Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1903

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 96 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozwój zrównoważony
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 96 next fast forward last
EN
The article aims to present the assumptions and a part of the chamber study results conducted on the Księże Małe estate in Wrocław. The starting point for the research was the observation that the pre-war German housing estates were planned in a functional way, with great care for the surroundings of the buildings, as well as with the use of solutions that would now be defined as elements of blue or green infrastructure. Thus, the pre-war spatial arrangement manner is in line with the contemporary postulates of sustainable development and "healthy" cities. However, the functions of green areas and their elements have degraded over time and nowadays it is often possible to read the former planning concept only by means of comparative cartographic studies. The results of the preliminary research confirm that the subsequent housing development transformations were of a degrading nature, and the pre-war character of the building surroundings is illegible for residents and readable in archival materials that have not been elaborated so far. Recalling the memory of the former arrangement method may contribute to project activities in the area of urban adaptation to climate change, and past practices, a model for shaping contemporary urban plans.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie założeń i części wyników badań kameralnych prowadzonych dla osiedla Księże Małe we Wrocławiu. Punktem wyjścia do rozpoczęcia badań było spostrzeżenie, że przedwojenne osiedla niemieckie zostały zaplanowane w sposób funkcjonalny, z dużą dbałością o otoczenie budynków, a także z zastosowaniem rozwiązań, które obecnie określono by jako elementy błękitnej czy zielonej infrastruktury. Tym samym przedwojenny sposób zagospodarowania wpisuje się we współczesne postulaty zrównoważonego rozwoju i „zdrowych” miast. Funkcje terenów zieleni oraz ich elementów uległy jednak z czasem degradacji i obecnie odczytanie dawnego zamysłu planistycznego możliwe jest często jedynie za pomocą kartograficznych badań porównawczych. Wyniki wstępnych badań potwierdzają, że kolejne przekształcenia sposobu zagospodarowania osiedli miały charakter degradujący, a przedwojenny charakter otoczenia budynków jest nieczytelny dla mieszkańców i możliwy do odczytania w archiwalnych materiałach, które do tej pory nie były opracowane. Przywrócenie pamięci o dawnym sposobie zagospodarowania może być przyczynkiem do działań projektowych w nurcie adaptacji miast do zmian klimatu, a dawne praktyki – wzorcem dla kształtowania współczesnych zamierzeń urbanistycznych.
EN
The choice of furniture does not only affect the comfort of one’s life or work space. Materials utilized in furniture production may contribute to the quality of chemical microclimate in rooms and have an influence on the users’ health. Plenty of substances used in the furniture industry have negative effects on human health. These effects are usually of low intensity. However, they occur over a long period of time and as a result they may even lead directly to permanent health problems. Consumer lifestyle boosts frequent changes in interior decoration. The changes include mainly replacing furniture and household appliances. The furniture industry offers a wide range of products to satisfy the growing needs of buyers. Mass production results in a significant increase in the exploitation of natural resources and (often) leads to degradation of the natural environment. The downsides of mass furniture production are usually considered only in terms of utilizing various resources. Producers, however, implement measures to reduce the consumption of materials and energy. Their aim is to cut the production costs and lower the final price of manufactured goods. Worn out furniture, produced from highly processed materials is not biodegradable. Such waste is a heavy burden on the natural environment. The paper describes „the life cycle” of furniture items and presents a critical analysis of raw materials and intermediate products used in the furniture industry in the context of sustainable development (the impact on human health and on the condition of the natural environment). It may serve as a means to promote pro-health and pro-environmental awareness. A thorough assessment of the furniture available on the market may facilitate in making conscious decisions which will also take into consideration additional technical criteria. The choice of furniture neutral for people as well as for the environment is not an easy task and often involves higher spending.
