Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aglomeracja górnośląska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Celem pracy było zbadanie świadomości ekologicznej mieszkańców aglomeracji górnośląskiej. W tym celu na grupie stu osób, o zróżnicowanym wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, przeprowadzono ankietę poruszającą kwestię świadomości ekologicznej. Analiza wyników pozwala stwierdzić, iż mieszkańcy aglomeracji górnośląskiej nie są całkowicie świadomi stanu środowiska w swoim otoczeniu. Badani wskazali gospodarstwa domowe jako główne źródło zanieczyszczenia środowiska, natomiast rozwój energetyki odnawialnej jawi się jako działanie, które może skutkować znaczną poprawą stanu środowiska. Większość respondentów uważa, że ich świadomość ekologiczna kształtowała się w okresie życia zawodowego, co sugeruje skuteczność oraz konieczność prowadzenia kampanii proekologicznych ukierunkowanych na dorosłych odbiorców.
EN
The aim of the study was to investigate the ecological awareness of upper silesian inhabitants. Questionnaire on ecological awareness was conducted on a group of 100 people with diverse backgrounds and professional experience. Analysis of the results shows that upper silesian are not fully aware of the state of the environment in their surroundings. The respondents pointed to households as the main source of environmental pollution, whereas the development of renewable energy is seen as an activity which may result in a significant improvement of the environment. The majority of respondents believe that their ecological awareness was formed at work. It can be said that it is important to conduct pro-ecological campaigns aimed at adults.
PL
W związku z ciągle rosnącą liczbą pojazdów samochodowych na drogach oraz postępującą rozbudową miast, infrastruktury drogowej oraz budową nowych ciągów komunikacyjnych, hałas stał się nieodzownym elementem naszego życia. Towarzyszy on nam praktycznie przez całą dobę i jest jednym z czynników degradujących środowisko oraz jest źródłem uciążliwości dla osób mieszkających w pobliżu dróg. W artykule przedstawiono wyniki badań hałasu komunikacyjnego występującego w sąsiedztwie wybranych tras komunikacyjnych aglomeracji górnośląskiej.
EN
Due to the constantly growing number of vehicles on the roads and the progressive development of cities, road infrastructure and the construction of new communication routes, noise has become an indispensable element of our lives. It accompanies us practically around the clock and is one of the factors that degrade the environment and is a source of nuisance for people living near roads. The article presents the results of the research on traffic noise occurring in the vicinity of selected communication routes of the Upper Silesian agglomeration.
EN
The organization of public transport is an important element of a sustainable transport policy in the region. This is particularly relevant and important to the organization of transport in areas with a high degree of urbanization, for example Silesian Agglomeration. The article presents an analysis of connections organized by KZK GOP on the route allowing access from one of the smaller towns (Pyskowice) located in the Silesian Agglomeration to Katowice city.
PL
Organizacja transportu zbiorowego stanowi istotny element polityki zorganizowanego transportu danego regionu. Jest to szczególnie istotne i ważne podczas organizacji transportu na obszarach o wysokim stopniu urbanizacji, jak np.: Aglomeracja Górnośląska. W artykule przedstawiono analizę połączeń organizowanych przez KZK GOP na trasie umożliwiającej dojazd z jednej z mniejszych miejscowości (Pyskowice) zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Górnośląskiej w kierunku Katowic.
4
Content available remote Silesian conurbation as a polycentric structure of urban districts
EN
The Silesian conurbation consists of cities, which in many aspects function as one metropolitan organism. This paper is an attempt to characterise the structure of the Silesian conurbation not as composed of cities, but as a system of districts, in the context of the theory of polycentric systems and the importance of quarters for modern urban areas. The authors present a model of the Silesian Conurbation as a set of quarters of various characteristics: housing estates, local centres, industrial districts, etc. The transition from the conurbation into quarters is discussed and the search for elements that combine and bind the quarters space with external elements in view of social and spatial structures. Within such structures, a description of a typical urban quarter – Rokitnica in Zabrze is given, together with a concept of the revitalization of a local quarter centre. The elaborations were prepared within the study subjects “Urban Revitalization and Regeneration” and “Regional Planning” at the Faculty of Architecture, Silesian University of Technology (course coordinator: Professor Krzysztof Gasidło, teacher: Michał Stangel).
