Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  granulat
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
This paper presents the possibilities of waste management originating from municipal wastewater treatment through the production of mineral-organic fertilizers based on sewage sludge. The original method created for this purpose was used in the study together with the environmental assessment of this method. Therefore, the purpose of this publication is twofold. On the one hand, the first goal of the paper is to draw attention to the need to choose the appropriate method of utilization of sewage sludge, taking into account its characteristics and potentially harmful effects on the environment. The second goal of the paper is to assess the environmental impact of the selected method and demonstrate its eco-innovation. The first part of the paper is a theoretical introduction to the issues of sewage sludge management, as well as theoretical considerations on the essence of eco-innovation. The second part of the paper presents practical issues of production and application of the organo-mineral granulated fertilizer subjected to research, while the third part – the methodology of the applied Life Cycle Analysis (LCA), including in particular the application of Material and Energy Flow Analysis (MEFA) at the Life Cycle Inventory stage. The fourth section presents the assumptions and results of the conducted research for four alternative solutions for the production of organic-mineral fertilizers. The fifth and final part summarizes the results and contains a number of conclusions and recommendations that should be considered in the context of the possibilities of further product optimization.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono możliwości użytkowego wykorzystania odpadów z oczyszczania ścieków komunalnych, poprzez wytwarzanie nawozów mineralno-organicznych na bazie osadów ściekowych autorską metodą oraz ocenę środowiskową tej metody. Tak więc, cel niniejszej publikacji jest dwojaki. Z jednej strony, pierwszym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność doboru odpowiedniej metody utylizacji osadów ściekowych z uwzględnieniem ich charakterystyki oraz potencjalnie szkodliwego oddziaływania na środowisko. Drugim celem artykuły jest ocena wpływu środowiskowego wybranej metody, celem wykazanie jej eko-innowacyjności. Pierwsza część pracy stanowi wprowadzenie teoretyczne do problematyki zagospodarowania osadów ściekowych, jak również teoretyczne rozważania nad istotą eko-innowacyjności. Druga część pracy przedstawia praktyczne zagadnienia produkcji i zastosowania organo-mineral granulated fertilizer poddanego badaniom, podczas gdy trzecia – metodykę zastosowanej analizy cyklu życia LCA, w tym szczególnie zastosowania analizy Material and Energy Flow Analysis (MEFA) na etapie Life Cycle Inventory. Czwarta sekcja przedstawia założenia i wyniki prowadzonego badania dla czterech alternatywnych rozwiązań technologii produkcji nawozów organiczno-mineralnych. Część piąta i ostatnia podsumowuje wyniki i zawiera szereg wniosków i zaleceń, które należy rozważyć w kontekście możliwości dalszej optymalizacji produktu.
PL
Przedstawione wyniki kolejnych badań wskazują, że w procesie granulacji popiołów powstających ze spalania węgla brunatnego i kamiennego, zarówno bez produktów, jak i z produktami odsiarczania, możliwe jest otrzymanie granulatów. W charakterze lepiszczy stosowano kolejno wodę, półwodny siarczan wapnia i mieszaninę półwodnego siarczanu wapnia z wodorotlenkiem wapnia.
EN
Mixts. of selected ashes with H₂O (20–25% by mass), CaSO₄⋅0.5H₂O (20% by mass) or CaSO₄⋅0.5H₂O + Ca(OH)₂ (20% by mass) were granulated and studied for mech. strength and SO₂ sorption capacity. The pH and content of sulfate ions in the eluates were detd. in all granulates.
PL
W artykule przedstawiono wyniki wybranych badań zapraw z kruszywem z odzysku (granulatem) pozyskanym z niewykorzystanej zaprawy. Granulat kruszywa z odzysku dodawano w ilości 10, 25 oraz 50%, zamieniając odpowiednią ilość kruszywa naturalnego na kruszywo z odzysku. Analizie poddano wpływ ilości granulatu na wybrane właściwości zarówno świeżej, jak i stwardniałej zaprawy.
