Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 219

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
1
Content available remote Akumulacja chłodu w w systemie LHS
PL
Przedstawiono zestawienie objętości akumulatorów energii chłodniczej dla wybranych systemów produkcji chłodu i związane z tym wymagane moce urządzeń ładujących zasobniki. Opracowano autorską metodę obliczeniową umożliwiającą określenie mocy agregatu chłodniczego w poszczególnych systemach akumulacji. Umożliwia ona obliczenie systemu produkcji chłodu dla układów w postaci akumulacji pełnej, częściowej i z limitem wydajności chłodniczej. Pokazano porównanie wymaganej pojemności całkowitej zasobników w systemie akumulacji pełnej dla wybranych metod akumulacji przy wykorzystaniu różnych materiałów akumulacyjnych.
EN
Comparson of the volume of the cooling energy production for selected cooling systems and associated charging chiller power has been obtained as well as cold storage volumes. An original method of calculation developed by author allows to determine the chiller capacity in each individual accumulation system. It allows the calculation of the cold production system for such systems as full accumulation, partial and limited cooling capacity. A comparison of the total required capacity in the full accumulation systems for selected accumulated materials.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych metod pomiaru jakości usług. Obiektem badań są metody pomiaru jakości dedykowane przedsiębiorstwom usługowym. Do osiągnięcia założonego celu badawczego wykorzystana została krytyczna analiza literatury przedmiotu z zakresu zarządzania jakością, marketingu i geografii usług oraz analiza wybranych czasopism. Artykuł składa się z czterech zasadniczych części. W pierwszej zaprezentowano rozumienie i znaczenie pojęcia „jakość usług”. Druga część zawiera zestawienie wybranych metod pomiaru jakości usług, a trzecia – przedstawia zastosowania tych metod. Czwarta część dotyczy doskonalenia jakości usług. Podsumowanie artykułu stanowią wnioski z przeprowadzonych analiz.
EN
The purpose of the article is to present selected methods for measuring the quality of services. The object of research are quality measurement methods dedicated to service companies. To achieve the assumed research goal, critical analysis of the literature on the subject in the field of quality management, marketing, geography of services and selected magazines were used. The article consists of four main parts. The first section concentrates on the understanding and meaning of the term ‘service quality’. The second part contains a review of selected methods for measuring service quality, and the third part presents the use of these methods. The fourth part describes improving the quality of services. Finally, the fifth part concludes the paper.
EN
Methods and results of experimental determination of the two most important parameters for traction calculations of the DGK-type speeder are given in the article. The first parameter is the specific acceleration, i.e. acceleration from the action of unit of force per unit of weight of the train. The second one is the specific rolling resistance. The results can be used to determine these parameters for different types of OTM.
PL
W artykule podane zostały metody i wyniki eksperymentalnego określania dwóch najważniejszych parametrów do obliczeń trakcyjnych samobieżnego pojazdu typu DGK (spalinowy pojazd inspekcyjny). Pierwszym parametrem jest przyśpieszenie, tj. przyspieszenie liczone z działania jednostki siły na jednostkę masy pociągu. Drugim są opory ruchu. Wynik może być wykorzystany do określenia tych parametrów dla różnego typu OTM (on Track Machines).
4
Content available Land Assessment Techniques
EN
An assessment report may involve the assessment of unimproved land (the land that is developed for agricultural or development purposes), the land that constitutes a site (land set up and ready to be used for a specific purpose) or the land component of a built property. In each of these cases, the Valuer must describe and analyze the land in question. A description of a land or site is a detailed list that includes: legal description, other titles and information on the physical characteristics of the land. In the land or site analysis, this information is carefully studied in relation to the neighborhood characteristics that influence the usefulness and tenacity of the land or site are useful in determining the best use (considered as free) and in estimating the value of the land.
PL
Raport oceniający grunt może obejmować ocenę nieulepszonych gruntów (gruntów zagospodarowanych pod cele rolnicze lub rozwojowe), gruntów stanowiących teren (gruntów utworzonych i gotowych do wykorzystania w określonym celu) lub części gruntu zabudowanego własność. W każdym z tych przypadków Valuer musi opisać i przeanalizować dany grunt. Opis gruntu lub terenu to szczegółowa lista, która obejmuje: opis prawny, inne tytuły i informacje o fizycznych cechach gruntu. W analizie terenu lub terenu informacje te są dokładnie badane w odniesieniu do cech sąsiedztwa, które wpływają na użyteczność i trwałość gruntu lub terenu, są przydatne w określaniu najlepszego wykorzystania (uznanego za bezpłatne) i szacowaniu wartości terenu.
