Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  termiczna utylizacja odpadów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W polskich ciepłowniach powszechnie użytkowane są wodne kotły rusztowe o średnich mocach, w których standardowym paliwem jest węgiel kamienny. W takich kotłach można zastosować pośrednie współspalanie paliw alternatywnych (biomasy, RDF, odpadów) przez integrację z zewnętrznym reaktorem zgazowania. W artykule przedstawiono wyniki badań testowych innowacyjnej instalacji zgazowania zbudowanej przy parowym kotle węglowym znajdującym się w miejskiej elektrociepłowni na południu Polski. Proces zgazowania jest prowadzony z wykorzystaniem spalin pobieranych z kotła. Powstały w procesie gaz palny (syngaz) jest recyrkulowany do komory spalania kotła. W drugiej części artykułu opisano parametry instalacji i procesu (wymiary reaktora, spodziewany skład syngazu) technologii zgazowania zintegrowanej z kotłem WR 8. Instalacja składa się z rektora w postaci bębna z obrotowym wirnikiem, który jest zasilany paliwem od góry. Obroty wirnika zapewniają ciągły ruch paliwa wewnątrz reaktora, zapobiegają tworzeniu się aglomeratów i zapewniają transport stałej pozostałości procesu w kierunku zsypu. Czynnik zgazowujący (spaliny) jest pobierany z kotła i doprowadzany do reaktora kanałem spalin. Przepływ gazu przez reaktor jest wymuszany wentylatorem strumienicowym napędzany parą lub sprężonym powietrzem. Syngaz zawierający składniki palne (CO, CH4, H2, CnHm) jest recyrkulowany do komory spalania i zasila wybrane palniki. Wyniki badań wskazują, że zastosowanie technologii zgazowania pozwala na współspalanie paliw alternatywnych (biomasy, RDF, odpadów) w istniejących kotłach ciepłowniczych i może być częścią lokalnej gospodarki odpadami.
EN
Grate boilers are very popular in Polish energy system. Research presented in this paper proved that such boilers can realize indirect combustion of alternative fuels (biomass, RDF, waste) by use of external gasification reactor. This paper presents results of innovative gasification process with use of flue gas as a gasifying agent. Gasification reactor is connected to the power boiler in local boiler room in the south of Poland. Combustible gas (syngas) which is a product of a process can be recirculated to the boilers combustion chamber and fed some of the burners. During tests of gasification installation a composition of the syngas as well as lower calorific value were determined. Syngas composition (CO, CH4, H2, CnHm) was determined by on-line gas analyzer.
PL
Podczas pracy spalarni odpadów, przede wszystkim w okresie letnim, występują okresowe nadwyżki ciepła. Interesująca wydaje się propozycja ich zagospodarowania do produkcji „chłodu”. W niniejszym artykule zaproponowano zastosowanie bromo-litowego urządzenia chłodniczego do oziębiania wody lub innego nośnika ciepła. Przygotowana woda lodowa może zostać wykorzystana w klimatyzacji lub w procesach technologicznych wymagających chłodzenia.
EN
During work of incinerating plant one deals with periodical surplus of thermal energy first of all in summer period. It seems that interesting proposal can be connected with theirs utilization to production of “coolness”. This paper is devoted to presentation of bromine-lithium refrigeration system appropriated to cooling of water. Like this prepared ice water can be used as cooling medium in air-conditioning or in manufacturing processes.
PL
Biomasa stanowi obecnie największe źródło energii odnawialnej w Polsce. Problem energetycznego wykorzystania biomasy z odpadów jest szczególnie istotny w aspekcie zobowiązań Polski wynikających z członkostwa w UE. W artykule przedstawiono technologię typu K umożliwiającą energetyczny recykling odpadów i zapewniającą całkowite, zupełne spalanie bez powstawania odpadów i emisji substancji szkodliwych do otoczenia, a uzyskany w procesie popiół może być cennym surowcem do produkcji nawozów.
EN
Currently, biomass is the major source of renewable energy in Poland. The use of biomass as an energy resource is of crucial importance relative to the environmenta laws introduced in Poland after its accession to the EU. This article describes the type-K technology that allows for waste-to-energy recycling and ensures complete incineratior of waste material that produces no residuals or environmentally hazardous substances simultaneously generating slag that can be used in the production of fertilizers.
PL
Zagadnienia związane z ociepleniem klimatu i ich powiązania z produkcją energii cieplnej jest jednym z kluczowych tematów poruszanych podczas dyskusji energetycznych i paliwowych na terenie całego Świata. Unia Europejska stała się li­derem światowym w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Baza paliwowa kraju zmusza Polskę do podjęcia zdecydowanej postawy w sprawie przygotowania przez UE zarządzeń limitujących emisję C02 pochodzącego ze spalania węgla i ropy naftowej. Oprócz kroków polityczno-gospodarczych podjętych przez Polskie władze, powinny zostać podjęte szeroko rozumiane kierunki badań i wsparcia finansowego w celu wykorzystania istniejącego w kraju potencjału biomasy pochodzenia roślinnego oraz pochodzącego z odpadów komunalnych. Racjonalne wykorzystanie całej bazy biomasy w kotłach energetycznych może w znacznym stopniu złagodzić krajowe jej niedobory i w znacznym stopniu zmniejszyć wszelkie opłaty Polski z tytułu emisji do atmosfery gazów cieplarnianych.
