Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ekoinnowacje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Purpose: The purpose of the author’s research was the evaluation of activities related to eco-innovations of micro- and small-sized enterprises (MSSEs) in the Małopolskie Province. Design/methodology/approach: The paper presents the results of the author’s own surveys conducted in 2020 and 2021 based on a total sample of 524 micro- and small-sized entrepreneurs who declared their interest in taking part in the survey. The entrepreneurs answered questions regarding their companies’ current operations, sources of financing and also assessed their activities in the context of eco-innovative solutions or partnerships with R&B institutions. Findings: The paper presents the role of innovations in the process of sustainable development accounting for environmental aspects as implemented by entrepreneurs as part of investments. Originality/value: research shows how important innovation is in the SME sector.
2
Content available Eco-innovation and Sustainable Development
EN
The paper aims to encourage the creation of innovation policy by individual states and state institutions, management of companies in the energy sector, with the synergy of national and interstate institutions, to apply an integrative approach to eco-innovation. The purpose of this paper is to expand the existing potential for the development of eco-innovation in the business sector and industrial enterprises. The method used is based on the descriptive method, synthesis, and analysis of data collected by international organizations, as well based on research in academic circles. Appropriate incentives from governments to innovate green business models, to reduce greenhouse gas emissions (GHG), would ensure a higher level of environmental quality, adequate quality of life for all people, and a greener future. To achieve the goals, future directions of development should be focused on the development of technology and knowledge, with an adequate policy of creating a green strategy for decarbonization and sustainable development.
EN
Purpose: The paper examines the mediating effect of dynamic capabilities (sensing, seizing, and reconfiguring) on the relationship between critical resources (financial, human, and physical) and Polish green innovative companies’ performance. Design/methodology/approach: The paper combines the Resource-Based View of the Firm with Dynamic Capabilities View and applies them to eco-innovation performance. The study is quantitative and was conducted among 54 Polish green innovative companies. Hierarchical regression analysis was used to test the research hypotheses. Findings: The results indicate that sensing and seizing opportunities mediate the relationship between all types of resources and eco-innovators’ performance. Moreover, reconfiguring the resource base mediates the relationship between human resources and Polish green innovative companies’ economic output. Research limitations/implications: The results of the study indicate that a specific set of resources is not always enough to enhance green innovative companies’ performance. Therefore, there is a need for dynamic capabilities. Such capabilities lead to the development of resources and their dynamic adaptation to technological and market changes. The findings may contribute to a broader scientific discussion on the specificity of eco-innovative activity and its conditions in the Polish economy. Originality/value: The paper is the first to examine – to the author’s best knowledge – the mediating effect of multidimensional dynamic capabilities on the relationship between critical resources and Polish green innovative companies’ performance.
EN
Purpose: The aim of the paper is to identify and assess the various factors – legal, technological or social, that determine the process of eco-innovation development in SMEs sector companies. Design/methodology/approach: The first part of this paper presents literature considerations on eco-innovation and its characteristics as well as types of determinants affecting its implementation. The occurrence and importance of particular determinants for the implementation of eco-innovation was then evaluated as a result of an own survey research carried out in 2020 on a sample of 96 SMEs implementing technologies for environmental protection from the Silesian Voivodeship. Findings: The analysis and the obtained results indicate a significant positive influence of managerial environmental awareness, slightly less significant impact of final consumers and communication style in the company and significant impact of legal regulations, which may be a barrier for eco-innovation implementation. Research limitations/implications: The results provide a basis for activities to improve the effectiveness of the implementation of eco-innovation in enterprises. Limitations of the study include the subjectivity of respondents' opinions and the relatively small research sample, which may limit the generalization of the results. Practical implications: The results provide a basis for activities to improve the effectiveness of the implementation of eco-innovation in enterprises. Limitations of the study include the subjectivity of respondents' opinions and the relatively small research sample, which may limit the generalization of the results. Originality/value: The contribution of the research to the development of management sciences mainly includes the formulation and empirical verification of a set of key factors determining the process of eco-innovation implementation in SMEs in post-industrial region.
