Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 99

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koszty eksploatacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W Polsce trwa kampania na rzecz termomodernizacji domów jednorodzinnych oraz wymiany źródeł ogrzewania, m.in. w ramach programu „Czyste Powietrze”. Obniżenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w budynkach jednorodzinnych może spowodować, że w ich bilansie energetycznym wzrośnie udział zapotrzebowania na energię do podgrzania ciepłej wody użytkowej. W procesie termomodernizacji i wymiany źródeł ogrzewania warto zwracać uwagę na ograniczenie zużycia energii przez instalacje c.w.u. Działania te nie mogą jednak prowadzić do pogorszenia komfortu użytkowania ciepłej wody.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wskaźników jednostkowych nakładów inwestycyjnych i jednostkowych kosztów eksploatacji stacji uzdatniania wód powierzchniowych. Ich wielkości zostały określone, na poziomie cen 2019 roku, na podstawie danych empirycznych. Przeprowadzona w artykule analiza wykazała, że wielkości tych wskaźników maleją wraz ze wzrostem przepustowości stacji. Podane w artykule wartości wskaźników mają charakter orientacyjny i mogą być wykorzystane do analiz ekonomicznych we wstępnych etapach projektowania inwestycji wodociągowych.
EN
The objective of the article is to present unit indices for investment outlays and unit operating costs of surface water treatment plants. They were determined on the basis of empirical data for 2019 prices. The analysis carried out in the article shows that these indices decrease with an increase of plant capacity. The value of indices discussed in the article are indicative and may be used for economic analysis in the initial stages of designing water supply facilities.
EN
In this paper, we discuss imprecise settings for an evaluation of the maintenance costs of a water distribution system (WDS). Moments of failures of pipes are modelled using a newly proposed three-piece convex hazard rate function (HRF) for which number of previous failures is taken into account, too. Both fuzzy sets and shadowed sets are used to model the impreciseness of important parameters of this HRF and the costs of maintenance services. Contrary to more classical and widely-used approaches to cost analysis (i.e. a constant yield or nominal value of money), a strictly stochastic process (i.e. the one-factor Vasicek model) of an interest rate is assumed in the analysis of maintenance costs. This approach models future behaviour of the interest rate (i.e. the future value of money) in a more realistic way. Respective algorithms together with exemplary results of numerical simulations for two setups, which are related to fuzzy and shadowed sets, are also provided.
PL
W niniejszym artykule omawiamy nieprecyzyjne podejścia do problemu obliczenia kosztów eksploatacji systemu dystrybucji wody (WDS). Czasy uszkodzeń rur modelowane są z wykorzystaniem nowo zaproponowanej trzyczęściowej wypukłej funkcji intensywności uszkodzeń (hazard rate function, HRF) dla której brana jest pod uwagę również liczba wcześniejszych uszkodzeń. Do modelowania nieprecyzyjności istotnych parametrów tej HRF oraz kosztów działań serwisowych są wykorzystywane zarówno zbiory rozmyte jak i zbiory cieniowane. W przeciwieństwie do bardziej klasycznych i szeroko wykorzystywanych podejść do analizy kosztów eksploatacji (tzn. stałej stopy procentowej lub wartości nominalnej pieniądza), założono ściśle stochastyczny proces (tzn. jednoczynnikowy model Vasicka) dla stopy procentowej. Podejście to modeluje przyszłe zachowanie stopy procentowej (czyli przyszłej wartości pieniądza) w bardziej realistyczny sposób. Zaprezentowano również odpowiednie algorytmy wraz z przykładowymi wynikami symulacji numerycznych dla dwóch zestawów parametrów, związanych ze zbiorami rozmytymi i cieniowanymi.