PL
Konurbacja Górnośląska składa się z miast, które w wielu aspektach funkcjonują jak jeden miejski organizm. Artykuł przedstawia próbę charakterystyki struktury przestrzennej Konurbacji Górnośląskiej nie jako układu miast, ale jako układu dzielnic; w kontekście teorii układów policentrycznych i znaczenia dzielnicy dla współczesnych obszarów miejskich. Autorzy prezentują przejście od konurbacji po dzielnice o różnej charakterystyce: osiedli mieszkaniowych, centrów lokalnych, dzielnic przemysłowych itd., poszukując elementów łączących i spajających obszar dzielnicy w wymiarze struktury społecznej i przestrzennej z obszarami zewnętrznymi. W kontekście takiej struktury autorzy przedstawiają charakterystykę przykładowej dzielnicy – Rokitnica w Zabrzu wraz z koncepcją rewitalizacji lokalnego centrum dzielnicowego. Przedstawione opracowania powstały w ramach zajęć na przedmiotach „Rewitalizacja i rewaloryzacja urbanistyczna” oraz „Planowanie regionalne” na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej (prowadzący przedmiot prof. Krzysztof Gasidło, prowadzący zajęcia dr hab. Michał Stangel)
EN
The organization of public transport is an important element of a sustainable transport policy in the region. This is particularly relevant and important to the organization of transport in areas with a high degree of urbanization, for example Silesian Agglomeration. The article presents an analysis of connections organized by KZK GOP on the route allowing access from Katowice to one of the smaller town areas (Bobrowniki rural commune) located in the Silesian Agglomeration.
PL
Organizacja transportu zbiorowego stanowi istotny element polityki zrównoważonego transportu danego regionu. Jest to szczególnie istotne i ważne podczas organizacji transportu na obszarach o wysokim stopniu urbanizacji, jak np. Aglomeracja Górnośląska. W artykule przedstawiono analizę połączeń organizowanych przez KZK GOP na trasie umożliwiające dojazd z Katowic do jednej z mniejszych miejscowości (Gmina Bobrowniki) zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Górnośląskiej.
PL
Organizacja transportu zbiorowego stanowi istotny element polityki zrównoważonego transportu danego regionu. Jest to szczególnie istotne i ważne podczas organizacji transportu na obszarach o wysokim stopniu urbanizacji, jak np. Aglomeracja Górnośląska. W artykule przedstawiono analizę połączeń organizowanych przez KZK GOP na trasie umożliwiające dojazd z jednej z mniejszych miejscowości (Gmina Bobrowniki) zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Górnośląskiej w kierunku Katowic.
EN
The organization of public transport is an important element of a sustainable transport policy in the region. This is particularly relevant and important to the organization of transport in areas with a high degree of urbanization, for example Silesian Agglomeration. The article presents an analysis of connections organized by KZK GOP on the route allowing access from one of the smaller town areas (Bobrowniki) located in the Silesian Agglomeration to Katowice city.
PL
Organizacja transportu zbiorowego stanowi istotny element polityki zrównoważonego transportu danego regionu. Jest to szczególnie istotne i ważne podczas organizacji transportu na obszarach o wysokim stopniu urbanizacji, jak np. Aglomeracja Górnośląska. W artykule przedstawiono analizę połączeń organizowanych przez KZK GOP na trasie umożliwiające dojazd z jednej z mniejszych miejscowości (Gmina Bobrowniki) zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Górnośląskiej w kierunku Katowic.
EN
The organization of public transport is an important element of a sustainable transport policy in the region. This is particularly relevant and important to the organization of transport in areas with a high degree of urbanization, for example Silesian Agglomeration. The article presents an analysis of connections organized by KZK GOP on the route allowing access from one of the smaller town areas (Bobrowniki) located in the Silesian Agglomeration to Katowice city.
PL
Spośród 23 miast, które utraciły prawa miejskie, położonych w obszarze Aglomeracji Górnośląskiej, jedynie dwa je odzyskały, stając się gminami, inne włączono do innych miast jako ich dzielnice. Wszystkie byłe miasta mają rodowód historyczny, sięgający niejednokrotnie średniowiecza. Powody odebrania praw miejskich były natury politycznej i ekonomicznej i następowały w większości przypadków w okresie reform administracyjnych w latach 60. i 70. XX wieku. Przemiany granic administracyjnych rzutowały na rozwój przestrzenny miejscowości, przybliżając do siebie te z nich, które były położone w zasięgu rozwijającego się przemysłu ciężkiego, przez zabudowywanie terenów otwartych. Taka sytuacja miała miejsce w pasie równoleżnikowym aglomeracji. Odrębność przestrzenną zachowały dawne miasta położone na obrzeżach tego układu.