PL
Państwa członkowskie UE są zobowiązane do zmniejszenia ilości tworzyw sztucznych kierowanych na składowiska odpadów. Zgodnie z zasadami nowoczesnej gospodarki odpadami oraz wymogami prawnymi obowiązującymi zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce należy dążyć do maksymalizacji m.in. odzysku materiałowego (recyklingu). Niekontrolowana gospodarka odpadami stwarza zagrożenia w środowisku, a ilość odpadów znacznie zwiększa się w ostatnich latach. W związku z tym technologicznie i ekonomicznie uzasadnione jest wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych oraz unieszkodliwianie ich w miejscu powstawania. Innowacyjnym rozwiązaniem jest modyfikacja chemiczna odpadów polistyrenu w kierunku uzyskania flokulantów polimerowych zastosowanych w procesach oczyszczania ścieków komunalnych. Pomimo że w procesach oczyszczania ścieków stosowane są małe ilości flokulantów polimerowych, to ich zużycie globalne jest stosunkowo duże. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają efektywne zastosowanie uzyskanych ekopolimerów, a w przyszłości ich produkcję.
EN
LCA anal. was performed for the newly synthesized flocculants obtained from polymer production waste (sulfone deriv. of polystyrene and phenol-formaldehyde resin and amine deriv. of novolac) used in the industrial wastewater treatment process. The anal. was performed with the use of the SimaPro program, using the Eco-indicator 99 method. The most beneficial product for the environment used for the treatment of metallurgical and mine wastewater was the Na salt of the sulfone deriv. of phenol-formaldehyde resin (T novolak).
EN
The development of eco-innovation is driven by globalisation processes, technological progress and climate change. It is also directly related to the pursuit of sustainable development, as well as to the reduction of negative impacts on the environment and the efficient use of natural resources. Monitoring progress towards sustainable development requires the systematic measurement of eco-innovation. An important theoretical and practical challenge is to develop methods and indicators to measure eco-innovation. Currently, there are different systems for measuring eco-innovation, which makes international comparative analysis difficult. This article aims to conduct a compar-ative analysis of the development of eco-innovation in selected European and Asian countries. The study uses a critical literature review as well as a comparative analysis and synthesis method based on the ASEM Eco-Innovation Index. The study provides evidence that there are a number of differences in eco-innovation between European and Asian countries. Measuring eco-innovation is particularly important in planning and implementing instruments to stimulate environmental innovation across countries.
PL
Na rozwój ekoinnowacji mają wpływ między innymi procesy globalizacyjne, postęp technologiczny i zmiany klimatyczne. Jest on również bezpośrednio związany z dążeniem do zrównoważonego rozwoju, a także z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko i efektywnym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Monitorowanie postępu w kierunku zrównoważonego rozwoju wymaga systematycznego pomiaru ekoinnowacji. Ważnym wyzwaniem teoretycznym i praktycznym jest opracowanie metod i wskaźników do pomiaru ekoinnowacji. Obecnie istnieją różne systemy pomiaru ekoinnowacji, co utrudnia międzynarodową analizę porównawczą. Celem artykułu jest analiza porównawcza rozwoju ekoinnowacji w wybranych krajach europejskich i azjatyckich. W opracowaniu wykorzystano krytyczny przegląd literatury oraz metodę analizy porównawczej i syntezy opartej na indeksie ekoinnowacji ASEM. Badanie dostarcza dowodów na istnienie szeregu różnic pod względem poziomu ekoinnowacyjności w krajach europejskich i azjatyckich. Pomiar ekoinnowacji jest szczególnie ważny przy planowaniu i wdrażaniu instrumentów stymulujących innowacje środowiskowe w poszczególnych krajach.
EN
This study used 2017-2019 Chinese A-share-listed automobile manufacturing companies as research samples to analyse the impact of the government-business relationship on eco-innovation. We found that a healthy government-business relationship had a positive impact on enterprise eco-innovation. The mediating effects test verified that a healthy government-business relationship affected enterprise eco-innovation through financing constraints. In addition, managerial ownership significantly increased the positive impact of a healthy government-business relationship on enterprise eco-innovation. We also found that a healthy government-business relationship had a more substantial impact on enterprise eco-innovation in non-state-owned enterprises when considering corporate property rights. The study results provide empirical evidence for the influence of the government-business relationship on enterprise eco-innovation and deepen our understanding of eco-innovation in China’s automobile manufacturing industry.