EN
Issues arising from the climate change as well as their links with thermal ener­gy production have been among the key topics discussed around the world in relation with energy and fuels. The European Union has become the global leader in reducing greenhouse gas emis­sions to the atmosphere.The national fuel industry demands that Poland take a firm stand on the future EU directives aimed at lowering C02 emissions from the combustion of coal and oil. The political and economic steps taken by the Polish authorities should be accompanied by a broad ran­ge of new areas of research and financial support which could be conducive to exploiting the potential of biomass de­rived from plants and municipal waste. Making reasonable use of the entire bio­mass base in power boilers can alleviate its shortage in the country, at the same time considerably decreasing the costs of greenhouse gas emissions incurred by Poland.
PL
W Polsce zainstalowanych jest wiele kotłów płomienicowo-płomieniówkowych opalanych węglem kamiennym, biomasą oraz różnymi odpadami. Z uwagi na spalane paliwo i wysokie temperatury spalin, kotły te należy często odstawiać do ręcznego czyszczenia. W instalacjach termicznej utylizacji odpadów zabrudzanie się wymienników ciepła następuje jeszcze szybciej i konieczność czyszczenia może wystąpić już po dwóch dniach. Należy więc zadać sobie pytanie: czy można coś w tej kwestii zmienić? Jeśli tak, to w jaki sposób?
6
Content available remote Waste from leather industry. Threats to the environment
EN
Leather industry generates significant amounts of solid waste and industrial sewage. They originate from various technological steps of leather production - 1 Mg of raw hides yields altogether about 700 kg of waste. Moreover, tannery waste contains chromium compounds, commonly used as tanning agents. This poses a further threat to the environment. In the article, the amounts of tannery waste generated in recent years in Poland and in the EU are presented. The general qualitative characteristics and physicochemical properties of tannery waste are described. The article discusses environmental threats resulting from chromium content in the waste as well as the methods of tannery waste utilization. Moreover, the authors present new technological solutions for the leather industry, which may contribute to environmental threats reduction, i.e. the concept of thermal waste treatment including chromium accumulation in ashes, which can be recovered in other industrial processes.
PL
Przemysł garbarski generuje znaczne ilości odpadów stałych oraz ścieków poprodukcyjnych. Odpady powstają na różnych etapach technologicznych produkcji, łącznie w ilości ok. 700 kg z 1 mg skór surowych. Ponadto zagrożeniem dla środowiska jest obecność w odpadach związków chromu, które używane są powszechnie jako garbniki. W artykule przedstawiono skalę problemu, tj. ilości odpadów generowane w Polsce oraz w Unii Europejskiej w ostatnich latach. Zaprezentowano również ogólną charakterystykę jakościową oraz właściwości fizykochemiczne odpadów garbarskich. Opisano zagrożenia dla środowiska związane z obecnością chromu w odpadach, a także sposoby utylizacji tych odpadów. Ukazano nowe rozwiązania technologiczne dla garbarstwa, które mogą przyczynić się do zmniejszenia zagrożeń środowiskowych, m.in. koncepcję termicznej utylizacji odpadów garbarskich z akumulacją związków chromu w popiołach, z których chrom w dalszych procesach można odzyskiwać.
PL
Przedstawiono możliwości odzyskiwania energii cieplnej podczas procesu spalania odpadów medycznych oraz służący temu układ instalacji doświadczalnej, jego badania, ich wyniki, analizy i uogólnienia. Badaniami objęto układ rzeczywisty zbudowany m.in. do celów doświadczalnych w Szpitalu Onkologicznym w Bydgoszczy. Badano i analizowano zagadnienia dotyczące zwłaszcza: o strumienia energii cieplnej użytecznej odzyskiwanej w postaci pary nasyconej, o strumienia energii dodatkowej (gazu ziemnego) dostarczonej do układu w celu należytego przebiegu procesu utylizacji, o sumarycznej straty strumieni energii, o sprawności energetycznej układu. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań oraz bilansów strumieni energii i masy rozpatrywanego układu opracowano model obliczeniowy do wyznaczania strumieni energii cieplnej użytecznej oraz dodatkowej. Posłużył on do analizy i weryfikacji otrzymanych wyników eksperymentalnych i ich uogólnienia. Przeanalizowano ponadto efekty stosowania badanego układu w aspektach: o energetycznym - określanie strumienia energii cieplnej odzyskanej i strumienia energii dodatkowej do procesu spalania oraz sprawności energetycznej układu, które mogą także służyć do budowania algorytmów sterowania jego pracą, o ekonomicznym - wyprowadzone formuły umożliwiają przeprowadzenie analizy opłacalności inwestycji oraz optymalizację jej analiz ekonomicznych, o ekologicznym - zmniejszenie zużycia paliw kopalnianych, a w związku z tym zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i dwutlenku węgla do atmosfery (i zmniejszenie przez to niekorzystnego wpływu tzw. efektu cieplarnianego), Wykazano zgodność wyników otrzymanych za pomocą funkcji regresji wyznaczonej na podstawie przeprowadzonych badań doświadczalnych i modelu obliczeniowego. Podane równania, opisujące związek między strumieniem masy spalanych odpadów medycznych a jednostkowym strumieniem energii użytecznej, jednostkowym strumieniem energii dodatkowej, sumaryczną stratą strumieni energii oraz sprawnością energetyczną układu, można zatem uznać za miarodajne do posługiwania się przez badaczy i praktyków. Praca może być wykorzystana do prowadzenia dalszych badań układów termicznej utylizacji odpadów z odzyskiem ciepła zlokalizowanych w miejscu ich powstawania, czyli także w innych - niż szpitale - obiektach tworzących duże ilości odpadów.
