Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kontrola zarządcza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Purpose: The purpose of the research is to form an integrated evaluation of the management control in a local government unit and demonstration of the benefits of successful and effective management of the unit by implementation of the designed method of evaluation. This paper attempts to design an integrated evaluation of management control in a local government unit and demonstrate the benefits of the successful and effective management of the unit by implementation of the designed method of evaluation. Methodology: The results presented in the paper are a result of research on the improvement of management control in local government units. The methods implemented in the study included: data analysis, a case study and a questionnaire, as well as the results of previous research and management control reports. Findings: The presented process of integrated assessment of management control will contribute to performing an analysis of the whole organisation and its subordinate units. Moreover, the role of the processes and organisational procedures, which contribute to the adjustment to change management in an organisation, have an impact on improving the efficiency of management control. The advantages of applying the model of integrated assessment of management control include, among others, increasing the awareness and responsibility of the managers and employees for the functioning of management control, minimisation of the time and costs of gathering data and standard method of the management control assessment in local government units. Practical implications: The paper concludes that applying the model of integrated assessment of management control enables one to assess the management control of local government units, as well as their subordinate units, in all areas of management. The presented process of integrated assessment of management control will contribute to performing an analysis of the whole organisation and its subordinate units. Moreover, the role of the processes and organisational procedures, which contribute to the adjustment to change management in an organisation, have an impact on improving the efficiency of management control. The advantages of applying the model of integrated assessment of management control include, among others, increasing the awareness and responsibility of the managers and employees for the functioning of management control, minimisation of the time and costs of gathering data and standard method of the management control assessment in local government units.
PL
Podstawowy cel artykułu to zwrócenie uwagi na zagadnienie ryzyka w działalności podmiotów sektora finansów publicznych z podkreśleniem jego specyfiki. Na bazie tak sformułowanego problemu w dalszej części artykułu przedstawiono koncepcje zintegrowanego systemu kontroli w tych podmiotach jako nowoczesnego narzędzia zarządzania publicznego, co wynika z przyjętych regulacji prawnych i dostosowania do dynamiki zmian wynikających z otoczenia.
EN
The basic objective of the article is to draw attention to the issue of risk in the activities of public finance sector entities, underlining its specificity. On the basis of the problem formulated in this article, the concepts of an integrated control system in these entities are presented as a modern public management tool, which results from the adopted legal regulations and adaptation to the dynamics of changes resulting from the environment.
PL
W artykule podjęto problematykę z zakresu funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, przedstawiono genezę i istotę kontroli zarządczej. Zaprezentowano także poziomy i zakres odpowiedzialności za jej funkcjonowanie w sektorze finansów publicznych. W dalszej części artykułu omówiono standardy kontroli zarządczej oraz narzędzia kontroli zarządczej stosowane w sektorze finansów publicznych. Następnie przedstawiono istotę budżetu zadaniowego, będącego istotnym elementem systemu kontroli zarządczej. Zwrócono też uwagę na istotę i rolę audytu wewnętrznego w procesie kontroli zarządczej. Podjęto próbę wskazania głównych źródeł słabości funkcjonowania kontroli zarządczej. W końcowej części artykułu sformułowano wnioski i uwagi odnośnie doskonalenia sytemu kontroli zarządczej w aspekcie poszukiwania skutecznych i efektywnych rozwiązań w zarządzaniu jednostkami.
EN
The article discusses the problems of management control in the units of public finances sector, its genesis and the essence of the control. The author describes the levels and the scope of responsibility for its functioning in the public sector. The next part of the article presents the standards of management control and the tools used in public finances sector. The author presents the idea of task budget being the crucial element of management control. The attention is paid to the idea and the role of internal audit in the process of management control. The author tries to describe the sources of weakness in the management control functioning. The last part of the article presents some conclusions concerning the improvement of management control system while searching for the most effective solutions in units management .