PL
Zakup wyposażenia meblarskiego wpływa nie tylko na komfort zamieszkiwania lub pracy. Materiały wykorzystywane w produkcji mebli mogą mieć wpływ na jakość mikroklimatu chemicznego w pomieszczeniach i zdrowie użytkowników. Wiele stosowanych substancji jest szkodliwych dla zdrowia ludzi. Negatywne oddziaływania mają zwykle niskie natężenie, jednak trwają bardzo długo. Mogą mieć one zatem pośredni wpływ nawet na trwałe pogorszenie stanu zdrowia. Konsumpcyjny styl życia sprzyja częstej wymianie wyposażenia wnętrz. Masowa produkcja istotnie wpływa na wzrost eksploatacji zasobów naturalnych oraz (często) na pogorszenie stanu środowiska naturalnego. Negatywne zjawiska są najczęściej rozpatrywane jedynie w kontekście użytkowania różnych produktów. Producenci prowadzą jednak działania mające na celu zmniejszenie materiało- i energochłonności. Ich rezultatem ma być obniżenie kosztów produkcji i finalnej ceny oferowanych wyrobów. Zużyte meble wykonane z mocno przetworzonych materiałów nie ulegają biodegradacji. Ich odpady stanowią duże obciążenie dla środowiska naturalnego. W artykule zostanie opisany „cykl życiowy” mebli oraz przedstawiona krytyczna analiza surowców i półproduktów do wyrobu mebli w kontekście zrównoważonego rozwoju (wpływ na zdrowie człowieka, stan środowiska naturalnego). Opracowanie może służyć upowszechnieniu wiedzy prozdrowotnej, a także proekologicznej. Rzetelna ocena dostępnych na rynku mebli może umożliwić podejmowanie bardziej świadomych decyzji uwzględniających dodatkowe, techniczne kryteria. Wybór neutralnych dla człowieka i środowiska produktów meblowych nie jest bowiem łatwy. Wiąże się zwykle z większymi nakładami finansowymi.
PL
Koncentrując się na znaczeniu roli przestrzeni publicznych w tworzeniu miast przyjaznych mieszkańcom, każdy architekt krajobrazu dostrzega potrzebę opracowania trwałej strategii zrównoważonej rewitalizacji miast.
PL
Zasada zrównoważonego rozwoju wraz z intensyfikacją działań dotyczących uwzględniania w procesie projektowania środowiska przyrodniczego spowodowała zmianę sposobu traktowania użytkowników obiektów przez architektów oraz wzrost społecznego zaangażowania tych ostatnich. Wystawy zrealizowanych obiektów oraz decyzje jury Nagrody Pritzker’a podkreśliły znaczenie architektury zaangażowanej społecznie. Analiza postaw twórczych na podstawie tekstów teoretycznych i realizacji stanowi próbę pokazania zarówno historycznej ciągłości, jak i zmian rozwiązań przestrzeni zurbanizowanej i obiektów architektonicznych. Rozważania oparte o wieloletnie obserwacje oraz osobiste doświadczenie dotyczące zagadnień powiązanych z zasadą rozwoju zrównoważonego pozwala na sformułowanie długofalowych wniosków dotyczących sposobów kształtowania środowiska przestrzennego człowieka w zmieniającej się rzeczywistości początku nowego stulecia.
EN
The sustainable development rule changed the architects’ attitude toward the users of the buildings and an increase in their civic engagement. Exhibitions in New York’s MOMA or Frankfurt’s Architecture Museum and Pritzker Jury’s verdicts underlined the significance of community-engaged architecture and the involvement of an architect in the problems of contemporary society. At the same time, an analysis of theoretical works and everyday architectural practice shows some repetition of the creative design attitude even than the motivation behind it could vary. An analysis of such interwoven relations is an attempt to show the continuity and change in urban and architectural solutions. Such commentary linked to long-standing observations regarding the sustainable development implementation enables us to formulate long-term conclusions for the creation of the human spatial environment in the changing reality of the new century.
EN
Modern cities are facing consequences of demographic, climatic, and economic transformations, triggering discussion concerning shaping cities and urban policy. The future maintenance of the current level of well-being is possible under the condition of changing the approach to space management. In this context, sustainable functioning of cities has become a priority. In the information era, the development of telematics will reduce the need of spatial concentration of economic activities, and prestigious location will lose importance (Damurski, 2016). This offers a chance for smaller cities to provide their residents with better, more peaceful, and environmentally-friendly living conditions, with services available to each resident at a walking distance.
PL
Współczesne miasta zmagają się z konsekwencjami zmian demograficznych, klimatycznych i gospodarczych, co rozpoczęło na nowo dyskusję nad kształtowaniem miasta i polityką miejską. Pod wpływem refleksji nad przyszłością człowieka dostrzeżono, że osiągnięty poziom dobrobytu możliwy jest do utrzymania, pod warunkiem zmian podejścia do gospodarowania przestrzenią. W tym kontekście zrównoważone funkcjonowanie miast staje się problemem priorytetowym. W epoce informacji rozwój telematics będzie redukował potrzebę koncentracji przestrzennej działalności gospodarczych, a prestiżowa lokalizacja straci na znaczeniu. Tworzy to szanse dla mniejszych miast, które mogą zapewnić swoim mieszkańcom lepsze, spokojniejsze, bardziej ekologiczne warunki zamieszkania, z usługami dostępnymi w strefie pieszego dojścia dla każdego mieszkańca.
