Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 278

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wodociągi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
PL
W określonych przypadkach - na wniosek inwestora, przyszłego odbiorcy usług - przedsiębiorstwo wod-kan może wyrazić zgodę na budowę urządenia przez sam zainteresowany podmiot. W tym celu wydawane są warunki przyłączenia do sieci określające zasady realizacji zarówno urządzenia, jak i przyłącza. Przedsiębiorstwo musi tu liczyć się z tym, że podmiotowi, który wybuduje urządzenie, będzie w przyszłości służyło w stosunku do tego przedsiębiorstwa roszczenie o odpłatne przejęcie owego urządzenia.
PL
Nowoczesna firma wodociągowa musi być przede wszystkim nastawiona na klienta. Powinna rozpoznawać i zaspakajać jego potrzeby oraz odnajdywać się w każdym otoczeniu społecznym czy biznesowym i się do niego zaadaptować. Bardzo ważne jest, by przy tym wszystkim działać w sposób zrównoważony.
3
Content available remote Ryzyko pogodowe w funkcjonowaniu przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w Polsce
PL
Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne są podmiotami szczególnie wrażliwymi na wahania czynników pogodowych. Problem ten jest szczególnie istotny w obliczu postępujących zmian klimatu. W artykule przedstawiono dotychczasowy stan wiedzy o analizie i ocenie ryzyka pogodowego. Zaproponowano 3 nowe indeksy pogodowe dla systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w Polsce, aby przedsiębiorstwa te mogły skutecznie przystąpić do zarządzania ryzykiem pogodowym: indeks opadów dobowych, indeks dób mroźnych i indeks dób bardzo ciepłych. Zweryfikowano również częstość ich występowania na podstawie danych z 19 stacji meteorologicznych z okresu 1970-2019. Wykazano, że analizowane indeksy pogodowe przekraczane były w przeszłości średnio raz na 6 lat. Szczególną uwagę należy zwrócić na indeks dób bardzo ciepłych, które występują stosunkowo najrzadziej, jednak można zauważyć wyraźny trend częstości ich występowania. Analiza wykazała również, że ocieplenie klimatu nie wpływa póki co na częstość osiągania indeksu dób mroźnych.
EN
Water and sewage companies are entities particularly sensitive to fluctuations in weather factors. This problem is particularly important in the face of progressive climate change. The article presents the current state of knowledge on the analysis and assessment of weather risk. Three new weather indexes for water supply and sewage systems in Poland were proposed so that these enterprises could effectively start managing the weather risk: daily precipitation index, frost day index, and hot day index. Their frequency was also verified based on data from 19 meteorological stations from the period 1970-2019. It has been shown that the analyzed weather indices were exceeded in the past once every 6 years, on average. Particular attention should be paid to very hot days and nights, which occur relatively rarely, but there is a clear trend in their frequency. The analysis also showed that global warming does not affect the frequency of reaching the frost day index.
4
Content available remote Aparat do wprowadzania elementów wykonawczych do rurociągu pod ciśnieniem
PL
W artykule przedstawiono koncepcję oraz prototyp aparatu umożliwiającego wprowadzanie elementów wykonawczych do pracujących pod ciśnieniem rurociągów wodociągowych. Aparat opracowano początkowo jako urządzenie do likwidacji korków lodowych w rurociągach. Budowa prototypu wykazała znacznie większą jego uniwersalność. Powstała platforma umożliwiająca wprowadzanie próbników do pobierania wody bezpośrednio z przepływającego rurociągiem strumienia, osadu i biofilmu ze ścianek tego rurociągu, czujników ciśnienia i natężenia przepływu oraz wprowadzanie do wnętrza rurociągów przewodów dozujących np. roztwór chloru do dezynfekcji. W założeniach aparat może współpracować z powszechnie stosowanymi urządzeniami do nawiercania rurociągów, jak również z niektórymi typami hydrantów przeciwpożarowych. Artykuł zawiera opis koncepcji aparatu, budowy jego prototypu oraz wstępnego eksperymentu laboratoryjnego, polegającego na zastosowaniu aparatu do likwidacji korka lodowego we fragmencie rury wodociągowej.
EN
The article presents a concept and a prototype of a tool enabling the insertion of actuator elements into water supply pipelines working under pressure. The tool was initially developed as a device for removing ice plugs in pipelines. The construction of the prototype showed its much greater versatility. The result was a platform enabling the insertion of samplers directly in trie water stream flowing through the pipeline, pressure and flow rate sensors location in this stream, sediment, biofilm collection from the walls of the pipeline and dosage of disinfectant, e.g. chlorine, into the working pipelines. In assumptions, the tool can work with commonly used devices for drilling pipelines, as well as with some types of fire hydrants. The article describes the concept of the tool, the construction of its prototype and an initial laboratory experiment involving the use of a tool to remove an ice plug in a fragment of a water pipe.