5
Content available remote Metoda przeprowadzania GPR 2020 na drogach wojewódzkich
PL
Generalne pomiary puchu GPR realizowane są w Polsce w odstępach 5-letnich już od 1965 roku i stanowią podstawowe źródło informacji o ruchu na obejmowanej nimi sieci drogowej. W pomiarach z 2020 r. sieć dróg krajowych o długości ok. 28 tys. km została podzielona na ok. 3000 odcinków pomiarowych o jednorodnym pod względem ruchu charakterze, na których w miarodajnych lokalizacjach wyznaczono punkty pomiarowe. Stosuje się cztery rodzaje pomiarów: automatyczny, półautomatyczny, metodą wideorejestracji i ręczny. Wyniki przeprowadzonego w roku 2020 pomiaru generalnego na drogach wojewódzkich będą opublikowane w II kwartale 2021 r.
EN
General GPR traffic census have been carried out in Poland at 5-year intervals since 1965 and constitute the basic source of information on traffic on the road network. In 2020 measurements, the regional road network of approx. 28,000 km has been divided into approx. 3000 measuring sections of homogeneous character in terms of traffic, on which measuring points have been determined in authoritative locations. Four types of measurements are used, automatic, semi-automatic, video recording and manual. Four types of measurements are used, automatic, semi-automatic, video recording and manual.
6
Content available remote Metoda przeprowadzania generalnych pomiarów ruchu GPR 2020 na drogach krajowych
PL
Generalne pomiary puchu GPR realizowane są w Polsce w odstępach 5-letnich już od 1965 roku i stanowią podstawowe źródło informacji o ruchu na obejmowanej nimi sieci drogowej. W pomiarach z 2020 r. sieć dróg krajowych o długości ok. 18 tys. km została podzielona na ok. 2300 odcinków pomiarowych o jednorodnym pod względem ruchu charakterze, na których w miarodajnych lokalizacjach wyznaczono punkty pomiarowe. Stosuje się cztery rodzaje pomiarów, automatyczny, półautomatyczny, metodą wideorejestracji i ręczny. Wyniki przeprowadzonego w roku 2020 pomiaru generalnego na drogach krajowych będą opublikowane w II kwartale 2021 r.
EN
General GPR traffic census have been carried out in Poland at 5-year intervals since 1965 and constitute the basic source of information on traffic on the road network. In 2020 measurements, the national road network of approx. 18,000 km has been divided into approx. 2300 measuring sections of homogeneous character in terms of traffic, on which measuring points have been determined in authoritative locations. Four types of measurements are used, automatic, semi-automatic, video recording and manual. Four types of measurements are used, automatic, semi-automatic, video recording and manual.
PL
W artykule przedstawiono nowe ujęcie rozwiązywania problemów wynalazczych, wpisujące się w systemową umiejętność wspomagania wynalazczości procesów i urządzeń przetwórstwa spożywczego, poprzez postępowanie, określające dobór i kolejność działań złożonych, stosowanych świadomie z możliwością powtórzenia we wszystkich przypadkach tego samego rodzaju. Inspiracja tego systemowego ujęcia, jak i nazwanie go „metodą integrowaną”, wywodzi się z wyróżnianego od 2005 roku trzeciego rodzaju integracji wiedzy, określanego mianem konwektywizmu (integracji systemowej).
EN
The article presents a new approach to solving inventive problems, inscribing into the systemic ability to support the inventiveness of food processing processes and devices, through conduct, defining the selection and sequence of complex activities, used consciously with the possibility of repeating in the same cases in the same type. Inspiration of this systemic approach, as well as calling it an „integrated method”, originates from the third type of knowledge integration recognized since 2005, known as convectiveism (system integration).
