Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  manual control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Opisano budowę funkcjonalnego modelu egzoszkieletu prawej kończyny górnej. Zaprezentowano kluczowe podzespoły, takie jak napędy, zasilanie czy stelaż. Opisano kinematykę mechanizmu. Opracowywany egzoszkielet jest sterowany za pomocą joysticka o dużej sztywności, wykonanego z zespołu tensometrów, i umożliwia intuicyjne prowadzenie efektora przez użytkownika.
EN
The work describes the construction of a functional exoskeleton model of the right upper limb. Information on the key components used, i.e. drives, power supply and rack, is included. The kinematics of the mechanism are described. The developed exoskeleton is controlled by a special joystick with high rigidity made of two strain gauge sensors and allows the user to intuitively guide the effector.
EN
The paper presents a mobile system dedicated to an industrial manipulator control. For this purpose, an interface was designed to be used for intuitive interaction with a robot, which consists of a measuring scanner for the orientation of the human upper limb, and a glove to measure the deflection of fingers. Basic gestures used for moving the manipulator have been proposed. The paper was based on the previous experience obtained in the implementation of projects which entailed manual programming of CNC machine tools. The system shall be a starting point for the construction of a control interface for other mechanical devices.
PL
W pracy przedstawiono mobilny system do poruszania manipulatorem przemysłowym. W tym celu zaprojektowano interfejs służący do intuicyjnej interakcji z robotem, na który składa się skaner mierzący orientację kończyny górnej oraz rękawicę do mierzenia ugięcia palców dłoni. Zaproponowano podstawowe gesty do poruszania manipulatorem. Pracę oparto na dotychczasowych doświadczeniach zdobytych przy realizacji projektów nad programowaniem manualnym obrabiarek CNC. System stanowi punkt wyjściowy do budowy interfejsu obsługi innych urządzeń mechanicznych.
3
Content available Six-axis control joystick based on tensometric beam
EN
Manual programming of machine tools is realized by buttons located on control panels. Currently used tools allow simultaneous movement in only one axis of the machine resulting in inefficient and unintuitive motion control. In robotics special teaching programing is used which allows the robot to memorize the coordinates and orientations during providing an effector according to defined trajectory. It is necessary to develop a multi-axis sensor with a high rigidity in order to control machines. It could allow control over the movement of group components according to the intention of the operator. This article presents the control system, which takes into account the six-axis control joystick. The paper is focused on joystick design, as well as the calibration procedure.
PL
Programowanie manualne maszyn technologicznych jest realizowane poprzez przyciski umiejscowione na panelach operatorskich. Stosowane narzędzia umożliwiają jednoczesny ruch tylko jedną osią maszyny. Skutkuje to nieefektywnym i nieintuicyjnym sterowaniem jej ruchem. Obecnie w robotyce stosowane jest programowanie przez nauczanie za pomocą manualnego prowadzenia robota po trajektorii i wprowadzanie współrzędnych punktów trajektorii do pamięci. Do sterowania maszyną konieczne jest opracowanie wieloosiowego sensora o dużej sztywności. Umożliwi to kontrolę ruchu zespołów maszyny zgodnie z intencją operatora. W pracy przedstawiono system kontroli, który uwzględnia manetkę sześcioosiową. Przedstawiono także proces projektowania oraz kalibracji urządzenia.
4
Content available remote Robot inspekcyjny do przewodów wentylacyjnych poziomych – sterowanie manualne
PL
Omówiono problematykę sterowania manualnego robotem inspekcyjnym. Zaproponowano sposób budowy poszczególnych modułów odpowiedzialnych za realizację funkcji robota. Opisane rozwiązania zostały wykonane, dzięki czemu możliwe było przebadanie działania prototypu.
EN
Discussed are problems related to operation of the air duct inspection robot under manual control. Suggested are engineering solutions for particular modules responsible for functions of the robot. These engineering solutions as described were actually produced and used to build the prototype of the robot which made it possible to comprehensively test the robot prototype performance.
5
Content available Investigations into Load Spectra of UAVS Aircraft
EN
The paper contains a description of a novel approach to the load spectra estimation applied to UAVs. The authors have developed a number of tools in the LabVIEW environment enabling an in-depth analysis of flight-log data. One major achievement was the separation of the load spectra induced by steering and the load spectra induced by turbulence. The authors have shown a significant influence of both of the main load sources on the fatigue life of the UAV airframe, calculated based on the P-M hypothesis. This approach to fatigue testing of composite UAV airframes needs to take into account the rate of load variations as these may affect the fatigue life of tested structures. The paper presents several schemes of calculation algorithms and a number of well-illustrated examples of the tests and investigations results.
6
Content available remote Sterowanie procesem spalania w kotle komorowym
PL
W artykule przedstawiono trzy stosowane metody sterowania kotłami komorowymi na paliwa stałe. Porównano wyniki emisyjne metod sterowania zastosowanych w kotle badawczym przy użyciu tego samego węgla kamiennego i obciążenia cieplnego. Badania te wykonano w celu ustalenia, która z tych metod sterowania jest najefektywniejsza.
EN
This article describes three methods used to control of ventricular boilers powered on solid fuel. Emission results of each of the methods tested in experimental boiler were compared. During the measurements, the same coal and thermal load were used. This study was performed to determine which of these control methods is most effective.
