Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 153

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spectrophotometry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Wolfram jest metalem przejściowym, który występuje w skorupie ziemskiej w postaci minerałów, z których po wydobyciu jest ekstrahowany. Brakuje danych na temat chronicznych efektów kontaktu z wolframem. Wolfram metaliczny w postaci drobnego proszku jest łatwopalny i może powodować mechaniczne podrażnienie skóry i oczu. Istnieją rozpuszczalne związki wolframu, które są sklasyfikowane jako związki toksyczne, powodujące uszkodzenie oczu i zagrażające środowisku wodnemu. Celem prac badawczych była nowelizacja normy PN-Z-04221-3:1996 dotyczącej oznaczania rozpuszczalnych związków wolframu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną z rodankiem potasu. Nowelizacja normy została przeprowadzona, ponieważ norma PN-Z-04221-3 opisuje metodę, w której oznaczalność wynosi 0,25 wartości NDS, a zgodnie z normą europejską PN-EN 482 oznaczalność metody musi być w zakresie 0,1 ÷ 2 NDS. Metoda polega na zatrzymaniu aerozolu rozpuszczalnych związków wolframu na filtrze z mieszaniny estrów celulozowych, a następnie rozpuszczeniu ich w wodzie. W kolejnym etapie wolfram redukowany jest z użyciem chlorku cyny, a następnie ulega reakcji z rodankiem potasu, dając barwny kompleks, który należy ekstrahować alkoholem izoamylowym, aby następnie zmierzyć absorbancję ekstraktu na spektrofotometrze UV-Vis. Pomiary wykonano z użyciem spektrofotometru UV-Vis Heλios firmy ThermoSpectronic model Beta. Wymagania walidacyjne przedstawione w normie europejskiej PN-EN 482 zostały spełnione przy wykonywaniu pomiarów. Dzięki metodzie można oznaczać znajdujące się w powietrzu rozpuszczalne związki wolframu o stężeniach 0,1 ÷ 2 mg/m³ . Granica oznaczalności LOQ wynosi 1,875 ng. Precyzja pomiarów wynosi 5,06%, a niepewność rozszerzona 22,09%. Metoda oznaczania rozpuszczalnych związków wolframu została przedstawiona w postaci procedury analitycznej, którą zamieszczono w załączniku. Zakres tematyczny artykułu obejmuje zagadnienia zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny środowiska pracy będące przedmiotem badań z zakresu nauk o zdrowiu oraz inżynierii środowiska.
EN
Tungsten is a transition metal which occurs in the Earth’s crust as minerals which after being mined is extracted. There is no data on chronic effects of contact with tungsten, although fine tungsten powder is flammable and can cause mechanical irritation to skin and eyes. However, there are soluble tungsten compounds, which are classified as toxic, causing damage to the eyes, and being harmful to the aquatic environment. The aim of the study was to amend Standard No. PN-Z-04221-3 determination of soluble tungsten compounds in workplace air using spectrophotometric method with potassium thiocyanate. The amendment was performed because Standard No. PN-Z-04221-3 describes a method in which the quantification is 0.25 mg/m³ , according to European Standard No. EN 482 the quantification of method must be in range of 0.1 – 2 mg/m³ . The method is based on depositing soluble tungsten compounds on a cellulose esters filter and then dissolving them in water. Then tungsten is reduced with tin chloride, after reaction with potassium thiocyanate, tungsten becomes a complex. Tungsten complex should be extracted with isoamyl alcohol and then absorbance should be measured on a UV-Vis spectrophotometer. The tests were performed with the UV-Vis Heλios spectrophotometer by ThermoSpectronic model Beta. The validation requirements of European Standard No. EN 482 were met. With this method soluble tungsten compounds in air can be determined at concentration of 0.1 – 2 mg/m³ . The limit of quantification (LOQ) is 1.875 ng. The overall accuracy of the method is 5.06% and its relative total uncertainty is 22.09%. The method for determining tungsten has been recorded in a form of an analytical procedure (see Appendix). This article discusses problems of occupational safety and health, which are covered by health sciences and environmental engineering.
