Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 107

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  power supply
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Zasilacz sieciowy z przestrajalnym filtrem indukcyjnym
PL
W artykule zaprezentowano rozwiązanie zasilacza sieciowego z przestrajalnym filtrem indukcyjnym, który odznacza się dodatkowo możliwością aktywnej kompensacji mocy biernej i mocy odkształcenia, generowanej przez inne odbiorniki dołączone do tego samego węzła sieci elektroenergetycznej. Użyty w układzie pasywny filtr, w postaci cewki o zmiennej indukcyjności, pozwala na uzyskanie dużej dynamiki zmian prądu wejściowego zasilacza, co znacząco poprawia jakość procesu kompensacji. W artykule zaprezentowano zasadę działania zasilacza oraz struktury i modele jego układów sterowania i silnoprądowego. Przedstawiono również wybrane wyniki badań modelu symulacyjnego układu w różnych warunkach jego pracy.
EN
The article presents the solution of the power supply with a tunable inductive filter. The power supply is characterized additionally by the possibility of compensation of both reactive power and deformation power, generated by other loads connected to the same power grid node. The passive filter with tuned inductance is used in the system for obtaining a high dynamics of the input current of the power supply. This one significantly improves the quality of compensation process. The article presents the principles of the system operation as well as the structure of the control circuits and the power stage of the system. Selected results of the tests of the system simulation model, for various operating conditions, are presented too.
PL
Specjaliści, którzy choć trochę zetknęli się z analizą ryzyka, doskonale zdają sobie sprawę z faktu, że poważne awarie zostały wywołane czynnikami, które z pozoru wydawały się mało istotne, przez co zostały zbagatelizowane. Pracując jako inspektor jednostki certyfikującej Instytutu Techniki Budowlanej oraz Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, miałem okazję być zaangażowanym w pomoc w rozstrzyganiu wielu sporów, w tym również rozgrywek pomiędzy ubezpieczycielem a podmiotem objętym ochroną ubezpieczeniową.
PL
W poprzednich częściach dowiodłem, że zasilacze do bram napowietrzających stanowią istotny element systemu wentylacji pożarowej, od strony formalnej muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, a stosowanie niecertyfikowanych UPS-ów niesie ze sobą ryzyko istotnych konsekwencji. Podkreśliłem, że świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym.
PL
W poprzedniej części przedstawiłem uzasadnienie, że brak zagwarantowania dopływu powietrza powoduje, iż system oddymiania jest nieskuteczny, a w sytuacji oddymiania mechanicznego może doprowadzić do stworzenia poważnego zagrożenia, a nawet do katastrofy budowlanej. Zastosowanie do zasilania napędu bramy UPS-ów bez znaku CNBOP-PIB i Świadectwa Dopuszczenia wydanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP-PIB) jest poważnym błędem. Stosowanie zasilacza ze Świadectwem Dopuszczenia to formalny warunek konieczny, ale czy wystarczający?
PL
Regulacje prawne na polskim rynku budowlanym związane z wykorzystaniem zasilaczy UPS w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych. Przegląd norm, ustawodawstwa UE oraz obowiązujących lokalnych ustaw i rozporządzeń.
EN
Legal regulations on the Polish construction market related to the application of UPS in the supply systems of fire-fighting equipment. Review of the standards, the EU legislation and the applicable local laws and regulations.
EN
The work presents a DC power supply with power factor correction (PFC). This device is also equipped with a parallel active filter function, which enables the possibility of compensation (minimization) of reactive and distortion power, generated by a group of loads, connected to the same power grid node. A passive filter with variable inductance applied at the input of the power supply allows for a significantly improvement in quality of the system control (given specific criteria), as compared to the solution with a filter with fixed parameters. This is possible by increasing the dynamics of current changes at the power supply input (extending its “frequency response”). The paper presents the principle of operation as well as structures and models of the power supply control system and its power stage. Selected test results its power of the simulation model of the electric system with the power supply, in various operating conditions, are also presented.
PL
Publikacja dotyczy możliwości zastosowania licznika energii elektrycznej do pomiarów zawartości harmonicznych napięcia oraz prądu, generowanych przez zasilacze urządzeń małej mocy przy czym licznik wykorzystano do pomiaru harmonicznych oraz współczynników THDU (ang. Total Harmonic Distortion, całkowity współczynnik odkształcenia napięcia) oraz THDI (całkowity współczynnik odkształcenia prądu).