PL
W artykule opisano aktualny obszar badań dotyczący kształtowania kultury. Wielu badaczy podkreśla, że kultura organizacyjna odgrywa bardzo ważną rolę we wspieraniu procesów innowacyjnych. Celem artykułu jest pokazanie metody modelowania zachowań społecznych w organizacjach przez odpowiednie kształtowanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej. Bazując zarówno na rozważaniach teoretycznych, jak i badaniach empirycznych omówiono, charakterystykę kultury organizacyjnej, która sprzyja i hamuje innowacyjność. Następnie scharakteryzowano opracowany szkic metody kształtowania kultury organizacyjnej sprzyjającej innowacyjności.
EN
This article describes the current area of research regarding the shaping of culture. Many researchers emphasize that organizational culture plays a very important role in supporting innovation. The aim of the article is to present a method of modeling social behavior in organizations by appropriately shaping a pro-innovative organizational culture. Based on both theoretical considerations and empirical studies, the characteristics of organizational culture that foster and inhibit innovation are discussed. An outline of the method for shaping an organizational culture conducive to innovation is elaborated.
PL
Ocena ryzyka zawodowego jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Od wielu lat w Polsce ocena ryzyka zawodowego jest przeprowadzana z zastosowaniem różnych metod oceny. Najczęściej przedsiębiorcy stosują metody oparte o wytyczne i model zawarty w Polskiej Normie PN-N-18002:2011. W artykule przedstawiono zastosowanie do oceny ryzyka zawodowego metody, w której ryzyko zawodowe oceniane jest na poziomie poszczególnych czynności roboczych.
EN
Occupational risk assessment is one of the employer’s elementary duties. For many years, in Poland, the occupational risk assessment has been conducted with various methods. The entrepreneurs most often apply the methods based on the guidelines and the model provided by Polish Standard PN-N-18002:2011. The article presents a method where the occupational risk is assessed for given work activities.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań liniowych nieciągłych deformacji prowadzonych w Głównym Instytucie Górnictwa. Objęto nimi szczeliny i progi, które powstały na powierzchni terenu w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym i zostały zarejestrowane przez przedsiębiorców górniczych. Uzyskano dane charakteryzujące około 400 tego typu deformacji. Analiza zgromadzonych materiałów pozwoliła na wskazanie warunków sprzyjających powstaniu liniowych nieciągłych deformacji powierzchni (LNDP). Pod uwagę wzięto m.in.: położenie względem eksploatacji i uskoków tektonicznych, krotność eksploatacji, kształtowanie się odkształceń poziomych powierzchni oraz rodzaj gruntu. Stwierdzono, że można wyróżnić dwa zasadnicze powody wystąpienia deformacji liniowych: duże wartości sumarycznych odkształceń poziomych oraz występowanie uskoków tektonicznych w zasięgu oddziaływania eksploatacji górniczej. Przy czym statystycznie znacznie częściej obserwuje się szczeliny i progi w strefach kumulacji odkształceń rozciągających. Wynikiem przeprowadzonych badań było opracowanie metod szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia liniowych nieciągłych deformacji powierzchni. Umiejętność oceny zagrożenia terenu takimi skutkami prowadzenia eksploatacji górniczej jest coraz bardziej przydatna, ponieważ od lat 90. ubiegłego stulecia obserwuje się ich nasilenie. Należy dodać, że w warunkach współczesnej eksploatacji górniczej węgla kamiennego w Polsce liniowe nieciągłe deformacje powierzchni stanowią duży problem, gdyż nawet sporadyczne przypadki ich wystąpienia w rejonach szczególnych obiektów, mogą skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa ich użytkowania oraz bardzo dużymi kosztami naprawy szkody. Przykładem mogą być uszkodzenia nawierzchni autostrady.
