Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  watering
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Problemem stateczności zboczy wyrobisk odkrywkowych jest odnawianie się osuwisk. Przykładem jest osunięcie skarpy wału oddzielającego południowe zbocza wyrobiska złoża iłów mioceńskich „Wola Rzędzińska” od cieku powierzchniowego. Osunięcie powstało na skutek migracji wód z cieku w piaszczystą warstwę występującą pod nasypem i zawodnieniu spągowej części niezagęszczonych nasypów gliniasto-ilastych. Komputerowe modelowanie pozwoliło oszacować wpływ zawodnienia cienkiej warstwy gruntu na parametry wytrzymałościowe gliniasto-ilastego nasypu wału.
EN
The problem of slope stability of opencast excavations consists in recurrence of landslides. The slide of the escarpment of the embankment separating the southern slopes of the pit of Miocene clays deposit „Wola Rzędzińska" from surface water course is an example. The slide occurred due to the migration of waters from the water course into a sandy layer occurring under the embankment and watering the part of non-compacted clay-loam embankments. Computer modeling has allowed estimating the impact of catering of a thin layer of soil on strength parameters of lay-loam embankment.
PL
W pracy analizuje się wpływ trzech wariantów zawodnienia ośrodka porowatego na wyniki obliczeń ciśnienia porowego i naprężenia efektywnego. Obliczenia zostały przeprowadzone dla sprzężonych procesów hydraulicznego i mechanicznego w tzw. podstawowym schemacie przepływu (basic flow scheme-single phase) programu FLAC 2D w wersji 5.0. Zawadniano dwuwarstwowy ośrodek składający się z dolnej warstwy nieprzepuszczalnej i górnej przepuszczalnej do głębokości 1,5 m. Analizowano zmiany ciśnienia porowego i naprężeniaefektywnego na podstawie przekrojów izoliniowych wytworzonego pola oraz wykresów zmian w punktach referencyjnych na profilach poziomym i pionowym. Wyniki obliczeń pokazały, że dla analizy ośrodków wielowarstwowych z różnym gradientem przepuszczalności najbardziej korzystny jest wariant deklaracji „ciśnienia porowego” (pore pressure), zarówno pod względem efektów obliczeń jak również czasu obliczeniowego. Wariant deklaracji ustalonego poziomu wody gruntowej (water table) może znaleźć zastosowanie w opisie pola ciśnienia porowego odpowiadającemu ciśnieniu słupa wody. Obliczenia można prowadzić w ośrodku jednowarstwowym o stosunkowo dobrej przepuszczalności lub wielowarstwowym, w którym gradient przepuszczalności nie tworzy bariery dla przepływu wody. Wariant deklaracji „linii zasilania” (apply pp) może się sprawdzać w warunkach nasycenia modelu do granicy deklarowanego zasilania, lecz dużym ograniczeniem jest wydłużony czas obliczeniowy.
EN
In the work the influence of three variants of watering of the porous medium on the calculation results of pore pressure and effective stress have been analyzed. The numerical calculations have been carried out for coupled hydromechanical processes in the so-called basic flow scheme-single phase of the FLAC 2D programme in the version 5.0. A two-layer medium consisting of an impermeable lower layer and permeable upper layer was watered up to the depth of 1.5 m. The changes of pore pressure and effective stress have been analyzed on the basis of images of isolines sections and graphs constructed at monitoring points along vertical and horizontal profiles in the model. The results of calculations have shown that for the analysis of multilayer media with different gradient of permeability the most advantageous is the variant of “pore pressure” command, both in respect of calculation results and calculation time as well. The command water table can be applied in the description of the pore pressure field corresponding to the pressure of water column. The calculations can be carried out in a one-layer medium with relatively high permeability or in a multilayer medium, where the permeability gradient does not create a barrier for water flow. The command apply pp may find application in conditions of full saturation up to the border of the declared line of water supply, but it is limited by a long calculation time.