PL
Nowoczesne budownictwo stawia przed branżą instalacyjną coraz większe wyzwania, a inwestorzy często są świadomi tego, jak wiele jest obecnie rozwiązań zapewniających komfortową i bezproblemową eksploatację domu. Nasza realizacja, wyróżniona przez Kapitułę Korporacji statuetką Złotego Instalatora za 2018 r., to przykład wdrożenia bardzo ambitnych założeń projektowych - w dokładny i staranny sposób, przy użyciu materiałów wysokiej jakości.
PL
Różnorodność technologiczna przydomowych oczyszczalni ścieków powoduje, że klienci często mają kłopot z wyborem konkretnego rozwiązania. Znaczącym argumentem są oczywiście koszty, w tym inwestycyjne i eksploatacji, ale niezwykle ważna jest także efektywność pracy urządzeń. W artykule przyjrzymy się oczyszczalniom pracującym w technologii niskoobciążonego osadu czynnego SBR.
6
EN
Recently non-litter dairy cattle barns have become more and more popular in Poland. It is reasonable because of higher costs of littered system. As a result of it, multi criterial approach was applied to assess technical, technological and economic indicators. The following factors were tested: technical, technological and economic. Technical assessment included the areas: constructional, production and utility as well as cubage. Within the frame of technological assessment, all technological treatments were considered (milking and milk cooling, feeding and natural manure removing). Energy, labour and investments cost were used to calculate operating costs of machinery and equipment according to own elaborated methodology. In cattle barn with „fi sh bone” milking parlor there were the lowest operating costs and in building with 1 milking robot the mentioned costs were the highest.
PL
W ostatnich czasach w Polsce staje się coraz bardziej popularny bezściółkowy system utrzymania bydła mlecznego. Jest to uzasadnione coraz wyższymi kosztami ściółkowego systemu utrzymania. W związku z tym, przeprowadzono wielokryterialną ocenę obór w systemie bezściółkowym. Zbadano czynniki: techniczne, technologiczne i ekonomiczne. Charakterystyka techniczna obejmowała kubaturę oraz powierzchnię: zabudowy, produkcyjną i użytkową. W ramach oceny technologicznej uwzględniono wszystkie zabiegi technologiczne (doju i wstępnej obróbki mleka, przygotowanie i zadawanie pasz, usuwania i magazynowania nawozów naturalnych). Nakłady energetyczne, robocizny oraz inwestycyjne posłużyły do obliczenia kosztów eksploatacji wyposażenia oraz maszyn i urządzeń wg opracowanej metodyki własnej. Najniższe koszty eksploatacji były w oborze wyposażonej w halę udojową „rybia ość” a najwyższe w oborze z jednym robotem udojowym i najniższą obsadą zwierząt.
PL
Pod pojęciem trwałości rozumiemy z reguły zdolność obiektu do spełniania przez określony czas wymagań użytkowych, bez wyraźnego obniżenia właściwości użytkowych lub wystąpienia nadmiernych kosztów użytkowania. Miernikiem trwałości może być wypełnianie przez konstrukcje wymaganych stanów granicznych nośności i stanów granicznych użytkowalności.
EN
By the term ‘durability’ we usually mean the ability of a structure to fulfill its functional requirements for a specific time, without noticeable decrease in its properties and excessive increase in the costs of its use. The indication of durability can be fulfilling by structures the required ultimate limit states and serviceability limit states.
8
Content available remote Commercial vehicles incapacity risk analysis in the transport company
EN
A proposal was presented to assess the incapacity risk of commercial vehicles performing transport tasks under market conditions. The risk assessment model in the form of cost was used, which is based on the determination of operational efficiency, referring the probable costs of ensuring the reliability of the transport system to the estimated threshold income. It includes costs: incidental repairs, unplanned downtime and resulting from the presumed loss of client's trust. Operational research were carried out on a group of several dozen vehicles, registering their operational states during several years of use. The results of the research confirmed the suitability of the incapacity risk model for predicting potential expenses for guarantee the vehicle's continuity of running in the company and to verify the selection of the vehicle brand and the period of use.