2
Content available remote Dezaktywacja termiczna katalazy z drożdży Saccharomyces cerevisiae
PL
Przeprowadzono badania wpływu temperatury w zakresie 35-50°C na aktywność katalazy wyizolowanej z drożdży Saccharomyces cerevisiae. Aktywność tę oznaczanoza pomocą elektrody tlenowej. Wyznaczono stałą wykładniczą dezaktywacji termicznej kd0 oraz energię aktywacji dla tej dezaktywacji Ed. Wskaźniki statystyczne potwierdziły zgodność danych doświadczalnych i obliczeniowych, a tym samym potwierdziły zaproponowany model matematyczny. Czas połowicznego spadku aktywności t½ katalazy Saccharomyces cerevisiae przy pH 7,0 oraz w temp. 35°C i 50°C wynosił odpowiednio 4,67 h i 0,35 h.
EN
Catalase was isolated from the Saccharomyces cerevisiae yeast and studied for activity at 35-50°C by using an O₂ electrode. The pre-exponential factor of thermal deactivation and the activation energy were detd. Statistical coeffs. showed a compliance of exptl. and computational data and thus confirmed the proposed math. model. The half-life times of the Saccharomyces cerevisiae catalase at pH 7.0 and 35°C or 50°C were 4.67 h or 0.35 h, resp.
EN
The presented work describes the method of measuring surface topography with application of BRDF (bidirectional reflectance distribution function), ellipsometry and spectrophotometry. This non-contact method enables measurement and analysis of large area surfaces, such as plasters and facades. A standard method of topography analysis does not describe sufficiently all of the interesting features. The visual aspect of the surface evaluation is very important from the functional and utilitarian point of view. The proposed methods of surface analysis enable not only the quantitative evaluation but also indirectly the qualitative properties (visual aspects).
EN
The potential creating properties of a group of acidic chelating compounds are presented. The studies have been carried out by the constructing of new ion-selective electrodes based on PVC membranes doped with the studied compounds, and determining the basic analytical parameters of the electrodes. The usefulness of eight out of nine investigated compounds in the preparation of the membrane phase electrodes selective for cobalt, zinc and cadmium has been shown. It has been also found that the acidic properties of ionophore have an essential influence on the analytical parameters of the constructed electrodes. The response mechanism of the obtained electrodes has been investigated by simultaneous spectrophotometric-potentiometric measurement of membranes used in electrodes. It has been found that during the conditioning of electrode, a complex of active substance with primary ion is formed in the membrane phase, then the membrane composition is established and remains unchanged in the next measurements.
5
Content available Metody oznaczania barwników spożywczych
EN
Food dyes are chemical substances that were developed to enhance the appearance of food by giving it artificial color. People have added colorings to food for centuries, but the first artificial food colorings were created in 1856 from coal tar. Over the years, hundreds of artificial food dyes have been developed, but a majority of them have since been found to be toxic. There is only a handful of artificial dyes that are still used in food. Food manufacturers often prefer artificial food dyes over natural food colorings, such as beta carotene and beet extract, because they produce a more vibrant color [1]. However, there is quite a bit of controversy regarding the safety of artificial food dyes. All of the artificial dyes that are currently used in food have gone through testing for toxicity in animal studies. Regulatory agencies, like the US Food and Drug Administration (FDA) and the European Food Safety Authority (EFSA), have concluded that the dyes do not pose significant health risks. Not everyone agrees with that conclusion. Interestingly, some food dyes are deemed safe in one country, but banned from human consumption in another, making it extremely confusing to assess their safety [2]. Undesirable effects of azo dyes used for coloring food products led to the development of very sensitive and selective analytical methods successfully used for their determination in various food matrices. Many different methods have been employed for the determination of synthetic dyes in food and beverages including thin layer chromatography and capillary electrophoresis [3]. However, these methods can be time consuming and may not be applicable for the simultaneous analysis of many dyes. Conventional HPLC methods have been employed for the analysis of synthetic colorants and while useful, these methods require long analysis times and large amounts of expensive solvents [4, 5]. Preparation of the test sample involves the use of various techniques such as membrane filtration due to the complexity of food products. Therefore, the development of simple, selective extraction methods together with the combination of chromatographic and spectrophotometric techniques are of great importance [6]. One of the most difficult stages of the analysis is the appropriate selection of the method for the determination of food colors. In the case of spectrophotometric methods, the main advantage is the low cost of the determination, however, the lack of specificity of the absorption spectrum usually makes it difficult to apply this method in the case of a mixture of different absorbing dyes due to the overlap of the spectra. The CE (Capillary Electrophoresis) analysis is faster and more economical compared to conventional electrophoresis and chromatography. The production of cheap capillaries and the development of on-line detection systems contributed to the development of modern capillary electrophoresis. Capillary electrophoresis has a number of types of separation. Ultimately, it is impossible to determine the one particular appropriate specific method for the determination of food dyes due to their diverse structure and chemical composition [4, 7].