PL
W doświadczeniach przeprowadzonych w latach 2005-2008 w Stacji Doświadczalnej Złotnikach, należącej do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu badano wpływ deszczowania, technologii uprawy (nisko-, średnio- i wysokonakładowej) i nawożenia azotem (0, 50, 100 i 150 kg/ha) na zachwaszczenie pszenicy ozimej. Największą liczbę i masę chwastów stwierdzono w technologii niskonakładowej. Dawki azotu 50 i 100 kg N/ha zwiększały liczbę chwastów w porównaniu do dawek 0 i 150 kg N/ha. Tylko w technologii niskonakładowej stosowane dawki azotu zwiększyły masę chwastów w porównaniu do obiektu bez nawożenia. Nie stwierdzono istotnego wpływu deszczowania na liczbę i masę chwastów na jednostce powierzchni. Wpływ stosowanych czynników badawczych na ogólną liczbę i masę chwastów był zależny głównie od zmian w nasileniu występowania przytulii czepnej i fiołka polnego.
EN
In experiments carried out in 2005-2008 at Experimental Station in Złotniki, belonging to Poznań University of Life Sciences, the influence of irrigation, cultivation technology (low-, medium- and high input) and nitrogen fertilization (0, 50, 100 and 150 kg N/ha) on weed infestation of winter wheat was investigated. The highest number and weight of weeds were stated in low-input technology. The doses of 50 and 100 kg N/ha increased the number of weeds in comparison with doses of 0 and 150 kg N/ha. Only in low-input technology applied doses of nitrogen increased the weight of weeds in comparison with the object without fertilization. It was not stated the significant influence of irrigation on number and weight of weeds per area unit. The influence of examined factors on the total number and weight of weeds mainly depended on changes in the occurrence intensity of Galium aparine and Viola arvensis.
PL
Celem badań przeprowadzonych w latach 2009-2011 było określenie wpływu zabiegu nawadniania i stosowania efektywnych mikroorganizmów na wielkość plonów głównych (bulwy, ziarno, nasiona) i ubocznych (słoma) oraz skład chemiczny plonów (zawartość azotu ogólnego, fosforu, potasu, magnezu, wapnia, miedzi, żelaza, manganu, cynku i boru) gatunków roślin uprawianych w płodozmianie ekologicznym na glebie lekkiej. Zmianowanie obejmowało następujące gatunki roślin rolniczych: ziemniak, żyto, owies, gryka, łubin żółty. W badaniach uwzględniono cztery kombinacje: nawadniana (N), nawadniana + efektywne mikroorganizmy (N+EM), nienawadniana (NN), nienawadniana + efektywne mikroorganizmy (NN+EM). Nawadnianie wykonywano metodą kroplującą (ziemniak) i deszczującą (pozostałe gatunki roślin). Efektywne mikroorganizmy w formie preparatów EM Farming i Humobak stosowano wiosną i mieszano z glebą. Wykazano istotne zróżnicowanie wielkości plonów głównych i ubocznych pomiędzy uprawianymi gatunkami roślin, natomiast w odniesieniu do badanych kombinacji różnice nie zostały udowodnione statystycznie. Istotne zróżnicowanie zawartości azotu, fosforu, miedzi i manganu w plonach głównych wykazano w stosunku do kombinacji jak i gatunków roślin, natomiast potasu, magnezu, wapnia oraz cynku, boru i żelaza tylko pomiędzy uprawianymi gatunkami roślin. W plonie ubocznym istotne zróżnicowanie zawartości makro- jak i mikroelementów stwierdzono pomiędzy uprawianymi gatunkami roślin.
EN
The aim of investigation conducted in the years 2009-2011 was to determine the influence of irrigation and effective microorganisms on quantity of main crops (tubers, grain, seeds) and side-line crops (straw) and chemical composition of crops (content of total nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium, calcium, copper, iron, manganese, zinc and boron) of the plants species cultivation in organic crop rotation on light soil. The crop rotation contained following agricultural plant species: potato, rye, oat, buckwheat, yellow lupine. This experiment considered four combinations: irrigated (N), irrigated + effective microorganisms (N + EM), non-irrigated (NN), non-irrigated + effective microorganisms (NN + EM). Drip irrigation method (potato) and spray irrigation method (different species plants) was applied in this experiment. The effective microorganisms in form of EM Farming and Humobak in spring were applied and mixed with soil. Significant differences for quantity of main and side-line crops among cultivation plants species were stated, but there were not significant differences regarding research combinations. Significant differences content of nitrogen, phosphorus, copper and manganese in relationship to main crops between combinations and plants species were found, but for of potassium, magnesium, calcium, zinc, boron and iron only between plants species. For side-line crops significant differences content of macro- and microelements between plants species were stated.
