Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zakres stosowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
4
Content available remote Wymagania estetyczne i użytkowe stawiane posadzkom
5
Content available remote Płynne anhydrytowe podkłady podłogowe
PL
W artykule podkreślono potrzebę odstąpienia od korzystania jedynie z zasobów naturalnych na rzecz zastąpienia ich przez surowce wtórne pozyskane z odpadów. Wskazano możliwość poddania recyklingowi do 80% odpadów, co dowodzi, że mogą się one stać istotnym źródłem zasobów zwracanych w postaci surowców. W dalszej części artykułu przedstawiono potencjał odpadów w Polsce. Szczegółowej charakterystyce ilościowej poddano odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz z infrastruktury drogowej. Wskazano prawnie dopuszczone w Polsce możliwości wykorzystania tych odpadów oraz przedstawiono najnowsze możliwości ich zagospodarowania.
EN
In this paper outlines the need to withdraw from the use of natural resources in favor to replace them with raw materials obtained from waste. It has been shown a possibility of recycling up to 80% of waste, which proves that wastes can become an important source of resources that can be returned as raw materials. The potential of waste materials in Poland has been shown in the following part of the article. Detailed quantitative characteristics of wastes from construction, renovation and demolition of buildings and road infrastructure has been given. Legal ways of reuse of waste in Poland and also latest ways of waste management has been discussed.
9
Content available remote Polerowane posadzki betonowe – wybrane zagadnienia technologiczne
PL
Polerowane posadzki betonowe są nowoczesnym rodzajem nawierzchni podłóg, które można rekomendować do obiektów produkcyjnych, magazynowych i handlowych. Łatwość utrzymania, duża trwałość i odporność na ścieranie oraz możliwość osiągnięcia dużej odporności chemicznej i mechanicznej predysponują ten rodzaj nawierzchni do wielu rodzajów obiektów przemysłowych i komercyjnych. Technologia wykonania omawianych posadzek obejmuje szlifowanie i polerowanie, którym towarzyszy aplikacja impregnujących i wzmacniających środków chemicznych. Posadzki polerowane są obarczone ryzykiem występowania nie tylko tych samych uszkodzeń, jakie występują w posadzkach powierzchniowo utwardzanych suchymi posypkami i zacieranych na gładko, ale także dodatkowo usterkami wynikającymi z procesów termicznych zachodzących w posadzce podczas szlifowania i polerowania. Bardzo dobra jakość i trwałość możliwego do osiągnięcia efektu końcowego stanowią o celowości stosowania tych rozwiązań.
EN
Polished concrete floor is modern type of the paving which can be recommended for production buildings, storehouses and supermarket halls. Ease of maintenance, longtime durability, high abrasion resistance and achievable high chemical / mechanical resistance, nominate this type of floor for many industrial and commercial buildings. Execution of the considered floor includes several grinding and polishing cycles and simultaneously application of impregnating and strengthening chemical liquid components. Polished concrete floors are subjected to risk of similar defects as the regular power floated floors strengthened by application of dry hardeners, however, additionally some new types of defects can happen due to thermal processes generated by grinding and polishing. Even though, high quality and long durability achievable in the final floor make the considered floors as very recommended for application.
11
Content available remote Spawanie wiązką elektronów
PL
Spawanie wiązką elektronów pomimo długoletniej historii i szeroko rozpowszechnionych technologii łukowych oraz laserowych jest nadal powszechnie stosowane w przemyśle. Główne zastosowanie tego wydajnego procesu spawania to przemysł motoryzacyjny, elektroniczny, elektrotechniczny, lotniczy i budowa maszyn. Technologia umożliwia wykonywanie wysokiej jakości połączeń ze wszystkich spawalnych metali konstrukcyjnych w szerokim zakresie grubości od 0,025 do 300 mm. W pracy przybliżono charakterystykę metody, zasady kształtowania złączy, przykłady zastosowania wiązki elektronów w przemyśle. Przedstawiono przykłady urządzeń uniwersalnych oraz specjalistycznych jakie są używane w warunkach laboratoryjnych oraz przemysłowych.
EN
Electron beam welding, despite long history and widespread arc and laser technology is still widely used in industry. The main application this high efficiency welding process is: automotive, electronics, electrical engineering, aerospace and mechanical engineering industry. The technology ensures high-quality welded joints from the all structural metals in a wide range of thickness from 0.025 to 300 mm. In the paper approximated the characteristics of methods, principles of design of welded joints, examples of the application of the electron beam in the industry. The examples of universal and specialized equipment which are used in laboratory and industrial applications are also presented.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z zastosowaniem polimerowych zbiorników i pojemników wielkogabarytowych w budownictwie indywidualnym. Omówiono ich klasyfikację w oparciu o kryteria przeznaczenia oraz rodzaju zastosowanego tworzywa do ich produkcji. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące ich budowy, posadowienia zbiorników i pojemników oraz zasad ich eksploatacji.