PL
Realizacja przedsięwzięć budowlanych jest istotnym procesem ze względu na czynniki społeczne, ekonomiczne i środowiskowe, jakim musi sprostać. Ważne jest, aby proces ten realizowany był zgodnie z zasadami idei zrównoważonego rozwoju. Wskazane jest, aby budownictwo zrównoważone realizowało zamierzenia, które poddaje się analizie strategicznej. Metoda TOWS-SWOT jest narzędziem, które dzięki swojej wszechstronności i kompleksowości może służyć identyfikacji wpływu otoczenia na przedsięwzięcia budowlane oraz przedsięwzięć na otoczenie.
EN
The implementation of construction projects is an important process due to the social, economic and environmental factors it must face. It is important that this process will be carried out in accordance with the principles of the idea of sustainable development. It is advisable for sustainable construction to implement its objectives, which are subject to strategic analysis. The TOWS-SWOT method is a tool that, due to its versatility and comprehensiveness, can be used to identify the impact of the environment on construction projects and projects on the environment.
EN
Historically, the value theory was based on an objectivist approach, where the value of the goods arises through the involvement of private means of production, with a special role of work or a subjectivist approach, where value is a subjective phenomenon and depends on marginal utility of the economic entity. The neoclassical revolution replaced the vague value theory with price theory, the economic reality and consumer expectations led to a situation in which lowering the price of goods at the expense of the environment became a commonly accepted mode of operation. For a long time, the value theory in economics was not an area of reflection, both in the sense of economic and moral value. It was assumed that the subjective character of the value phenomenon makes the analysis of value elusive for the tools of economics. At the same time, environmental goods were considered to be so-called free, occurring in unlimited quantities. These assumptions have contributed to the development of an economics theory that is the antithesis of the economics of sustainable development, excessively exploiting the environment and, indirectly, society as well. The assumptions of sustainable development redefine the space for interpretation of the value theory and imply a change in the approach to an environmental element that cannot be understood in the sense of a free good and which imposes an objective understanding of values that can be preserved or lost in the production process.
PL
Historycznie, teoria wartości opierała się na obiektywistycznym podejściu, gdzie wartość dobra powstaje poprzez zaangażowanie prywatnych środków produkcji, ze szczególną rolą pracy lub też subiektywistycznym podejściu, gdzie wartość jest zjawiskiem o subiektywnym charakterze i zależna jest od użyteczności krańcowej podmiotu gospodarującego. Neoklasyczna rewolucja zastąpiła niejasną teorię wartości teorią ceny, rzeczywistość gospodarcza i oczekiwania konsumentów doprowadziły do sytuacji, w której obniżanie ceny dóbr kosztem środowiska, stało się powszechnie przyjętym sposobem działania. Przez długi okres teoria wartości w ekonomii nie stanowiła obszaru rozważań, zarówno w znaczeniu wartości ekonomicznej, jak i moralnej. Przyjęto, że subiektywny charakter zjawiska wartości czyni analizę wartości nieuchwytną dla narzędzi ekonomii. Jednocześnie dobra środowiskowe uznawane były za tzw. wolne, występujące w nieograniczonych ilościach. Te założenia przyczyniły się do rozwoju gospodarki będącej antytezą ekonomii rozwoju zrównoważonego, nadmiernie eksploatującej środowisko, a pośrednio również społeczeństwo. Założenia rozwoju zrównoważonego otwierają na nowo przestrzeń do interpretacji teorii wartości i implikują zmianę podejścia do elementu środowiskowego, którego nie można rozumieć już w znaczeniu dobra wolnego, i który narzuca obiektywne rozumienie wartości, która w procesie produkcji może zostać zachowana lub utracona.