PL
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji stanowi integralny element kontroli zarządczej. Należy wskazać, że system wpisany jest w realizację kontroli zarządczej. Tak jak i kontrola zarządcza opiera się również na identyfikacji i analizie ryzyka.
EN
System of IT safety management is an integral element of the management control. It is necessary to emphasize that the system is a part of management control execution. Similar to the management control is based on the identification and risk analysis.
PL
Cały proces zarządzania ryzykiem został ujęty w jednym ze standardów kontroli zarządczej, który tworzy mechanizm sekwencji następujących po sobie czynności mających na celu identyfikację i ocenę ryzyka oraz określa sposoby reagowania na nie. Prawidłowo wdrożony i utrzymywany system zarządzania wspiera oraz doskonali identyfikację zagrożeń i szans, ustanawia solidne podstawy do podejmowania decyzji i planowania oraz doskonali mechanizmy kontroli. Jedną z wielu korzyści z wprowadzenia systemu zarządzania ryzykiem jest zaś m.in. zmniejszenie liczby nieprzewidzianych zdarzeń mających negatywny wpływ na działanie organizacji.
EN
The process of risk management has been granted as a standard of management control, which creates a sequence mechanism to identify and assess the risk and describe ways to respond to it. Properly implemented and maintained management system supports and improves identification of risks and chances, establish solid background for decision-making and planning and improves control mechanism. While one of the many benefits from implementation of risk management system is reduction of unexpected events which have a negative impact on work in organization.
PL
W artykule zostały omówione podstawowe zagadnienia zawiązane z zarządzaniem ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych wraz z podaniem najważniejszych aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących zarządzania ryzykiem. W pracy przedstawiono również ogólne zasady funkcjonowania procesu zarządzania ryzykiem w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz zamieszczono podsumowanie wyników przeprowadzonych badań ankietowych dotyczących zarządzania ryzykiem w Uczelni.
EN
The article deals with the problems of risk management in the units of public finances sector on the example of the Main School of Fire Service being the university of public services. The article presents the basic notions of risk and risk management. The legal basis regulating the risk management in the units of public finances sector have been showed. In the next part of the paper, the author presents the general description of the Main School of Fire Service, discusses the way the risk management system is implemented as well as the general principles of its working at School. In order to show it, the legal acts being in force in the Main School of Fire Service, dealing with the risk management, have been presented. In the last part of the article , the author discusses the results of conducted survey which deal with the risk management at School. In that part of the paper the author concentrates mainly on those risk factors which ,according to the respondents, have considerable influence on the fulfillment of the statutory aims of the School defined in the strategy as well as on the preserving the financial liquidity and gaining the competitive position on the market. Constantly changing conditions in which the units are working, influence the fulfillment of assumed aims and targets. State universities activity as well as the activity of other units of public finances sector are at higher and higher risk. It causes the necessity of both, the implementation of the risk management system as well as the term updating of the system assumptions.
PL
Jednym z zadań kierownictwa naczelnego szczebla jest prowadzenie działań kontrolnych zapewniających realizację wyznaczonych celów. W jednostkach sektora publicznego działania te wiążą się z wprowadzeniem procesu kontroli zarządczej. Dotyczy to również publicznych szkół wyższych, które realizują ważne społecznie i gospodarczo zadania związane z kształceniem kadr i prowadzeniem działalności naukowej. Wdrożenie kontroli zarządczej związane jest tu z podjęciem wielu działań, za które odpowiedzialność ponoszą rektorzy. Biorąc to pod uwagę jako cel artykułu wyznaczono prezentację działań podejmowanych przez naczelne kierownictwo publicznych szkół wyższych w procesie wdrażania systemu kontroli zarządczej. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań własnych przeprowadzonych z wykorzystaniem metody badania dokumentów w 50 publicznych uczelniach z całej Polski.
