Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 91

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule skupiono się na projektorze multimedialnym podłączonym do komputera PC z wykorzystaniem kabla i złącza HDMI (ang. High Definition Multimedia Interface) dla którego przedstawiono sygnały wymuszeń używanych podczas pomiarów emisji ujawniającej oraz omówiono wyniki pomiarów emisji ujawniającej pochodzącej od projektora multimedialnego. Ponadto w artykule omówiono stanowisko pomiarowe do pomiaru emisji ujawniających wykorzystane w przeprowadzonych pomiarach.
EN
The article focuses on a multimedia projector connected to a PC using a cable and an HDMI (High Definition Multimedia Interface) for which extrusion signals used during emission measurements were presented and the results of measurements of the revealing emission from a multimedia projector were discussed. In addition, the article discusses the measurement stand for the measurement of revealing emissions used in the measurements carried out.
PL
Artykuł dotyczy problemów związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną naziemnych stacji satelitarnych z małymi antenami VSAT (ang. Very Small Aperture Terminals). W artykule skupiono się na pomiarze zakresu częstotliwości pracy naziemnej stacji satelitarnej w paśmie podstawowym dla terminali satelitarnych VSAT przeznaczonych do transmisji danych, pracujących w sieci o konfiguracji gwiazdy lub sieci o konfiguracji punkt-punkt. Celem niniejszego artykułu jest podanie opisu metody pomiarów oraz interpretacji wyników. Z tego względu w artykule omówiono stanowisko pomiarowe do pomiaru zakresu częstotliwości pracy naziemnej stacji satelitarnej VSAT w paśmie podstawowym oraz przedstawiono przykładowe wyniki pomiarowe.
EN
The article concerns problems related to electromagnetic compatibility of terrestrial satellite stations with small VSAT antennas (Very Small Aperture Terminals). The article focuses on the measurement of the frequency range of terrestrial satellite station work in the basic band for VSAT satellite terminals intended for data transmission, working in a star configuration network or a point-to-point network. The purpose of this article is to provide a description of the measurement method and the interpretation of the results. For this reason, the article discusses the laboratory stand for measuring the frequency range of ground operation of the VSAT satellite station in the base band, and exemplary measurement results are presented.
PL
Artykuł dotyczy problemów związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną naziemnych stacji satelitarnych z małymi antenami VSAT (ang. Very Small Aperture Terminals). W artykule skupiono się na pomiarze maksymalnego poziomu harmonicznych dla terminali satelitarnych VSAT przeznaczonych do transmisji danych, pracujących w sieci o konfiguracji gwiazdy lub sieci o konfiguracji punkt-punkt. Celem niniejszego artykułu jest podanie opisu metody pomiarów oraz interpretacji wyników. Z tego względu w artykule omówiono stanowisko pomiarowe do pomiaru poziomu harmonicznych dla terminali satelitarnych VSAT oraz przedstawiono przykładowe wyniki pomiarowe.
EN
The article concerns problems related to electromagnetic compatibility of terrestrial satellite stations with Very Small Aperture Terminals). The article focuses on the measurement of the maximum harmonic level for VSAT satellite terminals intended for data transmission, working in a star configuration network or a point-to-point network. The article discusses the laboratory stand to measure the harmonic level for VSAT satellite terminals and presents sample measurement results.
PL
W artykule przedstawiono sposób wyznaczania cech dystynktywnych dla współczesnego sprzętu informatycznego znajdującego się na rynku Unii Europejskiej na podstawie emisji promieniowanej. W artykule opisano metodę identyfikowania interfejsów sprzętowych urządzeń informatycznych wykorzystującą emisję promieniowaną. Ponadto w artykule przedstawiono wyniki analiz dotyczących procesu identyfikowania interfejsów sprzętowych urządzeń informatycznych. W artykule podjęto próbę weryfikacji, czy istnieje możliwość zidentyfikowania interfejsów sprzętowych urządzenia informatycznego powodujących wzrost poziomu emisyjności.
EN
The article presents the method of determining the distinctive features for modern IT equipment located on the European Union market on the basis of radiated emission. The article describes the method of identifying hardware interfaces of IT devices using radiated emission. In addition, the article presents the results of analyzes regarding the process of identifying hardware interfaces of IT devices.
