Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  testing methods
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule omówiono systemy kierowania ogniem wozów bojowych i czołgów. Zaprezentowano przykładowe rozwiązania konstrukcyjne oraz określono ich ogólną strukturę. Na podstawie przeprowadzonej analizy funkcjonalnej określono istotne charakterystyki techniczne zasadniczych bloków funkcjonalnych oraz zaprezentowano główne trendy rozwojowe. Szczególną uwagę zwrócono na metody oceny podstawowych parametrów systemów uzbrojenia wozów bojowych i czołgów stosowanych w Siłach Zbrojnych RP oraz odniesiono je do metod stosowanych w armii amerykańskiej.
EN
The paper presents fire control systems for combat vehicles and tanks. Some exemplary designs are described with their general structure. A functional analysis was performed to identify essential technical characteristics for main operating units and development trends. A particular stress was put on the methods evaluating the basic parameters of weapon systems for combat vehicles and tanks used by the Polish Armed Forces, and on comparing them to methods used by the US Army.
PL
Cykl życia powłoki rozpoczyna się w momencie jej aplikacji na podłoże, a jej trwałość zależy od wielu czynników wynikających zarówno ze składu wyrobu lakierowego, przygotowania podłoża, sposobu aplikacji jak i warunków eksploatacji. Niniejszy artykuł, w którym omówione zostały metody oceny trwałości powłok jest ostatnim z cyklu artykułów na temat cyklu życia farby. W artykule poruszono zagadnienia związane z wpływem czynników środowiskowych na trwałość powłok oraz ich efekt dekoracyjny, a także wskazano dedykowaną do ich oceny metodykę badawczą określoną polskimi normami. Artykuł jest czwartym z wznowionej serii edukacyjnej Podstawy Chemii i Technologii Farb.
EN
Coating life cycle starts at the time of its application to the substrate and its durability depends on many factors such as composition of the coating, the preparation of the substrate, the method of application and the operating conditions. In this article, which is the last about paint cycle life, durability tests methods of coatings are discussed. The paper deals with issues related to the influence of environmental factors on the durability of the coatings and their decorative effect, as well as the research methodology defined in Polish standards. This article is the fourth of a renewed educational serie Chemistry and Technology of Paints.
3
Content available remote Selected Problems of Earth Fault Loop Impedance Testing in Circuits Fed from UPS
EN
In the paper a principle of earth fault loop impedance (ELI) testing in low voltage systems has been presented. Selected factors, influencing accuracy of the testing, are indicated. A structure of UPS of VFI-type and the problem of impedance testing in circuits with such type of UPS are discussed.
PL
Przedstawiono zasadę pomiaru impedancji pętli zwarciowej w instalacjach niskiego napięcia. Wskazano wybrane czynniki wpływające na dokładność pomiaru. Omówiono strukturę zasilaczy UPS typu VFI i specyfikę wykonywania tego pomiaru w obwodach zasilanych z takich UPS.
PL
W pracy wykonano test cylindryczny dla wybranych nieidealnych materiałów wybuchowych. Wyniki testu wykorzystano do wyznaczania energii Gurneya, ciśnienia i energii detonacji oraz współczynników równania izentropy JWL (Jones, Wilkins, Lee) dla produktów detonacji. Równania izentrop umożliwiły obliczenie teoretycznej pracy ekspansji produktów detonacji dla badanych materiałów wybuchowych. Wyznaczone równania stanu mogą być wykorzystane na przykład do modelowania oddziaływania produktów detonacji na skały czy napędzania płyt w układach do platerowania.
EN
In this work, the cylinder test was performed on a selection of non-ideal explosives. The test data were used to determine the Gurney energy, detonation pressure and energy, and the coefficients of the JWL (Jones, Wilkins, Lee) equation of isentrope for detonation products. The isentrope equations were used to calculate the theoretical expansion work of the detonation products of the tested explosives. The determined equations of state can be used, for example, to model the action of the detonation products on rock materials or the acceleration of plates in cladding systems.
