation speed for which maximum torque and rated power were obtained. Analyses of investigated types of fuel and their conformity with PN 590:2006 norm were also conducted. Relying on research results, it was stated that utilization of fuel containing fatty acids methyl esters of rape oil caused change of diesel engine energetic work parameters.
PL
W pracy przedstawiono analizę wpływu mieszanin paliwowych zawierających estry etylowe oleju rzepakowego (FAEE) na parametry pracy silnika o ZS. Badania przeprowadzono na silniku typu 2CA90 zainstalowanym na stanowisku dynamometrycznym. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowanie do zasilania mieszanek paliwowych zawierających 1-5% estrów etylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego powoduje zmianę parametrów energetycznych pracy silnika wysokoprężnego.
EN
Analysis of influence of fuel blends containing rape oil esters (FAEE) on diesel engine work parameters were presented in this paper. Research was conducted on engine type 2CA90 installed on dynamometric stand. Relying on undertaken research it was noted that utilization of fuel blends containing 1-5% of fatty acids ethyl esters causes changes of energetic work parameters of diesel engine.
20
Content available remote Olej rzepakowy paliwem do silników diesla
PL
W artykule omówiono własności oleju rzepakowego i jego mieszanin z olejem napędowym, benzyną i etanolem. Przedstawiono wyniki badań spalania mieszaniny oleju rzepakowego z napędowym w komorze o stałej objętości, przy zmiennych temperaturach (350[stopni]C-575[stopni]C), ciśnieniu powietrza (0,5 MPa-0,9 MPa) i ciśnieniu wtrysku paliwa (65 MPa i 135 MPa). Badania te były podstawą do określenia zmian adaptacyjnych i regulacyjnych silnika przystosowanego do spalania oleju rzepakowego i jego mieszanin.
EN
The paper discusses properties of rape oil and its mixtures with diesel oil, petrol and ethanol. The results of investigation on combustion of the rape oil and diesel oil mixtures in a chamber of constant volume, at variable temperature (350[degrees] air pressure (0,5 MPa-0,9MPa) and fuel injection pressure (65 MPa and 135 MPa). The investigation was the basis to determine adaptation and adjustment changes of the engine adapted for burning rape oil and its mixtures.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.