EN
Of the twenty-third cities located in the Upper Silesian Agglomeration have lost their municipal rights, only two recovered them becoming municipalities, others have been incorporated into other cities as their districts. All former cities have historical origins, often reaching the Middle Ages. The reasons of received municipal rights were political and economic and followed in most cases during the administrative reform in the 60s and 70s of the twentieth century. Cast the transformation of administrative boundaries for the spatial development of cities, bringing together those of them that were located within the developing heavy industry, with build over on the open spaces. Such a situation occurred in the latitudinal belt in agglomeration. Spatial separateness preserved historical cities situated on the edges of the system.
PL
W artykule przedstawiono ocenę wariantów poprawy płynności ruchu na odcinku przeplatania, na którym występują permanentne stany zatłoczenia w godzinach szczytowych [2,3]. Ocenę przeprowadzono z wykorzystaniem zbudowanego modelu mikrosymulacyjnego ruchu drogowego, dla stanu istniejącego oraz trzech zaproponowanych wariantów technicznych. Dla każdego z wariantów oraz dla stanu aktualnego zestawiono trzy podstawowe charakterystyki potoków ruchu: prędkość średnią pojazdów w potoku, kolejki średnie i maksymalne powstające na pasach, gęstości potoków ruchu wraz z wyznaczeniem poziomów swobody ruchu (PSR). Na podstawie tych charakterystyk, przyjętych jako miary efektywności wariantów, wskazano wariant najlepszy pod względem zwiększenia płynności ruchu przed i na omawianym odcinku przeplatania.
EN
The paper presents the assessment of traffic organization changes, for the improvement of traffic conditions, on the main road Upper-Silesian Agglomeration. The exit road includes a weaving traffic section with permanent states of congestion during peak hours [2, 3]. The evaluation was carried out using a microscopic simulation model. The basic characteristics of traffic flows were compared: average speed of vehicles, average and maximum length of queues formed on each of the traffic lanes, density of traffic flows and level of service (LOS). On the basis of these characteristics, taken as measures of efficiency (MOE’s) a discussion was carried out and the best traffic organization variant in terms of increased traffic flow was selected.
PL
W opracowaniu przedstawiono kluczowe zagadnienia związane z potrzebą wdrożenia systemu priorytetu dla publicznego transportu zbiorowego (ptz) w aglomeracji górnośląskiej. Na początku scharakteryzowano problemy uprzywilejowania i priorytetu w ujęciu systemowym oraz przedstawiono wyniki dotyczące zachowań i preferencji komunikacyjnych mieszkańców aglomeracji górnośląskiej w kontekście oczekiwanych rezultatów wprowadzenia priorytetu dla ptz. Badania przeprowadzone zostały w 2009 roku na potrzeby projektu "Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą", współfinansowanego z funduszy UE w ramach priorytetu VII Transport przyjazny środowisku, działanie 7.3 - Transport miejski w obszarach metropolitalnych Programu Infrastruktura i Środowisko. Następnie przedstawiono wyniki analizy utrudnień wynikających z braku priorytetu dla tramwaju w aglomeracji górnośląskiej oraz zaproponowano etapy wdrożenia rozwiązania w zakresie priorytetu dla ptz.