PL
Przedstawiono propozycję oceny ryzyka niezdatności samochodów użytkowych realizujących zadania przewozowe w warunkach rynkowych. Zastosowano model oceny ryzyka w formie kosztowej, który opiera się na wyznaczeniu efektywności eksploatacyjnej, odnosząc koszty zapewnienia niezawodności systemu transportowego do przychodu progowego. Uwzględnia on koszty: napraw incydentalnych, nieplanowanych przestojów oraz wynikające z potencjalnej utraty zaufania zleceniodawcy. Badania eksploatacyjne przeprowadzono na grupie kilkudziesięciu pojazdów ciężarowych, rejestrując ich naprawy na przestrzeni kilku lat użytkowania. Wyniki badań potwierdziły przydatność modelu ryzyka niezdatności do prognozowania potencjalnych wydatków na zapewnienie ciągłości działania pojazdów w przedsiębiorstwie oraz do weryfikacji doboru marki pojazdów w aspekcie okresu ich użytkowania.
EN
Traditional and innovative on-demand transport services, such as taxi, car sharing or dial-a-ride respectively, can provide a level of flexibility to the public transport with the aim to guarantee a better service and to reduce the exploitation costs. In this context, in order to point out the key-factors of on-demand services, this study focuses on traditional on-demand service (such as taxi one), and presents the results of a demand analysis and modelling, obtained processing taxi floating car data (FCD) available for the city of Rome. The GPS position of each taxi is logged every few seconds and it was possible to build a monthly database of historical GPS traces through around 27 thousands of GPS positions recorded per day (more than 750 thousands for the entire month). Further, the patterns of within-day and day-to-day service demand are investigated, considering the origin, the destination and other characteristics of the trips (e.g. travel time). The time-based requests for taxi service were obtained and used to analyse the trip distribution in space and on time. These analyses allow us to forecast trips generated/attracted by each zone within the cities according to land use characteristics and time slices. Therefore, a regression tree analysis was developed and different regressive model specifications with different set of attributes (e.g. number of subway stations, number of zonal employees, population) were tested in order to assess their contribution on describing such a service use.
EN
This article deals with an analysis of the operating costs of a building designed in the “near zero-energy” standard, with various technological solutions for heating and ventilation supported by a photovoltaic system (three technological variants). Following the analysis, a technological variant using an economic criterion based on the minimization of annual operating costs was selected.
PL
W artykule przedstawiono analizę kosztów eksploatacji budynku projektowanego w standardzie “niemal zeroenergetycznym”, przy różnych wariantowych rozwiązaniach technologicznych ogrzewania i wentylacji wspomaganych systemem fotowoltaicznym (trzy warianty technologiczne). W następstwie przeprowadzonych analiz zarekomendowano wybór wariantu technologicznego przy zastosowaniu kryterium ekonomicznego opartego na minimalizacji rocznych kosztów eksploatacji.
PL
Obciążenia dynamiczne, które mogą wystąpić w przemysłowych instalacjach rurociągowych, stanowią zarówno zagrożenie dla integralności konstrukcji instalacji, jak i źródło strat energii, co prowadzi do podwyższenia kosztów eksploatacji instalacji. Jak minimalizować ich techniczne i ekonomiczne skutki?
EN
In this paper I focus on an evaluation of maintenance costs of a water distribution system (WDS), if a concept of a value of money in time is taken into account. Contrary to more classical approaches, instead of a constant yield, a strictly stochastic process (i.e., the one-factor Vasicek model) of an interest rate is assumed. Such an assumption presents uncertain, future behaviour of the yield in a more correct, realistic way. Moments of failures of connections in a WDS are generated using the Monte Carlo simulations via a new kind of a convex hazard rate function (HRF), which is proposed in this paper. Moreover, quality of a pipeline and a number of previous failures have direct influence on statistical properties of this introduced HRF. Apart from an analysis of the simulated output (like the maintenance costs), the Kiefer-Wolfowitz method is used for a better adjustment of one of parameters of a WDS – deterministic and unconditional replacement (i.e., planned replacement) time of each pipe. Algorithms, for both the simulations of the failure moments for the introduced HRF and the optimization step, are also provided. Additionally, some examples of a WDS for a crisp and a fuzzified settings are statistically analysed.