EN
The paper, out of the three major domains of sustainable development, brings its focus on socio-cultural sustainability. As human contacts and negotiation are essential to serve the purposes of sustainable development worldwide, language as a shared means of communication is worth paying attention to. The central objective of the paper is to deliberate on the significance of language and literacy in sustainable development. Firstly, it introduces the notion of sustainable development and conceptualizes language within its frame. Then, it explores the link between language, literacy and development; and elucidates the role this plays in attaining sustainable development goals. The paper further highlights the debate between English and mother tongue/local languages specific to the literacy programmes in India. Conflicts in language selection for the medium of instruction, deciding on the place of mother tongue and global language, etc are some obvious issues in the multilingual and multicultural education scenario. Therefore, the paper calls for the need of adopting a multilingual approach in order to address the linguistic diversity in the multilingual educational contexts. Both English and local languages have been equally emphasized for attaining social sustainability at the local and global plane. Some implications are also suggested to be utilized in language/educational programmes.
PL
Niniejszy artykuł, spośród trzech głównych filarów zrównoważonego rozwoju, koncentruje się na zrównoważeniu społeczno-kulturowym. Ponieważ kontakty międzyludzkie i negocjacje są niezbędne, by służyć zrównoważonemu rozwojowi na całym świecie, warto zwrócić uwagę na język jako wspólny środek komunikacji. Głównym celem artykułu jest rozważenie znaczenia języka i umiejętności czytania i pisania o zrównoważonym rozwoju. Po pierwsze, wprowadza pojęcie zrównoważonego rozwoju i konceptualizuje język w jego ramach. Następnie bada związek między językiem, umiejętnością czytania i rozwoju oraz wyjaśnia rolę, jaką odgrywa w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju. Artykuł dodatkowo omawia relację między językiem angielskim a językiem ojczystym / językami lokalnymi w kontekście programów alfabetyzacji w Indiach. Konflikty w wyborze języka jako środka nauczania, decydowania o miejscu języka ojczystego i języka globalnego itp. to pewne oczywiste problemy w scenariuszu edukacji wielojęzycznej i wielokulturowej. W związku z tym w artykule postuluje się przyjęcie podejścia wielojęzycznego w celu uwzględnienia różnorodności językowej wielojęzycznych klas. Podkreślono rolę zarówno języka angielskiego, jak i lokalnego, jako drogi do osiągnięcia równowagi społecznej na płaszczyźnie lokalnej i globalnej. Autorzy wskazują również, na niektóre rozwiązania, które można wykorzystać w programach językowych / edukacyjnych.
EN
Scientific evidence of climate change has never been more profound. Activists around the world now demand climate action from global leaders on almost a daily basis. Yet, decision makers are not in a rush to deal with the climate emergency. The present article looks at the politics of climate change through the lens of decision-making under uncertainty to understand whether uncertainty and risk can explain the lack of decisive action on the part of the global leadership and posits that the politics of climate change reflect the climate system itself: complex, multi-layered, driven by many inter-related elements and diverse in its manifestations.
PL
Naukowe dowody odnoszące się do zmian klimatu są niepodważalne. Aktywiści na całym świecie wymagają od globalnych liderów działań klimatycznych niemal codziennie. Jednak decydenci nie spieszą się z rozwiązaniem kryzysu klimatycznego. W niniejszym artykule przyglądamy się polityce zmian klimatu przez pryzmat podejmowania decyzji w warunkach niepewności, aby zrozumieć, czy niepewność i ryzyko mogą wyjaśnić brak zdecydowanych działań ze strony światowego przywództwa i zakładamy, że polityka zmian klimatu odzwierciedla system klimatyczny sam w sobie: złożony, wielowarstwowy, napędzany przez wiele powiązanych ze sobą elementów i różnorodny w swoich przejawach.
EN
The aim of the article is to show the relationship between immigration and the social aspect of sustainable development. Data from the German General Social Survey (ALLBUS) study conducted in 2016 on a sample of 3490 respondents (residents of Germany) was used. Research suggests that this relationship is negative: mass immigration from culturally foreign countries and social environments can significantly reduce the quality of life of residents in developed societies. This manifests in opinions about the need to limit or stop immigration. The case of Germany can probably be generalized to other developed countries, especially from the European Union.
