Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  installations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Waste Thermal Treatment Installations in Poland
EN
Waste thermal treatment by incineration, co-incineration, gasification or pyrolysis aims at recovering the waste, mainly in the form of energy. In addition, it also serves to disposal of waste, in particular hazardous one, including medical and veterinary waste. Thermal treatment of waste should be carried out in specially adapted installations that meet the BAT requirements. The article discusses installations operating in Poland designed for thermal treatment of municipal solid waste, sewage sludge as well as hazardous waste, including medical and veterinary waste.
PL
Termiczne przekształcenie odpadów poprzez spalanie, współspalanie, zgazowanie czy pirolizę ma na celu ich odzysk, głównie energii. Ponadto służy także unieszkodliwieniu odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów medycznych i weterynaryjnych. Termiczne przekształcanie odpadów powinno być prowadzone w specjalnie do tego przystosowanych instalacjach, spełniających wymagania BAT. W artykule omówiono instalacje funkcjonujące w Polsce dedykowane do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, osadów ściekowych, odpadów niebezpiecznych w tym medycznych i weterynaryjnych.
2
Content available remote Najnowsze kierunki rozwoju stropów betonowych
PL
Przegląd najnowszych światowych innowacji w dziedzinie stropów pokazuje, że obecnie motorem dalszych poszukiwań są potrzeby odciążania konstrukcji, łatwego rozprowadzania wszelkich typów instalacji w grubości stropu, a także wykorzystanie konstrukcji stropowej do poprawy komfortu użytkowania pomieszczeń. W artykule omówiono i podano przykłady możliwych sposobów osiągania takich celów zarówno w stropach z prefabrykatów betonowych, jak i wykonywanych na miejscu budowy.
EN
An overview of the latest global innovations in the field of floor slabs shows that current driver for behind further exploration are the need to relieve the structure, easy distribution of all types of installations in the ceiling thickness, as well as the use of floor structure to improve the comfort of rooms’ use. The paper discusses and gives examples of possible ways of achieving such goals both in slabs made of precast concrete elements as well as those made on the construction site.
PL
TERMALL Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia z siedzibą w Bełchatowie powstała w 1991 roku. Posiada ugruntowaną pozycję na rynku usług dla energetyki i ochrony środowiska. Specjalnością Firmy stało się zarządzanie projektami inwestycyjnymi i modernizacyjnymi, przeprowadzanie kompleksowych rozruchów obiektów, wykonywanie pomiarów (w tym pomiarów gwarancyjnych) i optymalizacja, prowadzenie eksploatacji oraz szkolenie załóg. Doświadczenia TERMALL w zakresie realizacji instalacji termicznego przekształcania odpadów łączą się z takimi zakładami jak ZUSOK Warszawa, SITA Tees Valley (Wlk. Brytania), ZTUOK Konin, ZUOK Białystok, ZTUO Szczecin. Biorąc pod uwagę, iż działających, będących w realizacji i planowanych instalacji tego typu w Polsce jest kilkanaście, TERMALL posiada znaczący udział w zakresie ich uruchamiania.
4
Content available remote Instalacje z ogrzewaczami akumulacyjnymi
PL
W dobie coraz bardziej powszechnego stosowania modułów fotowoltaicznych chcemy zwrócić uwagę Państwa na możliwość wykorzystania w ten sposób uzyskanej energii elektrycznej do ekonomicznego ogrzewania budynków.
PL
Największa liczba instalacji biogazowych znajduje się poza Europą - w Azji, zwłaszcza w Chinach, gdzie działa kilka milionów prostych i prymitywnych biogazowni przy gospodarstwach rolnych, a poferment stosowany jest jako nawóz. Biogazownie rozwijają się intensywnie także w Japonii oraz w Korei, przy czym są to już zakłady nowoczesne i zaawansowane technologicznie, głównie wykorzystujące rozwiązania europejskie. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej rozwój instalacji biogazowych dotyczy głównie gazu wytwarzanego na składowiskach. Niemniej w profesjonalnym wytwarzaniu i wykorzystaniu biogazu z odpadów przoduje Europa. Na tym tle interesujące jest, jak wygląda udział tego typu obiektów w systemach gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. W pracy przeprowadzono analizę rozwoju instalacji fermentacji metanowej odpadów komunalnych w krajach europejskich oraz w Polsce, w tym m.in. wykorzystywanych technologii.