PL
W niniejszej publikacji skupiam się na obliczeniu kosztów eksploatacji wodociągu (water distribution system – WDS), jeśli pod uwagę zostanie wzięta wartość pieniądza w czasie. W przeciwieństwie do klasycznego podejścia, zamiast stałej wartości stopy procentowej, zakładam stochastyczny proces stopy procentowej (w postaci jednoczynnikowego modelu Vasicka). Założenie to przedstawia niepewne, przyszłe zachowanie stopy procentowej w bardziej dokładny i realistyczny sposób. Momenty awarii połączeń w WDS generowane są z wykorzystaniem metody Monte Carlo poprzez zastosowanie nowego typu funkcji intensywności uszkodzeń (hazard rate function – HRF), który zaproponowany został w niniejszej publikacji. Ponadto, jakość połączenia oraz ilość wcześniejszych uszkodzeń ma bezpośredni wpływ na statystyczne właściwości wprowadzonej HRF. Oprócz analizy wygenerowanych za pomocą symulacji wyników (takich jak koszty eksploatacji), użyta została metoda Kiefera-Wolfowitza w celu lepszego dopasowania jednego z parametrów WDS – deterministycznego i bezwarunkowego momentu wymiany każdego z połączeń (czyli wymiany planowanej). Zaprezentowane zostały również algorytmy zarówno dla symulowania momentów uszkodzeń przy użyciu zaproponowanej HRF, jak i dla kroku optymalizacyjnego. Ponadto, wykonana została analiza statystyczna kilku przykładów WDS dla dokładnych („crisp”) i rozmytych („fuzzy”) wartości parametrów.
PL
W artykule zaprezentowano analizę wpływu wdrożenia idei ekojazdy (jazdy ekologicznej) na koszty eksploatacji floty pojazdów oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego. Omówiono ideę ekojazdy oraz budowę systemowego raportu, stosowanego w rzeczywistym przedsiębiorstwie. Przedstawiono rzeczywiste dane i wyniki ich analizy, przeprowadzonej pod kątem wpływu stylu jazdy na bezpieczeństwo ruchu drogowego i ekologię dla grup kierowców pojazdów hybrydowych oraz spalinowych.
EN
Paper discussed the impact of ecodriving idea on the road safety. The analysis shows the idea of ecodriving and ecodriving report structure which is used in the analyzed company. The driving style of drivers of hybrid and engine vehicles was analyzed for road security and ecology aspects.
14
Content available remote Nowa generacja autobusów turystycznych VDL Bus and Coach
PL
Na początku czerwca bieżącego roku, VDL Bus and Coach zaprezentował kolejną generację autobusów turystycznych Futura 2. Nastąpiło to po 8 latach od premiery pierwszej generacji tego modelu. W ciągu tego czasu, bramy fabryki w Valskenwaard opuściło ponad 3 500 pojazdów, opanowując 8,5% europejskiego rynku autobusów turystycznych. Niemal 250 autobusów trafiło do polskich przewoźników. Najpopularniejszym w Polsce autobusem tego typu jest model FHD2-129. Chociaż parametry techniczne Futury 2 są w dalszym ciągu atrakcyjne, VDL postanowił zrobić kolejny krok w kierunku dalszej optymalizacji kosztów eksploatacji TCO oraz dalszego zmniejszenia oddziaływania na środowisko naturalne. Główne prace rozwojowe skupiły się na optymalizacji układu napędowego oraz zmniejszenia masy własnej pojazdu. Ich efektem jest zwiększenie niezawodności pojazdu oraz zmniejszenie zużycia paliwa o kolejne 3,5%, w porównaniu z poprzednią generacją.