PL
W pracy przedstawiana jest nowa metoda wyznaczania wspólczynników załamania na powierzchniach granicznych warstw dielektrycznych z obwiedni ich widm odbciowych. Podawane są proste wzory na współczynniki załamania na powierzchniach granicznych warstwy, które weryfikowane są teoretycznie i eksperymentalnie. Wyliczone prezentowaną metodą współczynniki załamania używane były w obliczeniach widm odbiciowych, które porównywane są z wyjściowymi widmami eksperymentalnymi.
EN
The presentation shows the new method allowing determination of refractive indices at interfaces of dielectric films. The method is basing on the analysis of envelopes of reflectance spectra. In the presentation there are shown theoretical foundations of simple mathematical formulas, describing refractive index values at film interfaces as well as experimental results that postively verified our method. In the first step, values of the refractive index at films interfaces were determined using our method. In the second step, reflectance spectra were calculated using the values of refractive indices obtained in the first step and compared with measured ones
PL
W pracy opisano pomiar zawartości ceru w kamieniach do zapalniczek metodą spektrofotometryczną, która wykorzystuje tworzenie barwnego kompleksu ceru z formaldoksymem. W celu uzyskania wiarygodnych wyników, konieczne okazało się oddzielenie obecnego w próbkach żelaza. Dokonano tego wykorzystując metodę wytrącania szczawianu ceru.
EN
Determination of cerium in ferrocerium lighter flint stone by means of spectrophotometry is described. The method is based on the formation of cerium-formaldoxime complex. In order to achieve accurate results, it was necessary to separate iron which was present in the samples. It was achieved by precipitation of cerium oxalate.
EN
The kinetics studies of redox reaction between palladium(II) chloride complex ions and potassium formate in acidic aqueous solutions was investigated. It was shown, that the reduction reaction of Pd(II) is selective in respect to Pd(II) complex structure. The kinetic of the process was monitored spectrophotometrically. The influence of chloride ions concentration, Pd(II) initial concentration, reductant concentration, ionic strength as well as the temperature were investigated in respect to the process dynamics. Arrhenius equation parameters were determined and are equal to 65.8 kJ/mol, and A = 1.12×1011 s-1.
EN
In this paper, results of adsorption kinetic studies of Pd(II) chloride complex ions on activated carbon Organosrob 10 CO are presented. Spectorphotometrical method was applied to investigate the process. Kinetic model was proposed, and fundamental thermodynamic parameters were determined. Proposed kinetic model describes well observed phenomenon in the studied range of concentration of Pd(II) chloride complex ions as well, as concentration of activated carbon.
PL
Eutrofizacja jezior jest jednym z najczęstszych antropogenicznych zakłóceń funkcjonowania ekosystemów wodnych. Zjawisko to przejawia się zwiększeniem żyzności akwenu głównie w wyniku nadmiaru związków azotu i fosforu. W artykule skupiono się na wpływie związków fosforu na eutrofizację wody. Obiektem badań było Jezioro Dobczyckie, które zaopatruje w wodę pitną mieszkańców Krakowa i pobliskich gmin, przez co podlega procesowi oczyszczania. W artykule przedstawiono wyniki badań stężenia fosforanów w poszczególnych etapach uzdatniania wody przy zastosowaniu metody spektrofotometrycznej. Przeprowadzone badanie wykazało, iż stężenie fosforanów w wodzie „surowej” pobranej z jeziora wynosi 0,08 mg dm-3, co wskazuje na niski stopień eutrofizacji. Stwierdzono również, że procesami pozwalającymi usunąć te związki z wody, podczas uzdatniania odbywającego się w ZUW Raba, są koagulacja i filtracja.
EN
The eutrophication of lakes is one of the most common anthropogenic disturbances in the functioning of aquatic ecosystems. This phenomenon manifests itself in increasing the abundance of aquifers mainly due to the excess nitrogen and phosphorus compounds. The article focuses on the influence of phosphorus compounds on eutrophication of water. The Dobczycki Lake, which supplies drinking water to the inhabitants of Cracow and nearby municipalities, is subject to the purification process. The article presents the results of investigations of phosphate content in various stages of water treatment using the spectrophotometric method. The study showed that the concentration of phosphate in the "raw" water taken from the lake was 0.08 mg dm-3 , which indicates a low level of eutrophication. It has also been found that the processes that allow these compounds to be removed from water during treatment in Raba ZUW are coagulation and filtration.