EN
The largest number of biogas plants is located outside Europe - in Asia, especially in China, where there are several million of simple and primitive biogas plants at farms and poferment is used as a fertilizer. Biogas plants develop intensively also in Japan and Korea, but they are modem and technologically advanced and they use mainly European technologies. In the United States the development of biogas plants concerns mainly the gas production at the landfills. However, Europe excels in a professional production and utilization of biogas coming from waste. On this background, it is interesting what is the share of such facilities in the municipal waste management systems in Poland. The paper analyzes the development of the installations of the municipal waste anaerobic digestion in the European countries and in Poland, including technologies used there.
PL
W artykule omówiono różnice w wymaganiach prawnych dotyczących doboru minimalnej grubości izolacji cieplnej dla instalacji technicznych i przemysłowych. Przedstawiono propozycję ujednolicenia niespójności. Bazując na wymaganiach w odniesieniu do grubości izolacji z przepisów prawnych sprawdzono spełnienie wymagań bezpieczeństwa dotyczącego temperatury na powierzchni instalacji rurowej, opierając się na metodzie z PN-B-20105:2014-09 pozwalającej na obliczanie grubości izolacji termicznej.
EN
The article discusses the differences in legal requirements in the determination of a minimum thickness of insulation for technical and industrial installations. A proposal to harmonize inconsistencies was shown. Taking into account the insulation thickness from the legal requirements, the fulfillment of safety requirements regarding the temperature on the pipe surface was tested using the method from PN-B-20105:2014-09 allowing the thickness calculation of the thermal insulation.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obserwacji autorów związanych z wdrażaniem działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej instalacji przemysłowych. Wśród przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej na czołowym miejscu wymieniono ograniczanie strat ciepła instalacji przemysłowych i energetycznych. Przedstawiono różne kryteria wpływające na dobór grubości izolacji i ograniczenia strat ciepła.
EN
The article presents the findings of the authors’ observations on implementation of measures to improve energy efficiency of industrial installations. Among the undertakings aimed to improve energy efficiency, limitation of heat losses in industrial and power installations is mentioned first. Various criteria are presented that affect the choice of insulation thickness and limitation of heat losses.
PL
W pierwszej części artykułu dotyczącego efektywności energetycznej instalacji przemysłowych przytoczono i omówiono akty prawne i inne dokumenty odniesienia dotyczące efektywności energetycznej. Wymieniono czynniki wpływające na skuteczność energetyczną instalacji termoizolacyjnych oraz sposoby określania tej skuteczności. Pokazano przykładowe wyniki i metody obliczeń strat ciepła układów przemysłowych.
EN
The first part of the article concerning energy efficiency of industrial installations gives reference and discus-sion of legislation and other reference documents on energy efficiency. Factors affecting energy efficiency of thermal insulation installations are enumerated, together with methods of determining such efficiency. Example results and calculation methods of heat losses in industrial systems are presented as well.
PL
Stan wyposażenia mieszkań w instalacje sanitarne (wodociąg, WC, ciepła bieżąca woda) według Narodowych Spisów Powszechnych: 1950, 1960, 1970, 1978, 1988, 2002 oraz szczególnie 2011, także w ujęciu regionalnych dysparytetów w tym zakresie.
EN
Level of dwellings equipment in sanitary installations (water supply, WC, bathroom, running hot water) according to National Censuses 1950, 1960, 1970, 1978, 1988, 2002 and for 2011, in regional disparities.
PL
Przedstawione badania dotyczą obecności instalacji i architektury interaktywnej oraz środowisk reaktywnych w przestrzeniach publicznych miast w kontekście ich oddziaływania na różne zmysły odbiorców. Jednym z celów badań jest analiza wielu czynników wpływających na funkcjonowanie partycypacyjnych instalacji medialnych w środowisku miejskim i ich potencjał do aktywowania danej przestrzeni poprzez interakcje z użytkownikiem. Instalacje te mogą mieć znaczny wpływ na zmianę odbioru danej przestrzeni w aspekcie budowania jej wielozmysłowej percepcji. Zastosowanie nowych technologii w budowaniu przestrzeni może być kolejnym narzędziem architektonicznym do tworzenia doświadczeń miejskich, wzbogacania i ożywiania jego przestrzeni. Obecność instalacji interaktywnych może trwale zmienić odbiór i funkcjonowanie przestrzeni publicznej w kontekście dzielnicy i miasta. Media i zaawansowane technologie cyfrowe są coraz bardziej wszechobecne w architekturze i przestrzeniach miejskich. Od ponad dekady wielu artystów i projektantów medialnych koncentruje się na pracy z udziałem nowych technologii w tworzeniu interaktywnych instalacji i środowisk reaktywnych. Obecnie coraz częściej można znaleźć interaktywne interwencje w przestrzeniach miejskich. Prace te przyjmują często formy zaawansowanych projektów świetlnych, ale także instalacji oddziałujących na zmysły za pomocą światłą, dźwięków, a nawet zapachu. Przedstawione badania koncentrują się na tym rodzaju instalacji, które są reaktywne, wchodzą w kontakt z użytkownikiem i reagują na jego obecność, ruch lub inne jego działania w przestrzeni publicznej, za pomocą intensywnych bodźców zmysłowych zachęcają do interakcji.