EN
VDL Bus and Coach has presented new generation of Futura 2 coaches on June 2018, 8 years after premiere of the first generation. Since that, Valskenwaard factory has been left by 3500 vehicles, which makes 8,5% share of European touristic buses market. Almost 250 buses are used by Polish carriers, with FHD2-129 as the most popular model. However, Futury 2 technical parameters are still satisfying, VDL decided on the next step in order to optimalize eksploatation costs TCO and reducing environmental influence. Drive system has been improved, what is more weight of vehicle has been reduced. As a result, has been increased reliability and fuel usage has been reduced by 3,5% in comparison to previous generation.
EN
This article presents the use of a multi-criterion Analytic Hierarchy Process (AHP) method to assess geological and mining condition nuisance in longwall mining operations in selected coal mines in Poland. For this purpose, a methodology has been developed which was used to calculate the operational nuisance indicator (WUe) in relation to the cost of mining coal in individual longwalls. Components of the aggregate operational nuisance indicator include four sub-indicators: the natural hazards indicator (UZN), an indicator describing the seam parameters (UPZ), an indicator describing the technical parameters (UT) and an environmental impact indicator (UŚ). In total, the impact of 28 different criteria, which formed particular components of the nuisance indicators were analysed. In total 471 longwalls in 11 coal mines were analysed, including 277 longwalls that were mined in the period of 2011 to 2016 and 194 longwalls scheduled for exploitation in the years 2017 to 2021. Correlation analysis was used to evaluate the relationships between nuisance and the operating costs of longwalls. The analysis revealed a strong correlation between the level of nuisance and the operating costs of the longwalls under study. The design of the longwall schedule should therefore also take into account the nuisance arising from the geological and mining conditions of the operations. Selective operations management allows for the optimization of costs for mining in underground mines using the longwall system. This knowledge can also be used to reduce the total operating costs of mines as a result of abandoning the mining operations in entire longwalls or portions of longwalls that may be permanently unprofitable. Currently, underground mines do not employ this optimization method, which even more emphasizes the need for popularizing this approach.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie wielokryterialnej metody AHP (Analytic Hierarchy Process) do oceny poziomu uciążliwości warunków geologicznych i górniczych procesu prowadzenia eksploatacji w ścianach wydobywczych wybranych kopalń węgla kamiennego w Polsce. W tym celu opracowano metodykę, która posłużyła do obliczenia wskaźnika uciążliwości eksploatacji WUe w kontekście kosztów wydobycia węgla w poszczególnych ścianach. Składowymi wskaźnika uciążliwości są cztery subwskaźniki: wskaźnik wynikający z zagrożeń naturalnych (UZN), wskaźnik charakteryzujący parametry pokładu (UPZ), wskaźnik określający parametry techniczne (UT) oraz wskaźnik wpływu eksploatacji na środowisko (UŚ). Łącznie analizowano wpływ 28 różnych kryteriów wchodzących w skład poszczególnych składowych uciążliwości. Analizie poddano 471 ścian wydobywczych w 11 kopalniach węgla kamiennego, w tym 277 ścian, które były eksploatowane w latach 2011-2016 oraz 194 ściany zaprojektowane do eksploatacji na lata 2017-2021. Przy ocenie związków kosztów operacyjnych ścian i uciążliwości zastosowano analizę korelacji. Analiza wykazała silny związek między poziomem uciążliwości eksploatacji a kosztami operacyjnymi tych ścian. Projektowanie harmonogramu biegu ścian powinno zatem uwzględniać również aspekt uciążliwości wynikającej z warunków geologiczno-górniczych eksploatacji. Selektywne zarządzanie wydobyciem umożliwia optymalizację kosztów wydobycia w kopalniach podziemnych stosujących system ścianowy. Wiedza ta może być wykorzystana również do obniżenia całkowitych kosztów operacyjnych kopalń wskutek zaniechania udostępniania i eksploatacji ścian, partii i całych rejonów, które mogą być trwale nierentowne. Na koniec należy dodać, że w kopalniach podziemnych nie stosuje się tego typu rozwiązań, co tym bardziej podkreśla potrzebę popularyzacji tego podejścia.