EN
The paper presents key issues related to the need to implement the priority system for public transport in the Upper Silesian agglomeration. At the beginning the problems of the priority in terms of the system theory has been described. The results concerning the travel behaviour and preferences of the inhabitants of the Upper Silesian agglomeration have been presented in the context of the expected outcomes of the introduction of priority system for the public transport. The study has been conducted in 2009 for the project "Modernization of tram and trolley infrastructure in the Silesian Agglomeration together with accompanying infrastructure". The project was co-financed from EU funds under Priority Axis VII: Environment-friendly Transport (operation 7.3 - Increasing the amount of environment-friendly public transport in metropolitan areas) of the Operational Programme Infrastructure and Environment. Then the results of the analysis of difficulties due to the lack of priority system for the tram in the Upper Silesian agglomeration have been presented and phases for implementation of public transport priority system have been proposed in the paper.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono problem wąskiego gardła zlokalizowanego w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej w Katowicach. Przeciążenie odcinka przeplatania wraz z występowaniem lokalnego ograniczenia przepustowości (LOP) powoduje powstawanie zatorów komunikacyjnych, często wywołujących obszarową kongestię ruchu na terenie miasta. Zakłócony zostaje także ruch autobusów obsługujących część obszaru aglomeracji górnośląskiej, przez co pogarsza się oferta publicznego transportu zbiorowego. Aby uniknąć dalszego pogarszania się warunków ruchu na analizowanym odcinku i w jego otoczeniu koniecznym staje się poszukiwanie nowych rozwiązań [7, 8]. W artykule zaproponowano i porównano trzy różne koncepcje poprawy warunków ruchu na badanym odcinku, których wdrożenie jest możliwe w stosunkowo krótkim czasie, oraz które nie wymagają znacznych nakładów inwestycyjnych. Porównanie wariantów technicznych przeprowadzone zostało z wykorzystaniem modeli mikrosymulacyjnych, które pozwoliły ocenić każdy z wariantów pod względem głównych miar warunków ruchu – omówionych w artykule prędkości średnich a także rozkładu gęstości ruchu na pasach oraz średnich i maksymalnych kolejek.
EN
Problem in traffic bottleneck of “DTS - Drogowa Trasa Średnicowa” – main route in road network of Upper Silesian agglomeration has been presented in this article. Overload weaving section together with local capacity constraints (LOP) causes local congestion, often causing traffic congestion in the city area and especially bus traffic disruption. The searching of new solutions [7, 8] is necessary to avoid further deterioration of traffic conditions on the analyzed section along with increasing congestion. Proposed and compared three various conceptions to improve the traffic conditions on the examined section, the implementation of which is possible in a relatively short time, and that do not require significant investment. Comparison of technical alternatives has been carried out using microsimulation models that allowed to evaluate each of the alternatives in terms of the main measures of traffic conditions (discussed in the article, average speed, traffic density distribution and the average and maximum queue).
PL
Z uwagi na swoje właściwości mutagenne i kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) są najszerzej badanymi trwałymi połączeniami organicznymi związanymi z aerozolem atmosferycznym. W pracy zaprezentowano i przeanalizowano historyczne, sięgające lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku i dostępne z ostatnich lat, dane o ich stężeniach w całkowitym pyle zawieszonym na terenie Aglomeracji Górnośląskiej. Po ogromnej redukcji zanieczyszczenia powietrza, jaka miała miejsce na przełomie XX i XXI wieku, zmniejszył się znacząco poziom stężeń, zarówno pyłu zawieszonego jak i związanych z nim WWA. O ile pod koniec lat 90-tych średnioroczne stężenie sumy WWA osiągały wartości z przedziału od 260 do 590 ng/m3, to po roku 2000 w zimie nie przekracza wartości 160 ng/m3 a latem 10 ng/m3. W odróżnieniu od innych regionów, na Górnym Śląsku, wciąż emisje przemysłowe, a w szczególności, emisja komunalna odpowiedzialne są za kształtowanie stężeń WWA w powietrzu.
EN
Due to their mutagenic and carcinogenic properties, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are the most widely researched persistent organic compounds linked with the particulate matter (PM). The following paper presents the analysis of the historical data embracing the period since 1970s. It concerns the information on the PAH concentrations in the total PM in the Upper Silesia urban area. As the air pollution was largely reduced at the turn of the 20th and 21st centuries, the concentrations of PM and the related PAHs also considerably decreased. In the late-1990s, the mean yearly concentration of the PAHs sum ranged between 260 and 590 ng/m3. The winter and summer values obtained after the year 2000 have not exceeded 160 ng/m3 and 10 ng/m3, respectively. When compared to other regions, the PAH concentrations in the air in Upper Silesia are still affected by industrial and, particularly, municipal emissions.