EN
This paper presents the study results for linear discontinuous deformation carried out in the Central Mining Institute. The study includes crevices and steps which were identified by mining entrepreneurs in the Upper Silesian Coal Basin. The received data describes 400 types of deformation. The analysis enabled to indicate favorable conditions for occurrence of linear discontinuous ground deformation (polish acronym LNDP). The following factors were taken under consideration: localization from exploitation and tectonic faults, multiplicity of seams extraction, distribution of horizontal strains and type of the ground. Two main factors cause the occurrence of linear deformation: high values of total horizontal strains and tectonic faults nearby the range of mining influences. Statistically more crevices and steps are observed in accumulation zones of tensile strains. The study result was the elaboration of a probability method for occurrence of linear discontinuous ground deformation. The ability of risk assessment for the mentioned results of mining activity is more useful because since the 90’s of the last century this kind of phenomenon is more common. In addition, linear discontinuous ground deformations are huge problem nowadays for hard coal mining in Poland. Even few cases of their occurrence nearby sensitive structures may reduce the safety of their use and generate high costs of covering damages. Damages of the highway surface can be the example.
PL
Ocena przydatności do zabudowy terenów po zakończonej eksploatacji górniczej jest tematem ważnym zarówno dla likwidowanych kopalń, jak i jednostek administracji państwowej lub innych podmiotów przejmujących takie tereny. Wydobywanie kopalin użytecznych prowadzi do trwałego przeobrażenia środowiska geologicznego. Przeobrażenie to jest przyczyną różnego typu zagrożeń dla bezpiecznego użytkowania powierzchni ziemi, a w szczególności jej stateczności. Determinuje to sposób zagospodarowania i zarządzania bezpieczeństwem na terenach pogórniczych z jednej strony, a z drugiej wymusza określenie jednolitych procedur i zakresu rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb ustalenia warunków geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych. W 2009 roku na zamówienie Ministerstwa Środowiska opracowano pierwszą w Polsce procedurę oceny poziomu zagrożeń dla budowlanego zagospodarowania terenów pogórniczych w formie instrukcji wprowadzającej kategoryzację zagrożeń, wymagane zakresy rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich oraz uzdatniających prac geotechnicznych dla potrzeb likwidacji zagrożenia utratą stateczności podłoży budowlanych. W roku 2011 została ona uzupełniona instrukcją metodyczną dotyczącą oceny zagrożeń powierzchni ze strony opuszczonych szybów górniczych. W artykule analizie i walidacji poddano doświadczenia z łącznego zastosowania powyższych instrukcji dla terenu zlikwidowanej kopalni węgla kamiennego „Mysłowice” (Górnośląskie Zagłębie Węglowe).
EN
The assessment of the civil engineering suitability of the site where the mining operation has been terminated is important both for mine’s managers and state administration units or other entities taking over these areas. Extraction of useful minerals leads to a permanent transformation of the geological environment. This change causes various types of threats to the safe use of the earth’s surface and in particular its stability. This determines also the way of safety management in post-mining lands, on the one hand, and on the Rother hand requires the definition of standard procedures for geological testing aimed at identifying the geotechnical hazard for the foundations of construction. In 2009, on the order of the Ministry of the Environment, the first procedure for civil engineering hazard rating in post-mining lands was prepared in a form of instruction introducing categorization of hazards, the required scope of geological testing as well as geotechnical solutions for eliminating the risk of stability loss of foundation substrates. In 2011, it was supplemented by a methodological manual on the assessment of surface hazards from abandoned mining shafts. This paper analyzes and validates the experience of the combined use of the above-mentioned instructions for the site of the closed coal mine „Mysłowice” (Upper Silesian Coal Basin).
PL
Beton jest, i jak można przypuszczać będzie, powszechnie stosowanym, względnie tanim, materiałem konstrukcyjnym. Rozwój technologii betonu sprawił, że możliwości wznoszenia konstrukcji z betonu są praktycznie nieograniczone. Beton obok funkcji konstrukcyjnej coraz częściej ma również zadanie kształtowania formy architektonicznej budowli. Norma PN-EN 1504 porządkuje zagadnienia związane ze stosowaniem materiałów i systemów do napraw i ochrony konstrukcji betonowych.
EN
Concrete is, and probably will remain, a commonly used, relatively cheap construction material. As a result of development of concrete technology, possibilities of erecting concrete constructions are virtually unlimited. Apart from the constructional function, the more and more common task of concrete is also to shape the architectural form of buildings. The norm PN-EN 1504 will regulate issues regarding the use of materials and systems for repairs and protection of concrete constructions.