EN
The paper outlines the possibilities of thermal heat recovery in medical waste incineration process, describes an experimental system used for that purpose and presents a study of the system, results of the study, its analyses and generalizations. The study was carried out for an existing system developed, inter alia for the experimental purpose, at the Oncology Hospital in Bydgoszcz. In particular, the study and the analysis were concerned with: o heat usable energy flux recovered as saturated steam, o secondary energy flux (natural gas) supplied to the system to facilitate the waste utilization process, o total energy flux loss, o system energy efficiency. On the basis of the study results and energy flux and weight balances for the analyzed system, a computational model was developed for determining usable heat energy and secondary energy flux. The model was used to analyze and verify the empirical results obtained and their generalization. Furthermore, the effects of using the said system were analyzed in relation to the following: o energy - description of recovered heat energy flux and secondary energy flux for the incineration process and energy efficiency of the system, which may be also used for creating algorithms controlling its operation, o cost-effectiveness - formulas introduced enable an analysis of investment profitability and an optimization of its economic analyses, o environmental protection - a reduced consumption of fossil fuels and consequently a reduced emissions of atmospheric pollution and carbon dioxide (resulting in reduction of so-called greenhouse effect). The results obtained with the use of a regression function formulated on the basis of empirical study matched those obtained with the use of the calculation model. The equations given, describing the relationship between flux of incinerated medical waste and unitary flux of usable energy, unitary flux of secondary energy, total loss of energy fluxes as well as energy efficiency of the system, may be considered reliable as regards their application by both researchers and practitioners. This study may be used for further analysis of waste thermal utilization systems with heat recovery built within facilities - not necessarily hospitals - where considerable amounts of waste are produced.
8
Content available remote Flue-gas cleaning after thermal waste utilization
EN
he paper presents universal technology of cleaning flue gases from boilers, where municipal waste and dangerous waste (medical as well), coal, lignite, mazout are burned. This technology allows us to remove pollution from flue gases to any lower level. The use of oxidizer for NO oxidation to acid anhydride enables us to remove it in a reaction with Ca(OH)2, similarly to SO2, SO3 and HCl. Removing dioxins, furans and heavy metals from flue gas is done by injection of active charcoal to flue gas before a fabric filter. The dose size of oxidizer and active charcoal affect the effectiveness of removing NO and dioxins, furans and heavy metals. The analysis of exploitation costs was made for efficiency of cleaning flue gases to the level of the emission of pollution that is in the Waste Act [1] . The technology was developed on the basis of research results from the pilot installation.
PL
Technologie termicznej utylizacji odpadów najszybciej rozwijają się w krajach bogatych oraz tam, gdzie nie ma możliwości składowania. W krajach Unii Europejskiej termiczną utylizację wszelkiego rodzaju odpadów zwierzęcych uznano urzędowo za ekologicznie bezpieczny sposób likwidacji odpadów.
PL
W Polsce planowanych jest do realizacji 12 zakładów termicznej utylizcji odpadów. W związku z tym, że są to bardzo trudne projekty, z punktu widzenia zarówno technicznego, jak i przede wszystkim społecznego, wszystkie one znajdują się na liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" (PO IiŚ).
PL
Dobrze się stało, że specjalista technologii termicznych takiej klasy, jakim jest dr inż. Henryk Skowron, zdecydował się na przetłumaczenie artykułu z czasopisma "Entsorga-Magazin" (3-4/2008), dotyczącego studialnej analizy instalacji mechaniczno-biologicznych systemów obróbki odpadów komunalnych (MBP). Szkoda jednak, że nie zawarł w nim więcej merytorycznych uwag w odniesieniu do polskich warunków.
PL
Technologia "KJN" termicznej utylizacji odpadów wysoce zawilgoconych pozwala prowadzić proces spalania w zintegrowanej instalacji o obiegu zamkniętym i nie wiąże się z powstaniem jakichkolwiek zanieczyszczeń wtórnych w postaci ubocznych produktów. Cała ilość utylizowanych odpadów jest przetwarzana w produkty, których nie potrzeba składować na "nowych" wysypiskach. Proponowana technologia umożliwia utylizację odpadów dowolnego rodzaju, takie jak odpady komunalne, osady ściekowe, odpady przemysłowe, ciekłe, stałe i gazowe oraz wszelkiego rodzaju odpady organiczne, spożywcze i zwierzęce. Technologia "KJN" zapewnia eliminację wszelkich substancji organicznych, jednocześnie powodując powstanie z substancji nieorganicznych produktów obojętnych w stosunku do otoczenia.
EN
"KJN" technology for the thermal utilisation of highly-hydrated waste enables a combustion process in an integrated, closed-circuit system that does not generate any secondary pollution in the form of side products. All the utilised waste is processed into products which do not have to be stored in "new" waste dumps. The suggested technology enables the user to utilise various kinds of waste, e.g. municipal waste, sludge, solid liquid and gaseous industrial waste, as well as all kinds of organic waste, including food and animal material. "KJN" technology ensures the elimination of all organic substances with efficient conversion of non-organic substances into products neutral to the environment.