PL
W artykule przedstawiono aspekty związane z metodami badania zespołów turbosprężarkowych. Elementy wirujące jako podstawowa część turbodoładowania odpowiedzialna jest za jej prawidłowe działanie. W znacznej mierze ocena stanu tego typu maszyn zostaje dokonywana na podstawie metod organoleptycznych wspomaganych niekiedy metodami wizyjnymi. Istnieją również metody oparte na systemach pokładowych pojazdów oraz pomiarach oscyloskopowych. Szczególnie istotnym czynnikiem w przypadku diagnozowania tego typu maszyn jest właściwe dobranie parametrów do obserwacji. W przypadku zespołów turbosprężarkowych najodpowiedniejszym parametrem wydaje się być jedynie ciśnienie. Chociaż są również metody, które proponują inne podejście jednak zdecydowanie trudniejsze do zinterpretowania. Niniejszy artykuł przedstawia kilka wybranych sposobów diagnozowania zespołów turbosprężarkowych.
EN
This article presents aspects connected with the turbocharger units testing methods. Rotating parts as a basic part of the turbocharger are responsible for its proper operation. To a large extent assessment of this type of machine is based on organoleptic methods and sometimes help of a video type methods. There are also methods based on vehicle on-board systems and measurements of the oscilloscope. A particularly important factor for the diagnosis of this type of machine is the proper selection of parameters for observation. In the case of the turbocharger units the most appropriate parameter seems to be the pressure. Although there are more methods that propose different approach, they are far more difficult to interpretation. This article presents a number of selected methods for the turbocharger units diagnosis process.
6
Content available remote Modelowanie serca
PL
Modelowanie jest doświadczalną metodą badawczą wykorzystującą modele fizyczne i matematyczne. Jako metoda poznawcza odgrywa szczególnie istotną rolę w naukach medycznych, w przypadku gdy przeprowadzanie eksperymentów fizycznych jest trudne do zrealizowania z powodu ingerencji w obiekt żywy, jak i ze względów etycznych. Wpływa na rozwój metod diagnostycznych oraz leczenie chirurgiczne.
PL
Artykuł prezentuje wyniki części prac, których celem była ocena dokładności technologicznej precyzyjnych tokarek i centrów tokarskich CNC. Przedstawiono przykłady metod badań dokładności nastawianych ruchów technologicznych (posuwowych, obrotowych, interpolowanych), na podstawie których można ocenić wpływ błędów tych ruchów na dokładność różnych rodzajów obróbki wykorzystujących złożenie ruchów posuwowych, posuwowych i obrotowych, synchronizacji ruchów. Omówiono metody, dzięki którym można diagnozować przyczyny powstawania błędów tego rodzaju obróbki, a mianowicie dokładność nastawionego ruchu. Dokładność ta nie zależy tylko od dokładności geometrycznej, pozycjonowania, ale także od możliwości i ustawionych parametrów działania układów regulacji. Opisano przykłady metod badań: - dokładności i równomierności nastawionej prędkości obrotowej wrzecion - błędów odzwierciedlania zadanej trajektorii ruchów interpolowanych - błędnych ruchów wirującego przedmiotu zamocowanego w uchwycie. Przedstawiono przykłady diagnostyki błędów ruchów technologicznych i ich przyczyn na podstawie opisanych metod badań.
EN
This article presents part of research with the object of evaluation of technological accuracy of precision lathes and CNC turning centers. Presented are examples of methods of accuracy testing of set technological motions (linear, rotary, interpolated), on the basis of which one can evaluate the influence of errors of these motions on accuracy of various types of machining that are utilizing synchronization of linear, rotary motions. Discussed are methods which make it possible to diagnosis the causes of occurring errors of this kind of machining in which main causes of errors can be the accuracy of set motion. This accuracy can originate not only from geometrical accuracy of positioning, but also from capabilities and set parameters of control systems. Described are the examples of testing methods of: - accuracy and steadiness of set rotational speed of spindles, - errors of performing of set trajectory of interpolated motions, - error motions of rotating workpiece clamped in chuck. Presented are examples of diagnosis of technological motion errors and their causes as based on described testing methods.
