Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 309

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozdrabnianie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest omówienie możliwości produkcji kruszyw o zwiększonej zawartości ziaren foremnych na przykładach powszechnie znanych, a także nowych metod produkcji kruszyw.
EN
The aim of the article is to discuss the possibilities of producing aggregates with the increased content of regular particles based on some well-known examples as well as to present novel methods of aggregate production. Traditional aggregate production circuits require the application of three or four grinding stages (depending on the particle size of feed), but in fine particle aggregate fractions, irregular grains are present, on average accounting for approximately 10% of their content. Innovative technological circuits enable producing aggregates with the content of irregular grains below 3%.
PL
Celem artykułu jest omówienie możliwości produkcji kruszyw o zwiększonej zawartości ziaren foremnych na przykładach powszechnie znanych, a także przedstawienie nowych metod produkcji kruszyw. Tradycyjne układy produkcji kruszyw wymagają zastosowania trzech lub czterech stadiów rozdrabniania (w zależności od uziarnienia nadawy), ale w drobnych frakcjach kruszyw występują ziarna nieforemne w ilości średnio ok. 10%. W proponowanych innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych można uzyskać kruszywa z zawartością ziaren nieforemnych poniżej 3%.
EN
The aim of the article is to discuss the possibilities of producing aggregates with the increased content of regular particles based on some well-known examples as well as to present novel methods of aggregate production. Traditional aggregate production circuits require the application of three or four grinding stages (depending on the particle size of feed), but in fine particle aggregate fractions, irregular grains are present, on average accounting for approximately 10% of their content. Innovative technological circuits enable producing aggregates with the content of irregular grains below 3%.
PL
Artykuł jest drugim z cyklu artykułów o energochłonności operacji rozdrabniania i problemach modelowania tej operacji. W pracy przedstawiono uogólnioną postać klasycznych hipotez rozdrabniania i sposoby szacowania parametrów w tych modelach. Omówiono również zagadnienie standaryzacji badać za pomocą różnych technik eksperymentalnych z przykładami własnych badań w tym zakresie.
EN
The paper is the second article in a series on the energy consumption of comminution and problems of modeling this operation for practical purposes. A generalised model of classical hypotheses and methods of assessing their parameters are presented. Moreover, the issue of the standardisation of testing with various experimental techniques, including the selected results of our own experiments, is discussed.
EN
Purpose: The aim of the research was to describe the properties and methods of using limestone for desulfurization of flue gases and to analyse the process of fluidized bed comminution and the influence of selected parameters and stand modification on quality of product of fluidized bed comminution. Design/methodology/approach: Tests of the grinding process on the fluidized bed were carried out using a modified fluid bed mill for operational variable parameters and their results were compared with the results received before modification. The modification of the test stand consisted of increasing the height of the grinding chamber, which ensured an increase in the volume of the fluidized layer where the grinding process takes place. Findings: Main parameters that determined the effects of comminution in the analyzed case were: overpressure of working air and the rotor speed of the classifier. The introduction of the modifications of the test stand ensured an increase in the volume of the fluidized layer in which the grinding process takes place. As well as a greater gravitational classification, which caused larger grains to be stopped in the grinding chamber and shift of characteristics of grain compositions towards finer grains. Research limitations/implications: It is assumed that the diameter of sorbent grains used in the fluidized bed can not exceed 6 mm. The granularity of the offered sorbents ranges from 0.1 mm to 1.2 mm. The quality of the desulfurization process depends on the overall granulation of used sorbent grains. Practical implications: Appropriately selected sorbent grains used in wet and dry flue gas desulphurisation plants ensure improved efficiency of the desulphurisation process and lower operating costs of the installation. Originality/value: Thanks to the comminution method used, a sorbent is obtained without impurities and with an increased specific surface, which can be used in fluidized bed boilers.
EN
The construction of a mill using the stator of an asynchronous motor as an inductor is a prototype construction. The article attempts to develop a mathematical model of an electromagnetic mill based on reluctance networks. It presents the kinds of raw materials shredded in this sort of mill as well as granulometric distribution of a quartz sand. The possibilities of using the device in other applications are also proposed.
PL
Konstrukcja młyna wykorzystująca w roli wzbudnika stojan silnika asynchronicznego jest konstrukcją prototypową. W artykule dokonano próby opracowania modelu matematycznego młyna elektromagnetycznego opartego o sieci reluktancyjne. Ponadto przedstawiono grupy surowców rozdrabnianych w tego rodzaju młynie oraz zaprezentowano rozkład granulometryczny dla piasku kwarcowego. Zaproponowano także możliwości wykorzystania urządzenia w innych zastosowaniach.