EN
Purpose: The primary aim of the article is to present, examine and discuss an alternative approach to the eco-innovation measurement of enterprises, based on the methodology of life cycle assessment (LCA). Design/methodology/approach: The simplified three-step approach, based on the LCA methodology, was applied to perform the analysis. It consists of the following subsequent stages: environmental assessment, environmental profile of an enterprise and contribution analysis. The environmental profile of the enterprise was calculated using the ReCiPe Midpoint (H) method. Findings: A medium size enterprise manufacturing rubber granulates (ethylene-propylene-diene monomer, EPDM and styrene-butadiene rubber, SBR) was covered by the research. The research proved that the analysed enterprise has the most detrimental impact on the environment in the following impact categories: marine ecotoxicity, natural land transformation and freshwater ecotoxicity. These result predominantly from SBR rubber granulate production. Consequently, due to the specificity of the manufacturing process to be more eco-innovative, the enterprise needs to apply more energy-efficient technologies. Originality/value: This is a fully original research paper that validates an alternative approach to measure and stimulate the implementation of eco-innovation at the micro-level. It complements the currently existing methodologies by taking life cycle and the supply chain perspective into consideration, and thus supports decision-makers in the implementation of the principles of circular economy
EN
This article highlights the possibilities of using natural floodplains as a source of energy biomass. At the same time, because natural riparian meadows play an important role in proper water management, ensuring the safety of riverside areas and are ecologically valuable, the issue of the possibility of producing energy biomass in these areas was raised, which is an eco-innovative form of obtaining energy from biomass and is in line with the principles of eco-development. Due to the fact that a significant part of the riverside areas is used for agriculture, the social perception of biomass production in these areas has been studied. The issues of energy cooperatives, which may include local biomass heating plants, the issue of prosumer and net metering were also taken into account. Natural alluvial meadows, which are an important element of the water retention system, can provide feed and energy biomass. The studied group of people shows a certain tendency to become involved in energy cooperatives, however, in order to popularize civic energy, it is necessary to educate the society in this area.
EN
This paper presents the possibilities of waste management originating from municipal wastewater treatment through the production of mineral-organic fertilizers based on sewage sludge. The original method created for this purpose was used in the study together with the environmental assessment of this method. Therefore, the purpose of this publication is twofold. On the one hand, the first goal of the paper is to draw attention to the need to choose the appropriate method of utilization of sewage sludge, taking into account its characteristics and potentially harmful effects on the environment. The second goal of the paper is to assess the environmental impact of the selected method and demonstrate its eco-innovation. The first part of the paper is a theoretical introduction to the issues of sewage sludge management, as well as theoretical considerations on the essence of eco-innovation. The second part of the paper presents practical issues of production and application of the organo-mineral granulated fertilizer subjected to research, while the third part – the methodology of the applied Life Cycle Analysis (LCA), including in particular the application of Material and Energy Flow Analysis (MEFA) at the Life Cycle Inventory stage. The fourth section presents the assumptions and results of the conducted research for four alternative solutions for the production of organic-mineral fertilizers. The fifth and final part summarizes the results and contains a number of conclusions and recommendations that should be considered in the context of the possibilities of further product optimization.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono możliwości użytkowego wykorzystania odpadów z oczyszczania ścieków komunalnych, poprzez wytwarzanie nawozów mineralno-organicznych na bazie osadów ściekowych autorską metodą oraz ocenę środowiskową tej metody. Tak więc, cel niniejszej publikacji jest dwojaki. Z jednej strony, pierwszym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność doboru odpowiedniej metody utylizacji osadów ściekowych z uwzględnieniem ich charakterystyki oraz potencjalnie szkodliwego oddziaływania na środowisko. Drugim celem artykuły jest ocena wpływu środowiskowego wybranej metody, celem wykazanie jej eko-innowacyjności. Pierwsza część pracy stanowi wprowadzenie teoretyczne do problematyki zagospodarowania osadów ściekowych, jak również teoretyczne rozważania nad istotą eko-innowacyjności. Druga część pracy przedstawia praktyczne zagadnienia produkcji i zastosowania organo-mineral granulated fertilizer poddanego badaniom, podczas gdy trzecia – metodykę zastosowanej analizy cyklu życia LCA, w tym szczególnie zastosowania analizy Material and Energy Flow Analysis (MEFA) na etapie Life Cycle Inventory. Czwarta sekcja przedstawia założenia i wyniki prowadzonego badania dla czterech alternatywnych rozwiązań technologii produkcji nawozów organiczno-mineralnych. Część piąta i ostatnia podsumowuje wyniki i zawiera szereg wniosków i zaleceń, które należy rozważyć w kontekście możliwości dalszej optymalizacji produktu.
11
PL
Artykuł podejmuje problematykę barier operacjonalizacji i wdrażania założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich. W artykule przedstawiono i scharakteryzowano główne bariery w harmonijnym kształtowaniu ładów środowiskowego, społecznego i gospodarczego tych obszarów ze szczególnym uwzględnieniem alokacji środków na funkcjonowanie tego procesu.
EN
The following article picks up difficulties of barriers that occur during the implementation and functioning of sustainable development in rural areas. The article presents the topic of defining the barriers and the concept of sustainable development, as well as data on the allocation of funds necessary for sustainable development in rural areas.