EN
The results of selected mortar tests with reclaimed aggregate (granulate) obtained from unused mortar is presented in the paper. Granulates were added in an amount of 10, 25 and 50% replacing the appropriate amount of natural aggregate. The influence of the amount of granulates on selected properties of fresh as well as hardened mortar was analyzed.
PL
W artykule przedstawiono światowe doświadczenia w recyklingu nawierzchni asfaltowych, które udowadniają, że recykling asfaltowy jest rozwijającym się, potrzebnym i nowoczesnym zagadnieniem badawczym. Mimo że wymaga wielu starań, to jest niezwykle potrzebny, by w przyszłości nie zabrakło zasobów naturalnych.
EN
The article presents global experience in the recycling of asphalt pavements, which prove that asphalt recycling is a developing, needed and modern research issue. Despite the fact that it requires a lot of effort, it is extremely necessary in order to ensure natural resources in the future.
PL
Przedstawiono możliwości użytkowego wykorzystania odpadów z oczyszczania ścieków komunalnych, poprzez wytwarzanie nawozów mineralno-organicznych na bazie osadów ściekowych w oparciu o oryginalną linię przetwórczą zainstalowaną na platformie mobilnej. Produktem opracowanej innowacyjnej linii produkcyjnej są nawozy wieloskładnikowe, aktywne biologicznie i przedłużonym działaniu, w postaci granulowanej. Przedstawiona technologia umożliwia przetwarzanie osadów bezpośrednio po ich wytworzeniu. Urządzenia umieszczone są na naczepie gotowej do użycia w ruchu drogowym. Dzięki temu cały proces przetwórczy może odbywać się w miejscu powstawania osadu – na terenie oczyszczalni ścieków. Osady pobierane są bezpośrednio z węzła oczyszczalni albo z osadnika. Zainstalowane na platformie urządzenia laboratoryjne umożliwiają również przeprowadzenie analizy składu chemicznego i właściwości fizycznych osadu. Efektem zastosowania przedstawionego sposobu przeróbki osadów jest wytworzenie produktu przydatnego zarówno w rolnictwie, jak i w ogrodnictwie.
EN
We presented the possibilities of utilization of waste from municipal wastewater treatment. It is proposed to produce mineral-organic fertilizers based on sewage sludge created by original processing line installed on a mobile platform. Using the developed innovative technology we obtained the products of multi-component fertilizers, biologically active and prolonged action, in a granular form. The presented technology enables the processing of sediments directly after their production. The devices are placed on a trailer ready for use in road traffic. As a result, the complete processing can be realized at the place of sludge formation - on the wastewater treatment area. The sludge is collected directly from the sewage treatment plant connector or from the settling tank. Laboratory devices installed on the platform also enable analysis of the chemical composition and physical properties of the sludge. As the effects of using the presented method of sludge processing is to make a products that are useful in agriculture and gardening as well.
PL
W publikacji przedstawiono sposób otrzymywania granulatu alundowego w suszarni rozpyłowej z odpadów powstających podczas formowania wyrobów. Określono rodzaj i ilości niezbędnych dodatków, które pozwalają na otrzymanie regranulatu o właściwościach identycznych z granulatem pierwotnym, a wytworzone z niego wyroby osiągają wymagane właściwości użytkowe.
EN
The publication presents the method of obtaining alumina ceramic granulate in a spray dryer from waste generated during the forming of green wares. The type and amount of necessary additives were determined, which allow to obtain a regranulate with properties identical to the original granulate. The products made from it achieve the required performance.
7
Content available remote Wpływ procesu granulowania na właściwości chemiczne wytworzonego granulatu
PL
Określono wpływ procesu granulowania na właściwości chemiczne granulatu wytworzonego z mieszaniny otrębów i wytłoków jabłkowych. Sporządzono mieszanki otrąb z dodatkiem 10, 15 i 20% wytłoków jabłkowych i pozostawiono je na 24 h w celu wyrównania wilgotności. Proces granulowania przeprowadzono przy prędkości obrotowej układu rolek zagęszczających nr = 170 rpm, przy masowym natężeniu przepływu surowca przez układ roboczy Q = 150 kg/h oraz przy szczelinie między rolkami a matrycą hr = 0,4 mm. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono wzrost zawartości związków fenolowych w badanym materiale roślinnym po procesie granulacji. Największą ilość związków fenolowych uzyskano w mieszance otrąb z 20-proc. dodatkiem wytłoków jabłkowych (3,913 mg/gproduktu), a najmniejszą z 10-proc. dodatkiem wytłoków jabłkowych (2,451 mg/g produktu).