EN
The article describes the possibility of using an electricity meter to measure both voltage and current harmonics content generated by power supplies for low power devices. The most frequently used single-phase DC power supplies were described and their influence on the supply network were tested. The following types of power supplies were checked: capacitive transformerless power supply, transformer power supply with Graetz rectifier and AC\DC switching power supply. All mentioned power supplies are non-linear load on the power grid, which causes the generation of a large content of harmonics in the supply current. This causes additional power losses in the power supply circuits. An EPS-type electricity meter manufactured by Pozyton was used for these measurements. Use of an electricity meter with harmonics content analyzer, provides better control over receivers operating in the network. Modern electricity meter makes it easy to maintain good power quality.
PL
W artykule omówiono możliwy wpływ braku oceny jednego z parametrów, traktowanych jako odniesienie podczas pomiarów, na sposób funkcjonowania systemu zapewniającego spójność pomiarową. W artykule ograniczono się do przyrządów mierzących energię elektryczną, zasilającą odbiorniki z różnych źródeł zewnętrznych, sieci energetycznej, przypadkowego UPS, zastępczego zasilacza sieciowego. Przedstawiono i oceniono wpływ zniekształceń wprowadzanych przez przykładowe źródła zasilania.
EN
The article discusses the possible impact of the lack of evaluation of one of the parameters treated as a reference during measurements on the system that ensures metrological traceability. The article is limited to instruments measuring electricity supplying loads from various external sources, power grid, accidental UPS, replacement power supply. The impact of distortions introduced by sample power sources was presented and evaluated.
9
Content available Are we ready for electric cars?
EN
Are we ready for electric cars?
10
Content available remote The aspect of power supply in exploitation of transport telematics systems
EN
Transport telematics systems operate under various operational conditions. As elements, which are responsible, among others, for the transport process safety, they should maintain their usability. One of the key problems is to ensure the power supply continuity in the transport telematics systems. In order to provide it, relevant power supply systems are used. The state of unfitness of power supply constitutes a failure in the system operation, the result of which can be downtime in operation of the entire transport telematics system or its part. The article carried out a reliability and operation analysis of the power supply system, which consists of three independent energy sources. The relationships, which allow to specify the probabilities of the system's staying in the distinguished states, were determined.
PL
Systemy telematyki transportu pracują w zróżnicowanych warunkach eksploatacji. Jako elementy odpowiedzialne m.in. za bezpieczeństwo procesu transportowego powinny zachować zdatność. Jednym z istotniejszych problemów jest zapewnienie ciągłości zasilania w systemach telematyki transportu. W tym celu stosuje się odpowiednie układy zasilania. Stan niezdatności zasilania stanowi uchybienie w pracy systemu, którego skutkiem może być przerwa w funkcjonowaniu całości lub części systemu telematyki transportu. W artykule dokonano analizy niezawodnościowo-eksploatacyjnej systemu zasilania, zawierającego trzy niezależne źródła energii. Wyznaczono zależności pozwalające określić prawdopodobieństwa przebywania systemu w wyróżnionych stanach.
PL
Aktywne urządzenia zainstalowane w serwerowniach wymagają zasilania stabilizowanym napięciem stałym. W ostatnim czasie notuje się wzrost zapotrzebowania na moc obliczeniową i zwiększanie liczby zainstalowanego w centrach danych osprzętu. Stosowanie dedykowanego dla każdego urządzenia zasilacza prądu stałego i multiplikowanie ilości konwersji energii, staje się rozwiązaniem mało efektywnym energetycznie. Dlatego też zauważa się tendencję do zasilania serwerowni z centralnego zasilacza prądu stałego. W artykule wskazano na celowość stosowania tego typu instalacji, przeanalizowano je pod względem bezpieczeństwa elektrycznego oraz innych występujących zagrożeń. Omówiono także efektywność energetyczną takiego rozwiązania.
EN
The paper discusses DC power supply for data centers. This solution is analyzed in terms of electrical safety and other existing electrical hazards. The energy efficiency of such a power supply was also discussed.