PL
Popularnym sposobem pozyskiwania wody do nawodnień miejskich terenów zieleni jest korzystanie z sieci wodociągowej. Jednak wcale nie oznacza to, że stosowanie alternatywnych źródeł jest nieopłacalne.
PL
Eksploatowanie wody opadowej do nawadniania roślin to nie tylko ekologiczny, ale także ekonomiczny sposób na dbanie o nasze najbliższe otoczenie. Dzięki temu metody stosowane już od starożytności mogą być wykorzystywane także dzisiaj.
PL
W pracy przedstawiono relacje ilościowe między ciepłem pochodzącym z konwersji promieniowania słonecznego a potrzebami energetycznymi niezbędnymi do podgrzania wody do podlewania roślin pomidorów. Eksperymenty wykonano w okresie od czerwca do listopada w szklani z uprawą pomidora na wełnie mineralnej. Objętość wody do podlewania określono teoretycznie na podstawie panujących podczas badań warunków otoczenia, które głównie wpływały na intensywność transpiracji. Dysponując ilością wody, która pochodziła ze studni głębinowej oraz znając jej temperaturę początkową wyliczono ilość ciepła potrzebnego do podgrzania tej wody do temperatury 18oC. Następnie potrzeby energetyczne do podgrzania wody porównano z dostępnym ciepłem z kolektorów słonecznych. W zakresie eksperymentu przeanalizowano trzy zestawy próżniowych kolektorów słonecznych: 1 - AP-30 (30 rur próżniowych); 2 - AP-30 + AP-20 (w sumie 50 rur próżniowych) oraz 3 - AP-30 + AP-30 (w sumie 60 rur próżniowych). Z przeprowadzonej analizy wynikło, że w celu pokrycia zapotrzebowania na ciepło w rozpatrywanym okresie należało by zastosować 3 zestawy nr 1 i po 2 zestawy nr 2 i 3.
EN
The paper presents quantitative relations between heat obtained from solar radiation conversion and demand of energy required to preheat water for tomato plants. Experiments were carried out between June and November in a greenhouse with tomatoes grown in mineral wool. Capacity of water needed for watering was determined theoretically according to ambient conditions prevailing during tests, which were primarily affecting transpiration intensity. Having the volume of water taken from deep well and knowing its initial temperature, it was possible to compute heat amount required to warm up this water to the temperature of 18°C. Then, energy demand for warming up water was compared with heat available from solar collectors. The scope of the experiment included analysis of three sets of vacuum solar collectors: 1 - AP-30 (30 vacuum tubes); 2 - AP-30 + AP-20 (50 vacuum tubes in total) and 3 - AP-30 + AP-30 (60 vacuum tubes in total). Completed analysis proved that 3 sets no. 1 and 2 sets no. 2 and 3 each should have been used during the period in question in order to cover heat demand.
PL
Potrzeby energetyczne związane z podgrzewaniem wody do podlewania warzyw w uprawach pod osłonami można z powodzeniem zapewnić przez użycie kolektorów słonecznych. Wykorzystane ciepło z kolektorów eliminuje użycie konwencjonalnych paliw, a tym samym ogranicza emisję gazów cieplarnianych. W pracy przeanalizowano w jakim stopniu zastosowanie 3 zestawów próżniowych kolektorów słonecznych obniżyło wyrażoną w ekwiwalencie dwutlenku węgla emisję gazów cieplarnianych. Do obliczeń wykorzystano dane pochodzące z upraw papryki, pomidora i ogórka prowadzonych na wełnie mineralnej i w podłożu organicznym. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że w uprawie w podłożu organicznym i proponowanym zestawem kolektorów ograniczenia w emisji gazów cieplarnianych osiągnęły wartość 83%. Natomiast w uprawie na wełnie mineralnej ograniczenia w emisji gazów były większe, osiągając całkowite ograniczenie w uprawie pomidora.