EN
An apple pomace was mixed with wheat bran (10-20% by mass) and granulated (rotational speed of rollers 170 rpm, 8 mm gap between rolls and matrix). The raw materials and granulates were studies for content of phenolic compds. The granulate with 20% addn. of pomace showed the highest content of phenolic compds.
8
Content available remote Ocena granulatów z odpadów konopi siewnej jako biopaliwa
PL
Przedstawiono wyniki badań termicznej utylizacji paździerzy konopnych z dodatkiem 10, 15 i 20% wycierki ziemniaczanej. Badania obejmowały analizę jakościową surowców oraz uzyskanego granulatu (gęstość, zawartość wilgoci, węgla, wodoru, azotu, magnezu, sodu i potasu). Przedstawiono również wyniki procesu spalania granulatu z paździerzy konopnych z 20-proc. dodatkiem wycierki ziemniaczanej i porównano z wynikami ze spalania węgla kamiennego w tej samej instalacji. Stwierdzono m.in. dużą gęstość uzyskanych granulatów (powyżej 1000 kg/m3), niską zawartość niekorzystnych w procesie spalania metali alkalicznych oraz wysoką emisję CO i HCl.
EN
A granulate produced of a hemp harl with 20% addn. of potato pulp as a binder and a hard coal sample were sep. combusted to study the post-reaction gas compns. Biomass combustion resulted in much higher CO and HCl emissions.
PL
W artykule poruszono zagadnienie dotyczące zwiększenia udziału odpowiednio dobranego granulatu pochodzącego z recyklingu do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych. Przykłady takiego rozwiązania omówiono na podstawie próbnego odcinka drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego na bazie granulatu.
EN
The article discusses the issue of increasing the proportion of properly selected granules from recycling for the production of asphalt mixtures. The examples of such a solution are discussed on the basis of a test section of a road with the asphalt concrete surface based on granulate.
EN
The paper presents tests on the pressure agglomeration process of horse manure with the addition of chopped barley straw in order to produce fertilizer granules for fertilizing small crops as part of home grown organic vegetable growing. The granulation process was carried out on a laboratory pelletizer. The experiment was carried out with the dry matter content of chopped barley straw in relation to the total dry mass of the mixture containing a straw and a horse manure, amounting to 0; 16,6; 32,7%. Middle relative humidity of the raw material was 15,2; 23,6; 30,4%. The influence of addition of a chopped barley straw and substrate relative humidity on the selected properties of the obtained granulate was determined.
PL
Opisano badania procesu aglomeracji ciśnieniowej obornika końskiego z dodatkiem sieczki słomy jęczmiennej w celu wytworzenia granulatu nawozowego do nawożenia małych upraw w ramach przydomowej ekologicznej uprawy warzyw. Proces granulacji przeprowadzono w granulatorze laboratoryjnym. Doświadczenie wykonano przy zawartości suchej masy sieczki słomy jęczmiennej w stosunku do całkowitej suchej masy mieszaniny zawierającej słomę i koński nawóz, wynoszącej 0; 16,6; 32,7%. Średnia wilgotność względna surowca wynosiła: 15,2; 23,6; 30,4%. Określono wpływ dodatku zawartości sieczki słomy jęczmiennej i wilgotności względnej substratu na wybrane właściwości otrzymanego granulatu.
EN
The paper presents experimental investigations on pressure agglomeration of straw with 20% hard coal addition at various potato pulp contents and at varying process temperatures. Compaction was carried out on a laboratory stand with an open compaction chamber. The experiment was performed at potato pulp contents of 15, 20 and 25% and at temperatures of 40, 50, 70 and 90°C. The effect of densification temperature and potato pulp content on medium and maximum compacting pressures, average compaction force, compaction work and density of obtained granulate was determined. The use of the binder and increase the process temperature have resulted in a reduction in the value of maximum agglomeration pressures and a reduction in the density of the obtained pellets.