PL
Artykuł jest krótkim przeglądem rozwoju nauki o rozdrabianiu skał w kierunku zwiększenia efektywności procesów produkcyjnych na drodze doskonalenia narzędzi analitycznych do projektowania technologii, doboru odpowiedniej wielkości maszyn oraz kontroli procesów w instalacjach przemysłowych przeróbki kruszyw mineralnych.
EN
The article is a short review of the development of the science of comminution towards increasing the efficiency of production processes by improving analytical tools used for designing technologies, selecting the adequate size of machines and process control in industrial installations for mineral aggregate processing.
EN
The objective of the paper was to determine the impact of moisture and rotational speed of threshers on the process of crushing of lupine seeds. Raw material was led to four levels of moisture from 8 to 14% every 2%. The studies were carried out on the laboratory hammer mill with the use of variable speeds of mill hammers within 5500-7000 rot·min-1. The studies that were carried out proved significant relations (p<0.05) between the analysed process variables and energy consumption and susceptibility of seeds to crushing. It was stated that along with the increase of the rotational speed, a reduction in the drop of the average dimension of particles of mill takes place. Along with the increase of moisture of lupine from 8 to 14% a unit energy of crushing increases on average by approx. 83%. It was proved that the susceptibility ratio of seeds to crushing increases along with the increase of raw material moisture. Such relations were determined for all investigated rotational speeds of hammers.
PL
Celem pracy było określenie oddziaływania wilgotności i prędkości obrotowej bijaków na proces rozdrabniania nasion łubinu. Surowiec doprowadzano do czterech poziomów wilgotności od 8 do 14% co 2%. Badania przeprowadzono na laboratoryjnym rozdrabniaczu bijakowym, przy zastosowaniu zmiennych prędkość bijaków rozdrabniacza w przedziale 5500-7000 obr·min-1. Przeprowadzone badania wykazały, że występują istotne zależności (p<0.05) pomiędzy analizowanymi zmiennymi procesu a energochłonnością i podatnością nasion na rozdrabnianie.
EN
The main aim of the grinding process is size reduction. For such formulated purpose of grinding, the particles dimensions after grinding process are the major quality determinant indicated in many works concerning size reduction. In this paper original quality index integrating size reduction and energy consumption in the grinding process was proposed. The aim of the study is to create method for grinding process quality assessment. The problem was formulated as a question: (1) is it possible to create mathematical description of grinding process quality? (2) what grinding parameters influence on the grinding quality index? To resolve the problem, original quality index was developed and experiment on a multi-disc mill was conducted. On the basis of obtained results it was found that discs angular speed affects the grinding process quality.
9
Content available remote Analysis of interaction of forces of working elements in electromagnetic mill
EN
The paper is devoted to the analysis of the operating modes of an electromagnetic mill, a device designed for grinding or mixing various substances, which occurs due to the interaction of these substances with moving ferromagnetic working elements. The factors impacting this force interaction are revealed. One of the possible structural solutions of the inductor of such a mill is given. The dependences of the projections of the equatorial force vector applied to the center of the mass of the working element are calculated from the above factors, in particular, from the phase of the resulting magnetomotive force of the inductor, the angular and radial coordinates of the location of the working element, its dimensions and the angle of rotation around its own axis. The results and conclusions obtained during this study make it possible to choose the method of mathematical formalization of the description of the force interaction of mill elements in a rotating magnetic field.
PL
W publikacji zaprezentowano analizę stanów pracy młyna elektromagnetycznego - urządzenia służącego do rozdrabniania i mieszania różnych substancji. Opisano czynniki, które wpływają na współdziałanie siłowe mieszanych substancji z ruchomymi ferromagnetycznymi mielnikami. Ponadto przedstawiono jedno z możliwych rozwiązań konstrukcyjnych induktora tego typu młyna. W artykule zawarto również zależności rzutów wektora wypadkowej siły, przyłożonej do środka ciężkości mielnika od fazy wypadkowej SMM induktora, promieniowych i kątowych współrzędnych położenia mielnika, jego wielkości i kąta obrotu wokół w łasnej osi. Wyniki i wnioski uzyskane dzięki tym badaniom umożliwiły wybranie sposobu sformalizowania matematycznego oddziaływania siłowego mielników z wirującym polem magnetycznym.