EN
Advanced media and digital technologies are more ubiquitous in architecture and urban spaces. Presented research focuses on the presence of interactive installations and architecture in the public spaces. One of the goals of the research in the study of the factors influencing the implementation of the responsive media installations in the city environment and also presentation of their great potential respecting the enrichment of the multisensory perception of the space. The presented work is also emphasizing, that presence of the responsive type of installations or environments can support and enrich the relation between the citizens and other users of the space with their surroundings. Moreover they can modify as well the perception of the public space in the relation to the district and the city. The research proves that new technologies enriching the sensual experiences of the space create a possibility to bringing city environments back to life and reconstructing the meaning of the public space.
11
Content available Urządzenia i techniki grillowania
PL
W artykule omówiono bezpośrednie i pośrednie metody grillowania, a także ogólny przebieg grillowania w każdej z tych metod. Dokonano także przeglądu urządzeń stosowanych do opiekania oraz opisano zmiany zachodzące w mięsie podczas tego rodzaju obróbki termicznej.
EN
Direct and indirect methods of grilling, also the process course during the techniques is discussed. Also installations used for grilling and changes occurring in meat during this type of thermal treatment is described.
PL
Firma Lennetal Industrie . Service specjalizuje się w budowie przenośnych instalacji do ujmowania gazu (metanu) kopalnianego. Do odsysania zapalnych mieszanin, ze względu na potencjalne zagrożenie, stosowane są wyłącznie cieczowe pierścieniowe pompy próżniowe. Zaletą tych pomp jest uzyskiwanie wysokiego ciśnienia końcowego, a ciepło powstające podczas sprężania gazu może być odprowadzane przez wodę. Instalacje do odsysania gazu kopalnianego Lennetal dostępne są w różnych wersjach. Można uzyskiwać przepływy do 30000 m./h.
EN
Lennetal Industrie-Servicespecialises in construction of mobile installations for capturing mine gas (methane.). Liquid, annular vacuum pumps are exclusively applied for suction off of inflammable mixtures, because of a potential hazard. The advantage of these pumps consists in obtaining of high final pressure, and the heat generated during compression of gas can be drained off by water. Lennetal installations for drainage of mine gas are available in different versions. One can accomplish flows in the range of 30 000 mV h.
EN
The energy absorption potential of a geotextile is nowadays considered a property worth incorporating into national European norms. As the research from independent institutes and DuPont de Nemours demonstrate, there is a correlation between the resistance of a geotextile to the installation stresses and its energy absorption potential. The common reference properties for specifying a geotextile, such as tensile strength or static puncture resistance, do not always reflect the product performance during installation. The importance of installing a geotextile that will resists possible damages during installation has been recognized.
PL
W artykule przedstawiono istniejący stan wiedzy z zakresu różnych technologii wytwarzania biogazu, w tym z wykorzystaniem biomasy. Przedstawiono także rozwiązania systemowe tworzenia biogazowni, a także scharakteryzowano krajowe możliwości surowcowe w tym zakresie. Omówiono także możliwości wykorzystania biogazu z biomasy, oczyszczonego do celów energetycznych, jako biopaliwa drugiej generacji.
EN
This paper submit current conditions and state of art in the field of biogas production in scope of modern technologies, possibilities of feedstock supply on national level and feasibility of second generation biofuels production.
15
Content available remote Łączenie rur miedzianych
PL
W artykule przedstawiono techniki łączenia rur miedzianych stosowane obecnie w instalacjach rurowych.
EN
The techniques of copper pipes connecting applied nowadays in pipeline systems were presented in the article.