PL
Przemysł cementowy jest bardzo energochłonny - i w zależności od rodzaju cementu oraz zastosowanej technologii jego produkcji do wyprodukowania jednej tony cementu wymaga od 60 do 130 kg oleju opałowego lub innego (w równoważnej ilości) paliwa. Nie dziwi więc fakt, że w ciągu 40 lat XX w. podjęto znaczy wysiłek w celu poszukiwania nowych, alternatywnych form energii dla ograniczenia zużycia węgla, podstawowego paliwa.
PL
Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz opracowana została metoda termicznej utylizacji odpadów polegająca na współspalaniu przygotowanych mieszanek paliwowych w istniejących kotłach energetycznych. Instalacje zostały zaprojektowane dla trzech grup materiałów, które będą tworzyły mieszanki dwuskładnikowe z węglem: guma ze zużytych opon z samochodów osobowych i ciężarowych, osady ściekowe (osady ściekowe odwodnione mechanicznie oraz osady ściekowe osuszone termicznie), paliwo RDF pozyskiwane z palnych frakcji odpadów komunalnych. Guma ze względu na swoje właściwości może być współspalana tylko w kotłach rusztowych. Do termicznej utylizacji odpadów proponuje się wykorzystać istniejące instalacje zakładów energetycznych. Tego typu kotłami są min. kotły pyłowe i rusztowe wyposażone w technicznie zaawansowane instalacje mokrego lub półsuchego odsiarczania oczyszczania spalin, dzięki czemu są w stanie spełnić standardy emisyjne. Kwestią do rozwiązania dla tego rodzaju kotłów jest układ podawania osadów do spalania.
EN
On the basis of studies, the method for thermal utilization of wastes, consisting of co-incineration of fuel mixtures in existing power boilers was developed. Installations were designed for three groups of materials which will make two-component mixtures with coal: rubber from scrap tyres, sewage wastes (sewage slurry dewatered mechanically and thermally dried out), RDF fuel gained from burnable fraction of municipal wastes. Rubber due to its properties can be co-incinerated only in stoker fired boilers. The existing installations of power plants are suggested to be used for thermal utilization of wastes. Such installation are the dust and stoker fired boilers equipped with technically advanced system for wet and semi-wet off gases desulfurization, so they can meet European emission standards. Feeding system for wastes to be burned is the problem to be solved.
PL
Przedmiotem badań jest mączka kostna i tłuszcz zwierzęcy utylizowane w instalacji termicznej. Projekt technologiczny spalania mączki kostnej i tłuszczu zwierzęcego wykonano zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002r w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie" (DzU 2002 nr 18 poz.176). Do spalania tłuszczu zwierzęcego wykorzystano palnik gazodynamiczny z wewnętrznym mieszaniem. Dla uruchomienia palnika tłuszczu zwierzęcego pochodzącego ze źródeł o podwyższonym ryzyku niezbędny jest drugi palnik zasilany olejem opałowym, którego zadaniem jest wygrzanie komory spalania do temperatury wyższej od 850°C. Żagiew płomienia tłuszczu spełniała rolę zapłonu i stabilizację spalania mączki kostnej. Całkowity czas spalania ziaren mączki w dość dużym stopniu zależy od średnicy ziarna i temperatury spalania. Wyraźna zależność czasu spalania od temperatury komory jest szczególnie widoczna w obszarze niskich temperatur spalania. W miarę wzrostu temperatury komory spalania czas wypalania ziaren mączki asymptotycznie dąży do wartości granicznej, która dla ziaren 100- 200žm wynosi około 2s. Całkowity czas spalania ziaren w najwyższym stopniu zależy od termicznej pirolizy i czasu wypalania wydzielonych części lotnych. Faza termicznego rozkładu i spalania wydzielonych gazów pirolitycznych determinuje proces spalania ziaren mączki. Proces termicznej utylizacji substancji organicznych pochodzących ze źródeł o podwyższonym zagrożeniu (SRM) wymaga spełnienia wymogu o temperaturze reakcji większej od 850oC i w czasie przebywania utylizowanej substancji w strefie reakcji nie mniejszej jak 2 s. Przedstawiona prototypowa instalacja o mocy 15 MW spełnia powyższe wymogi i zapewnia całkowity i zupełny proces spalania mączki kostnej i tłuszczu zwierzęcego bez emisji jakichkolwiek substancji szkodliwych do atmosfery i do gleby.