PL
Opisano eksperymentalne badania nad ciśnieniowym zagęszczaniem słomy z 20% dodatkiem węgla kamiennego przy różnych zawartościach wycierki ziemniaczanej oraz w zmiennych temperaturach prowadzenia procesu. Zagęszczanie przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym z otwartą komorą zagęszczającą. Doświadczenie wykonano przy zawartości wycierki ziemniaczanej wynoszącej 15, 20 i 25% oraz w temperaturach 40, 50, 70 i 90°C. Określono wpływ temperatury zagęszczania i zawartości wycierki na średnie i maksymalne naciski zagęszczające, średnią siłę zagęszczającą, pracę zagęszczania oraz gęstość otrzymanego granulatu. Zastosowanie dodatku do wytwarzania granulatu oraz wzrost temperatury procesu wpłynęły na zmniejszenie wartości maksymalnych nacisków zagęszczających oraz na obniżenie gęstości uzyskanego pelletu.
EN
The study assessed the potential of waste by-products from the Cypriot winery industry as raw material for solid biofuels. Two different biomass blends were pelletized and assessed as an energy source for domestic hot water boilers. The samples were composed of Grape Pomace (P1) and Grape Pomace & Vine Shoots Blends (P2) provided by a Cyprus winery: Aes Ambelis (Nicosia, 35°01’12.4"N 33°09’19.5"E). The raw material was dried and pelletized at the facilities of the Agricultural Research Institute (ARI), Cyprus. The pellets were analyzed for moisture and ash content using well-established standardized methods at the Sustainable Solid Fuels Lab of Frederick University, Cyprus. Combustion tests with the pellets were also carried out at the Boilers Lab of Frederick University. The measurement campaign focused on flue gas analysis – in particular carbon monoxide, carbon dioxide, oxygen, lambda – as well as water temperature and boiler efficiency. The results obtained from analysis of the samples showed that most of the examined pellets satisfied the minimum requirements of EN ISO 17225-2 and EN ISO 17225-6 standards for woody and non-woody pellets respectively. Ash content and moisture content for both samples also complied with the standards. The results of the measurement campaign were in good agreement with results delivered by other studies conducted for similar biomass raw material. Study results showed that grape pomace and grape pomace vine shoots blend could potentially be used as an energy source for producing heat which could be exploited for the domestic and industrial sectors. Harvesting this waste stream for energy production purposes could offer economically and environmentally smart solutions for the winery industry in Cyprus, satisfying the circular economy principles which are currently at the forefront of European environmental policy.
EN
The paper presents the impact of feed mixtures for poultry on their kinetic strength determined with Holmen's method. Research material came from a production line and 9 pelleted feed mixtures for poultry with diameter of 3.2 mm were accepted for the research. Feed was prepared, pelleted and cooled with the use of the same devices and their exploitation settings were comparable with regard to the investi-gated feed pellet. The obtained research results proved that kinetic strength of the investigated feed pellets was statistically significant in relation to the composition of the feed mixture. Relations of kinetic strength of pellets to the composition of the feed mixtures were deter-mined with the multiple regression method. From the determined models the highest utilitarian value may occur in case of a model with four explanatory variables: corn (x1), wheat (x2), soya meal (x4) and fat (x5).
PL
W pracy przeanalizowano wpływ składu mieszanek paszowych dla drobiu, na ich wytrzymałość kinetyczną, określaną metodą Holmena. Materiał do badań pochodził z linii produkcyjnej, a do analizy przyjęto 9 granulowanych mieszanek paszowych dla drobiu o średnicy granul 3,2 mm. Paszę przygotowywano, granulowano i schładzano wykorzystując te same urządzenia, a ich nastawy eksploatacyjne były porównywalne w odniesieniu do badanego granulatu paszowego. Uzyskane wyniki badań wykazały, że wytrzymałość kinetyczna badanych granulatów paszowych była statystycznie istotna w zależności od składu mieszanki paszowej. Zależności wytrzymałości kinetycznej granulatu od składu mieszanek paszowych wyznaczono metodą regresji wielorakiej. Z wyznaczonych modeli największą wartość utylitarną może mieć model z czterema zmiennymi objaśniającymi: kukurydza (x1), pszenica (x2), śruta sojowa (x4) oraz tłuszcz (x5).