EN
The paper presents investigations undertaken in order to support developing the UAV airworthiness requirements, in particular those concerning fatigue aspects. Knowledge about UAVs load spectra is of vital importance for fatigue issues. The results of preliminary research are presented in this paper. A description of the load spectrum processing is given, starting from filtering the input-data, and then either counting the load signal transfers or implementing the Rainflow Counting algorithm and presenting the results in the form of a transfer array or halfcycles array. This description is illustrated by three examples of flight tests of 4-meter class UAVs, designed at Warsaw University of Technology. They concern flights controlled in a manual and automatic way in order to show differences between the LSs for such control modes. Besides the LS processing, a method for statistical analysis of load spectra from several flights is also presented to address the important problem of LS dispersion. Finally, there are shown selected tests of the UAV structure elements for which load spectra may have a crucial importance.
EN
In the paper results of experimental investigations of the system operator-handle-base have been presented. The aim of investigations was to record and analyse dynamical reactions of human operator volunteers participating in the experiments on a visual, suddenly appearing step signal. The main task of each operator was tracking of the signal as precisely as possible with a push force exerted on the tool handle. The measurements were done on an especially designed stand. The stand allows to simulate vibration of the tool with chosen frequencies with or without handle isolation. Time histories of step reference and forces realized by the operator were statistically elaborated and graphically presented.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań eksperymentalnych układu człowiek operator-narzędzie ręczne. Celem badań była rejestracja i analiza reakcji dynamicznych wolontariuszy biorących udział w eksperymencie na nagły skok sygnału odbieranego zmysłem wzroku. Głównym zadaniem każdego operatora było możliwe dokładne nadążanie za tym sygnałem przez nacisk na rękojeść narzędzia. Pomiary były wykonywane na specjalnie skonstruowanym stanowisku umożliwiającym symulację wibracji narzędzia z wybranymi częstotliwościami, z wibroizolacją rękojeści lub bez wibroizolacji. Przebiegi czasowe sił referencyjnej i zrealizowanej przez operatora zostały poddane analizie statystycznej i zaprezentowane graficznie.
EN
In the paper the results of experimental investigations of system operator-handle-base have been presented. The aim of investigations was to record dynamical reactions of human operator volunteers participating in the experiments to a visual, suddenly appearing step signal. The main task of each operator was to track the signal as precisely as possible with a push force exerted on the immobile handle. The measurements were done on an especially designed stand. Time histories of step reference and forces realized by the operator were statistically elaborated and graphically presented.
10
Content available remote Pilot czy operator - czyli systemy aktywnego sterowania samolotem
PL
Najnowsza technika lotnicza przynosi wiele nowych rozwiązań, które zmieniają tradycyjne schematy i zasady postępowania. Jednym z takich przykładów jest rola pilota sterującego współczesnym samolotem. W referacie przedstawiono możliwości kształtowania wlaściwości użytkowych samolotu poprzez zastosowanie aktywnych systemów sterowania, co oznacza również modyfikację oczekiwań w stosunku do pilota sterującego ręcznie samolotem. Omówiono stosowane rozwiązania oraz ogólne zasady projektowania pośrednich systemów sterowania, a także zasygnalizowano problem oceny charakterystyk pilotażowych samolotu wyposażonego w zautomatyzowany układ ręcznego sterowania. Pokrótce zaprezentowano podstawowe rozwiązania oraz wyniki badań układu pośredniego sterowania SPS-1 opracowanego w Katedrze Awioniki i Sterowania Politechniki Rzeszowskiej, a przeznaczonego dla samolotów ogólnego przeznaczenia.
EN
Recent developments in avionics bring significant changes to traditional methods and rules. One of such changes is role of a pilot of a modern aircraft. Traditionally, pilot has been considered a romantic conqueror of the sky who, by his art of pilotage and intuition, manages to overcome all the difficulties presented by imperfect technology and adverse forces of nature. This vision has been replaced by an idea of a thoroughly educated professional operator who uses highly specialized equipment, has advanced engineering and operational skills, and, above all, excels in accurate decision making. It is worth to ask, therefore, how the process of mutual adaptation of humans and ever-evolving technology should be designed. One possibility is to consider traditional skills as given and adapt technological improvements to pilots' requirements. Second solution is to introduce new construction standards and adjust pilots' training accordingly. I believe that clear and unequivocal answer to this question cannot be given; the problem is too complex. In this paper, one of the possible directions of modifying aircraft handling properties is presented. This proposal assumes that it is feasible to simplify steering by employing integrated computer control systems as well as natural - and nowadays universal - computer skills. Active control systems are presently widely used in military aircraft and airliners. Recent developments in avionics allow to introduce these solutions in general purpose aircraft. In this paper, we present the possibilities of employing a control system in which basic tasks of attitude stabilization and steering along a selected path are provided by a controller while pilot generates target values of signals for automatic flight control system, supervises its performance, and makes operational decisions. Methods of attaining this goal, methodology of selection of control system properties, and possible criteria for evaluation of aircraffs handling properties are presented. Our goal is to design a general purpose aircraft control system which could be used in a way similar to regular computer systems and which would allow safe control for users limited practical experience. As a result, user of a tourist or executive aircraft would be more an operator than a traditional pilot. Or, in other words, he/she will be a pilot of a new generation aircraft with new handling properties.
EN
There is briefly analyzed the new role of flight control system highly augmented aircraft, goals and problems in their design. The system approach based on deep study of regularities in pilot behavior is considered shortly as a tool for the solution of different manual control tasks. The efficiency of the system approach is demonstrated on a number of applied tasks. The specific place is dedicated to the analysis of facilities appropriated to the different stages of experimental investigations on manual control. The high efficiency of the workstation developed for solution of different manual control tasks is shown too.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.