EN
This subject of this research is bone meal and animal fat utilization in a thermal installation. The bone meal and animal fat incineration project was carried out in accordance with "the Regulation of the Minister of Economy of 29 January 2002 Concerning Wastes Other than Hazardous and Kinds of Installations and Equipment in Which Thermal Conversion is Allowed" [Law Gazette 2002 no. 18 item 176]. An internal-mixing steam-oil burner was employed to incinerate animal fat. To start up the steam-oil burner which burns animal fat from increased-risk sources another burner fed with fuel oil, whose function is to heat the combustion chamber up to a temperature above 850°C, is needed. The flame of burning fat ignites the bone meal and stabilizes its combustion. The total bone meal incineration time depends to a large extent on the diameter of the grains and the combustion temperature. The clear relationship between the incineration time and the combustion chamber temperature is particularly evident in the low temperature region. As the combustion chamber temperature increases, the bone meal incineration time asymptotically approaches a boundary value which for 100-200 mm grains amounts to about 2 s. The total grains incineration time is mainly determined by the thermal pyrolysis and the liberated volatile matter combustion time. The stage of thermal decomposition and burning of the liberated pyrolytic gases is critical for the incineration process. The thermal utilization of organic substances from increased-risk sources must meet the requirement of reaction temperature higher than 850°C and time of residence of the utilized substance in the reaction zone not longer than 2 s. The presented 15 MW pilot installation meets the above requirements and ensures total and complete incineration of bone meal and animal fat without discharge of any harmful substances into the atmosphere or the soil.
16
Content available remote Tehnologia i apparatura dla termiceskoj pererabotki tverdyh bytovyh othodov
PL
W pracy przedstawiono nową technologię termicznej utylizacji odpadów. Proces pyrolizy i gazyfikacji zachodzi w jednym aparacie, który nie wymaga dodatkowych urządzeń do mieszania i przemieszczania odpadów. Reaktor gazyfikujący posiada wysoką efektywność działania. Objętość gazów wylotowych jest kilka razy mniejsza od objętości otrzymywanej przy klasycznym spalaniu, podobnie jak temperatura i stopień oczyszczenia.
EN
The considered questions connected with conversion of hard departures in Moscow. Information is brought about incineration of hard departures to achieve heat and electric energy.
17
Content available remote Termiczna utylizacja odpadów
PL
Główne sposoby unieszkodliwiania odpadów to: kompostowanie, spalanie oraz składowanie Termiczna likwidacja (utylizacja) prowadzi do zminimalizowania objętości (masy) odpadów i jest źródłem energii która może być wykorzystana do ogrzewania obiektów lub wytwarzania energii elektrycznej.
EN
The composting, incineration and storage are the main ways of the rendering harmless wastes. The thermal destruction (utilization) of wastes leads to the waste volume (mass) minimalization and is the source of energy which can be used for heat or electricity generation.
PL
Kraków, trzecie co wielkości miasto Polski, jest typowym miastem uniwersyteckim o bardzo bogatym dziedzictwie kulturowym, chętnie odwiedzanym przez turystów. Wśród wielu kwestii decydujących o funkcjonalności miasta - jak odpowiedni system komunikacji, system zdalaczynnego zaopatrzenia w ciepło, zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków - istotne znaczenie ma także uporządkowana, systemowo i efektywnie realizowana gospodarka odpadami komunalnymi wytwarzanymi przez mieszkańców Krakowa. W zakresie działań zmierzających do uporządkowania gospodarki odpadami komunalnymi Kraków ma długą tradycję. Podobnie jak w przypadku wielu miast Europy Zachodniej, również i w historii Krakowa można odszukać zapiski potwierdzające zainteresowanie problemem utylizacji odpadów komunalnych. Pierwszy w Polsce akt prawny dotyczący zachowania czystości w mieście i usuwania odpadów wydano w 1373 r. właśnie w Krakowie, ówczesnej stolicy Polski. Był to tzw. wilkierz, który zobowiązywał właściciela domu do zbierania nieczystości ze swej posiadłości oraz połowy przyległej do niej ulicy [1]. Tego rodzaju przepis sanitarny wydany w Krakowie był jednym z pierwszych unormowań prawnych w zakresie czystości i porządku w ówczesnej Europie. Wyprzedził unormowania prawne Paryża (1539 r.) czy np. Wiednia (1560 r.) [2].
19
Content available Termiczna utylizacja odpadów
PL