PL
Celem artykułu jest ukazanie związku między imigracją i społecznym aspektem zrównoważonego rozwoju. Wykorzystano dane pochodzące z badań German General Social Survey (ALLBUS) przeprowadzonych w 2016 roku na próbie 3490 respondentów – mieszkańców Niemiec. Wyniki badań sugerują, że związek ten jest negatywny – masowa imigracja z krajów i środowisk obcych kulturowo może znacząco obniżać jakość życia mieszkańców rozwiniętych społeczeństw. Przejawia się to w opiniach o konieczności ograniczenia lub zatrzymania imigracji. Przypadek Niemiec może być prawdopodobnie uogólniony na inne kraje rozwinięte, zwłaszcza z Unii Europejskiej.
EN
Sustainable development is becoming a paradigm of civilisation changes of the contemporary world. Transport must be sustainable in the light of the challenges ahead. One of the most forward-looking types of transport, in terms of economy and ecology, namely intermodal transport, i.e., transport which uses more than one mode of transportation, has been recently gaining in importance. The purpose of this article is to present the role and importance of intermodal transport in Poland in the context of sustainable development. The first part of the study concentrates on the analysis of the issue of intermodal transport development, taking into account the assumptions of the policy of sustainable development. The further part of the study presents the essence of intermodal transport and its development potential in Poland, identifying the basic advantages and barriers in this area. The author has indicated the conditions that have shaped intermodal transport market and defined areas where changes and innovations need to be put in place to enable sustainable development of the intermodal market in the country. Intermodal transport is still struggling with many barriers, but the increasingly better infrastructure and policies of the European Union, which creates sustainable transport, have a positive impact on the growth of transport cohabitation. Based on the results of the conducted research, it can be concluded that there are both favourable external conditions and prospects for the intermodal transport development in Poland.
EN
World transport faces a serious challenge, which involves the detrimental impact of its activity on the environment. Marine transport is a significant link in the worldwide transport system, which provides the free flow of diversified cargoes and offers competitive prices compared to other modes of transport for the carriage of goods. Seaports enabling waterborne transport have a major impact on the economic, social and natural environment. Port managing authorities show growing awareness of the negative influence of port units on the surrounding environment. Concurrently, environmentally friendly measures are implemented in line with the principles of sustainable development. The article aim is to present the characteristics of the green ports concept in response to ports struggle with environmental problems. The article presents port development background and the evolving approach to environmental issues. The seaport in Gdynia is an example of pursuing a sustainable development policy, and informally is well embedded in the concept of green ports.
EN
In recent years, pro-health food has become more and more popular. Particular attention is paid not only to unprocessed, nutritional fruit and vegetable products, but also high-quality meat products, dairy products and ready meals. It is the changes in consumer preferences that constitute the main, amongst others, driving force for scientists and food producers who are looking for new concepts and directions to develop the food industry.One of the hi-tech solutions, in line with the principle of “minimal processing”, as well as responding to the market demand, is the method of high-pressure food preservation, often referred to as “pascalization”. The advantage of this method is the combination of effective degradation of microorganisms and pathogens while maintaining the high quality of the pre-served product. Additionally, it allows to influence the texture, functional properties and sensory features of the product wit-hout adversely affecting its nutrients.Modern technologies of food preservation are still rarely used on the domestic food processing market. This is due, inter alia, to the fact that innovations in the production sector require high capital outlays, and individual food processing plants most often do not have a sufficient capital base to invest in modern technologies. The current limitations in the large-scale application of the high-pressure food preservation method in the Polish food processing sector result directly from the high price of high-pressure systems and higher processing costs than contemporary methods.The solution to the problem of currently limited use of these technologies on the Polish market should be sought, first of all, in the approach to the issue of capital cooperation be-tween economic entities and in changing the states policy towards small and medium-sized enterprises.The aim of this article is to present pascalization as an alternative and a modern method of pressure food preservation as well as an indication of the prospects and possibilities of introducing this technology on a large scale in the Polish food processing sector.