EN
The paper analyzes three different, but similar class cars, two of them with conventional spark ignition (SI) engines, and one – hybrid (SI + electricity). Statistics of fuel consumption and mileage of several years are presented and analyzed, fuel price changes and provided exploitation costs. The analysis shows that in countries where are no privileges for the acquisition of hybrid cars or for operation (less parking or tolls, insurance or technical inspection price), the payback is hardly possible, because the hybrid car’s price is about 2 times higher than that of a normal car, and fuel costs are reduced merely by about 20%. The results of the analysis show that payback of the hybrid car (at current fuel prices), in the best case possible after 0,73 million kilometers. Within annual mileage an average of 25 thousands km, the hybrid car will payback after 30 years!
PL
Proces globalizacji, zmiany w technice oraz strukturach organizacyjnych firm energetycznych i przemysłowych stawiają nowe wymagania dotyczące aparatury zabezpieczeniowej. Dzisiaj już nie wystarczy, aby przekaźnik zabezpieczeniowy selektywnie eliminował zwarcia i zakłócenia oraz był elementem układu sterowania i nadzoru. Trendy w optymalizacji kosztów pracy, obniżenia kosztów, wyzwania dotyczące dostępności sieci elektroenergetycznej, wynikające z coraz większego uzależnienia się świata od energii elektrycznej, nie mogą pozostać bez wpływu na wymagania stawiane aparaturze automatyki elektroenergetycznej. Komunikacja urządzeń, funkcje diagnostyki i przewidywania awarii zaczynają odgrywać coraz większą rolę i stają się kluczowe dla szybkiej i efektywnej reakcji służb elektroenergetycznych.
EN
The process of globalization, changes in technology and organizational structures of power companies and industrial pose new requirements for protection devices. Today it is not enough for protection devices selectively eliminate faults and was part of the control and supervision. Trends in optimizing labor costs, reduce costs, challenges concerning the availability of the power grid, resulting from the increasing dependence of the world of electricity, cannot remain unaffected by the demands automation in power systems. Communication between devices, features, diagnostics and failure prediction are starting to play an increasingly important role and become the key to quick and effective response of service staff.
PL
W artykule przedstawiono analizę wybranych kosztów produkcji kruszywa dolomitowego na przykładzie lokalnych warunków geologiczno-górniczych w jednym z zakładów górniczych. Badania prowadzono przez okres dwóch miesięcy. Roboty strzałowe wykonywano z wykorzystaniem różnych środków strzałowych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu inicjowania ładunków materiału wybuchowego. Zastosowanie różnych systemów inicjowania ładunków MW było podstawą do oszacowania różnicy w kosztach produkcji kruszywa, co stanowiło zarazem główny cel wykonywanych badań i analiz.
EN
This paper presents an analysis of operating costs for selected geological-mining conditions with an example of one mine exctracting dolomite aggregate. The authors have been doing a research for two months during which blasting works have been performed by the use of different blasting agenst, with particular emphasis on explosive charges initiation. Usage of different explosives initiation systems was the basis for estimating the differences in aggregate production costs, which was the main subject of this paper.