Obecnie sprawa budowy spalarni odpadów stała się przedmiotem licznych dyskusji i sporów pomiędzy zwolennikami a przeciwnikami takiej inwestycji. Za tymi sporami kryją się często duże pieniądze inwestora, ambicje polityczne działaczy partyjnych oraz pretekst do demonstracji ruchów ekologicznych. Strona pozostającą w opozycji do aktualnie sprawujących władzę partii politycznych, nawołuje często do referendum - co oznacza stawianie na populizm, szermowanie hasłami demagogicznymi i odwoływanie się do głosu tłumu, który to tłum jako zbiór osób nie jest kompetentny do ferowania opinii merytorycznej w tak skomplikowanej sprawie techniczno-ekonomiczno-organizacyjnej. Bywa odwrotnie i tak, że władza lokalna jest niekompetentna i forsuje budowę spalarni - która akurat na danym terenie ze wszystkich powodów jest inwestycją nie do przyjęcia. Autor był wielokrotnie zapraszany na takie spotkania - zarówno z radnymi gmin i miast a także z tłumem zwołanym na wiecowanie do lokalnych kin, domów kultury itp. Problem zanieczyszczenia powietrza spalinami w wyniku termicznej likwidacji i utylizacji odpadów organicznych jest od strony analizy skutków skażenia powietrza takimi spalinami, zbliżony do tegoż problemu wynikającego z normalnego funkcjonowania szeroko rozumianej energetyki, która zresztą w Polsce dalej w dużej mierze oparta jest na węglu kamiennym a także brunatnym. Dopiero jednak od początku lat dziewięćdziesiątych w Polsce dzięki m.in. głównie pracom i publikacjom Adama Grochowalskiego z Politechniki Krakowskiej m.in. [1 6] oraz Mieczysława Sokołowskiego z Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii m.in. [1,28] a w świecie dzięki publikacjom wielu autorów, lecz głównie badaczom japońskim m.in. [29,30] - w sposób znaczący, zaczęto brać pod uwagę i wyodrębniać niezwykle toksyczne zanieczyszczenia występujące w spalinach a mianowicie polichlorowane dibenzodioksyny, PCDD, polichlorowane dibenzofurany, PCDF. Wcześniej, przez wiele lat - określając zanieczyszczenie organiczne powietrza, odnoszono je ogólnie najczęściej do sumy węglowodorów lub też sumy węglowodorów aromatycznych, nie wyodrębniano w nich jednak, wyżej wymienionych z nazwy tych niezwykle toksycznych związków, zwanych skrótowo dioksynami i furanami. Te najbardziej toksyczne związki, należące do grupy węglowodorów aromatycznych a dalej do podgrupy zwanej węglowodorami chlorowanymi. Z przedstawionej ogólnej analizy najpierw dotyczącej występowania głównych zanieczyszczeń w spalinach ze szczególnym uwzględnieniem występowania w nich polichlorowanych dibenzodioksyn i polichlorowanych dibenzofuranów a następnie opisowej analizy ogólnej metod oczyszczania spalin z tych zanieczyszczeń, można przedstawić poniżej ogólne wnioski, o których powinni pamiętać decydenci podejmujący decyzję o uruchomieniu na danym terenie spalarni odpadów, bądź też o wydaniu decyzji negatywnej dla takiej inwestycji. Nowoczesna spalania odpadów, w której zastosuje się przykładowo po kolei wszystkie znane podstawowe procesy oczyszczania spalin oraz pełną utylizację powstałych podczas oczyszczania spalin różnorodnych odpadów wtórnych i oczyszczania powstałych ścieków w tym ścieków zawiesinowych, jest inwestycją ogromnie kosztowną, tak, że ponad 80% kosztów całej inwestycji to koszt instalacji oczyszczania spalin a potem utylizacji wtórnych odpadów i oczyszczania ścieków. Mając na uwadze toczącą się dyskusję bezkrytycznych orędowników wdrażania spalarni odpadów, którzy w wielu wypowiedziach, a także w artykułach pomniejszają negatywne skutki dla środowiska wynikające z jej uruchomienia z jednej strony, oraz mając na uwadze jednostronne, negatywne stanowisko wobec wdrażania spalarni przez różnego rodzaju organizacje społeczne, partie polityczne tzw. zielonych, a także silne grupy nacisku w samorządach terytorialnych - decydent, który podejmie odpowiedzialną decyzję odnośnie wdrożenia lub niewdrożenia spalarni powinien wiedzieć, że prawda leży po środku tych skrajnych opinii. Oznacza to, że nie jest tak dobrze ja twierdzą orędownicy spalarni i nie jest tak źle jak mówią przeciwnicy spalarni. Każdą inwestycję typu spalarni odpadów należy rozpatrywać indywidualnie dla danego konkretnego przypadku mając na uwadze następujące sprawy, które leżą u podstaw określonej decyzji:czy dysponujemy odpowiednimi środkami finansowymi, które umożliwią nam budowę nowoczesnej spalarni w układzie technologicznym, takim jak to opisano powyżej, czy istnieje, jeżeli spalarnia odpadów ma powstać w mieście - odpowiedni teren (lokalizacja) na tak dużą inwestycję, która jest rodzajem fabryki energetycznej. Oznacza to zabezpieczenie odległości od najbliższych zabudowań w granicach co najmniej 300 m wypełnionych stosowną osłoną przyrodniczą (drzewa itp.), czy zostały dopracowane wszystkie szczegóły techniczno-organizacyjne dot. zagospodarowania wtórnych odpadów i odbioru ewentualnych produktów z tych odpadów (a taka produkcja np. prefabrykatów