PL
W ostatnich latach żywność prozdrowotna cieszy się coraz większą popularnością. Szczególne zainteresowanie budzą nie tylko nieprzetworzone, wartościowe produkty owocowo-warzywne, ale również wysokiej jakości produkty mięsne, nabiał oraz dania gotowe. To właśnie zmiany preferencji konsumentów stanowią główną, choć nie jedyną, przyczynę poszukiwania przez naukowców oraz producentów żywności nowych koncepcji i kierunków rozwoju przemysłu spożywczego. Jednym z nowoczesnych rozwiązań, zgodnych z zasadą „minimalnego przetwarzania”, jak również, odpowiadających na zapotrzebowanie rynku jest metoda wysokociśnieniowego utrwalania żywności, często określana mianem „paskalizacji”. Zaletą tej metody jest połączenie skutecznej degradacji drobnoustrojów oraz patogenów z jednoczesnym zachowa-niem wysokiej jakości utrwalanego produktu. Dodatkowo, pozwala ona wpływać na kształtowanie tekstury, właściwości funkcjonalne oraz cechy sensoryczne produktu bez wywierania negatywnych skutków na jego składniki odżywcze. Nowoczesne technologie utrwalania żywności są jeszcze do-syć rzadko wykorzystywane na rodzimym rynku przetwórstwa spożywczego. Wynika to między innymi z faktu, iż innowacje w sektorze produkcyjnym wymagają wysokich nakładów kapitałowych, a pojedyncze zakłady przetwórstwa spożywczego najczęściej nie posiadają wystarczającej bazy kapitałowej po-zwalającej na inwestycje w nowoczesne technologie. Obecne ograniczenia w zastosowaniu na szeroką skalę metody wysokociśnieniowego utrwalania żywności w polskim sektorze przetwórstwa spożywczego wynikają bezpośrednio z wysokiej ceny systemów wysokociśnieniowych oraz wyższych, względnym metod klasycznych, kosztów przetwarzania. Rozwiązania problemu ograniczonego obecnie wykorzystania tych technologii na polskim rynku należy szukać, przede wszystkim, w sposobie podejścia do kwestii współpracy kapitałowej pomiędzy podmiotami gospodarczymi oraz w zmianie polityki państwa wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Celem artykułu jest przedstawienie paskalizacji, jako alternatywnej i nowoczesnej metody ciśnieniowego utrwalania żywności oraz wskazanie perspektyw i możliwości wprowadzenia tej technologii na szeroką skalę w polskim sektorze przetwórstwa spożywczego.
EN
Mistakes made in Polish agricultural policy after 1989, rather than eliminated after Poland’s accession to the EU in 2004, have a chance to be corrected by implementing the actions provided for in the Strategy for sustainable development and the Strategy for sustainable development of rural areas, agriculture and fisheries 2030. First of all, it is necessary to start egalitarian (and not elite) development of Polish agriculture, and this means that it is necessary to activate the production and economy of all agriculture, and not only development farms. This is particularly important for smaller farms, which are largely excluded both in production and on the agri-food market. Such an elite and pro-corporate agricultural policy threatens food security, especially in the case of socio-economic and political-military crises, and adversely affects the natural environment.Changes in Polish agricultural policy should be favored by the proposals put forward by European Commission, including Commissioner for Agriculture Janusz Wojciechowski, with regard to the future common EU agricultural policy. Generally, it is proposed to create so-called European Green Deal through the egalitarian economic support of all farms, including smaller ones, which by their very nature guarantee sustainable development because they generally produce in a closed cycle, as well as their management is environmentally friendly. Unfortunately, these proposals may be relatively unrealistic in view of the anticipated economic crisis. The feasibility of the proposed directions for the development of EU agriculture may be increased by the proposed renationalization of the common agricultural policy.
PL
Błędy popełniane w polskiej polityce rolnej po 1989 roku, a nie wyeliminowane po akcesji Polski do UE w 2004 roku, mają szanse na skorygowanie poprzez wdrożenie działań przewidzianych w Strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz w Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. Przede wszystkim, niezbędne jest rozpoczęcie realizacji egalitarnego (a nie elitarnego) rozwoju polskiego rolnictwa, a to oznacza, że niezbędne jest aktywizowanie produkcyjno-ekonomiczne całego rolnictwa, a nie tylko gospodarstw rozwojowych. Szczególnie istotne jest to w odniesieniu do gospodarstw mniejszych obszarowo, w praktyce w dużym stopniu wykluczonych zarówno w produkcji, jak i na rynku rolno-żywnościowym. Tak realizowana elitarna i prokorporacyjna polityka rolna zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu (food security), zwłaszcza w przypadku kryzysów społeczno-gospodarczych i polityczno-militarnych oraz niekorzystnie oddziałuje na środowisko naturalne.Zmianom w polskiej polityce rolnej powinny sprzyjać propozycje Komisji Europejskiej, w tym Komisarza do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, w odniesieniu do przyszłej wspólnej polityki rolnej UE. Generalnie, proponuje się kreowanie tzw. Europejskiego Zielonego Ładu poprzez egalitarne wsparcie ekonomiczne wszystkich gospodarstw rolnych, w tym mniejszych obszarowo, które z natury swojej gwarantują rozwój zrównoważony, ponieważ produkują na ogół w obiegu zamkniętym, jak również ich gospodarowanie jest przyjazne środowisku naturalnemu. Niestety, propozycje te mogą być względnie nierealne wobec przewidywanego kryzysu gospo-darczego. Realność proponowanych kierunków rozwoju rolnictwa unijnego może zwiększać proponowana renacjonalizacja wspólnej polityki rolnej.