PL
Artykuł jest wyrazem troski o przestrzeń publiczną, jako dobra wspólnego. Przestrzeń publiczna jest rozumiana przez autorkę, jako przestrzeń fizyczna, stanowiąca najbliższe otoczenie człowieka i jego środowisko życia. Powyższe, wspólne dobro znajduje się na obszarze dzielnic poprzemysłowych, gdzie przestrzeń publiczna, pomimo degradacji przestrzennej, w sposób emocjonalny oddziałuje na odbiorcę. Wpływa na to sposób jej zagospodarowania, a zwłaszcza nadawanie przestrzeni publicznej indywidualnych cech czynią ją wyjątkową, autentyczną i niepowtarzalną. Przestrzenie publiczne są wyrazem lokalnego, indywidualnego charakteru osiedli przyfabrycznych, a ich walor kulturowy wiąże się z przekazaniem tradycji, obyczajów i wartości lokalnych społeczności, które tutaj żyły od pokoleń.
EN
This article was made in concern about public space as a good of all of us. Public space is a nearest human surrounding and a major element of uppersilesian landscape. That space is placed on the postindustrial neighborhoods where emotionally interacts on the passerby's despite its great degradation. Giving a public space individual characters makes her extraordinary, real and unrepeatable. In this case public spaces was made with relation to local character of Silesian culture, tradition and local society which was living there from the ages.
14
Content available remote Kreatywne przemysły w kreatywnej aglomeracji
PL
Aglomeracja miejska jest skupiskiem o policentrycznej strukturze: – złożonym i wielokrotnie złożonym układem osadniczym będącym zespołem miejskim a nawet związkiem miast, obszarem złożonym ze strefy węzłowej i strefy zewnętrznej; – zespołem miast różnej wielkości i rangi, wśród których znajduje się miasto centralne będące zarazem stolicą regionu, a także inne duże miasta aspirujące do rangi miast rdzeniowych ze względu na posiadany potencjał i rozwijane funkcje; – miasta tworzące aglomerację znajdują się w różnej fazie cyklu życia lub różnym stadium rozwoju, dążące współcześnie do osiągnięcia fazy postindustrialnej i oparcia swojego rozwoju na nauce i wiedzy oraz komplementarnie na kulturze i kreatywności; – posiadającym gęstą multimodalną sieć wewnętrznych i zewnętrznych połączeń transportowych oraz multimedialną sieć połączeń opartą na technologiach informacyjnych i komunikacyjnych.
EN
The paper contains considerations relating to the creative agglomeration and the creative industries and it shows sector of the creative economy in the Upper Silesian Agglomeration as well as in Katowice. This is the first such recognition of the creative economy in Polish conditions.
PL
Katedra Inżynierii Ruchu od 1994 roku prowadzi systematycznie cykliczne pomiary i analizy ruchu drogowego w konurbacji górnośląskiej. W artykule przedstawiono wybrane wyniki analizy warunków ruchu w korytarzach sieci drogowej Katowic na tle warunków ruchu w konurbacji górnośląskiej. Wykorzystano dane pomiarowe z lat 2007-2008 oraz analizę skutków nieplanowanych zamknięć tunelu zlokalizowanego pod rondem im. gen. Jerzego Ziętka, w wyniku zaistniałych zdarzeń drogowych. Podjęto również problem identyfikacji przyczyn powstawania zakłóceń ruchowych i wskazania rozwiązań zapobiegawczych w tym zakresie. Wyniki pomiarów opracowano z użyciem pakietu statystycznego Statistical Statgraphics [12,16,17,18,19].
EN
Department of Traffic Engineering conducts serial measurements and analysis of traffic volume in center of Katowice. In the article was presented analysis of traffic conditions in selected sections of Upper Silesian network between 2007 and 2009 years. Results of measurements was presented with using of statistic package Statistica and Statgraphics. In article took up an effort of identification of traffic turbulence.
PL
Ograniczenie mechanizmu rynkowego w kształtowaniu cen w transporcie publicznym wiąże się z wprowadzaniem do polityki cenowej elementów polityki społecznej. Elementy te uwzględniane są zarówno w wysokości opłat, jak i w nadaniu różnym grupom społecznym praw do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych. W artykule przedstawiono system taryfowo-biletowy, stosowany w komunikacji miejskiej w gminach województwa śląskiego.
EN
Limitation of the market mechanism in prices formation is connected with the introduction of social policy elements to price policy. The elements are taken into account both in the fee amount and in the assignment of free fares and discounts to various social groups. The article presents the tariff-ticket system applied in municipal transport of municipal corporations of Upper Silesia Voivodeship.