11
Content available remote Badanie zawartości siarczanów w wodzie i glebie w Jaskini Wierzchowskiej Górnej
PL
W niniejszej pracy zbadano zawartość anionów siarczanowych [SiO42-] w wodzie i w glebie pochodzącej z Jaskini Wierzchowskiej Górnej znajdującej się w Dolinie Kluczwody na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Pomiarów dokonano przy użyciu metody spektrofotometrycznej, za pomocą spektrofotometru Spectroquant NOVA 60. Otrzymane wyniki badań wskazują na to, że ilość oznaczanych anionów w jaskini jest mniejsza niż poza nią.
EN
The main aim of this work was to measure the concentration of sulphate anions [SiO42-] in water and soil from the Wierzchowska Cave which is located in Kluczwody valley in Jura Krakowsko-Częstochowska. The measurements were conducted using spectrophotometric method by Spectroquant NOVA 60. The results show lower concentration of the measured anions in cave soil comparing to the soil samples collected outside the cave.
PL
W pracy przedstawiono porównanie dwóch metod oznaczania fosforu w osadach ściekowych: referencyjną metodę spektrofotometryczną oraz selektywną metodę spektrometrii mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS). Wykonano badania materiału certyfikowanego, próbek komunalnych osadów ściekowych oraz popiołów z osadów ściekowych. Ze względu na wysoką czułość i precyzję metody ICP-MS, zoptymalizowano procedurę przygotowania próbek w celu wyeliminowania możliwości interferencji, a tym samym zafałszowania wyniku. Uzyskane wyniki wykazały, że metoda ICP-MS może być alternatywną dla metod referencyjnych oznaczania fosforu w osadach ściekowych, szczególnie przy niskich zawartościach fosforu. Może mieć również zastosowanie jako metoda dodatkowa w celu kontroli poprawności określania stężenia fosforu w osadach ściekowych metodami referencyjnymi.
EN
The paper presents a comparison of two methods for the determination of phosphorus in sewage sludge: a referenced spectrophotometric method and a selective method of inductively coupled plasma with mass spectrometry (ICP-MS). Tests of certified material, samples of municipal sewage sludge and ash from sewage sludge were made. However, due to the high sensitivity, it requires larger samples dilutions and a special mineralized samples filter. The results showed that the ICP-MS method can be an alternative for the referenced methods for determination of phosphorus in sewage sludge, especially at low levels of phosphorous. It can be also used as an additional method to control the accuracy of determining the concentration of phosphorus in the sewage sludge by referenced methods.
EN
Anaerobic digestion is a complex, multi-step biological process. Control of this process can be carried out by analyzing the parameters of dry matter, organic matter and the dry matter concentration of volatile fatty acids (VFA). The aim of the study is to assess the possibility of using near-infrared spectroscopy in the construction of calibration models of dry matter content in the fermenting mixture of substrates. The starting material included the test obtained from the pulp digestion process. The fermentation process uses mixed pulp rumble (22% dry matter content), ground corn (34.5% dry matter content) and bovine manure (3.21% dry matter content). For the obtained samples an acquisition of spectral absorbance spectra by the transmission in the wavelength range of 400 - 2170 nm was effected. These data were used to build the PLS calibration model spectrophotometer intended for the prediction of dry matter content of the substrate. The model with the best fit to the spectral data was obtained for the spectral range of 900 - 1300 nm. He is characterized by a coefficient of determination R2 of 0.95 and an error determination RMSECV ratio of 0.56 g.
