Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  liczebność mikroorganizmów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Pożary w lasach, poza stratami dla gospodarki człowieka, zmieniają drastycznie właściwości abiotyczne i biotyczne środowiska leśnego zarówno w czasie jak i przestrzeni. W wyniku pożaru obserwuje się spadek liczebności oraz różnorodności taksonomicznej mikro- i mezofauny glebowej co ma niebagatelny wpływ na kształtowanie metabolizmu ekosystemów glebowych. Celem podjętych badań była ocena dynamiki zmian liczebności mikroorganizmów i mezofauny glebowej w glebie i ściółce w zależności od intensywności pożaru jak również od okresu czasu po pożarze. Badania przeprowadzono w północno-wschodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego. Badaniami objęto obszary wypalone – powstałe na skutek „mocnego”(Mp) i „słabego”(Sp) pożaru, oraz sąsiadujące z nimi obszary niewypalone – kontrolowane w 2., 14. i 28. miesiącu po pożarze który miał miejsce w czerwcu 2015 r. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że intensywność pożaru jak również czas upływający od żywiołu kształtuje liczebność populacji bakterii i grzybów mikroskopowych oraz mezofauny w glebie. Wyniki badań wskazują na powolną regenerację zespołów mikroorganizmów i mezofauny na pożarzyskach. Na tempo regeneracji i różnorodność gatunkową wpływ mają obszary niewypalone sąsiadujące z pożarzyskiem.
EN
Fires in forests apart from human losses for the economy, drastically change the properties of abiotic and biotic forest environment in both time and space. As a result of the fire, there is a decrease in the number and taxonomic diversity of soil microorganisms and mesofauna, which has a significant impact on the formation of metabolism of soil ecosystems. The aim of this study was to evaluate the dynamics of changes in the number of microorganisms and soil mesofauna in soil and litter depending on the intensity of the fire, as well as the period of time after the fire. The study was conducted in the north-eastern part of the Kampinos National Park. The study included areas burnt – resulting from a "strong" (Mp) and "weak" (Sp) fire, and the adjacent areas unfired – controlled 2, 14 and 28 months after the fire that took place in June 2015. Based on the obtained results, it was found that the intensity of the fire, as well as the time elapsing from the fire, shapes the population of bacteria, microscopic fungi and mezofauna in the soil. The results of the research indicate slow regeneration of microorganism and mesofauna assemblages during firefighting. Regeneration and species diversity are affected by unburnt areas adjacent to a fire.
PL
Jednym z czynników stresogennych poważnie zakłócającym równowagę biologiczną gleby jest pożar. Charakter zaburzeń powodowanych przez pożar zależy od siły, czasu trwania, sezonu i częstotliwości jego pojawiania się. Pożary wpływają na fizyczne, chemiczne i biologiczne własności gleby. Przyczyniają się do zmniejszenia liczebności mezo – i makrofauny oraz wpływają na mikroorganizmy glebowe. Celem podjętych badań była ocena wpływu intensywności pożaru na liczebność wybranych grup edafonu glebowego w tym bakterii heterotroficznych, grzybów mikroskopowych oraz mezofauny glebowej roztoczy (Acari) i skoczogonek (Collembola) w ściółce i w glebie na pożarzysku w Puszczy Kampinoskiej. Podczas pożaru powierzchniowego (jaki miał miejsce w Puszczy Kampinoskiej) organizmy zasiedlające wierzchnie warstwy gleby, są bezpośrednio narażone na działanie pożaru. Założono, że liczebność organizmów związanych z warstwą organiczną gleb powinna być znacznie niższa na obszarach wypalonych w porównaniu z niewypalonymi. Do badań wytypowano stanowiska po mocnym i słabym pożarze oraz nie objęte ogniem oddalone o 10 m od linii ognia – stanowiące kontrolę, każda o łącznej powierzchni 10 m2. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że właściwości chemiczne i biologiczne gleby ulegają stopniowej regeneracji w glebie i ściółce w 15 miesięcy po pożarze. Ponadto intensywność pożaru ma istotne znaczenie w odtwarzaniu liczebności mikroorganizmów i mezofauny. Słaby pożar działa bardziej selekcjonująco na mikroorganizmy i mezofaunę, niż pożar mocny. Uzyskane wyniki badań uprawniają do stwierdzenia, że pożar może być jednym z czynników stymulujących liczebność grzybów zarówno w poziomie organicznym, jak i mineralnym gleb leśnych.
EN
One of the stressors that seriously disturbs the biological balance of soil is fire. The nature of disorder caused by the fire depends on the strength, duration, season and the frequency of occurrence. Fires affect physical, chemical and biological properties of soil. They contribute to reducing the population of meso- and macrofauna and affect micro-organisms living in the soil. The purpose of the study was to evaluate the effect of fire intensity on the number of selected soil edafon groups including heterotrophic bacteria, microscopic fungi, Acari and Collembola, both in the leaf litter and soil in Kampinos Forest. During the surface fire (which took place in Kampinos National Park) organisms inhabiting the surface of the soil were directly exposed to fire. It was assumed that the number of organisms in the organic layer should be considerably lower in areas burned compared to non-burned. Research was conducted on sites that had encountered high severity fires, low severity fires and on those not affected - 10 m from the fire line - each with a total area of 10 m2. Based on the obtained results, it was found that the chemical and biological properties of soil gradually recovered in the soil and litter within 15 months from the fire. In addition, the intensity of the fire is important in reproducing the population of microorganisms and mesofauna. A low severity fire works more selectively on microorganisms and mesofauna than a severe one. The results of the research indicate that the fire can be one of the factors stimulating fungal growth both in the organic and mineral layers of the forest soils.