z odpadów musi być dotowana, gdyż inaczej nie będzie konkurencyjna na rynku), czy ilość odpadów jest na tyle duża, że są one szczególnie uciążliwe do składowania w obrębie miasta lub najbliższej odległości a mówiąc wprost nie ma ich gdzie składować, a termiczna utylizacja odpadów przez spalanie jako szybka i wydajna, jest jedynym ratunkiem dla funkcjonowania miasta, czy jeżeli spalarnia odpadów powstaje nie w mieście lecz w małym miasteczku, gminie lub na obszarze wiejskim - obszar ten jest szczególnie chroniony np. jako park krajobrazowy lub teren sanatoryjny (należy jednak rozróżnić teren rekreacyjno-wypoczynkowy od ściśle sanatoryjnego), czy jeżeli spalarnia odpadów powstanie w małym miasteczku lub na terenach wiejskich - czy nie zagraża rolnictwu ekologicznemu a także zbiornikom wodnym i ujęciom wodnym. Należy tutaj stwierdzić, iż są w Polsce biedne tereny wiejskie, tereny popegeerowskie, tereny o słabych glebach i tereny o dużym bezrobociu i wręcz nędzy zamieszkałych tam ludzi; na takich terenach można rozważyć podjęcie budowy spalarni odpadów, gdyż stanie się ona szansą dla nakręcanie koniunktury i znalezienie pracy dla miejscowych bezrobotnych. Określony pewien stopień dewastacji środowiska, którego możliwość wynika z niniejszego artykułu - w takim przypadku może być pomijany, gdy życie ludzi na danym terenie i funkcjonowanie na nim jest beznadziejne. Spalarnia odpadów nie jest emitorem zanieczyszczeń do środowiska gorszym niż koksownie, huty i niektóre fabryki chemiczne. Stosowane też są odniesienia do spalin motoryzacyjnych, jest sprawą niepokojącą, że producenci spalarni w pogoni za znaczącymi dochodami finansowymi, mają na swych usługach dyspozycyjnych rzeczoznawców, którzy wydają często niestety nieobiektywne opinie inkasując za to znaczące honoraria z tych firm. Decydent wydający zgodę na uruchomienie spalarni odpadów powinien więc przede wszystkim sprawdzić, zapoznawszy się wcześniej z treścią niniejszego artykułu a więc sprawdzić czy w projekcie spalarni uwzględniono wszystkie wyżej opisane węzły oczyszczania spalin i czy parametry pracy tych węzłów są realne, a nie stanowią jedynie próbę reklamy przed wdrożeniem za "wszelką cenę" (np. czas i temperatura dopalania spalin w komorze dopalania). W przypadku podjęcia decyzji o budowie spalarni odpadów należy w sposób jednoznaczny określić jaką formę będą miały działania zabezpieczające dot. uniemożliwienia przedostania się do masy odpadów przeznaczonych do termicznej likwidacji takich odpadów, które w swej budowie strukturalnej zawierają chlor (przykładowo niektóre odpady plastykowe - PCV, niektóre farby i lakiery itp.). Takie zabezpieczenie nie jest łatwe do realnego wdrożenia, gdyż wymaga ono m.in. jednoznacznej segregacji rodzajowej odpadów przed ich spaleniem (sortowania), ustawicznej, systematycznej kontroli składu chemicznego tych odpadów m.in. na zawartość chloru i ewentualnie fluoru - co jest niezwykle kosztowne aparaturowo i wymaga wysoce wykwalifikowanej załogi w laboratorium; takie laboratorium musi stanowić integralną część (jeden z oddziałów) budowanej spalarni odpadów, należy rozważyć także możliwość np. poprzez wprowadzenie do wyposażenia spalarni czytników kodów kreskowych celem ustalenia producentów niektórych odpadów organicznych - pod kątem kontroli prawdziwości oświadczeń przez producenta składu chemicznego tych wyrobów. Znane są bowiem liczne przypadki, że producenci np. opakowań plastykowych bądź też farb lub lakierów, zaprzeczają używaniu do ich produkcji polichlorowanych związków organicznych (np. PCV), co jest czasem nieprawdą - a podawanie takich nieprawdziwych informacji wynika wprost z pogoni za zyskiem a także jest rezultatem ułatwiania sobie produkcji odnośnych wyrobów (np. są one łatwiejsze do wyprodukowania przy użyciu polichlorku winylu), podobne zabezpieczenia muszą zostać poczynione odnośnie niedopuszczania we wsadzie do spalania - rtęci i jej związków (m.in. nie przyjmowania odpadów szpitalnych), sprawą niesłychanie ważną dla zatrudnionej obsługi spalarni, jest po prostu świadomość ekologiczna, która musi wpływać na absolutną rzetelność pracy tej obsługi- w naszych polskich warunkach, mimo wyraźnej poprawy w tym względzie, dalej nie można uznać tą świadomość ekologiczną za wystarczającą. Metodą termicznej utylizacji odpadów, która jest na pewno lepsza jakościowo od klasycznego spalania, jest piroliza odpadów, która wypiera obecnie spalanie odpadów. Tak jak dzisiaj piroliza odpadów wypiera spalanie odpadów, tak kiedyś w bliżej nieokreślonej przyszłości, reaktory plazmowe będą wypierać reaktory pirolityczne (jest to odniesienie się do temperatury procesu, która w plazmie jest ogromna - co nie zmienia faktu, że charakter plazmowej destrukcji odpadów może być i tlenowy jak i pirolityczny).