PL
Fermentacja beztlenowa jest złożonym, wieloetapowym procesem biologicznym. Kontrola tego procesu może odbywać się poprzez analizowanie parametrów zawartości materii suchej, suchej materii organicznej oraz stężenia lotnych kwasów tłuszczowych (LKT). Celem pracy jest dokonanie oceny możliwości zastosowania spektroskopii bliskiej podczerwieni w zakresie budowy modeli kalibracyjnych zawartości materii suchej w fermentującej mieszance substratów. Materiał wyjściowy do badań stanowiła pozyskana z procesu fermentacji pulpa. W procesie fermentacji wykorzystano zmieszane wysłodki burczane (22% zawartości materii suchej), rozdrobnione ziarno kukurydzy (34,5% zawartości materii suchej) i gnojowicę bydlęcą (3,21% zawartości materii suchej). Dla pozyskanych próbek dokonano akwizycji widm spektralnych absorbancji metodą transmisyjną w zakresie długości fali 400-2170 nm. Dane te wykorzystano do budowy modeli kalibracyjnych PLS spektrofotometru przeznaczonego do predykcji zawartości materii suchej w substracie. Model o najlepszym dopasowaniu do danych spektralnych uzyskano dla zakresu spektralnego 900-1300 nm. Charakteryzował się on współczynnikiem determinacji R2 na poziomie 0,95 oraz błędem oznaczenia RMSECV wynoszącym 0,56 g.
EN
The aim of this study was monitoring of enzymatic oxidation of neobetanin, an interesting type of betalains which is a partially oxidized betacyanin. As it belongs to betalains, it is water soluble and non-toxic, but a presence of a few functional groups makes it very reactive. Oxidation reactions were performed using horseradish peroxidase followed by spectrophotometric and mass spectrometric detection (LC-DAD-ESI-MS/MS) of obtained products. Enzymatic oxidation of neobetanin leads to a formation of new decarboxy- and dehydro-derivatives. The main identified oxidation product is 2-decarboxy-2,3-dehydroneobetanin. Searching for all formed oxidation products is extremely important for elucidation of the betalains oxidation mechanism.
PL
Przeprowadzono badania spektrofotometryczne w zakresie UV-Vis kwaśnych roztworów CuSO4. Określono wpływ zanieczyszczeń (Fe(II), Fe(III), Ni(II), Zn(II), Al(III)) na wyniki oznaczeń stężeń jonów Cu(II). Roztwory siarczanów metali absorbują światło w dwóch zakresach spektralnych: 200-400 nm oraz 600-900 nm. W pierwszym przedziale absorpcja światła jest determinowana przez obecność akwakompleksów i kompleksów siarczanowych metali oraz jonów siarczanowych, natomiast w zakresie Vis związana jest z obecnością kompleksów siarczanowych metali. Oznaczenia analityczne należy prowadzić w zakresie spektralnym 810-820 nm, w którym zanieczyszczenia nie zakłócają odczytów absorbancji CuSO4, niezależnie od stosowanej temperatury. Poziom zanieczyszczenia roztworu należy identyfikować w zakresie długości fal 320-420 nm. Zaproponowana metoda może być stosowana do ciągłego monitorowania stężenia jonów Cu(II) w warunkach procesów technologicznych.
EN
Spectrophotometric analysis of acidic CuSO4 solutions was performed in the UV-Vis range. Influence of some contaminations (Fe(II), Fe(III), Ni(II), Zn(II), Al(III)) on Cu(II) absorbance readings was determined. Metal sulfate solutions absorb light in two spectral bands: 200-400 nm and 600-900 nm. First range corresponds to the light absorption by aqueous and sulfate metal complexes as well as sulfate ions, while absorbance in further spectral band is associated with the presence of metal sulfate complexes. For analytical purposes, the spectral range of 810-820 nm is recommended, wherein other metallic ions do not interfere with the absorbance readings for CuSO4, independently on the temperature used. The presence of impurities should be detected in the wavelength range of 320-420 nm. The proposed method can be used to continuous monitoring of Cu(II) concentrations in technological processes.
PL
Przeprowadzono badania spektrofotometryczne w zakresie UV-Vis kwaśnych roztworów NiSO4. Określono wpływ zanieczyszczeń [Co(II), Cu(II), Zn(II), Ca(II)] na wyniki oznaczeń stężeń jonów Ni(II). Roztwory siarczanu niklu absorbują światło w trzech zakresach spektralnych: 393, 657 i 719 nm. Przebieg widma zinterpretowano w powiązaniu z równowagowym składem elektrolitu. Wyznaczono współczynniki absorpcji poszczególnych form jonowych: Ni2+, NiSO4 i Ni(SO4)2 2–. Określono także wpływ temperatury na wielkość absorbancji. Oznaczenia analityczne NiSO4 należy prowadzić przy długości fali 393 nm, przy której wymienione zanieczyszczenia nie zakłócają odczytów absorbancji. Poziom zanieczyszczenia roztworu jonami Co(II) należy identyfikować w zakresie długości fal 500÷520 nm, natomiast jonami Cu(II) przy ok. 725 nm (pośrednio). Jony Zn(II) i Ca(II) nie absorbują światła w badanym zakresie spektralnym, tj. powyżej 250 nm. Zaproponowana metoda może być stosowana do ciągłego monitorowania stężenia jonów Ni(II) w roztworach nie zawierających jonów Fe(II, III).