3
EN
A pot experiment on eutrophic proper brown soil developed from loamy sand has been conducted in order to determine the effect of urea phosphate on the counts of selected groups of microorganisms, activity of soil enzymes, nitrifying activity of soil and the value of the potential biochemical soil fertility index. The results have demonstrated that urea phosphate stimulated the multiplication of copiotrophic, ammonifying, cellulolytic, Arthrobacter and Pseudomonas bacteria, but inhibited the activity of dehydrogenases, urease, acid and alkaline phosphatase as well as the nitrifying activity of soil. In response to phosphorus added to soil in the form of urea phosphate, values of the indices describing the effect of microorganisms on the rhizosphere have declined.
PL
W celu określenia wpływu fosforanu mocznika na liczebność wybranych grup drobnoustrojów, aktywność enzymów glebowych, aktywność nitryfikacyjną gleby oraz na wielkość potencjalnego biochemicznego wskaźnika żyzności gleby wykonano doświadczenie wazonowe na glebie brunatnej eutroficznej typowej wytworzonej z piasku gliniastego. Rośliną uprawną był jęczmień jary. W wyniku badań wykazano, że fosforan mocznika stymulował namnażanie bakterii kopiotroficznych, amonifikacjnych, celulolitycznych, Arthrobacter i Pseudomonas oraz promieniowców i grzybów, a hamował aktywność dehydrogenaz, ureazy, fosfatazy kwaśnej i fosfatazy alkalicznej oraz aktywność nitryfikacyjną. Pod wpływem działania fosforu w postaci fosforanu mocznika zmniejszały się wartości współczynników charakteryzujących efekt ryzosferowy drobnoustrojów. Fosforan mocznika, chociaż korzystnie działa na wzrost i rozwój jęczmienia jarego, to może powodować zakłócenia metabolizmu glebowego, objawiające się obniżeniem potencjalnej żyzności gleby, skorelowanej z aktywnością biochemiczną.
EN
The objective of this study has been to determine the effect of L-tryptophan on the biological properties of soil. The influence of L-tryptophan, a precursor of auxins, was tested in a pot experiment. Another aim has been to check whether it is possible to enhance the effect of L-tryptophan by increasing the pool of soil-borne Azotobacter spp. bacteria. The experiments were performed on samples of eutrophic brown soil developed from loamy sand of the pHKCl equal to 6.9. Portions of soil weighing 3.2 kg were placed in pots. The research comprised two series: with and without the vaccine Azotobakteryna added to soil. L-tryptophan was applied in the following doses: 0; 0.5; 5; 50 and mg kg-1 of soil. Onion was the tested plant. The results have demonstrated that L-tryptophan significantly affected the growth and development of onion. It had positive influence on the microbiological and biochemical properties of soil. L-tryptophan raised counts of the following bacteria: oligotrophic and their endospores, copiotrophic and their endospores, ammonifying, nitrogen-immobilizing, Azotobacter, and cellulolytic cells, as well as actinomycetes and fungi. It also stimulated the activity of dehydrogenases, urease, acid and alkaline phosphatase. In contrast, it decreased the counts of Arthrobacter and Pseudomonas. The vaccine Azotobakteryna increased the counts of such bacteria as Azotobacter, oligotrophs and their endospores, copiotrophs and their endospores, nitrogen-fixing bacteria, Arthrobacter, Pseudomonas, actinomycetes and fungi. The vaccine stimulated the activity of urease, but lowered the counts of ammonifying and cellulolytic bacteria as well as the activity of dehydrogenases.
PL
Celem badań było określenie wpływu L-tryptofanu na biologiczne właściwości gleby. Działanie tego prekursora auksyn testowano w doświadczeniu wazonowym. Sprawdzano możliwość wzmocnienia efektywności L-tryptofanu poprzez zwiększenie w glebie puli bakterii z rodzaju Azotobacter. Badania wykonano w próbkach gleby brunatnej eutroficznej typowej wytworzonej z piasku gliniastego (loamy sand) o pHKCl 6,9. W wazonach umieszczono po 3,2 kg gleby. Badania obejmowały dwie serie: bez i z dodatkiem do gleby szczepionki Azotobakteryny. L-tryptofan stosowano w następującej ilości: 0; 0.5; 5 i 50 mg kg-1 gleby. Rośliną doświadczalną była cebula. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że L-tryptofan istotnie wpływał na wzrost i rozwój cebuli. Korzystnie oddziaływał na mikrobiologiczne i biochemiczne właściwości gleby. Zwiększał liczebność bakterii oligotroficznych i ich form przetrwalnych, kopiotroficznych i ich form przetrwalnych, amonifikacyjnych, immobilizujących azot, Azotobacter, celulolitycznych, promieniowców i grzybów oraz aktywność dehydrogenaz, ureazy, fosfatazy kwaśnej i fosfatazy alkalicznej, a zmniejszał - Arthrobacter i Pseudomonas. Azotobakteryna zwiększała liczebność bakterii: Azotobacter, oligotroficznych i ich form przetrwalnych, kopiotroficznych i ich form przetrwalnych, immobilizujących azot Arthrobacter, Pseudomonas, promieniowców i grzybów oraz stymulowała aktywność ureazy a zmniejszała liczebność bakterii amonifikacyjnych i celulolitycznych i aktywność dehydrogenaz.