PL
Artykuł dotyczy problemów związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną oraz emisją ujawniającą czyli bezpieczeństwem informacji. W artykule skupiono się na szeregowym interfejsie przesyłu danych SATA (ang. Serial Advanced Technology Attachment, SATA) dla którego przedstawiono sygnały wymuszeń używanych podczas pomiarów emisji ujawniającej oraz omówiono wyniki pomiarów emisji ujawniającej pochodzącej od interfejsu SATA. Ponadto w artykule omówiono stanowiska pomiarowe do pomiaru emisji ujawniających wykorzystane w pomiarach.
EN
The article concerns problems of electromagnetic compatibility and compromising emission that is the information security. The article focuses on the Serial Advanced Technology Attachment (SATA) interface for which extraneous signals used in the emission measurements are presented and the results of measurements of the compromising emission from the SATA interface are presented. In addition, the article discusses the laboratory stands for measuring compromising emission.
PL
W wyniku ciągłego postępu technologicznego, w ciągu ostatnich kilku latach gwałtownie wzrasta liczba używanych komputerów, różnego rodzaju urządzeń elektronicznych oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Impulsy HPM są coraz częściej wykorzystywane do zakłócania pracy urządzeń elektronicznych lub nawet ich niszczenia. W artykule przedstawiono propozycję modyfikacji reflektora anteny generatora HPM DS-110 zwiększającą wartość generowanego przez niego natężenia pola elektrycznego.
EN
As a result of constant technological progress over the last several years a rapidly increasing number of used computers, various types of electronic devices and telecommunications equipment. HPM impulses are increasingly being used to disrupting or even destroy electronic devices. The article presents a modification of the construction of the reflector antenna of HPM DS-110 generator increases the intensity of the generated electric field.
PL
W artykule przedstawiono model dwuzakresowej anteny planarnej pracujące w zakresie 1,8 GHz oraz 2,6 GHz. Antena obsługuje pasmo częstotliwości 1,71 - 1,91 GHz dla technologii GSM1800, GSM1900 oraz 2,46 - 3,28 GHz dla technologii LTE2500, LTE2600 z izolacją odpowiednio powyżej 25 dB i 30 dB. Antena zastała zaprojektowana w środowisku wirtualnym za pomocą programu CST Studio Suite. Po optymalizacji oraz uzyskaniu odpowiednich parametrów antena została wykonana praktycznie oraz przebadana w Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej. Antena została zaprojektowana na podłożu FR-4 o rozmiarze 20x50 mm, grubości 1,5 mm i względnej przenikalności dielektrycznej 4,6.
EN
This paper presents dual-band planar antenna operating in the 1,8 GHz and 2,6 GHz band. It supports 1,71 - 1,91 GHz for GSM1800, GSM1900 and 2,46 – 3.28 GHz for LTE2500, LTE2600 with isolation more than 25 dB and 30dB, respectively. The antenna has been designedon FR-4 substrate with size 20x50 mm to fit the mobile casing. CST simulation was utilized in the design stage. The antenna was constructed on a substrate FR-4, with the thickness 1,5 mm and relative permittivity of 4,6.
PL
W artykule przedstawiono metodę oceny odporności urządzeń elektronicznych na wysokoenergetyczne impulsy elektromagnetyczne przeprowadzoną przez pracowników LAB-KEM WEL WAT. Ocena odporności urządzeń elektronicznych pomaga zrozumieć próg podatności tych urządzeń na środowisko impulsów elektromagnetycznych o wysokich mocach (ang: High Power Electromagnetic – HPEM). Ocena ta skupia się na określeniu progu wytrzymałości sprzętu komputerowego (nośników danych) podczas pracy tych urządzeń w środowisku HPEM.
EN
The paper presents method for assessing immunity electronic equipment for high power electromagnetic pulses carried out by employees of the LAB-KEM MUT. Assessment immunity of electronic equipment will help you understand the susceptibility threshold of these devices onthe high power electromagnetic pulses environment (called High Power Electromagnetic - HPEM). This assessment focuses on determining the upper limit of strength the computer equipment (storage devices) in the HPEM environment.