PL
Dokonano oceny wpływu struktury powierzchni granulatu skrobi termoplastycznej (TPS) wytworzonej na bazie skrobi pszennej, kukurydzianej i ziemniaczanej na kinetykę adsorpcji pary wodnej. Strukturę tę modyfikowano poprzez zmianę prędkości obrotowej ślimaka ekstrudera, zmieniając gęstość pozorną (objętościową), gęstość rzeczywistą, porowatość całkowitą i względną objętość porów. Badanie prowadzono przez 72 h w środowisku o wilgotności względnej 75,3% w temp. 20°C, wyznaczając przebieg kinetyki adsorpcji pary wodnej w funkcji czasu oraz zmian szybkości adsorpcji pary wodnej w funkcji zawartości wody. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano wpływ rodzaju użytej skrobi oraz parametrów technologicznych procesu ekstruzji na adsorpcję pary wodnej przez granulat TPS.
EN
Wheat, maize and potato starches were converted to thermoplastic starch (TPS) with glycerol by extrusion, pelletized at changing the speed of extruder screw and studied for apparent d., true d., total porosity, and sp. pore vol. The TPS pellets were studied for water adsorption from air at 20°C and relative humidity 75.3% for 72 h to det. the adsorption kinetics. The lowest hydrophilicity of TPS was found for the pellets extruded at highest speed of extrusion screw (120 rpm).
15
Content available remote Utylizacja odpadowej płuczki wiertniczej
PL
Przedstawiono wyniki badań możliwości wykorzystania fazy stałej odpadowej płuczki wiertniczej w budownictwie drogowym. Mieszaninę odpadu z popiołem lotnym ze spalania węgla poddano granulacji. Wyniki badań ekologicznych i geotechnicznych granulowanego produktu pokazały, że materiał może być użyty w dolnych warstwach nasypów komunikacyjnych pod warunkiem odizolowania zabudowanego w nasypie granulatu przed penetracją wód gruntowych.
EN
Drilling mud waste was mixed with a fly ash from bituminous coal combustion, granulated and studied for metal contents, leachability of the metals, radioactivity and structural parameters. The granulate was recommended as raw material for road construction and for geotech. applications.
PL
Do prób otrzymywania materiału podsadzkowego poprzez suszenie zawiesiny wodnej ujednorodnionych surowców mineralnych wykorzystano suszarnię rozpyłową D 20. Skład surowcowy zawiesiny ustalono po przeprowadzeniu badań właściwości fizykochemicznych wypalonych zestawów surowcowych wykonanych w skali mikro. Badano temperaturę spiekania, gęstość, porowatość, wytrzymałość mechaniczną i odporność chemiczną. Do sporządzenia zestawów jako surowiec podstawowy wykorzystano odpady powstające w elektrociepłowniach warszawskich, które domieszkowano glinami „Janina” i „Zapniów”. Badania poszczególnych właściwości prowadzono na beleczkach prasowanych pod niskim ciśnieniem w laboratoryjnej prasie hydraulicznej i wypalanych w piecu elektrycznym. Do prasowania próbek badawczych wykorzystywano granulat otrzymywany ręcznie poprzez posługiwanie się sitem. W oparciu o recepturę zestawu, który charakteryzował się niską temperaturą spiekania, dużą wytrzymałością i odpornością chemiczną, sporządzono zawiesinę do suszenia rozpyłowego. Podczas suszenia tak dobierano reologię zawiesiny i parametry suszenia, aby otrzymać maksymalną ilość granulatu w przedziale 0,2–0,7 mm. Otrzymany granulat wypalono w piecu rurowym w ustalonej wcześniej temperaturze spiekania i przekazano do Instytutu Nafty i Gazu w celu zbadania przydatności do wykorzystania go jako materiał podsadzkowy.