PL
Każdemu, kto korzysta z toalety, powinno przyświecać nowe przykazanie wodociągowców – nie wrzucaj nawilżanych chusteczek do kanalizacji. Materiały, z którego są one wykonane, nie rozkładają się w ściekach i powodują one ogromne problemy eksploatacyjne, a tym samym wiele awarii i zbędnych kosztów. W wielu krajach urasta to do głównego problemu w eksploatacji pompowni i oczyszczalni ścieków.
PL
Postępująca urbanizacja ma swoich przeciwników, jednak nie można ukryć, że dzięki niej dokonuje się ogromny rozwój społeczny i technologiczny. Budujemy w coraz bardziej zrównoważony sposób, a co ważniejsze - jeśli to tylko możliwe, naprawiamy istniejącą infrastrukturę, gęsto oplatającą podziemia miast.
7
Content available remote Badania prototypu uniwersalnej opaski do nawiercania rurociągów wodociągowych
PL
Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację artykułu opublikowanego w czasopiśmie INSTAL nr 3/2018 r. Zawiera ono prezentację prototypu nowej uniwersalnej opaski do nawierceń rurociągów, zintegrowanej z odcięciem nożowym. Urządzenie to może być stosowane do szerokiej gamy średnic i materiałów rurociągów. Zawarte w nim odcięcie nożowe eliminuje konieczność montażu dodatkowej zasuwy. Zmniejsza także odległość pomiędzy górną krawędzią opaski a środkiem rury, co ma istotne znaczenie przy montażu różnego rodzaju czujników monitoringu. Na mocy umowy, licencyjnej budowy prototypu podjął się docelowy producent opaski: Zakład Narzędziowy Fabryki Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. Prototyp ten został z sukcesem poddany badaniom szczelności w warunkach laboratoryjnych.
EN
This study is a continuation of an article published in the INSTAL journal (No. 3/2018). It presents a prototype of a new universal saddle for pipe drilling, integrated with a knife cut-off valve. The presented saddle can be used for a wide range of diameters and materials of pipelines. The knife cut-off valve integrated with it eliminates the need for an additional standard valve. It also reduces the distance between the upper edge of the saddle and the center of the pipe, which is important during installing various types of monitoring sensors. The prototype built by the Tool Workshop of the Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. has been successfully subjected to tightness tests in laboratory conditions.
PL
Wodociągi Białostockie dostarczają do ponad 300 tysięcy odbiorców z Białegostoku i 5 sąsiednich gmin wysokiej jakości wodę pochodzącą z rzeki Supraśl oraz odbierają i oczyszczają ścieki. To wszystko udaje się za pomocą 3 zakładów produkcji wody, nowoczesnej mechaniczno-biologiczne oczyszczalni ścieków i prawie 1800 kilometrów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Ostatnie dwie dekady istnienia przedsiębiorstwa, to okres ogromnych przemian i inwestycji. Perspektywiczne, planowe podejście inwestycyjne - jako główny element strategii rozwoju Wodociągów Białostockich - przynosi na tej płaszczyźnie oczekiwane efekty. Do rozwoju swojej działalności Spółka optymalnie wykorzystuje szanse i możliwości pozyskiwania unijnych środków pomocowych.
PL
Wodociągi Białostockie, najstarsze przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej w stolicy województwa podlaskiego, istnieją już 130 lat. Najważniejszy dokument, na podstawie którego doprowadzenie bieżącej wody do Białegostoku stało się faktem, jest sygnowany datą 14 marca 1890 roku - według kalendarza juliańskiego, obowiązującego w zaborze rosyjskim, do którego Białystok wówczas należał. Tego dnia prezydent miasta Franciszek Malinowski oraz inżynier-technolog Michał Ałtuchow - znany budowniczy i akcjonariusz Wodociągów m.in. w Moskwie, Petersburgu, Grodnie, Lidzie, Dyneburgu - złożyli w stolicy imperium swoje podpisy na umowie budowy i eksploatacji wodociągu w Białymstoku.