PL
Przedstawiono uwarunkowania techniczne związane z realizacją procesów składowych recyklingu mechanicznego porowatych tworzyw termoplastycznych. Wskazano na istotny wpływ rodzaju i postaci odpadów porowatych na efektywność przebiegu procesów cięcia, rozdrabniania, dozowania, a także wtórnego przetwórstwa wtryskowego. Wykazano, że odpowiedni dobór warunków technicznych umożliwia wytworzenie wyprasek wtórnych z pominięciem fazy docisku i etapu regranulowania recyklatów.
EN
The paper presents technical conditions related to the implementation of component processes of mechanical recycling of thermoplastic materials with a porous structure. Significant influence of the type and form of porous waste on the efficiency of the processes of their cutting, grinding, dosing and also of secondary injection molding process was indicated. It has been shown that by appropriate selection of technical conditions, it is possible to produce molding parts, without the use the holding phase in the secondary injection molding and with complete elimination re-extrusion process.
11
Content available Technologie w produkcji kruszyw foremnych
PL
Celem artykułu jest omówienie możliwości produkcji kruszyw o zwiększonej zawartości ziaren foremnych na przykładach powszechnie znanych, a także przedstawienie nowych metod produkcji kruszyw. Tradycyjne układy produkcji kruszyw wymagają zastosowania trzech lub czterech stadiów rozdrabniania (w zależności od uziarnienia nadawy), ale w drobnych frakcjach kruszyw występują ziarna nieforemne w ilości średnio ok. 10%. W proponowanych innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych można uzyskać kruszywa z zawartością ziaren nieforemnych poniżej 3% nawet w układzie jedno- lub dwustadialnym rozdrabniania.
EN
Renewable energy sources are an important component of energy economy. One of its most popular types is plant-based biomass. Among its various types, grass plant straw in form of dried stems and leaves calls for particular attention. Its main source is the cultivation of grains for fodder and consumption. The use of biomass as an energy source requires mechanical processing which entails fragmentation of the material followed by compaction to form briquette which may be used as fuel in boilers. The fragmentation process is mostly breaking and cutting. The Chair of Machine Design Basics of the Poznań University of Technology has taken up work to analyze the energy consumption of the biomass fragmentation process with utilization of a drum-type cutting system. This article presents the preliminary study of cutting triticale straw, allowing to identify any possible problems arising during that process. The forces required for shearing grain stems will be established and utilized to design a mathematical model for the cutting process of similar materials. The obtained material characteristics for the course of the cutting process will be employed in the formulation of the physical model. The end result of such work shall be the analysis of process energy consumption for the drum type cutting system.
PL
Odnawialne źródła energii są ważnym elementem gospodarki energetycznej. Jednym z bardziej popularnych ich rodzajów jest biomasa pochodzenia roślinnego. Wśród jej odmian na szczególna uwagę zasługuje słoma roślin trawiastych w postaci zasuszonych łodyg z liśćmi. Jej głównym źródłem jest uprawa zbóż paszowych i konsumpcyjnych. Zastosowanie biomasy jako źródła energii wymaga jej obróbki mechanicznej, która polega na rozdrabnianiu i następującym po tym zagęszczaniu do postaci brykietu, który może być spalany w kotłach grzewczych. Proces rozdrabniania słomy jest realizowany głównie przez jej łamanie i ścinanie. W Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Poznańskiej, podjęto prace badawcze polegające na analizie energochłonności procesu rozdrabniania biomasy z wykorzystaniem zespołu tnącego typu bębnowego. W artykule przedstawiono wstępne badania cięcia słomy pszenżytniej, które pozwolą na rozpoznanie ewentualnych problemów występujących podczas tego procesu. Wyznaczone siły niezbędne do ścinania łodyg zbóż będą wykorzystane przy opracowywaniu modelu matematycznego procesu cięcia takiego materiału. Uzyskana charakterystyka zachowania się tego materiału podczas cięcia będzie wykorzystana przy formułowaniu jego modelu fizycznego. Końcowym rezultatem prac będzie analiza energochłonności procesu rozdrabniania biomasy przy zastosowaniu zespołu tnącego typu bębnowego.