EN
The proppants were prepared by drying aqueous suspension of homogenous mineral material in spray dryer-D 20. The composition of raw materials was determined by conducting physicochemical test of fired specimen in a laboratory scale. Sintering temperature, density, porosity, mechanical strength and chemical resistance were investigated. Waste from Warsaw Power Plants with addition of „Janina” and „Zapniów” clays were used for preparation of specimen sets. Individual properties were determined on specimens pressed at law pressure in a laboratory hydraulic press and fired in an electric furnace. Test specimens were prepared from granulate sieved manually and pressed. Based on row materials composition, which showed low sintering temperature, high strength and high chemical resistance, a suspension for spray drying was prepared. During the drying process, both the rheology of the suspension and drying parameters, were being chosen so as to obtain the maximum amount of granulate in the range of 0,2–0,7 mm grain size. The final granulate was fired in a tube furnace at a predetermined sintering temperature and delivered to the Institute of Oil and Gas in order to investigate the suitability for use as a proppants.
EN
In processes of low-pressure (also called 'non-pressure') agglomeration, the condition to satisfy, necessary for binding the fine-grained particles into a bigger agglomerate is bringing them close enough for the action of binding forces. For the purpose of the tests, a mixture of materials was used, produced and prepared in a production plant of a Polish producer of agrochemicals for agriculture and horticulture, i.e. Intermag from Olkusz. The variable input parameters in the tests of the process of non-pressure agglomeration were: inclination angle of the pelleting plate; inclination angle of the blade in the plate pellet mill; rotational speed of the pelleting plate; mass of the water added to the plate during the process and time of the deposit of material staying in the pellet mill. Increasing the amount of pelleting liquid added to the plate results in an increase of the hydraulic diameter of pellets, whereas increasing the inclination angle of the pelleting plate results in the reduction of the hydraulic diameter of pellets. The hydraulic diameter of pellets increases along with the time of the material staying in the pellet mill. The increase of rotational speed of the pelleting plate has an impact on the increase of the hydraulic diameter of pellet particles. The use of the pelleting blade inclined in the plate at an angle of 60° and 90° has an impact on the increase of the hydraulic diameter of pellet particles.
PL
W procesach granulacji niskociśnieniowej (zwanej również bezciśnieniową) warunkiem koniecznym do tego, aby nastąpiło połączenie się drobnych cząstek w większy aglomerat, jest ich zbliżenie do takiego stopnia, by zaczęły działać siły wiążące. Do badań użyto mieszankę surowców, która została wytworzona i przygotowana w zakładzie produkcyjnym polskiego producenta agrochemikaliów dla rolnictwa i ogrodnictwa Intermag z Olkusza. W badaniach procesu bezciśnieniowej aglomeracji zmiennymi parametrami wejściowymi były: kąt pochylenia talerza granulacyjnego, kąt pochylenia łopatki w granula-torze talerzowym, prędkość obrotowa talerza granulacyjnego, masa dodanej wody do talerza podczas procesu, czas prze-bywania materiału w granulatorze. Wzrost ilości dodanej do talerza cieczy granulacyjnej powoduje wzrost średnicy zastępczej granulek, natomiast zwiększenie kąta pochylenia talerza granulacyjnego wpływa na spadek średnicy zastępczej granulek. Średnica zastępcza granul rośnie wraz z czasem przebywania złoża w granulatorze. Zwiększenie prędkości obrotowej talerza wpływa na wzrost średnicy zastępczej granul. Zastosowanie łopatki granulacyjnej pochylonej w talerzu pod kątem 60° i 90° wpływa na wzrost wartości średnicy zastępczej granulatu.