12
Content available remote The effect of the power supply source on the resistance welding process
EN
The research presented in the article involved the analysis of various factors, including 1) type, length and the cross-section of the supply conduit, 2) synchronous/asynchronous operation of welding machines and 3) temperature of the conduit on supply voltage drop in resistance welding machines. The article discusses the unfavourable effect of the above-named voltage drop on the quality of welds, including a decrease in the weld nugget diameter and the reduction of weld strength.
PL
Analizowano wpływ różnych czynników, takich jak: 1) rodzaj, długość i przekrój przewodu zasilającego, 2) praca synchroniczna/asynchroniczna zgrzewarek, 3) temperatura przewodu, na spadek napięcia zasilania zgrzewarek rezystancyjnych. Przedstawiono niekorzystny wpływ spadku napięcia zasilania na jakość wykonywanych połączeń, tj. spadek średnicy jądra zgrzeiny oraz jej wytrzymałość.
PL
W artykule przedstawiono laboratoryjny model podstacji trakcyjnej prądu stałego (DC) oraz jej obszaru zasilania. Zastosowano układ połączeń charakterystyczny dla trakcji tramwajowej. Obciążenie podstacji wywoływane jest przez modele ruchomych obciążeń trakcyjnych (ROT), czyli „tramwajów”. Pomiary napięć i prądów na podstacji i w sieci trakcyjnej, a także przemieszczanie się ROT, są realizowane pod kontrolą układu mikroprocesorowego oraz oprogramowania komputerowego. Zamieszczono przykładowe wyniki kilku pomiarów napięć na odbieraku ROT dla różnych połączeń sieci trakcyjnej. Sformułowano uwagi dotyczące budowy kolejnych modeli układów zasilania trakcji elektrycznej DC.
EN
The article presents a laboratory model of DC traction substation (DC) and its supply area. A connection system characteristic for tram traction was used. Substation load is caused by models of mobile traction loads e.g. Trams. Measurements of voltages and currents on the substation and in the traction network and the movement of mobile traction loads are carried out under the control of a microprocessor system and computer software. There are exemplary results of several voltage measurements on the collector of mobile traction loads for various traction network connections. Formulated the following comments on the construction of models of electric traction power supply systems DC.
14
Content available remote Zasilacze do aplikacji przemysłowych Finder – rozwiązania dla wymagających
PL
Przy tworzeniu każdego produktu przeznaczonego na rynek specjalistyczny ważne jest, aby nie kopiować sprawdzonych rozwiązań, a przyjrzeć się na nowo potrzebom, jakie kierowane są do niego, pod kątem aplikacji w jakiej pracuje. W taki właśnie sposób powstały zasilacze serii 78 Finder.
PL
Zwiększenie dostępności gazu ziemnego w postaci skroplonej (LNG) na rynku polskim ,powoduje zmianę sposobu myślenia o zasilaniu istniejących sieci gazowych, w tym również tych zasilanych z systemu przesyłowego. Zasilanie istniejących sieci dystrybucyjnych, z wykorzystaniem stacji regazyfikacji LNG, może rozwiązać problemy z dostępnością paliwa gazowego dla odbiorców końcowych, zarówno w przypadku braku fizycznej dostępności gazu ziemnego, jak również w przypadkach związanych z problemami technicznymi, np. konieczność przebudowy punktu wejścia czy dystrybucyjnej sieci gazowej. Niniejszy artykuł pokazuje możliwość rozwiązania tego problemu na praktycznym przykładzie istniejącej sieci dystrybucyjnej zasilającej odbiorców w paliwo gazowe, gdy przy wykorzystaniu istniejącej sieć gazowej, bez rozbudowy punktu wejścia (zwiększenia przepustowości) nie jest możliwe zasilenia odbiorców w paliwo gazowe. Opisywana sytuacja jest również interesująca z punktu widzenia rozwiązania problemu związanego z koniecznością modernizacji istniejącej sieci gazowej.
EN
Increasing the availability of liquefied natural gas (LNG) on the Polish market makes a change in the possibility of supplying existing gas networks, including those which are supplied from the transmission system as well. Supplying of the existing distribution grid gas with use of LNG regasification stations can resolve problems with availability of gas for final customer in case of lack of natural gas and in cases related to technical problems as well. Example of technical problem could be the need for reconstruction the entry point or distribution gas network. This article in a practical example, based on the existing distribution gas network, describes the possibility of solution the problem of supplying customers in case when there is no capacity in existing gas network without expanding the entry point. The described problem is also interesting from the point of view how to solve the problem related to the need to reconstruction the existing gas network.