EN
Spectrophotometric analysis of acidic NiSO4 solutions was performed in the UV-Vis range. Influence of some contaminations (Co(II), Cu(II), Zn(II), Ca(II)) on Ni(II) absorbance readings was determined. Nickel sulfate solutions absorb a light in three spectral bands: 393, 657 and 719 nm. Obtained spectra were discussed in the relation to equilibrium speciation of NiSO4 solutions. Absorption coefficients of the individual nickel species Ni2+, NiSO4 and Ni(SO4)2 2– were found. For analytical purposes, the wavelength of 393 nm is recommended, wherein investigated metallic ions do not interfere with the absorbance of NiSO4. The presence of Co(II) should be detected in the wavelength range of 500÷520 nm, while for Cu(II) the wavelength of 725 nm should be used. Zn(II) and Ca(II) ions do not absorb the light in the investigated spectral range, i.e. above 250 nm. The proposed method can be used to continuous monitoring of Ni(II) concentrations in the solutions in the absence of Fe(II, III) ions.
EN
This paper describes a simple extraction spectrophotometric method for the quantification of dexlansoprazole in bulk and spiked human plasma. This method involves formation of stable yellow colored chloroform extractable ion-pair complex of the amino derivative of dexlansoprazole with acid dye, namely methyl orange in acidic medium. The ion-pair complexes exhibit absorption maxima at 425 nm. Dexlansoprazole can be determined up to 4-40 μg/mL by the proposed method. The effect of optimum reagent concentration was studied. The relative standard deviations (≤1. 246%) obtained in the intra-day and inter-day analyses were found to be satisfactory. The accuracy results exhibited the mean recovery and percentage error in the range of 99.137%–100.574% and 0.012%–0.863%. When applied for the assay of the dexlansoprazole in spiked human plasma sample, recovery mean values ranged from 96.495–98.960%. The proposed method is useful for the estimation of the dexlansoprazole in bulk and human plasma samples.
EN
Spectrophotometry is an analytical technique of increasing importance for the food industry, applied i.a. in the quantitative assessment of the composition of mixtures. Since the absorbance data acquired by means of a spectrophotometer are highly correlated, the problem of calibration of a spectrophotometric analyzer is, as a rule, numerically ill-conditioned, and advanced data-processing methods must be frequently applied to attain an acceptable level of measurement uncertainty. This paper contains a description of four algorithms for calibration of spectrophotometric analyzers, based on the singular value decomposition (SVD) of matrices, as well as the results of their comparison - in terms of measurement uncertainty and computational complexity - with a reference algorithm based on the estimator of ordinary least squares. The comparison is carried out using an extensive collection of semi-synthetic data representative of trinary mixtures of edible oils. The results of that comparison show the superiority of an algorithm of calibration based on the truncated SVD combined with a signal-to-noise ratio used as a criterion for the selection of regularisation parameters - with respect to other SVD-based algorithms of calibration.
EN
The ratio of the magnetic moment and charge of a proton when multiplied by the viscosity of water results in forces that when applied over the distance of O-H bonds provides quantum increments in the order of 10-20 J. Precise coefficients of this order of magnitude are consistent with the mechanisms associated with proton (H+) mobility and duration of the hydronium atom. When applied to aggregate properties of water that involve exclusion zones defined by boundaries containing marked proton density and coherent domains within which specific patterns of applied magnetic fields can be contained for protracted periods, these intrinsic properties suggest that the major features of the cell plasma membrane and living systems can be accommodated by proton movements within water. Water exposed in the dark to weak magnetic fields displayed a ~10 nm shift in peak wavelength as measured by a fluorescence spectrophotometer. Given the persistent emergence of 10-20 J as a functional unit of energy across the universe, the physical significance of the interaction between weak, temporally patterned magnetic fields and the organization of water within astronomical and abiogenic contexts may have been underestimated.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.