16
Content available remote Krytycznie o zjawisku stygnięcia i zamarzania wody według PN-EN ISO 12241
PL
Norma PN-EN ISO 12241: 2001, będąca krajowym wdrożeniem odpowiedniej normy europejskiej, podaje m. in. metodykę obliczania czasu stygnięcia i zamarzania wody w przewodach. Przyjęty w niej model pierścieniowego przyrostu lodu jest zbytnim uproszczeniem, które ignoruje rzeczywisty przebieg procesu zamarzania. Zależnie od temperatury otoczenia, tempa stygnięcia, średnicy i materiału rury woda może również pozostawać w stanie przechłodzenia prowadzącym do wytworzenia lodu dendrytycznego. Natomiast maksymalna dopuszczalna objętość lodu uwarunkowana jest szeregiem czynników, takich jak długość zamarzającego odcinka przewodu czy temperatura zewnętrzna. Sama izolacja termiczna nie jest gwarancją bezpiecznego użytkowania instalacji i urządzeń, w których okresowo nie ma przepływu. W efekcie braku znajomości zjawisk towarzyszących stygnięciu i zamarzaniu oraz zdania się na naturę można oczekiwać konsekwencji w postaci uszkodzenia przewodu, i to zarówno na odcinku narażonym na bezpośrednie działanie temperatury ujemnej, jak i poza nim.
EN
Polish Standard PN-EN ISO 12241: 2001 is a domestic implementation of the proper European document and includes calculation methods of cooling and freezing time of water inside pipes. The model of annular ice layer growing is a simplification that ignores the real course of the freezing phenomena. According to the external temperature, cooling rate, material and dimension of pipe water can also remain supercooled and then dendritic ice will occur. Whereas maximum permitted value of ice depends on many conditions such as the length of a freezing section of pipe or external temperature. Thermal insulation itself does not guarantee safe utilizing of pipes and tanks with no main flow during some technological breaks. As the effect of weak knowledge about cooling and freezing phenomena bad consequences may occur. The installation may be destroyed both in the freezing section and behind it.
17
Content available remote Niektóre zasady montażu instalacji z rur miedzianych
PL
Trwałość instalacji z miedzi, i to nie tylko instalacji ogrzewczych, ale i wodociągowych, szacowana jest obecnie na 100 lat. Ta szacunkowa prognoza w rzeczywistości oparta jest, z jednej strony na wnikliwej analizie wszystkich możliwych zagrożeń trwałości instalacji, z drugiej na umiejętności postawienia odpowiednich wymagań materiałom, z jakich wykonuje się instalacje: rurom, łącznikom, lutowi a także wymagań w zakresie wykonywania instalacji, biorąc pod uwagę stosowane techniki obróbki i łączenia rur miedzianych, a także zasady montażu instalacji - mocowanie przewodów, kompensację wydłużeń cieplnych, układanie przewodów, łączenie z innymi materiałami. Wiedza ta wyklucza w zasadzie wykonywanie instalacji metodą „chałupniczą”. Od wykonawców instalacji wymagany jest profesjonalizm poparty ukończeniem odpowiednich szkoleń czy kursów. Poniżej przedstawiono podstawowe wiadomości, jakie powinien posiadać wykonawca, przystępując do montażu instalacji z rur miedzianych.
EN
The durability of systems made of copper, not only heating systems but also water supply systems, is estimated to be 100 years. From one side this estimation is based on penetrating analysis of every possible threat of system durability, from the second side is based on the skill of creation the appropriate requirements concerning the materials, of which the systems are made, pipes, connections, solder and the requirements concerning the execution of system construction works, taking into consideration applied processing and connecting techniques of copper pipes as well as the principles of system assembling - assembling of ducts, thermal extension compensations, pipes placement, connections with other materials. This knowledge in principle exclude system construction with so called „home method”. Professional point of view backed up by graduation from proper universities and finishing the right courses or trainings is required from these systems' constructors. The basic set of information concerning the assembling of copper pipes systems, which the construction should have before starting the work, are presented below.
18
Content available remote Problematyka EMC systemów i instalacji
PL
W artykule przestawiono charakterystyczne cechy zakłóceń występujących w systemach i instalacjach elektrycznych, składających się z wielu urządzeń, oraz najważniejsze czynniki decydujące o EMC systemu. Zaprezentowany został sposób postępowania w celu zapewnienia EMC systemu, na etapie jego projektowania. Przedstawiona metoda analizy, oparta na określeniu zapasów kompatybilności dla poszczególnych par urządzeń, oddziaływujących między sobą, wymaga pełnej specyfikacji EMC wszystkich części składowych systemu. Algorytm analizy może być podstawą opracowania programów pozwalających na przeprowadzenie analizy komputerowej w konkretnym przypadku systemu, instalacji lub dużego urządzenia czy dużej maszyny.
EN
This paper presents general features of electromagnetic compatibility problems in the systems, in the installations and big machines. The method of EMC analysis presented in this paper is based on determination of compatibility levels and margins for all pour devices that interferes each other. The EMC analysis in necessary during development of systems, and his to be the important part of technical file of systems and installations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.