EN
The paper deals with the problem of writing a test procedure as a document of an accredited testing laboratory in accordance with ISO/IEC 17025 standard. The test procedure is a key document presenting a test method of the laboratory while the test is no performed in accordance with a specific standard (i.e. standards on strength of materials and constructional elements). There is presented the process approach on the example of the wind turbine constant diagnostic system. Individual stages of works are presented as well as an example of modern methodology achievements in the range of testing methods on wind turbine diagnostics as an element of input data for the procedure. Reference materials are named and stated as basic sources to define criteria for evaluation of wind turbine conditions. The whole is summarized with general remarks on the process approach in reference to both organizational and technical aspect of the quality management system of the laboratory.
EN
The alkali-silica reaction is one of those reactions that cause the concrete destruction. The question of the alkali-aggregate reaction has not been fully explained as yet. This paper presents the outline of the reaction mechanism, and discusses the most common methods of investigating the reactivity of aggregates and of aggregate-cement mixtures. The ideal testing method should be fast, simple, precise and accurate. None of the accessible methods combine all those assumptions. The paper presents the evaluation of the applied methods.
EN
There are numerous methods of testing aggregate reactivity, most of which can be classified into a few basic groups, with regard to the object of research. With the knowledge on what particular methods are capable of it is possible to plan the appropriate course of action. It is especially important when the reaction mechanisms are not exactly known, as in the case of the reaction of alkalis with carbonate aggregate (ACR). The properties of these aggregates make the application of testing methods different than those for silica aggregates not only advisable, but sometimes also necessary. The tests on the reactivity of silica aggregates provide the basis for the formulation of the majority of standards fOr AAR testing that are in force today. The objective of this paper is to present the methodology of ACR testing, taking into consideration the properties of this aggregate.
EN
The paper presents testing results that serve the development of research methodology for steerability and stability of military special-purpose vehicles using the SR 60th control robot. Due to their high centre of mass and a large moment of inertia of their body, armoured vehicles pose a serious hazard during dynamic maneuvers. The phenomenon of oversteering is dangerous, which causes automatic reduction in turning radius and thus increases the lateral acceleration at the high-lying centre of mass usually leads to the vehicle rollover. In conditions of a limited tractive adhesion, any slight side impulse (side wind, a drive through a road rut) is enough to result in the vehicle sideslip. At high inertia, each response of any surprised driver is delayed. Therefore, the research studies on behaviour of special-purpose vehicles, including the military ones during road tests are particularly dangerous. The developed methodology allows mitigating the risk of using the steering robot and enables to obtain a very high research results repeatability, unattainable even for a very skilled test driver. The procedure developed hereto is used to accurately determine the safe driving velocity while making sudden maneuvers, and for vehicles steerability characteristics. It may become an excellent tool to verify simulation models.
PL
W artykule zaprezentowano problematykę dotyczącą realizacji procesu symulacyjnego testowania elementów sieci telemetrycznych z zastosowaniem metod diagnostyki systemowej. Omówiono podstawy zagadnienia z zakresu wykorzystywanych metod diagnostyki systemowej. Przedstawiono zarysy projektu sieci telemetrycznej do badań w zakresie diagnostyki i bezpieczeństwa, a także opracowywane dla niej środowisko symulacyjne dla potrzeb testowania elementów tej sieci. Na bazie środowiska symulacyjnego zaprezentowano przykładową realizację procesu diagnozowania elementów sieci telemetrycznej.
EN
This paper describes the implementation of a process of simulation testing elements of telemetry networks on the basis of system diagnostics methods. A project of telemetry networks to diagnostics researches was presented. Moreover, fundamental theory of system diagnostics, theoretical basis of the process tests generation, a model set of tests, worked out for the examined network and a way of interpretation of get results are given.