PL
W artykule skupiono się na wpływie pola elektromagnetycznego pochodzącego od wojskowych systemów łączności na żołnierza zawodowego, który z nich korzysta. Przedstawiono w nim wpływ pola elektromagnetycznego na żywe komórki, scharakteryzowano regulację ochrony przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego w miejscu działań wojskowych systemów łączności oraz przedstawiono wyniki pomiarów i analizy dotyczące wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego pochodzącego od radiostacji plecakowej używanej przez żołnierzy.
EN
The article focuses on the impact of electromagnetic fields derived from a military communications systems on a soldier, who uses them. It presents the impact of electromagnetic fields on living cells, characterized by the regulation of protection against electromagnetic fields in the place of military operations communications systems, and presents the results of measurements and analyzes of the intensity of electric and magnetic fields derived from a backpack radio used by the soldiers.
PL
W artykule przedstawiono cechy dystynktywne dla współczesnego sprzętu informatycznego znajdującego się na rynku Unii Europejskiej wyznaczone na podstawie emisji promieniowanej. W artykule opisano implementację bazy danych dla interfejsów sprzętowych urządzeń informatycznych wykorzystywaną w procesie ich identyfikacji bazując na emisji promieniowanej. Ponadto w artykule przedstawiono miary podobieństwa emisji promieniowanejdla poszczególnych interfejsów sprzętowych urządzenia informatycznego wykorzystane w zaimplementowanej bazie danych służące do realizacji procesu identyfikacji oraz przedstawiono wyniki analiz dotyczących procesu identyfikowania interfejsów informatycznych.
EN
In the article distinctive feature for modern IT equipment present on the European Union market have been presented. The collected measurement results of radiated emission generated by particular components of ITdevices allowed it to build data base which could be used for identification of components characterized by too high level of radiated emission. This paper describes the concept of building a database for IT devices in the process of identification based on radiated emissions. In addition, the article presents a similarity measure radiated emissions for each hardware interfaces of PC computer.
PL
Artykuł dotyczy problemów związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną. W artykule skupiono się na powstawaniu impulsów elektromagnetycznych podczas wyzwalania poduszek powietrznych w samochodach. W artykule scharakteryzowano systemy poduszek oraz przedstawiono stanowisko pomiarowe do pomiaru impulsów elektromagnetycznych towarzyszących podczas wyzwalania poduszek powietrznych. Przedstawiono w nim wyniki pomiarów impulsów towarzyszących podczas wyzwalania poduszek powietrznych oraz widma częstotliwościowe dla zarejestrowanych impulsów.
EN
The article concerns problems of electromagnetic compatibility. The article focuses on the creation of electromagnetic pulses during airbags detonation in cars. The article describes airbag systems in car and presents the laboratory stand for measuring the electromagnetic pulse associated with the liberation airbags. It presents the results of measurements of pulses associated with the liberation airbags and frequency spectrum for registered pulses.
EN
This paper presents a concept for optimising an assembly of perforated metal sheets with a probabilistic theory, and the results of testing perforated bainite steel sheets with a nanocrystalline structure. The work presented herein was completed with an assumption of applying the perforated sheets in the design of anti-armour-piercing and anti-HEAT armour systems. The theoretical analysis and experimental research were performed for a 7.62 x 54R B-32 (API) projectile and a PG-7 rocket-propelled grenade.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję optymalizacji układu perforacji blach na podstawie teorii probabilistycznej oraz wyniki badań blach perforowanych wykonanych ze stali bainitycznej o strukturze nanokrystalicznej. Prace zrealizowano w kierunku zastosowania płyt perforowanych w konstrukcjach osłon przeciwko pociskom przeciwpancernym oraz głowicom kumulacyjnym. Analizy teoretyczne i badania eksperymentalne przeprowadzono dla naboju 7,62 x 54R z pociskiem B-32 oraz granatu PG-7.