EN
Apatite ores type III of Lao Cai area, Vietnam is a class of weathered sileceous apatite ores, which may have most variable composition and primary slime content according to the weathering level and location. The three operating flotation plants use similar single-stage grinding circuits to process the highly weathered sileceous apatite ores and to achieve the concentrate grade requirement of 31% P2O5 with the aimed average recovery of about 70%. Single stage grinding circuits have worked well in the past as the designed criteria were achieved, however, mine production has increased sharply and deeper ores are being mined recently, so that the material composition of the run of mine ores have become more complicated and are the ores become more difficult to be floated. As a result, processing criteria of these plants become critically unstable and low. The study is to investigate the suitabity of two-stage grinding circuits for Lao Cai apatite ore type III. The report presents the results of the study on middlings regrinding of hard floatable apatite samples of Bac Nhac Son flotation plant, where high loss of valuable apatite has occured due to low grinding performance. Research results show that regrinding of all middlings to the fineness of 75% -0.04mm not only improves recovery but also help to stabilize technological operations and their processing criteria. The final concentrate grade of more than 31% P2O5, tailings content of less than 5% P2O5 and recovery of over 70% were achieved.
PL
Artykuł został poświęcony zbadaniu wykorzystania różnych gatunków ryżu na cele energetyczne. Dokonano analizy literatury dotyczącej charakterystycznych cech i właściwości ziarniaków ryżu. Przedstawiono metodykę analiz oraz wyniki badań przeprowadzonych na rozdrabniaczu wielowalcowym, urządzeniu CAMSIZER (analiza sitowa) i kalorymetrze (wskaźniki energetyczne). Analiza wyników badań potwierdziła, że ryż posiada cenne walory energetyczne, może nawet w pewnym stopniu konkurować z głównym źródłem energii, jakim jest w Polsce węgiel kamienny.
EN
The article is dedicated to examination of using various rice species for energy purposes. An analysis is made of the literature concernig characterisitic features and properties of rice grains. Presnted is the methodology of analyses and results of tests conducted on a multi roller grinding machine, the CAMSIZER unit (sieve analysis) and a calorimeter (energy efficiency indicators). The analysis of results confirmed that rice has valuable energy properties and it can even, to some extent, compete with hard coal which is the main energy source in Poland.
PL
Prawidłowo zaprojektowane układy rozdrabniania z obiegiem zamkniętym pozwalają kontrolować przepływ materiału oraz podnosić wydajność i efektywność procesów rozdrabniania. W przypadku produkcji kruszyw poprawa jakości produktów dotyczy poprawy kształtu ziaren grubych, jak i ograniczenie ilości powstającej frakcji piaskowej.
16
Content available Environmental Aspects of Abrasive Water Jet Cutting
EN
Traditional method of production has a negative impact on the environment by cutting and erosion products (chips and microchips), the used coolant (oils and emulsions, enriched aggressive chemicals) and high energy consumption. Modern systems for mechanical processing should be minimal this impact. This paper presented a study of advanced machining – Abrasive Water Jet (AWJ) technology in environmental aspects. Unlike traditional machining (grinding, milling) water jet cutting does not emit into the environment any dust or particles that are harmful if inhaled. Also presents an analysis of the fragmentation garnet – commonly used abrasive in this technology, ilmenite and olivine, and identified recycling potential of these abrasives.
PL
Tradycyjne metody produkcji mają negatywny wpływ na środowisko poprzez emisję produktów ubocznych procesu cięcia i erozji (wióry i mikrowióry), zużytej cieczy chłodząco-smarnej (oleje i emulsje, wzbogacone agresywnymi związkami chemicznymi) oraz wysokie zużycie energii. Nowoczesne systemy do obróbki mechanicznej powinny minimalizować ten wpływ. W artykule przedstawiono analizę zaawansowanej technologii produkcji – cięcia wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną w aspekcie ochrony środowiska. W przeciwieństwie do tradycyjnej obróbki skrawaniem (szlifowanie, frezowanie) cięciu strumieniem wody nie towarzyszy emisja do środowiska pyłu i cząsteczek materiałów, które są szkodliwe. W artykule przedstawiono także analizę rozdrobnienia granatu – ścierniwa najczęściej stosowanego w tej technologii oraz ilmenitu i oliwinu oraz określono ich potencjał recyklingu.