PL
Wolnomularstwo (masoneria) to zagadkowy, międzynarodowy, obrzędowy ruch społeczny o celach humanitarnych i etycznych. Powstał na przełomie XVII i XVIII wieku w Anglii. W 1744 roku w Berlinie zawiązała się niemiecka loża-matka Pod Trzema Globami (Zu den Drei Weltkugeln), ukierunkowująca swoją działalność na kraje wschodnioeuropejskie. Przełom XIX i XX wieku na terenach Rzeszy Niemieckiej sprzyjał rozwojowi wolnomularstwa. Zdecydował o tym między innymi przywilej z 1872 roku cesarza Wilhelma I (również masona), likwidujący nadzór policyjny nad lożami masońskimi. Członkowie masonerii zobowiązani byli do przestrzegania kodeksu moralnego, a także do zachowania pełnej lojalności wobec władz i praw kraju, którego byli obywatelami. Przynależność do loży nadawała prestiżu społeczno-zawodowego. Członkami lóż byli wojskowi, urzędnicy wyższego szczebla, nauczyciele, kupcy, przedsiębiorcy, właściciele ziemscy, również rzemieślnicy. W dużej mierze uczestniczyli oni w rozwoju lokalnej gospodarki.
12
Content available Dezodoryzacja oczyszczalni ścieków Płaszów
PL
Od 2016 r. Wodociągi Miasta Krakowa realizują szeroko zakrojony program dezodoryzacji oczyszczalni ścieków Płaszów. Przedsiębiorstwo przeznacza duże środki na hermetyzację zakładu, a poszukując najlepszych rozwiązań, prowadzi również intensywne prace badawcze.
PL
Wywiad z Elżbietą Sadowską, kierownikiem akredytowanego Laboratorium Badania Ścieków Wodociągów Białostockich na temat doświadczeń związanych z wdrożeniem wymagań wydania 3. normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
14
Content available remote Paradoks pozornej dokładności
PL
Współczesna technika stwarza bardzo wiele nowych możliwości. Wiążą się z nią jednak również charakterystyczne zagrożenia. Pozorna dokładność obliczeń jest przyczyną nadmiernej ufności i łatwo jest zlekceważyć istniejące niebezpieczeństwo. Nasza znajomość szeregu zjawisk jest nadal niewystarczająca, jesteśmy przygotowani na powtórzenie tego co się już wcześniej zdarzyło. W artykule przedstawiono charakterystyczne problemy związane z funkcjonowaniem infrastruktury wodociągowo–kanalizacyjnej. Wskazano szczególne braki posiadanych informacji. Wykazano potrzebę ostrożnej interpretacji wyników obliczeń projektowych oraz symulacji istniejących systemów.
EN
Modern technology creates many new opportunities. However, it also has characteristic hazards. The apparent accuracy of the calculations is the cause of excessive confidence and it is easy to disregard the existing danger. Our knowledge of a number of phenomena is still insufficient, we are prepared to repeat what has already happened. Characteristic problems related to the functioning of water supply and sewage infrastructure are presented. Special shortages of existing information were indicated. The need for careful interpretation of the results of design calculations and simulations of existing systems has been demonstrated.
15
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wskaźnika intensywności uszkodzeń przewodów sieci wodociągowej Lublina. Badania oparto o bazę danych MPWiK zawierającą wykaz awarii w latach 1997-2017. Analizie poddano przewody magistralne, rozdzielcze oraz przyłącza. W jej wyniku wskazano na spadkowy trend wskaźnika intensywności uszkodzeń wszystkich wyróżnionych rodzajów przewodów oraz na celowość prowadzonych przez przedsiębiorstwo działań modernizacyjnych. Uzyskane wartości wskaźnika intensywności uszkodzeń są znacznie niższe od średnich w Polsce w odniesieniu do przewodów magistralnych i rozdzielczych oraz nieznacznie wyższe w przypadku przyłączy. Zakładając średnie czasy usuwania awarii przewodów sieciowych oszacowano wskaźniki gotowości wyróżnionych przewodów sieciowych. W artykule wykorzystano wskaźnik awaryjności pozwalający w sposób intuicyjny interpretować wartości wskaźnika gotowości.
EN
The paper presents the results of the study of the failure intensity indicator in Lublin water supply pipelines. The research was based on the local water company database containing a list of failures in the 1997-2017 period. The main lines, distribution conduits and house connections pipes were analyzed. As a result, the downward trend in the failure intensity indicator of all analyzed types of pipes were detected. Similarly the purposefulness of modernization activities conducted by the water company was indicated. The obtained values of the failure intensity indicator are significantly lower than the average values in Poland in relation to main lines and conduits and slightly higher in the case of house connections. Assuming average times of network pipes troubleshooting, the probability of correct work of analyzed network pipes were estimated. The article also includes the failure rate that intuitively interprets the probability of correct work values.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zmian poboru wody w okresie tygodniowym, z krokiem 20 minut, przez 59 odbiorców charakterystycznych, pobierających wodę z rzeczywistego systemu wodociągowego. Badania zmian poboru wody realizowano z wykorzystaniem wodomierzy wyposażonych w moduły programowalnej pamięci oraz zdalnego odczytu. Na podstawie zebranych wyników Autorzy opracowali uśrednione wzorce poboru dla następujących grup odbiorców: mieszkalnictwo, edukacja, gastronomia, hotele oraz zakłady ochrony zdrowia. Opracowane wzorce różnią się znacząco, co potwierdza konieczność ich wyznaczania na etapie budowy modeli numerycznych miejskich systemów wodociągowych.