14
Content available remote Przegląd metod do testowania dokładności statycznej urządzeń pomiarowych
PL
Jednym z podstawowych parametrów metrologicznych urządzeń pomiarowych, decydujących o ich jakości, jest ich dokładność statyczna. W artykule przedstawiono przegląd metod testowania urządzeń pomiarowych, które mogą być wykorzystane do testowania ich dokładności statycznej. Przedstawiono cztery metody, wskazując ich zalety i wady.
EN
Static accuracy is one of the basic metrological parameters of measurement devices, which decides about their quality. Paper presents the overview of measurement devices testing methods that can be used to testing their static accuracy. Four testing methods are being presented in the paper. There are pointed their advantages and disadvantages.
PL
Heterogeniczność powierzchni stopów Al o wysokiej wytrzymałości jest jedną z głównych przyczyn ich podatności na korozję lokalną. Obecność na powierzchni wielu stopów faz międzymetalicznych o charakterze katodowym w stosunku do osnowy stopu jest problemem zarówno w procesie korozji atmosferycznej, jak i w procesach tworzenia powłok konwersyjnych. Dokonano przeglądu metod chemicznej i elektrochemicznej obróbki powierzchniowej, w wyniku których powstają bezchromianowe powłoki konwersyjne stanowiące samodzielną ochronę przed korozją, jak również stanowiące przygotowanie powierzchni przed naniesieniem systemów lakierowych. Podkreślono znaczenie operacji wstępnego przygotowania powierzchni. Omówiono trendy rozwoju technologii utleniania anodowego.
EN
Surface heterogeneity of high-strength aluminium alloys is the one of main reasons of their susceptibility to local corrosion. The presence of the second phase and replated copper as cathodic sites create a problem during atmospheric corrosion. This is also the case for conversion coatings formed on these alloys, served as autonomous protective coating or surface modification prior to organic coating. A review of chromates alternatives has been carried out with special emphasis on pre-treatment stages. Current trends in anodic oxidation of high - strength aluminium alloys have also been described.
PL
W spoinach doczołowych zjawisko wyczerpania trwałości zachodzi zazwyczaj szybciej niż w pozostałych elementach komór i rurociągów, w wyniku czego po przepracowaniu ponad 100 000 h często pojawiają się pęknięcia obwodowe w strefie wpływu ciepła spoiny, w jej części drobnoziarnistej. Badania niszczące i nieniszczące wykazały, że bezpośrednią przyczyną uszkodzeń są zmiany strukturalne oraz dodatkowe naprężenia zewnętrzne zazwyczaj wywołane zginaniem. Pęknięcia występują na powierzchni zewnętrznej i są łatwo wykrywalne badaniami nieniszczącymi (magnetyczne i repliki).
EN
The residual life period of butt welded joints is generally shorter in comparison with that of the other parts of headers and piping, whereby circumferential cracks often appear in finegrained area of heat affected zone of the welded joints just after more than 100 000 hours in service. Following the results of both destructive and nondestructive testing it was found that the cracks were caused directly by changes in metal structure accompanied by supplementary external stresses usually generated by bending. The cracks appear on the external surfaces and are easily detectable by nondestructive methods such as magneticparticle inspection or metallographic replication.
PL
Przedstawiono wyniki badań niszczących stali walczakowej 17CuNi4 (wg. DIN) po przepracowaniu ok. 320 tys. h. Zakres badań obejmował: badania metalograficzne, statyczną próbę rozciągania w temperaturze 24°C oraz 350°C, badania udarności, analizę składu chemicznego metalu oraz pomiary twardości. Badania zostały przeprowadzone w kilku różnych obszarach o zróżnicowanym stopniu wytężenia materiału. Dodatkowo zostały wykonane obliczenia metodą elementów skończonych w celu zobrazowania, w jakim stopniu wytężona jest blacha walczaka w miejscach wykonywanych badań. We wnioskach stwierdzono jednoznacznie, że w przypadku stali omawianego walczaka własności materiału spełniają wartości zawarte w normach, jak również wymagania stawiane stalom walczakowym. Dodatkowo stwierdzono, że pomimo braku badań w stanie wyjściowym, struktura stali jest zbliżona do stanu początkowego. Te wyniki są istotne, gdyż omawianą stalą jest stal miedziowa uznawana za podatną na uszkodzenia (kruche pękanie) oraz mało niezawodną, zwłaszcza przy długoletniej eksploatacji.