EN
Management in accordance with the principle of sustainable development is one of the basic aspects of environmental protection, and is nevertheless important in macroeconomic management (eco-innovations in national regulations) as well as in micro-regulations (municipal regulations). The municipalities authorities are obliged to preventing the negative effects of environmental degradation, preventing pollution, providing information on the state of the environment, cover the environmental policy, in order to ensure the land advancement in accordance with the principles of sustainable development. The implemented projects should mainly improve the living conditions of the inhabitants. That is why eco-innovative activities introduced in individual, small territorial areas (municipalities) are becoming more and more important. The paper is based on a case study as a recognized method of analyzing and discussing authentic situations used in management sciences.
PL
W publikacji przedstawione zostało teoretyczne podejście do zarządzania środowiskowego oparte na ocenie aspektów środowiskowych innowacyjnych rozwiązań technologicznych, produktów i usług w pełnym cyklu ich życia. Stosowanie tego podejścia na wczesnym etapie kreowania rozwiązań innowacyjnych, jest bardzo przydatne w ocenie ich jakości środowiskowej. Zostało ono sprawdzone w praktyce na przykładzie oceny technologii produkcji bardzo wytrzymałego kompozytu posiadającego podwyższone własności przewodzenia termicznego. Wykorzystanie tego podejścia pozwoliło na określenie oddziaływań środowiskowych nowej technologii w odniesieniu do istniejących rozwiązań oraz zidentyfikowanie kluczowych czynników wpływających na jakość środowiskową zaprojektowanego materiału kompozytowego.
EN
The publication presents the theoretical approach to environmental management based on the assessment of environmental aspects of innovative technological solutions, products and services in their full life cycle. Applying this approach at an early stage of technologies development is very useful in assessing their environmental quality. The Life Cycle Approach has been tested in practice on the example of assessment of the production of innovative, very durable composite material with increased thermal conduction properties. The use of this approach allowed to determine the environmental impacts of new material in relation to existing technological solutions and to identify key factors affecting environmental quality of composite material.
EN
The basic goal of the research is to recognize the situation and the level of eco-innovation in Poland, including the MSME sector and to compare the obtained results with the ones from EU countries. The result of the research is indicating the barriers and opportunities to support the development of eco-innovation in the MSME sector in Poland. Moreover, there has been made an assessment of effectiveness of the financing of eco-innovation by micro-, small and medium enterprises, and in particular the assessment of determinants affecting the selection of sources of funding of eco-innovation, including the use of structural funds.
PL
Podstawowym celem badań jest rozpoznanie stanu i poziomu ekoinnowacji w Polsce, w tym w sektorze MMSP, oraz porównanie otrzymanych wyników z krajami Unii Europejskiej. Efektem tych badań jest wskazanie barier i możliwości wsparcia rozwoju ekoinnowacji w sektorze MMSP w Polsce. Ponadto przeprowadzono ocenę efektywności finansowania ekoinnowacji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a w szczególności ocenę determinant wpływających na wybór źródeł finansowania ekoinnowacji, w tym wykorzystania funduszy strukturalnych.
PL
Celem artykułu jest ukazania roli jaką odgrywa integracja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz koncepcji zrównoważonej konsumpcji i produkcji w procesie tworzenia i wdrażania eko-innowacji. Obecnie CSR jest uznawany za zobowiązanie przez większość organizacji biznesowych. Nadal jednak do rzadkości należy strategiczny CSR, który jest otwarty na zmianę modelu biznesowego i daje podstawę do rozwoju i wdrażania innowacji zmniejszających lub eliminujących negatywny wpływ biznesu na środowisko naturalne. Wsparcie dla tego kierunku rozwoju organizacji biznesowych stanowi rozwój koncepcji zrównoważonej konsumpcji i produkcji wymuszającej aktywne rozwijanie i wdrażanie eko-innowacji, nie tylko na poziomie pojedynczych firm, ale w skali całego cykl życia produktu.
EN
The aim of the article is to present and discuss the role of Corporate Social Responsibility and Sustainable Consumption and Production concepts integration in the process of eco-innovations’ development and implementation. Nowadays majority of the business organisations consider CSR as the obligation. Unfortunately, not many of them implement strategic model of CSR that assumes the change of the business model towards more sustainable (including ecological) one. This direction of business development is supported by the Sustainable Consumption and Production concept as it pushes business towards eco-innovations’ development and implementation in the product life cycle.