EN
The paper presents investigation results of water demand patterns by 59 characteristic customers taking water from selected existing supply system. Duration of pattern includes 1 week, time step 20 minutes. The field research has been realized using water meters equipped with programmable memory modules and remote reading system. Basing on collected results the average demand patterns have been prepared for following groups of customers: household, education, gastronomy, hotels, medical clinics and swimming pool. The elaborated demand patterns differ significantly, which confirms the necessity of their determination at the construction stage of numerical models of municipal water supply systems.
PL
Narzędzia informatyczne są coraz częściej wdrażane do celu zarządzania systemami zaopatrzenia w wodę. Wykorzystanie programów takich jak Systemy Informacji Przestrzennej (GIS) czy modele hydrauliczne, staje się standardem we wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi. Na rynku dostępnych jest szereg programów służących do wspomagania realizacji tego celu. Część z tych programów jest dostępnych na zasadzie wolnych licencji. Programy te są przedmiotem artykułu. Celem pracy jest analiza ich funkcjonalności oraz przedstawienie wad, zalet i ograniczeń związanych ze stosowaniem wolnego oprogramowania.
EN
Informatics tools are increasingly used in management of water supply systems. The use of programs, such as Geographic Information System (GIS) or hydraulic models, becoming a standard on supporting a management in water and sewerage service companies. On the market there are a number of programs designed to support this management. Some of these programs are available on a free license. These programs are the subject of this article. The aim of the research is the analysis of their functionality and presentation advantages, disadvantages and limitations open source.
PL
W pracy podjęto próbę analizy porównawczej niekomercyjnych baz danych typu GIS, ogólnie dostępnych z otwartym oprogramowaniem, z komercyjnymi bazami powszechnie stosowanymi do zarządzania infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną. Analizę przeprowadzono dla bazy QGIS najszerzej wykorzystywanej w przedsiębiorstwach wodociągowych na tle kilku wybranych baz komercyjnych. Podstawą analizy porównawczej było 14 kryteriów, którym nadano odpowiednie wagi ze względu na różny ich wpływ na efektywność zarządzania infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną. Na podstawie otrzymanych wyników można wstępnie stwierdzić, iż baza QGIS bardzo dobrze wpisuje się w wysoki poziom użyteczności dobrze już znanych na rynku baz komercyjnych i może być porównywalna z nimi.
EN
The paper attempts a comparative analysis of non-commercial GIS databases, generally available with open software, with commercial databases commonly used in the management of water supply and sewage infrastructure. The analysis was carried out on the example of the QGIS database that is the most widely used in waterworks against a background of several selected commercial bases. The basis for comparative analysis were 14 criteria, which were given appropriate weights due to their different impact on the efficiency of water and sewage infrastructure management. On the basis of the results obtained, it can be initially stated that the QGIS database is very well in line with the high level of usefulness of well-known commercial databases on the market and can be comparable with them.
PL
Po odzyskaniu niepodległości lokalna prasa polska, taka jak Pielgrzym, Dziennik Tczewski (od 1 kwietnia 1927 roku wydawany jako Goniec Pomorski), Ilustrowany Kurier Tczewski, Dziennik Bydgoski spełniała głównie rolę politycznego organizatora społeczności w nowej sytuacji [1]. W wyniku postanowień traktatu pokojowego, kończącego pierwszą wojnę światową Tczew po latach zaboru pruskiego powrócił do Polski. Konsekwencją tego były istotne zmiany w życiu administracyjnym, społeczno-politycznym, demograficzno-narodowościowym i gospodarczym miasta. Najbardziej odczuwano skutki zahamowania rozwoju ekonomicznego, wywołanego wojną światową i zmianą przynależności państwowej [2].
PL
Problem awarii przewodów wodociągowych jest ściśle powiązany z niezawodnym i bezpiecznym ich funkcjonowaniem [8, 13, 14]. Na awaryjność systemów wodociągowych składa się wiele czynników często nakładających się na siebie. Awaryjność można określić jako miarę niezawodności, czyli w przypadku sieci wodociągowych zdolność do zapewnienia dostaw wody do użytkowników w pożądanej ilości, o określonej jakości, pod odpowiednim ciśnieniem w rozpatrywanym czasie [7]. Awarie wodociągowe można więc definiować jako uszkodzenie elementów sieci wodociągowej, skutkujące ograniczeniem bądź niemożnością zapewnienia poszczególnych zadań sieci wodociągowej.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.