EN
The paper presents the results of destructive testing of 17CuNi4 steel (accordingly to German Standard DIN) gained for a drum of boiler operated for about 320 000 hours. The scope of testing included: Metallographic examination, Static tensile test at 24°C and 350°C, Impact test, Analysis of chemical composition of steel, Hardness measurement. The tests were performed in various areas with a differentiated degree of material effort. To illustrate the degree of material effort in those areas supplementary calculations have been made using finite element method. The conclusions were positive to state that the steel from that particular boiler drum has met not only the standard specific values but also the general requirements established for boiler drum steels. No results of initial tests of the element were available, however it is possible to state that the present steel structure is close to the initial one. The above results are of particular importance, having in mind that they were obtained on copper steel generally found susceptible to damage by brittle fracture and showing poor reliability, particularly in case of long time operation.
18
Content available remote Niektóre aspekty badań palności kompozytów polimerowych
PL
Podczas spalania polimerów wydziela się dużo energii, dymów oraz gazowych produktów, mających często właściwości toksyczne. Dlatego palność większości polimerów ogranicza ich stosowanie do wytwarzania niektórych wyrobów dla zastosowań obronnych i cywilnych. Omówiono podstawowe kryteria i metody badań polimerów w aspekcie ich zachowania się podczas pożaru.
EN
Polymer flammability limits their application for military and civil purposes because a large amount of energy, smoke and gaseous products (often toxic) are emitted when burning. In the paper, the most important criteria and testing methods of polymer flammability are discussed.
19
Content available Testing methods for vehicle shock absorbers
EN
The suspension is the component decisive about safety of drive of cars, in which dumping elements have essential meaning, which the most often are telescopic hydraulic shock-absorbers. Therefore, in exploitation process so important investigations of their technical condition are in track which opinion of their usefulness should be made not only to more far exploitation, but also the identification of typical damages. The common used method in practical ways of diagnosing of shock-absorber in article was introduced. There are two methods of investigations: built from and shock-absorber built-in in vehicle suspension. In first method - in support about indicatory graph, the characteristic of suppression be appointive. They are the basis to diagnostic opinion of technical condition of studied damper. In second method the results of investigations have approximate character. From those methods the most often used station control of vehicles in Poland - method post EUSAMA and BOGE in article were described, which used in investigations the harmonic excitatory of vibrations stimulant to vibrations unsprung and sprung masses of vehicle. The car is so folded, vibrate mechanical stimulated by excitator to vibrations arrangement. The vibro-acoustic methods of analyses' of signals in article were introduced, which can be practical in investigations of diagnostic shock-absorber. They are then the method of multidimensional analysis of signal - the Short-Time Fourier Transforms (the STFT), Wigner - Ville'a and Wavelet.
EN
Shock absorbers in modern cars have asymmetric damping characteristics corrected by overflow valves. Their indicator diagrams are far from being elliptical. Defective shock absorbers may lead to excessive amplitudes in vibration accelerations, excessive car body rolls, both lateral and longitudinal, excessive braking distance and destruction of the car components or road surface. The paper discusses methods of testing shock absorbers mounted or removed from the car. Advantages and disadvantages of the methods are used as bas is for the assessment. It is pointed out that the methods should not assume linear characteristics of springs and damping elements. Testing methods can be divided as follows: - those referring to shock absorbers removed from the car, - those referring to shock absorbers mounted in the car. Methods used for testing shock absorbers removed from the car are those performed on indicator test rigs provided with mechanical-electric or electrohydraulic extortion system. Such test rigs have measuring devices to enable recording of indicator diagrams relative to the absorber damping force in function of piston stroke with deflection and reflection. Among a variety of testing methods, those requiring no removal are by far preferred by Vehicle Control Stations or diagnostic lines. The methods can be divided asfollows: -free vibration type, -forced vibration type.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.