PL
W artykule przedstawiono wady i zalety klasycznych rozwiązań komutatorów obwodów w.cz. wykorzystywanych w laboratoriach EMC wyposażonych w komory bezodbiciowe. Zaproponowano nowatorskie rozwiązanie komutatora obwodów w.cz., dedykowane do wykorzystania w komorach bezodbiciowych, cechujące się brakiem wad, jakimi cechują się klasyczne rozwiązania dostępne na rynku (np. komutator OSP130), które wynikają z umieszczenia układów wykonawczych (przełączniki w.cz.) oraz układów sterowania układami wykonawczym w jednej obudowie. W artykule przedstawiono schemat blokowy zaproponowanego rozwiązania oraz przykładowe oprogramowanie sterujące pracą przełączników obwodów w.cz. W artykule przedstawiono także wyniki pomiaru efektywności ekranowania komory bezodbiciowej w miejscu instalacji przepustów przewodów koncentrycznych podłączonych do poszczególnych wyjść sensorów pomiarowych z zastosowaniem zaproponowanego rozwiązania komutatora obwodów w.cz.. Przedstawiono także analizę porównawczą wyników efektywności ekranowania komory bezodbiciowej z zastosowaniem proponowanego rozwiązania oraz klasycznych rozwiązań komutatorów w.cz.
EN
Disadvantages and advantages of classical solutions for HF circuits commutator used in EMC laboratories equipped with anechoic chambers were presented in the article. An innovative solution of HF circuits commutator, which is dedicated for use in anechoic chambers was proposed. It is characterised with no disadvantages typical for classical solutions accessible on the market (e.g. OSP130 commutator) resulting from placing executing (HF switches) as well as control circuits for them in one enclosure. There, in the article, the block diagram of the solution proposed was presented as well as an example program to control operating of HF circuits switches. Also, the results of the anechoic chamber shielding efficiency measurements were shown in the article for the location where concentric cables penetrations are installed and connected to particular outputs of measurement sensors using the proposed solution of the HF circuits commutator. The results of comparative analysis were shown, too, for shielding efficiency of the anechoic chamber using the proposed solution as well as classical solutions of HF commutators.
PL
Przewozy kolejowe charakteryzują się zmiennym zapełnieniem składu wagonów, co znacznie utrudnia wyznaczenie parametrów optymalnych pojazdu trakcyjnego dla takich przewozów. Można jednak wyznaczyć parametry optymalne pojazdu trakcyjnego dla zmiennego zapełnienia składu wagonów wówczas, jeżeli do zadania jazdy dołączymy probabilistyczny model mas wagonów w analizowanym przedziale czasu.
EN
The rail transport is characterized by changeable of composition of wagons what much appointing optimum parameters of the traction vehicle. It is possible however to appoint optimum parameters of the traction vehicle for changeable e composition of train, if we join the probabilistic model of masses of wagons to setting the ride in the analysed period of the time. Article describes such method.
PL
Artykuł dotyczy problemów związanych z wysokoenergetycznym środowiskiem elektromagnetycznym. W artykule scharakteryzowano impuls elektromagnetyczny wielkiej mocy oraz omówiono stanowisko do generowania takich impulsów. Ponadto w artykule przedstawiono metodę oceny odporności urządzeń informatycznych na wysokoenergetyczne impulsy elektromagnetyczne przeprowadzoną w LAB-KEM WEL WAT. Ocena odporności urządzeń informatycznych pomaga zrozumieć próg podatności tych urządzeń na środowisko impulsów elektromagnetycznych o wysokich mocach (ang: High Power Electromagnetic – HPEM). Ocena ta skupia się na określeniu progu wytrzymałości sprzętu komputerowego (Laptopów, Tabletów) podczas pracy tych urządzeń w środowisku HPEM.
EN
The paper presents method for estimating immunity informatics devices for high power electromagnetic pulses carried in the LAB-KEM MUT. Estimation immunity of informatics devices will help you understand the susceptibility threshold of these devices on the high power electromagnetic pulses environment (called High Power Electromagnetic - HPEM). This estimation focuses on determining the upper limit of strength the computer devices (Notebook, Tablet) in the HPEM environment.
PL
W wyniku ciągłego postępu technologicznego, w ciągu ostatnich kilku latach gwałtownie wzrasta liczba używanych komputerów, różnego rodzaju urządzeń elektronicznych oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Impulsy HPEM są coraz częściej wykorzystywane do zakłócania pracy urządzeń elektronicznych lub nawet ich niszczenia. W artykule przedstawiono modyfikację konstrukcji anteny reflektorowej generatora HPEM zwiększającą wartość natężenia generowanego pola elektrycznego.
EN
As a result of constant technological progress over the last several years a rapidly increasing number of used computers, various types of electronic devices and telecommunications equipment. HPEM impulses are increasingly being used to disrupting or even destroy electronic devices. The article presents a modification of the construction of the reflector antenna of HPEM generator increases the intensity of the generated electric field.