EN
The article covers the issues related to use of polymer tanks and large capacity containers in the field of private housing. Classification of the containers has been described on the basis of the purpose criteria, and within the scope of the used materials. Issues related to structure and foundation of the tanks and containers and rules of their exploitation has also been presented.
PL
W artykule podjęto tematykę zbrojenia kompozytowego (FRP). Przedstawiono dostępne na rynku rodzaje zbrojenia niemetalicznego, jego właściwości fizyczne i mechaniczne krótko- i długotrwałe oraz wynikające z nich konsekwencje projektowe. Podano również wady i zalety oraz zastosowanie prętów FRP.
EN
The object of this paper is fiber-reinforced polymer (FRP) reinforcement. This article presents commercially available types of FRP bars, their physical and mechanical short and long term properties, as well as their influence on designing. The advantages and disadvantages and applications of FRP reinforcement are presented too.
15
Content available remote Ściany wypełniające – zastosowanie, zalety i wady
16
Content available remote Cementy specjalne - rodzaje, wymagania normowe i zakres stosowania
PL
Artykuł zawiera wymagania, wg aktualnych norm, dotyczące cementów specjalnych. Ten rodzaj cementów spełnia dodatkowe wymagania, które są istotne dla praktyki budowlanej: niskie LH i bardzo niskie ciepło hydratacji VLH, odporność na agresję siarczanową SR i HSR oraz niewielka zawartość aktywnych alkaliów NA (odporne na korozję alkaliczną). Stosowanie w wykonawstwie konstrukcji betonowych cementów specjalnych pozwala uniknąć wad betonu, a tym samym przyczynić się do zwiększenia trwałości konstrukcji betonowej (wydłużenie cyklu życia).
EN
The paper presents the requirements set for special cements in the current standards. This type of cement, in addition to the basic features, meets the additional essential requirements of the building practice: low LH and very low heat of hydration VLH, resistance to sulphate attack SR and HSR, and a low content of active alkali NA (alkaline corrosion resistant). The application of special cements in the performance of concrete structures avoids the disadvantages of the concrete, and thus contributes to the durability of the concrete structure.
PL
W artykule zostały przedstawione kierunki rozwoju i przykłady najnowszych osiągnięć w dziedzinie automatyzacji budownictwa na świecie. Wiele projektów pozostaje nadal w fazie koncepcyjnej i badawczej. Mimo widocznego kontrastu pomiędzy stanem automatyzacji w Japonii i innych krajach, należy mieć świadomość, że także w Polsce powstają coraz bardziej złożone systemy automatyzacyjne. Miejmy nadzieję, że coraz większe zainteresowanie tą dziedziną budownictwa przyczyni się do powstania odpowiednich kierunków kształcenia na wyższych uczelniach oraz zapewnienia rynkowi wykwalifikowanej polskiej kadry.
EN
This article describes the directions of development and examples of most recent achievements in the field of automation in the worldwide construction industry. Many projects are still at the concept and research stages. In spite of the visible contrast between the level of automation in Japan and other countries, it should be noted that increasingly complex automation systems are coming into use even in Poland. It can be hoped that the ever higher level of interest in this field will lead to the creation of suitable courses of studies at higher education institutions and the supply of qualified Polish personnel to the market.
18
Content available remote Oczyszczanie gliceryny z produkcji biodiesla
PL
Właściwości gliceryny pozwalają na jej zastosowanie jako składnika kosmetyków, leków i produktów żywnościowych. Wykorzystywana jest także jako surowiec wyjściowy w wielu syntezach chemicznych. Jednakże zastosowania te wymagają bardzo dużej czystości użytej gliceryny. Przemysł biodiesla dostarcza około 11 % wagowych surowej gliceryny. Jego szybki rozwój, a więc dostępność coraz większej ilości surowej gliceryny, determinuje poszukiwania efektywnych i ekonomicznych metod oczyszczania. W pracy przedstawiono przegląd metod oczyszczania gliceryny.
EN
The biodiesel manufacture yields 10 wt % of glycerol. It contains 50 wt % glycerol leaving the separator contains methanol, catalyst and soap. Although glycerol has more than 1000 uses, including many application as an ingredient or processing aid in cosmetics, explosives, toiletries, personal care, drugs and food products, it has become a low-value byproduct or a waste with an attached disposal cost. The above application require a highly purified product while crude glycerol is only suitable for mixing with feed for animals. Methods such as ion exchange, adsorption and membrane technologies, have been applied for the elimination of sodium chloride from aqueous media. The comparison of applying methods identified that membrane process is the most effective one since it allowed to achieve 99,7% purified glycerol.
19
Content available remote Tynki mozaikowe
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.