EN
The article presents the application of the Knothe-Budryk theory as a tool for the prediction of surface deformation and as a preventive measure in mining, using the example of the exploitation of longwall no. 6 in seam 503 and as measurement verification of the estimation of subsidence formation speed. In particular, the generalized function of time was utilised, which is an expansion of the Knothe function of time and which is analogous to the drift function of rheological models. The relation of subsidence speed determined a posteriori, which confirmed the connection between the speed of subsidence formation and the rate of longwall face advance and the k coefficient, which is equal to the maximum slope of an unsteady trough.
EN
The publication deals with the measurement and evaluation of roughness parameters by means of laser profiling, and its main task is to determine the effect of selecting the internal gain adjustment (Gain mode) on measured roughness values of the surface treated by the water beam technology. The publication details the software, hardware, and other parts of the device designed to measure the roughness of different types of surfaces. It further describes the behavior of individual parts of the apparatus as a whole and methods of measuring the roughness of the surface along a defined profile section by means of the triangulation principle of laser profiling. The measured sample was cut by a thick (rough) cut at pressure of 380 MPa. As an abrasive, the Australian Grenade with the grain Mesh 50 was used.The experiment was carried out at the Faculty of Production Technologies in the Laboratory of Roughness Measurement at the Department of technical systems design and monitoring in Prešov. Measurement of surface roughness parameters was performed on an optical measuring system to control surface parameters and the contact roughness meter Mitutyo SJ400.
PL
W artykule opisano zalecaną przez UIC metodę pomiaru pokrycia radiowego dla systemu GSM-R, który jest bazą do poprawnej transmisji danych na potrzeby systemu ETCS. Przeanalizowano najważniejsze zasady pomiaru pokrycia pola radiowego według tej metody. Zdaniem autorów artykułu, przyjęta przez UIC metoda pomiaru ma wiele mankamentów i dlatego autorzy proponują inną metodę pomiaru pokrycia radiowego do transmisji danych w systemie GSM-R.
EN
The article presents the UIC recommended radio coverage measurement method in GSM-R system, which is the basis for correct data transmission for ETCS needs. The most important principles of this method for radio frequency coverage are analysed. According to the authors, the measurement method adopted by the UIC has many shortcomings and therefore they propose another method of measuring radio coverage for data transmission in the GSM-R system.
16
Content available remote Metody wzmacniania płyt żelbetowych
PL
W artykule przedstawiono przyczyny i metody wzmacniania konstrukcji z betonu, ze szczególnym uwzględnieniem płyt żelbetowych. Dokonano przeglądu metod wzmacniania, z podziałem na tradycyjne i nowoczesne. Podano podstawowe zasady wzmacniania przez zwiększanie przekroju poprzecznego i łączenie betonu z materiałami kompozytowymi FRP i FRCM.
EN
In the paper the reasons and methods of strengthening of concrete structures with special regard to reinforced concrete slabs are presented. The overview of strengthening methods divided into traditional and modern ones was carried out. Some basic rules of strengthening with an increasing of the section area and applying of FRP and FRCM composite materials were given.
EN
This study presents a new method developed for the valuation of technical feasibility of servicing for agricultural machines based on economic criteria. Moreover, the developed method was verified empirically while analysing selected agricultural tractors. For this reason values of the serviceability index were determined in relation to prices of agricultural tractors. results among the tested tractors the best technical feasibility of servicing was found for Zetor Forterra 105 tractors. The value of serviceability index for this tractor was the lowest (Wps=2.62%).
PL
W pracy opracowano nową metodę wartościowania technologiczności serwisowania maszyn rolniczych na podstawie kryteriów ekonomicznych. Ponadto dokonano empirycznej weryfikacji opracowanej metody na przykładzie wybranych ciągników rolniczych. W tym celu wyznaczono wartości wskaźnika podatności serwisowej w relacji do ceny ciągników rolniczych. Na podstawie uzyskanych wyników zauważono, że spośród badanych ciągników najlepszą technologicznością serwisowania charakteryzuje się ciągnik Zetor Forrtera 105. Wartość wskaźnika podatności serwisowej dla tego ciągnika była najmniej-sza (Wps=2,62%).