EN
In the present study, microorganisms were used isolated Horn the soils where chemical crop protection treatments with triazine herbicides bad been made twice each vegetation season for a period of forty years. Basing on the obtained results, it is possible to state that microorganisms isolated from the soils of tong-term herbicide experiment show a certain type of changes which is characterized by intensive increase in their count in atrazine-contaminated soil. This refers mostly to their considerable increase in sterile soil. Among most intensively proliferating microorganisms, the following genera can be numbered: Pseudomans sp., Bacillus sp., Peanibacillus sp., Streptomyces, or a fungus Trichderma sp. genus. The isolated bacterial species Pseudomonas fulva and Peanibacillus amyloliticus surmounted the threshold of competition from indigenous bacteria and proliferated in large numbers in non-sterile atrazine-contaminated soil.
PL
W badaniach wykorzystano drobnoustroje wyizolowane z gleb, na których 2-krotnie w każdym sezonie wegetacyjnym w okresie czterdziestu lat były wykonywane zabiegi ochrony chemicznej roślin herbicydami triazynowym. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że wyizolowane drobnoustroje wykazują pewien rodzaj zmian charakteryzujący się intensywnym wzrostem ich liczebności w glebie zanieczyszczonej atrazyną. Dotyczy to głównie ich znacznego przyrostu w glebie sterylnej. Do najintensywniej namnażających się mikroorganizmów można zaliczyć następujące rodzaje Pseudomans sp. Bacil/us sp. Peanibacillus sp. Streptomyces czy grzyb z rodzaju Trichderma sp. Wyizolowane gatunki bakterii Pseudomonas fulva i Peanibacillus amyloliticus pokonywały próg konkurencji ze strony drobnoustrojów rodzimych i licznie namnażały się w glebie niesterylnej zanieczyszczonej atrazyną.
EN
During diesel fuel biodegradation in the sandy and the clay soil, changes in bacteria, actinomycetes and fungi counts were determined. These determinations included also the counts of specific microorganism groups, ie diesel fuel-resistant and diesel fuel-metabolising bacteria and amylolytic, proteolytic and lipolytic microorganisms. Also the activity of soil enzymes, ie of urease and acid and alkaline phosphatases, was determined. The obtained results point to the increase of bacteria and fungi counts accompanying diesel fuel biodegradation, with a decrease in the actinomycetes count. A notably large increase was stated for bacteria resistant to diesel fuel and for those capable of its biodegradation, in particular in the soil modified with compost additive. Also an increase in the count of amylolytic and proteolytic microorganisms was observed in soil microflora, but the largest one in that of lipolytic microorganisms. The activity of urease increased only in the clay soil modified with compost, whereas that of acid and alkaline phosphatases increased in the two examined soils, also more distinctly when compost was added. The application of bioaugmentation treatment induced stimulation of microorganism growth, in particular of those resistant to diesel fuel and those capable of its degradation.
PL
Podczas biodegradacji oleju napędowego w glebie lekkiej i ciężkiej określano zmiany liczebności bakterii, promieniowców i grzybów, jak również różnych grup drobnoustrojów: bakterii odpornych na olej napędowy, bakterii zdolnych do biodegradacji oleju napędowego oraz mikroorganizmów amylolitycznych, proteolitycznych i lipolitycznych. Określano także aktywność enzymów glebowych: ureazy oraz kwaśnych i zasadowych fosfataz. Uzyskane wyniki wskazują na zwiększenie liczebności bakterii i grzybów podczas biodegradacji oleju napędowego, przy równoczesnym zmniejszeniu liczebności promieniowców. Nastąpiło również znaczne zwiększenie ilości bakterii odpornych na obecność oleju napędowego oraz zdolnych do jego biodegradacji, zwłaszcza w glebie modyfikowanej dodatkiem kompostu. Obserwowano także zwiększenie ilości mikroorganizmów amylolitycznych i proteolitycznych, a w jeszcze większym stopniu lipolitycznych. Aktywność ureazy zwiększała się jedynie w glebie ciężkiej modyfikowanej kompostem, podczas gdy aktywność kwaśnych i zasadowych fosfataz rosła w obydwu badanych glebach, również w większym stopniu po zastosowaniu kompostu. Zabieg bioaugumentacji stymulował wzrost mikroorganizmów, zwłaszcza odpornych na olej napędowy oraz zdolnych do jego biodegradacji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.