EN
Influence of UV-chlorination sequence application on swimming pool water quality was investigated. In addition, an analysis of operating costs of such system was conducted. The study was based on a real facility, i.e. the swimming pool of AGH University of Science and Technology in Krakow. In the facility, water disinfection with calcium hypochlorite was carried out, assisted by UV irradiation. Switching the UV lamps temporarily off allowed for comparative studies on the quality of pool water disinfected by pure chlorination and by the UV and chlorination sequence. For these two variants of the swimming pool water disinfection several physico-chemical and microbiological parameters were analyzed, including the disinfection by-products. Cost analysis included the consumption of chemical agents and the UV lamp operation. It was established that the UV technology did not contribute to the expected improvement in the pool water quality in terms of the combined chlorine removal, however it did cause an increase in the concentration of selected organic chlorination by-products. Moreover, application of the UV lamp to the pool water treatment system increased the chlorine demand and, consequently, the consumption of calcium hypochlorite. Combined with the need to exchange lamp fi laments, it raised the operating costs of the pool water treatment technology.
PL
Badano wpływ zastosowania technologii UV w połączeniu z chlorowaniem na jakość wody basenowej, a także przeprowadzono analizę kosztów eksploatacyjnych takiego systemu. Badania przeprowadzono na rzeczywistym obiekcie, jakim jest basen sportowy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W obiekcie tym dezynfekcja wody jest prowadzona z wykorzystaniem podchlorynu wapnia, a proces ten jest wspomagany naświetlaniem wody promieniami nadfioletowymi (UV). Wyłączenie lamp UV na określony czas pozwoliło na przeprowadzenie badań porównawczych jakości wody basenowej dezynfekowanej tylko chlorem oraz z zastosowaniem układu UV/Cl2. Przeanalizowano szereg wskaźników mikrobiologicznych oraz fizyczno-chemicznych, w tym produktów ubocznych chlorowania, w obu wariantach dezynfekcji wody basenowej. W analizie kosztów uwzględniono zużycie chemikaliów oraz koszty promiennika UV. Stwierdzono, że technologia UV nie spowodowała oczekiwanej poprawy jakości wody basenowej pod względem usuwania chloru związanego, natomiast wpłynęła na zwiększenie ilości niektórych organicznych ubocznych produktów chlorowania. Włączenie lampy UV w system uzdatniania wody basenowej spowodowało również wzrost zapotrzebowania wody na chlor, a w rezultacie większe zużycie podchlorynu wapnia, co w połączeniu z koniecznością wymiany żarników lampy zwiększyło koszty eksploatacyjne technologii uzdatniania wody basenowej.
20
Content available remote Implementation of modular trucks into road transport
EN
In this article, an analysis of modular truck application in the road transport in Poland has been made. Terminology has been unified. Classification and law regulations applicable in different European countries and all over the world have been discussed. An analysis of existing solutions has been made and an optimal variant for road freight transport, including the condition and parameters of the road infrastructure in Poland, has been proposed. The study presents initial conceptual assumptions of this project as well as advisability of using these modular trucks, on the basis of a selected research object – the analyzed transport company. On this example, an analysis of costs and potential profits to be generated from transport services performed using the proposed modular trucks and with reference to costs borne by the investigated company with the use of currently operated transport means, has been made.
PL
W niniejszym artykule zrealizowano analizę i ocenę zastosowania systemów modułowych w transporcie drogowym w Polsce. Dokonano ujednolicenia terminologii, klasyfikacji oraz uwarunkowań prawnych obowiązujących w innych krajach europejskich i na świecie. W pracy dokonano analizy funkcjonujących rozwiązań i zaproponowano wybór optymalnego wariantu dla samochodowego transportu towarowego w Polsce, z uwzględnieniem stanu i parametrów krajowej infrastruktury drogowej. W opracowaniu opisano wstępne założenia koncepcyjne w tym obszarze, jak również dokonano analizy celowości zastosowania niniejszych zestawów modułowych na przykładzie wybranego obiektu badań - analizowanego przedsiębiorstwa transportowego, stanowiącego obiekt badań. Na jego przykładzie dokonano analizy kosztów i szacunkowych zysków z realizowanych procesów transportowych, z wykorzystaniem proponowanych zespołów modułowych, w odniesieniu do kosztów ponoszonych przez badane przedsiębiorstwo z zastosowaniem obecnie eksploatowanych środków transportowych.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.