18
Content available Tvorba územného plánu mesta Košice
SK
Prednáška je zameraná na prípravu nového územného plánu mesta Košicez hľadiska vecných cieľov a princípov, ktoré sa v jeho riešení uplatňujú, a z hľadiska metodického prístupu k jeho tvorbe. V prvej časti bude prednáška zameraná na charakteristiku mesta Košice, jeho polohu v prírodnom prostredí a úlohu v sídelnej štruktúre, vývoj mesta v jednotlivých obdobiach a spoločenských zriadeniach a vymenovanie pozitívnych a negatívnych faktorov mesta. V druhej časti bude prednáška zameraná na hlavné princípy a ciele, na ktorých je koncepcia tvorby nového územného plánu založená a charakteristiku novej metódy spracovania územného plánu.
EN
The lecture is focused on the preparation of a new territorial plan of the city of Košice in terms of the objectives and principles used in its solution. The terms used in the creation of the methodical approach. The lecture will focus on the characteristics of the city of Košice. Its location in the natural environment. Its role in the settlement structure, the development of the city in particular periods and social institutions and the appointment of positive and negative factors of the city in the first part. In the second part of the lecture we will focus on the main principles and objectives underlying the concept of creating a new zoning plan established and characterization of a new method of processing land-use plan.
19
Content available Experimental research of woodenarches
EN
This paper presents the findings of the pilot studies of two-hinged wooden arches. The prototype models of wooden arches with the span of 6m and the rise of 1m were designed. The models had a rectangular cross-section of 180x40mm and a T-section of 180x40mm with a plywood plate with the thickness of 6 mm and the width of 500mm. The main objective of the T-section was to ensure the stability of the arch. Each arch was composed of six segments – boards joined by clamping plates. The bowstring truss including two inclined tie bars enables carrying asymmetric loads and provides in-plane stability of the arch. A methodology for laboratory testing of the prototype models of wooden arches subjected to different types of loads was developed. Two prototypes of wooden arches were tested with rectangular cross-sections and two T-section ones subjected to the loading across the span, and two prototypes subjected to the half-span loading. In total, eight arches were tested. Deflections of arches, cross-section deformations and arch thrust force were recorded. The arches were tested until failure. The results of testing revealed insufficient stability of the arches with rectangular cross-section in the horizontal plane. For the arches with T-section the whole arch rib was damaged, the in-plane stability was ensured by the T-section. The collapsing force of the T-section arch was about 1.3times greater than the collapsing force of the rectangular section arches.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań dwuprzegubowych drewnianych łuków. Skonstruowano badawcze modele drewnianych łuków o rozpiętości 6 m i strzałce 1 m. Modele do badań miały przekrój prostokątny o wymiarach 180x40 mm oraz przekrój teowy ze środnikiem 180x40mm i półką ze sklejki o grubości 6 mm i szerokości 500 mm. Głównym zadaniem przekroju teowego było zabezpieczenie stabilności łuku. Każdy łuk składał się z sześciu elementów – desek, które były połączone między sobą za pomocą płytek kolczastych. W łuku było poziome stężenie z kabla dla przeniesienia sił poziomych od rozporu konstrukcji oraz dwóch pochyłych stężeń z kabli dla przeniesienia niesymetrycznych obciążeń i zabezpieczenia stabilności w płaszczyźnie łuku. Opracowano metodę badania eksperymentalnych wzorców drewnianych łuków w warunkach laboratoryjnych na działanie różnych rodzajów obciążeń. Wypróbowano po 2 badawcze wzorce drewnianych łuków o przekroju prostokątnym i przekroju teowym na działanie obciążenia na całej rozpiętości, a także po 2 badawcze wzorce przy działaniu obciążenia na połowie rozpiętości. W sumie zbadano 8 łuków. W trakcie eksperymentu były odczytywane ugięcia łuku, odkształcenia w przekrojach poprzecznych oraz naprężenia rozciągające w stężeniach. Łuki były badane do całkowitego zniszczenia. W wyniku badań łuków o przekroju prostokątnym ustalono ich niedostateczną stabilność w poziomej płaszczyźnie. Łuki o przekroju teowym niszczyły się w przekroju łuku, ich stabilność z płaszczyzny była zabezpieczona przekrojem teowym. Niszczące obciążenia w łukach o przekroju teowym średnio były 1,3 razy większe od niszczących obciążeń łuków o przekroju prostokątnym.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.