16
EN
Microfinance Institutions (MFIs) are a mainstay in developing countries to overcome poverty problems through Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) funding. The various studies that have been done are still very limited on sustainable SMEs funding due to SMEs various obstacles. Microfinance Institutions are the most compatible institutions to fund SMEs because they have complementary characteristics. This study aims to build a sustainable SMEs financing model to develop SMEs and MFIs. The dynamic system is used as a data analysis tool, involving three main actors in the behavior model, namely Third Parties as Funders (TPF), MFIs and SMEs with the data year 2018 scenario. Sensitivity and optimization of SMEs funding policies show that several prerequisites must be met for SMEs financing to be optimal: a) A stable level of Financing to Deposit Ratio (FDR) and sufficient investment capital to make a sustainable circulation of funds. The FDR must be kept above the 60% minimum range. b). The Non-Performing Financing (NPF) level must be maintained at a maximum of 5 percent; FDR must be above 60% to convert savings into financing to be eight months; The share of financing for SMEs is increased by 80 percent.
PL
Instytucje mikrofinansowe (MIF) są w krajach rozwijających się podstawą przezwyciężania problemów ubóstwa dzięki finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Różne przeprowadzone badania są nadal bardzo ograniczone w zakresie zrównoważonego finansowania MŚP ze względu na różne przeszkody w MŚP. Instytucje mikrofinansowe są instytucjami najbardziej kompatybilnymi z finansowaniem MŚP, ponieważ mają uzupełniające się cechy. Niniejsze badanie ma na celu zbudowanie trwałego modelu finansowania MŚP w celu rozwoju MŚP i MIF. System dynamiczny jest używany jako narzędzie do analizy danych, z udziałem trzech głównych aktorów modelu zachowania, a mianowicie stron trzecich jako podmiotów finansujących (TPF), MIF i MŚP w scenariuszu z 2018 r. Wrażliwość i optymalizacja polityki finansowania MŚP pokazują, że aby finansowanie MŚP było optymalne, musi być spełnionych kilka warunków wstępnych: a) Stabilny poziom wskaźnika finansowania do depozytu (FDR) i wystarczający kapitał inwestycyjny, aby zapewnić zrównoważony obieg środków. FDR należy utrzymywać powyżej 60% zakresu minimalnego. b). Poziom finansowania zagrożonego (NPF) musi być utrzymany na maksymalnie 5 procentach; FDR musi przekraczać 60%, aby przekształcić oszczędności w finansowanie na osiem miesięcy; Udział finansowania MŚP wzrasta o 80 procent.
PL
W procesie energetycznego spalania paliw stałych (węgiel kamienny, węgiel brunatny) powstają znaczne ilości ubocznych produktów spalania (UPS). W Polsce stanowią one 17% wszystkich wytwarzanych odpadów. W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania UPS w celu osiągnięcia założeń międzynarodowych dotyczących gospodarki obiegu zamkniętego oraz planu na rzecz zrównoważonej gospodarki (Europejskiego Zielonego Ładu). Rozpoznano możliwość funkcjonowania energetyki jako sektora bezodpadowego wytwarzającego surowce dla gospodarki, a nie odpady. Analizę przeprowadzono na podstawie badań i własnych doświadczeń potwierdzonych wieloletnią praktyką gospodarczą oraz danych literaturowych dotyczących opisanego zagadnienia.
EN
Whenever coal is burned, coal combustion products (CCPs) are produced. In Poland, they constitute 17% of all generated waste. The article present a proposal use of CCPs to achieve international goals on the circular economy and the plan for the sustainable economy (European Green Deal). Recognized the possibility of the energy sector functioning as a waste-free sector producing anthropogenic minerals for the economy, not waste. The analysis was based on research and own experience confirmed by many years of business practice and literature review.
first rewind previous Strona / 96 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.