PL
Artykuł dotyczy problemów związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną oraz emisją ujawniającą czyli bezpieczeństwem informacji. W artykule skupiono się na szeregowym interfejsie USB 3.0, dla którego przedstawiono sygnały wymuszeń używanych podczas pomiarów emisji ujawniającej oraz omówiono wyniki pomiarów emisji ujawniającej pochodzącej od interfejsu USB 3.0. Ponadto w artykule omówiono stanowiska pomiarowe do pomiaru emisji ujawniających wykorzystane w pomiarach.
EN
The article concerns problems of electromagnetic compatibility and compromising emission that is the information security. The article focuses on USB 3.0 Interface for which shows signals of extortion used during of compromising emission measurements. The article presents the results of compromising emissions measurements derived from USB 3.0 Interface. In addition, the article discusses the laboratory stands for measuring compromising emission.
PL
W artykule przedstawiono cechy dystynktywne dla współczesnego sprzętu informatycznego znajdującego się na rynku Unii Europejskiej wyznaczone na podstawie emisji promieniowanej. W artykule opisano implementację bazy danych dla interfejsów sprzętowych urządzeń informatycznych wykorzystywaną w procesie ich identyfikacji bazując na emisji promieniowanej. Ponadto w artykule przedstawiono miary podobieństwa emisji promieniowanej dla poszczególnych interfejsów sprzętowych urządzenia informatycznego wykorzystane w zaimplementowanej bazie danych służące do realizacji procesu identyfikacji.
EN
In the article distinctive feature for modern IT equipment present on the European Union market have been presented. The collected measurement results of radiated emission generated by particular components of IT devices allowed it to build data base which could be used for identification of components characterized by too high level of radiated emission. This paper describes the implementation a database for informatics devices in the process of identification based on radiated emissions. In addition, the article presents a similarity measure radiated emissions for each hardware interfaces of PC computer. These similarity measures are used in the implemented database used to perform the identification process.
PL
Samochody klasy Formuła Student to bolidy konstruowane i budowane w całości przez studentów. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na zawodach, w których takie auta biorą udział, organizacja SAE International opracowuje regulamin, który musi być spełniony przez każdą konstrukcję. Regulamin ten przewiduje zastosowanie przedniego elementu energochłonnego, mającego zapewnić bezpieczeństwo kierowcy podczas zderzenia czołowego. Element taki musi spełniać wymogi regulaminu, a do jego weryfikacji i akceptacji podczas zawodów konieczne jest przeprowadzenie testu zderzenia absorbera. W celu uniknięcia wysokich kosztów, związanych z przeprowadzeniem badań dla wielu koncepcji, wykorzystano Metodę Elementów Skończonych. Dla jak najwierniejszego odzwierciedlenia zachowania elementu wykonano badania materiałowe dla aluminium, z którego zrobiony został absorber Obliczenia w efekcie pokryty się z przeprowadzonym testem, co pozwoliło na redukcję kosztów oraz przyspieszenie procesu projektowego.
EN
Formula Student cars are constructed and build entire by students. To provide safety during competitions, where such cars are taking part in SAE International develops rules with requirements that every car must meet. The rules book introduces frontal impact attenuator that should provide safety for driver during frontal crash. That part should meet every of requirements what would be verified by physical test. To avoid high cost of tests for a few conceptions Finite Element Method was used. To increase of method accuracy mechanical tests for materials used in construction were conducted. That caused that calculations were in good agreement with test results, what allowed decreasing overall cost of impact attenuator.
PL
W artykule przedstawiona została metoda wyznaczania optymalnych parametrów pojazdu trakcyjnego [9] dla procesu transportowego, który odbywa się w warunkach zakłócenia ruchu pociągów na odcinku sk. Optymalne parametry pojazdu trakcyjnego zostały wyznaczone z funkcji aproksymacyjnych zużycia energii w zależności od mocy pojazdu trakcyjnego.
EN
In the paper a method to determine traction vehicle optimal parameters for transport process [9] realized under conditions of railway traffic disturbances along sk section is presented. The traction vehicle optimal parameters have been derivate from approximation function of energy consumption in relation to traction vehicle power.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.