EN
The problems of the traction power supply system calculation are considered in the article. The authors proposed the space-time model, which is based on the analytical functions of the current- and voltage-drop distributions in the contact network. The usage of the proposed model is shown for the control law calculation both to stabilize the voltage at the pantographs of the electric rolling stocks and to reduce the power losses.
PL
Prezes URE do dnia 2 sierpnia 2016 r. wszczął ok. 1200 postępowań administracyjnych w związku z nieprzestrzeganiem przez firmy limitu w poborze energii elektrycznej (tzw. 20 stopień zasilania), wprowadzonego w sierpniu 2015 r. Skutkiem wszystkich postępowań, zdaniem organu, ma być nałożenie kary pieniężnej na przedsiębiorców. Jednak istnieją poważne argumenty za tym, że prezes URE nie może nałożyć kary.
EN
The following paper presents issues concerning a power supply for the alarm systems used in transport facilities. It describes the guidelines included in the polish standard PN-EN 50131-1:2009 „Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Wymagania systemowe” (Alarm systems – intrusion and hold-up systems – system requirements), a power supply in particular. Then the operational-reliability assessment of a system consisting of a main power supply (230V AC power grid), redundant UPS and diesel generator was made. The aim of that was to obtain formulas for particular state probability values in a symbolic form (Laplace’s). The further assessments taking other types of power supply into account will be presented in the forthcoming papers.
EN
The article presents issues concerning the power supply systems of closed-circuit television systems used at a highway toll collection point. The general diagram of the power supply system was presented, and then the reliability analysis was conducted. This enabled to develop a relationships graph, on the basis of which the Chapman–Kolmogorov system of equations describing it was created. On this basis, it was possible to set the relationships allowing to calculate the probability values of the system’s staying (in symbolic terms) in the following functional states: of full ability SPZ, of non-full ability SZB1 and SZB2, and of unfitness SB.
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące układów zasilania systemów monitoringu wizyjnego zastosowanych w autostradowym punkcie poboru opłat. Przedstawiono ogólny schemat układu zasilania, zaś następnie przeprowadzono analizę niezawodnościową. Umożliwiło to opracowanie grafu relacji, na podstawie którego utworzono układ równań KołmogorowaChapmana opisujący go. Na tej podstawie możliwe było wyznaczenie zależności pozwalających na obliczenie wartości prawdopodobieństw przebywania systemu (w ujęciu symbolicznym) w stanach funkcjonalnych: pełnej zdatności SPZ, niepełnej zdatności SNZ1 i SNZ2 oraz niezdatności SN.
EN
One of the electrical security systems used to protect critical infrastructure facilities is the intrusion detection system. Its purpose is to increase the safety level for the persons and property within the protected facility. The paper presents consideration regarding the reliability analysis of a type B power supply used in an intrusion detection system. This takes into account the guidelines regarding the analysed power supply system included in the standard “PN-EN 50131-1:2009: Alarm systems - Intrusion detection systems - Part 1: System requirements”. Next, a reliability analysis was performed, which enables the determination of the readiness indicator value. The conduction of further analyses of IDS power supply systems, though of distributed structures, is planned in subsequent studies regarding this issue.
PL
Jednym z elektronicznych systemów zabezpieczeń stosowanych do ochrony obiektów infrastruktury krytycznej jest system sygnalizacji włamania i napadu. Celem jego stosowania jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa osobom i mieniu znajdującemu się w chronionym obiekcie. W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące analizy niezawodnościowej zasilacza typu B zastosowanego w systemie sygnalizacji włamania i napadu. Uwzględniono wytyczne dotyczące analizowanego układu zasilania zawarte w normie „PN-EN 50131-1:2009: Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Część 1: Wymagania systemowe”. Następnie dokonano analizy niezawodnościowej, która umożliwiła wyznaczenie wartości wskaźnika gotowości. W dalszych badaniach tego zagadnienia planuje się przeprowadzenie kolejnych analiz układów zasilania SSWiN, ale o strukturach rozproszonych.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.