EN
Currently, the issue of building the waste incineration plant became the topic of numerous discussions and disputes between supporters and opponents of such investment. Big sums of money from investor, political ambitions of activists and pretext for demonstrations of ecological movements are hidden behind those discussions. The side opposite to currently ruling political parties often exhorts to referendum: this means betting on populism, bandying with demagogic watchwords and referring to the voice of the crowd, which is not competent (as a group of people) to pass content-related opinion in such complicated technically and economically issue. It happens on the opposite that local authorities are incompetent and push building incineration plant, which on given terrain is an investment that can not be accepted because of many reasons. The author many times was invited on such meetings - both with councillors of communes and towns and also with the crowd called together for mass meetings in local cinemas, community centres etc. That is why I dedicate this paper to the members of parliament, employees of Environment Protection Ministry, environment protection inspection and all local authorities, local government members and also to different kinds of ecological movements and certain well-connected smooth operators, who want to make private fortune on such kind of investments, only watching out for a quick profit. On the basis of analysis, first concerning incidence of combustion gases main contaminants especially taking into consideration occurrence of polychlorinated dibenzodioxins and polychlorinated dibenzofurans and then general descriptive analysis of methods of those contaminants removal from combustion gases, the Author gives general conclusions, which people deciding to build or not to build waste incineration plant in the given area should take into consideration. Modern waste incineration plant, which uses for example in turn all known basic processes of combustion gases treatment and full utilisation of different wastes and full treatment of wastewater including suspension wastewater arising during combustion gases treatment, is a huge investment and over 80% of all costs of the investment are costs of combustion gases treatment installation and then utilisation of secondary wastes and wastewater treatment. Taking into consideration running discussion of uncritical supporters of introducing wastes incineration plants, who in many statements and also in articles diminish negative impact on the environment of the running wastes incineration plant on one side and taking into consideration one-sided, negative stance of many social organisations, political parties (so called greens) as well as strong lobbies in local governments concerning initiation of wastes incineration plant - a person, who decides to initiate wastes incineration plant or not should know, that truth lies in between of the both extreme opinions. This means that it is not as good as supporters of wastes incineration plants say and it is not so bad as opponents of wastes incineration plants claim. Every investment of wastes incineration plant should be considered individually for each given case, taking into consideration following issues laying in the basis of the given decision: do we have enough money to build a modern wastes incineration plant which has a technological system, such as described above? is there (if wastes incineration plant will be built in a town) a proper terrain (location) for such big investment, which is a kind of energetical factory? This means necessity of securing at least 300 m of protection zone with natural shield (trees etc.) from houses in the neighbourhood? are all technical and organisational details concerning management of secondary wastes and collection of possible products from secondary wastes (and such production of e.g. prefabricated units from wastes has to be subsidised or otherwise it will not be competitive on the market) "polished up"? is the amount of wastes big enough to make them especially troublesome to be stored inside borders of the town or near it and saying outright there is no place to store wastes, thermal wastes utilisation (wastes incineration) as a quick and efficient is the only rescue for the town functioning? when wastes incineration plant is built not in a big town but in a small one, small commune or in the rural area - is this area specially protected for example as a landscape park or sanatorium area (it is necessary to distinguish recreational and holiday area from sanatorium area) when wastes incineration plant is built in a small town or in the rural area - does it threaten ecological agriculture as well as water reservoirs and water intakes? It is necessary to state here that there are in Poland poor rural areas, post state-owned farms areas, areas with poor soils and areas with big unemployment and misery of people living there. In these areas making decision about building waste incineration plant may be considered, because it will become a chance to improve economic conditions and a chance for local unemployed to find a job. A certain degree of the environment devastation, which possibility results from this paper - in such case may be omitted because life and functioning of local inhabitants are hopeless. Wastes incineration plant is not worse emitter of contaminants than coke plants, steelworks and some chemical factories. There are also references to motor exhaust fumes, it is a disturbing matter, that producers of wastes incineration plants in pursuit of significant financial profits, have employed deferred experts, who give not objective opinions, collecting significant fees from those producers. A decision-maker who gives permission for building a wastes incineration plant should at first check, after reading this article, if project of the wastes incineration plant includes all described in this paper stages of combustion gases treatment and whether parameters (e.g. time and temperature of gases combustion in the combustion chamber) of the processes used in particular stages are real (whether they are only an attempt of advertisement befor putting into practice at all costs). When decision to build a wastes incineration plant is made it is necessary to unambiguously define the form of protecting activities which will ensure that in wastes destined for the thermal liquidation there will be no wastes which in their chemical structure include chlorine (e.g. some plastic wastes - PVC, some paints and varnishes etc.). Such protection is not easy to be put in the practice and it requires, among other things: ambiguous generic segregation of wastes before they are incinerated (sorting), persistent and systematic control of wastes chemical composition (inter alia to check chlorine and in some cases fluorine content). The apparatus to do this is extremely expensive and requires highly qualified staff in the laboratory and such laboratory has to be an integral part (one of departments) of built wastes incineration plant, possibility of identification of some kinds of organic wastes producers should be considered, e.g. by introduction of pattern code scanners in the waste incineration plant to control veracity of producers' statements of the product chemical composition. There are many examples that show the producers of e.g. plastic packaging or paints or varnishes, deny using polychlorinated organic compounds (e.g. PVC) during their production, and this is not truth - and giving such untrue information results from pursuit of profits and sometimes results from making production of such products much easier (e.g. they are much easier produced when polyvinyl chloride is used), similar activities must be undertaken to avoid the content of mercury and its compounds in wastes which will be incinerated (among others avoiding receiving of medical wastes), extremely important matter for employed wastes incineration plant personnel, is their ecological awareness, which has to influence the work reliability of the personnel. Under Polish conditions this awareness is not sufficient enough, despite clear improvement in that regard. Pyrolysis of wastes is a method of thermal wastes utilisation which is for sure qualitatively better than classical incineration. Pyrolysis currently squeezes out wastes incineration.
PL
Prezentujemy drugą cześć cyklu poświęconego zagadnieniom termicznej utylizacji odpadów i odzyskiwania energii zawartej w odpadach komunalnych (patrz Dodatek w PK 2/2000). Po przedstawionych w poprzednim wydaniu społecznych aspektach budowy obiektów termicznego unieszkodliwiania odpadów, prezentujemy problemy ich oddziaływania na środowisko, zagospodarowania resztek po spalaniu, regulacji prawnych i etapów rozwoju techniki w tej dziedzinie.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.