EN
Energy demand for warming up water used for watering vegetables cultivated under covers may be efficiently provided for by solar collectors. Consumed heat from collectors eliminates using of conventional fuels, and thus it reduces emission of greenhouse gases. The work involved analysis of the degree, to which using 3 sets of vacuum solar collectors reduced emission of greenhouse gases expressed in carbon dioxide equivalent. Data obtained from pepper, tomato and cucumber growing in mineral wool and organic ground was used in computations. Completed analysis proved that in case of vegetables grown in organic ground and with use of the proposed set of collectors, reductions in greenhouse gases emission reached 83%. Whereas, in case of plant growing in mineral wool reductions in gas emission were even higher, reaching complete reduction for tomatoes.
PL
Sztuczne nawadnianie stosuje się w miejscach, gdzie od zieleni wymaga się wysokich walorów estetycznych, dobrej kondycji i bujnego wzrostu. Decydując się na taki system, warto jednocześnie być świadomym jego korzyści i możliwych ograniczeń.
PL
Centralne sterowanie nawadnianiem pozwala na zarządzanie wieloma obiektami z jednego punktu dyspozycyjnego. Ze względu na korzyści, jakie ze sobą niesie, jego wykorzystywanie w polskich miejskich terenach zieleni jest tylko kwestią czasu i odpowiednich środków.
PL
Najprostszym sposobem uzupełnienia u roślin niedoboru wody jest ich podlewanie, ale niestety w warunkach miejskich nie zawsze jest to możliwe. Jedną z alternatyw jest zastosowanie hydrożeli.
PL
Zieleń, aby spełniała wszystkie swoje funkcje potrzebuje właściwego nawodnienia. Dlatego też na publicznych terenach zieleni coraz częściej stosowane są systemy automatycznego nawadniania, które wpływają na polepszenie jej jakości.
PL
W Instytucie Warzywnictwa opracowano prototyp maszyny do mechanicznego układania emiterów liniowych T-tape, w uprawie warzyw korzeniowych na redlinach. Po odpowiednim ustawieniu urządzenie może układać węże również na płaskim gruncie. Węże nawadniające mogą być układane na powierzchni redliny lub zagłębiane pod powierzchnią gleby na głębokości do 5 cm. Urządzenie zamontowane jest na opracowanym wcześniej i wdrożonym do produkcji, agregacie do jednoczesnego formowania redlin i wysiewu nasion, co pozwala za jednym przejazdem ciągnika formować redliny, wysiewać nasiona i rozkładać węże do nawadniania. Węże układane są pośrodku 2 rzędów wysiewanych roślin. Umieszczenie emiterów liniowych blisko kiełkujących nasion ogranicza ilość wody zużywanej do nawadniania i poprawia wschody roślin w okresach suszy. Skonstruowane zostało również urządzenie do zwijania węży pod koniec wegetacji roślin, co pozwala na ponowne wykorzystanie emiterów liniowych.
EN
In the Research Institute of Vegetable Crops there was elaborated an installation for mechanical disposal of T-tape trickle hoses, designed for growing of root vegetables in furrows. When the installation is properly set up, it can be also used in flat land. The trickle hoses can be placed on the furrow surface or under soil surface on the depth of 5 cm. The installation is mounted on the formerly designed and implemented aggregate enabling formation of furrows and seeding simultaneously. This solution ensures several operations, as furrowing, seeding and placing of trickle hoses, to be done at one pass of the tractor. The hoses are placed in the middle of 2 rows of seeded plants. Setting up of two trickling lines near germinating seeds reduces water use and enhances plant sprouting during drought. As there was also implemented the equipment for rolling up of hoses after plant vegetation, the trickle lines may be used over again.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.