EN
One of the main tasks of the chief executive management is to lead control activities, which ensure achievement of the aims of organization. In public sector those activities are combined with management control process. This process is also applied in public higher education institutions in which are realized important social and economic tasks associated with personnel education and conducting research activities. The implementation of management control is there associated with taking a number of measures for which the responsible person is rector. Taking this into account the purpose of the article was to present actions taken by the top management of public higher education institutions in the implementation of the management control system. This paper presents the results of research made by using the method of the documents research in 50 public higher education institutions from Poland.
EN
Risk management is always present in organisations during the process of making strategie and operational decisions. Until now, this process wasn't documented. Nowadays, organisations, which are not obliged to accustom managment control, have to document it and show methodology of identification and risk estimation. There's no simple approach to identifying areas, in which risk May occur. Every organisation has to work its own methods, suitable to actions taken in JST, organizing unit or related to organisation's milieu.
PL
W artykule omówiono problemy związane z integracją systemów zarządzania jakością z metodą CAF oraz z kontrolą zarządczą. Wskazane zostały nowe zagadnienia obejmujące integrację: obywatelską, sieciową, procesową i wiedzy.
EN
The article discusses the problems associated with the integration of quality management systems, CAF and management control. The author points to the new challenges, including new types of integration (participatory integration, integration occurring in the processes and in social networks and the integration of knowledge).
PL
W artykule przedstawiono przykłady wstępnej diagnozy i sposobu reagowania na ryzyko w procesach realizowanych na uczelniach technicznych. Są one jednym ze sposobów walki o przetrwanie na rynku naukowo-edukacyjnym.
EN
In the article, there are presented examples of initial diagnosis and method of responses to risk in the processes realised at technical universities. They are one of the ways to fight for survival in the scientific research and education market.
11
Content available System zarządzania ryzykiem uczelni wyższej
PL
Uczelnie wyższe funkcjonujące w Polsce są zobowiązane do wdrożenia systemu kontroli zarządczej. Elementem tej kontroli jest system zarządzania ryzykiem, W artykule przestawiono system zarządzania ryzykiem, który został opracowany i wdrożony w Politechnice Śląskiej. System ustala zasady w zarządzaniu ryzykiem strategii, zarządzaniu ryzkiem operacyjnym oraz zarządzaniu ryzykiem projektów.
EN
Universities operating in Poland are required to implement control system management. As part of this control is risk management system. The article presented risk management system that was developed and implemented in the Silesian University of Technology. The system determines the principles of risk management strategies, operational risk management and projects risk management.
12
Content available System kontroli zarządczej w szkole wyższej
PL
W artykule przedstawiono podstawy prawne dla opracowania i wdrożenia kontroli i zarządczej w szkole wyższej jako jednostce sektora finansów publicznych, Omówiono poszczególne standardy kontroli zarządczej podane w komunikacie Ministra Finansów. Przedstawiono sposób przygotowania i wdrożenia systemu kontroli zarządczej na Politechnice Śląskiej oraz sposób realizacji standardów kontroli zarządczej. Wskazano na te elementy systemu kontroli zarządczej, które nie były dotychczas obecne w systemie zarządzania na Politechnice Śląskiej. Pełne wdrożenie i upowszechnienie w uczelni całego systemu kontroli zarządczej nastąpi w I połowie 2012 roku.
EN
The article presents the legal basis for the working out and implementation of management control at the university as a unit of the public finance sector. The author discusses different standards of management control given in the Communication of the Minister of Finance. The way of preparing and implementing the management control at the Silesian University of Technology and management control standards were presented. Elements of management control system, previously not implemented in the system at the Silesian University of Technology, were indicated. The complete implementation and dissemination of the management control system at the university will take place in the first half of 2012.
PL
W artykule przedstawiono znaczenie publicznej wewnętrznej kontroli finansowej. Zwrócono uwagę na kontrolę finansową istotną z punktu widzenia ochrony finansów publicznych, stanowiącą część systemu kontroli wewnętrznej. Podkreślono, iż kontrola wewnętrzna jest narzędziem zabezpieczającym jednostkę organizacyjną przed niezrealizowaniem jej celów oraz zapewnia działania zgodne z prawem, Dokonano oceny procesów ewidencji, zatwierdzania i weryfikacji operacji finansowych i gospodarczych. System kontroli zarządczej wymusza stosowanie procedur pozwalających na bardzo dokładne i terminowe ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w organizacji. W związku z tym omówiono również decentralizacje zarządzania i odpowiedzialności w obszarze kontroli zarządczej.