17
Content available remote Regeneracja odpadów gumowych z zastosowaniem inteligentnego systemu rozdrabniania
PL
Ilość odpadów gumowych, a szczególnie opon, systematycznie rośnie na całym świecie, stanowiąc globalny problem naukowy, techniczny i środowiskowy, a nawet socjologiczny. Wyznaczono wpływ parametrów procesu rozdrabniania materiałów gumowych na jakość pozyskiwanego produktu mielenia oraz oznaczono parametry procesu rozdrabniania zapewniające osiągnięcie odpowiedniej efektywności energetycznej procesu z uwzględnieniem wpływu jakości rozdrobnionych odpadów gumowych na właściwości wytwarzanych dewulkanizatów. Dokonano przeglądu stanu wiedzy i praktyki rozdrabniania gumy, efektywności konstrukcji rozdrabniacza i parametrów procesu rozdrabniania w kontekście dewulkanizacji proszku gumowego oraz jego właściwości i możliwości dalszego wykorzystania.
EN
Tire rubber wastes were disintegrated by mech. grinding in multi-disc mill to det. the devulcanization degree and quality of devulcanizates. The devulcanizates were efficiency used as rubber raw materials.
18
Content available remote Konstrukcja rozdrabniacza i proces rozdrabniania nasion oleistych
PL
Przedstawiono opis prac konstrukcyjnych i eksperymentalnych, których celem było zbudowanie przemysłowej wersji precyzyjnego rozdrabniacza do nasion oleistych. Istotnym zagadnieniem okazało się zamodelowanie parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych jako zmiennych dla prowadzonych eksperymentów. Zastosowanie algorytmów genetycznych i oceny produktu metodą wizyjną pozwoliło na przeprowadzenie optymalizacji konstrukcji i uzyskanie nastaw urządzenia dla różnych rodzajów nasion oleistych. Badania toksyczności potwierdziły wysoką jakość produktu.
EN
Construction and experimental research aiming at the design of industrial version of a precise shredder for oilseeds are presented in the paper. The modeling of construction and operating parameters as variables for the conducted experiments appeared to be an important issue. The use of genetic algorithms and product assessment by visual method allowed for the structure optimization and the selection of proper device settings for various types of oilseeds. The high product quality was confirmed by toxicity tests.
19
Content available remote Analiza korzyści energetycznych rozdrabniania nośników energii
PL
Przedstawiono identyfikację oraz analizę korzyści i nakładów dla wybranych rozdrabnianych materiałów: węgla, zrębków drzewnych oraz tworzyw polipropylenowych na podstawie autorskiego wskaźnika efektywności energetycznej. Przeprowadzono analizę porównawczą ich wykorzystania przyjmując jako kryterium użyteczność energetyczną. Stwierdzono, że najwyższymi korzyściami i nakładami energetycznymi spośród omawianych materiałów charakteryzowały się tworzywa polipropylenowe, a najlepszy stosunek korzyści do nakładów wykazał węgiel.
EN
Identification and analysis of benefits and expenditures of grinded materials: coal, wood chips and polypropylene products based on the author's energy efficiency index are presented in the paper. A comparative analysis of the use of selected materials was conducted as a criterion assuming their energetic utility. On the basis of comparative analysis carried out in this paper it was found that polypropylene materials characterized with the highest benefits and energy inputs while the best benefits to inputs ratio was found for coal.
PL
W artykule przedstawiono prace badawczo-rozwojowe dotyczące specjalistycznego pojazdu gąsienicowego PIMR związane z badaniami jego modułu roboczego, służącego do koszenia traw (turzyce, trzciny) oraz modułu do usuwania zakrzaczeń na chronionych terenach wodno-błotnych parków narodowych, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000. Przeprowadzone wstępne testy terenowe wskazywały na celowość dokonania modyfikacji konstrukcji obu modułów celem poprawy ich funkcjonalności i niezawodności działania. Próby terenowe potwierdziły korzyści z wprowadzonych modyfikacji konstrukcyjnych obu modułów roboczych dla poprawy jakości i efektywności pracy pojazdu gąsienicowego w terenie bagnistym.
EN
Paper presents research and development concerning a specialized PIMR tracked vehicle related to the study of its working modules used for mowing grass (sedges, reeds) and a module for removing shrubs in protected wetlands of national parks, landscape parks and Natura 2000 sites. Initial field trails carried out indicated the desirability of modifying the design of both modules to improve their functionality and operational reliability. The field tests confirmed the benefits of the introduced construction modifications of both working modules to improve the quality and work efficiency of the tracked vehicle in the marshy terrain.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.