PL
Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów Unii Europejskiej. W Krakowie od września 2016 roku do marca 2017 odnotowano 68 dni z przekroczonym dobowym stężeniem pyłu PM10. Sytuacja ta wynika z wciąż popularnych w Polsce sposobów pozyskiwania energii elektrycznej jak i cieplnej z paliw kopalnych, często o bardzo niskiej jakości. W pracy zaprezentowano innowacyjne metody umożliwiające wytworzenie energii z odnawialnych źródeł jak i korzyści dla gospodarki w wymiarze fizycznym, środowiskowym, społecznym oraz ekonomicznym, wynikające z odpowiedniego zarządzania energią.
EN
Poland is one of the most polluted countries in the European Union. In Cracow, from September 2016 to March 2017, 68 days were observed with a daily PM10 concentration exceeding the daily concentration. This situation is due to the still popular methods of obtaining electricity and heat from fossil fuels, often of very low quality. The paper presents innovative methods for generating renewable energy and the benefits to the physical, environmental, social and economic dimensions of energy management.
PL
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące istoty innowacji ekologicznych oraz wpływu wdrażania tych innowacji na konkurencyjność przedsiębiorstw. Przewagę konkurencyjną ujęto z perspektywy czterech odrębnych, zarówno konceptualnie, jak i empirycznie, wymiarów, tj.: przewaga związana z rynkiem, wizerunkiem przedsiębiorstwa, ryzykiem i efektywnością. W dalszej kolejności odniesiono ww. wymiary do czterech kluczowych rodzajów innowacji ekologicznych, tj.: innowacje produktowe i procesowe oraz innowacje radykalne i usprawniające. Zaproponowane wielowymiarowe ujęcie relacji: „innowacje ekologiczne – konkurencyjność przedsiębiorstw” może stanowić punkt wyjścia dla przeprowadzenia badań empirycznych dotyczących źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw wdrażających rozwiązania ekologiczne.
EN
The paper presents the notion of ecological innovation as well as the impact of implementation of eco-innovation on company’s competitiveness. It encompasses four both conceptually and empirically distinct dimensions of competitive advantage, i.e.: market-related, image-related, risk-related and efficiency-related. All dimensions were related to four key types of eco-innovations, i.e. product and process as well as radical and incremental innovations. The proposed multi-dimensional approach may serve as a basis for future research. It may be particularly suitable for examining the sources of competitive advantage of companies implementing eco-innovations.
PL
W artykule zajęto się zagadnieniem wprowadzania przez przedsiębiorstwa górnicze nowych produktów, procesów, rozwiązań organizacyjnych lub metod marketingowych, które przynoszą korzyści środowisku w okresie wytwarzania lub wykorzystywania produktu. Dokonana analiza wskazuje jakie korzyści dla środowiska są najczęściej uzyskiwane przez przedsiębiorstwa górnicze, a jakie przez ogół przedsiębiorstw przemysłowych. Następnie przedstawiono ocenę jakie motywy dominują przy podejmowaniu decyzji o wdrożeniu ekoinnowacji, stwierdzając na tej podstawie, że przedsiębiorstwa górnicze wdrażają ekoinnowacje najczęściej w celu obniżki kosztów prowadzenia działalności, a konkretnie opłat środowiskowych.
EN
The article analyzes the introduction in the mining companies, of new products processes, organizational or marketing methods that obtained environmental benefits during the production of goods or during the consumption or use of a good by the end user. An analysis indicate what of the benefits to the environment are usually obtained by mining companies, and which by all industrial enterprises. Then autors assess, what factors had most importance in driving enterprise’s decisions to introduce eco-innovations. On this basis was concluded, that mining companies are implementing the most eco-innovation to reduce costs of business, that are namely environmental charges.
PL
W niniejszym artykule podsumowano wyniki badań dotyczących ekoinnowacyjności, wykonanych na grupie badawczej przedsiębiorstw uczestniczących w jednej z dobrowolnych inicjatyw ekologicznych, w ramach Polskiego Programu Czystszej Produkcji. Badanie oparto na takich zagadnieniach, jak świadomość wybranej grupy przedsiębiorców w dziedzinie ekoinnowacji, obszary wdrażania ekoinnowacji, opinie dotyczące potencjału ekoinnowacyjnego oraz czynniki wpływające na podejmowanie działań ekoinnowacyjnych.
EN
This article summarises results of a research on eco-innovation, carried out on a group of companies participating in one of voluntary environmental initiatives, within the framework of Polish Cleaner Production Programme. The study was based on issues such as eco-innovation awareness, areas of eco-innovations’ implementation, opinions regarding ecoinnovative potential and factors influencing undertaking of eco-innovative activities.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.