EN
This article presents the importance of the public internal financial control. An emphasis has been put on the financial control, being a part of the internal control tero and playing an important role in the protection of public finances. It has been rimed that the internal control is a tool which protects an organisational unit from non-fulfilment of its objectives, and which ensures legality of its actions. The processes of recording, approving and verifying financial and economic transactions Itesve been assessed. The management control system requires application of procedures which promote a timely and highly accurate recording of economic events within a business. Therefore, decentralisation of the management and responsibility within the scope of the management control has been described.
PL
Celem pracy jest charakterystyka kontroli zarządczej jako narzędzia wspomagającego orientację na wyniki na przykładzie organizacji publicznych. W pracy wykorzystano metodę analizy literatury a także zaprezentowano studium przypadku jednego z urzędów terytorialnej administracji publicznej. Z przeprowadzonej analizy wynika, że nie ma jednego wypracowanego modelu organizacyjnego kontroli zarządczej. Kontrola zarządcza wpisuje się w różne modele doskonalenia organizacji, w których znajdują się kryteria bezpośrednio odnoszące się do orientacji na wyniki. Może być ona wykorzystywana jako narzędzie orientacji na wyniki w organizacjach publicznych.
EN
The aim of this study is to characterize the managerial control as a tool to support the orientation of the results on the example of public organizations. In this work the method is based on the literature analysis and also a presented case study of the one territorial offices of the public administration. The analysis shows that there is no single organizational model developed managerial control. Managerial control is a part of the various models of improvement organizations in which the criteria are directly related to the orientation of the results. It can be used as a tool for performance orientation in the public organizations.
PL
Artykuł zawiera prezentację aktualnych uregulowań prawnych w zakresie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, z uwzględnieniem ich roli i znaczenia w ramach koncepcji tzw. nowego zarządzania publicznego. Ta koncepcja zarządzania publicznego kładzie nacisk na stosowne spożytkowanie odnośnych teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które sprawdziły się w sektorze prywatnym. Ma to zapewnić pożądaną poprawę skuteczności i efektywności funkcjonowania tego sektora.
EN
The article describes some substantial legal regulations in the field of management control and internal audit and their role in the so-called new public management, stemming from the private business experience. Reasonable and adequate using of such methods is a promising opportunity to improve public management and to achieve its higher effectiveness. Both are extremely important as inevitable conditions of any successful reform of public sector and public finance in our country.
EN
The article is written on the guidelines of the Minister of Finance on management control in the units of the public finances sector, especially concerning educational units. The analysis covers the guidelines concerning management control standards and management control self-assessment. The work discusses the influence of the recommendations resulting from the announcements on the management control process in the educational units.
PL
Artykuł dotyczy wytycznych Ministra Finansów w sprawie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem jednostek oświatowych. Analizie poddano wytyczne dotyczące standardów kontroli zarządczej oraz samooceny kontroli zarządczej. Omówiono wpływ zaleceń wnikających z komunikatów na przebieg procesu kontroli zarządczej w jednostkach oświatowych.
EN
The article discusses the legislation activity covering the management control in the units of the public finances sector. Taking it into consideration, two acts of public finances of 2005 and 2009 are analysed. The formal sides of the financial, management and internal control as well as supervision and audit are analysed.
PL
Artykuł dotyczy analizy działań legislacyjnych obejmujących swym zakresem kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych. Pod tym kątem zostały przeanalizowane dwie ustawy o finansach publicznych z 2005 roku i z 2009 roku. Analizie poddano zakres formalny kontroli finansowej, kontroli zarządczej, kontroli wewnętrznej, nadzoru i audytu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.