EN
The paper presents the results of tests of the influence of equipment and process parameters of the plate pellet mill with the a raking blade on the compressive strength and the kinetic durability of pellets. The variable input parameters are: inclination angle of the pelleting plate; inclination angle of the blade in the plate pellet mill; rotational angle of the pelleting plate; mass of water added to the plate during the process and time of the material staying in the pellet mill. In the course of the tests, it was concluded that there is a relationship between the strength of the obtained pellets and the inclination angle of the blade in the pellet mill. Pellets obtained at an inclination angle of the pelleting blade of 60° are characterized by a higher value of the compressive strength and the kinetic durability of pellets than at inclination angles of 90° and 120°.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów aparaturowo-procesowych granulatora talerzowego z łopatką zgarniającą na wytrzymałość granulatu na ściskanie i wytrzymałość kinetyczną granulatu. Zmiennymi parametrami wejściowymi były: kąt pochylenia talerza granulacyjnego, kąt pochylenia łopatki w granulatorze talerzowym, prędkość obrotowa talerza granulacyjnego, masa dodanej wody do talerza podczas procesu, czas przebywania materiału w granulatorze. W wyniku badań stwierdzono, że istnieje zależność pomiędzy wytrzymałością otrzymanego granulatu a kątem pochylenia łopatki w granulatorze. Granulaty otrzymane przy kącie pochylenia łopatki granulacyjnej 60° cechują wyższe wartości wytrzymałości granulatu na ściskanie i wytrzymałości kinetycznej granulatu niż przy kącie 90 i 120°.
EN
The article presents tests of the influence of the density of the mass flux of the densified material (5.29, 6.80, and 8.31 kg/m2•s) and the influence of the rotational speed of the matrix (280, 330, and 380 r•min-1) on the power consumption of the pellet mill and the quality of obtained pellets. The tests were carried out on a SS-2 stand with a working system of a pellet mill with a rotating matrix. On the basis of performed tests it was concluded that an increase in density of the mass flux of densified material and an increase in rotational speed of the matrix cause an increase in power consumption of the device and a reduction of the density and kinetic durability of obtained pellets.
PL
W artykule opisano badania wpływu gęstości strumienia masy zagęszczanego surowca (5,29 6,80 i 8,31 kg/m2•s) oraz wpływ prędkości obrotowej matrycy (280, 330 i 380 obr•min-1) na zapotrzebowanie granulatora na moc oraz jakość otrzymanego granulatu. Badania przeprowadzono na stanowisku SS-2 z układem roboczym granulatora z pierścieniowa obrotowa matryca. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, że zwiększenie gęstości strumienia masy zagęszczanego materiału oraz zwiększenie prędkości obrotowej matrycy powoduje wzrost zapotrzebowania urządzenia na moc oraz spadek gęstości i wytrzymałości kinetycznej otrzymanego granulatu.
EN
The article presents tests of influence of speed of densification piston (50, 100, 150 mm/min) and size of densified particle (1, 1.5, and 2 mm) on the values of maximum densifying pressures and the density of pellets obtained from a mixture of shredded oat bran with a 20% addition of potato pulp. The tests were performed in an “open densification chamber - densification piston” working system, at a process temperature of 70oC, with the use of a matrix with diameter of 8 mm and length of 47 mm. Increase in speed of progression of the densification piston has an influence on a slight increase in maximum densifying pressures and a slight increase in pellets density, whereas increasing the diameter of particles of densified mixture causes a reduction of both the densifying pressures and pellets density.
PL
W artykule omówiono badania wpływu prędkości tłoka zagęszczającego (50, 100, 150 mm/min) oraz wielkości zagęszczanej cząstki (1, 1,5 oraz 2 mm) na wartości maksymalnych nacisków zagęszczających oraz gęstość granulatu uzyskanego z mieszaniny rozdrobnionych otrębów owsianych z 20% dodatkiem wycierki ziemniaczanej. Badania przeprowadzono w układzie roboczym „otwarta komora zagęszczania- tłok zagęszczający”, przy temperaturze procesu 70oC, wykorzystując matryce o średnicy 8 mm i długość 47 mm. Zwiększenie prędkości przesuwu tłoka zagęszczającego wpływa na nieznaczny wzrost maksymalnych nacisków zagęszczających i nieznaczny wzrost gęstości granulatu, natomiast zwiększenie średnicy cząstek zagęszczanej mieszanki powoduje spadek zarówno nacisków zagęszczających jak i gęstości granulatu.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.