PL
Organizator przewozów w regularnej komunikacji zbiorowej jest zobligowany spełnić kilka wymogów. Oprócz wymogów związanych z koniecznością uzyskania odpowiednich zezwoleń, musi on tak zorganizować transport, aby zapewnić podróżnym odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny, wygody, należytej obsługi. Dodatkowo, przewoźnik musi podać do publicznej wiadomości (w sposób zwyczajowo przyjęty) rozkład jazdy danego środka transportu na konkretnie wyznaczonej linii. Ustalając rozkład jazdy powinien się sugerować nie tylko swoim zyskiem, ale również dobrem klienta. Artykuł przedstawia aktualnie stosowane praktyki kształtowania oferty w przewozach tramwajowych, w aglomeracji śląskiej.
EN
The organizer of transport in regular public transport is obliged to meet certain demands. Apart from the requirements connected with the necessity to obtain the needed permissions, one needs to organise transport in such a way so that the passengers travel in safety and hygiene, in comfortable conditions and with qualified staff. Additionally, the carrier needs to provide a timetable of a given means of transport on a given tram line and present it in public place (where it is customarily presented). The timetable formation should take into account not only the profit of the line, but also the good of the customer. The article presents the currently applied practices of the formation of tram transport offer in Upper Silesia agglomeration.
PL
Rozwój układów osadniczych (miast i obszarów podmiejskich) związany z przemianami społecznymi i gospodarczymi powoduje, że mieszkańcy podróżują po coraz większych obszarach, wykraczających poza granice administracyjne pojedynczej gminy. Powstanie nowych źródeł ruchu, takich jak: osiedla, zakłady pracy, centra handlowe i usługowe, a także zmiana funkcji poszczególnych obszarów, powodują powstanie potrzeb przemieszczania się na całym powiązanym obszarze zurbanizowanym. Ze względu na uwarunkowania prawne podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie transportu miejskiego jest jednak pojedyncza gmina. Ta decentralizacja powoduje tendencję do powstawania zdezintegrowanych systemów transportu miejskiego. Na obszarach zurbanizowanych występuje więc potrzeba działań zmierzających do integracji transportu miejskiego na określonym obszarze. W wyniku dział integracyjnych na obszarze określonego regionu powinien powstać system transportu zbiorowego, który będzie uwzględniał przede wszystkim oczekiwania pasażerów. W artykule przedstawiono praktyki związane z integracją transportu miejskiego, stosowane w konurbacji górnośląskiej.
EN
The development of settlement systems (towns and suburbs) caused by the social and economic changes results in travelling of the inhabitants to farther destinations exceeding the administrative borders of one district. The formation of new types of movement sources such as housing estates, enterprises, shopping and service centres as well as the function change of particular areas imposes the need of movement within the whole mutually-related urbanised system. Due to legal regulations, however, a single district (municipal corporation) is the entity responsible for municipal transport. Such decentralisation influences a tendency to create separate disintegrated municipal transport systems. That is why, in the urbanised regions, there is a need to act in order to integrate the municipal transport system in a given area. As a result of integration actions in an area of a given region a common system of transport should be formed, which will take into account, first and foremost, the needs of passengers. The article presents practices connected with integration of municipal transport applied in Upper Silesia conurbation.
PL
Zmiany, jakie zachodziły przez lata w strukturze organizacyjnej, związane były ze zmianami w przepisach prawa lub obejmowaniem przez KZK GOP działalności w określonym segmencie, np. administracja budynkiem czy projekty europejskie. Obecna, rozbudowana struktura organizacyjna powoduje znaczne wydłużenie drogi służbowej i procesów decyzyjnych oraz małą elastyczność w podejmowaniu określonych działań. Dodatkowo negatywnie na sprawność funkcjonowania biura KZK GOP wpływa polityczny charakter organu wykonawczego, jakim jest zarząd KZK GOP. Czerpiąc z doświadczeń organizacyjnych innych zarządów transportu oraz biorąc pod uwagę faktyczną strukturę wykonywanych działań, można zaproponować inne podejście do kształtowania struktury organizacyjnej biura KZK GOP.
EN
The changes which have taken place in recent years in the organisational structure of KZK GOP were connected with both changes in legal regulations or initiation of some activities is a particular segment such as administration of the building and with European projects. Present, developed organisational structure causes a significant lengthening of the official channel and the decision-making process and low flexibility in initiation of certain actions. Additionally, the political character of the administrative body called the Board influences the effectiveness of the Office negatively. Some other approach to organisational structure in the Office of KZK GOP could be suggested, taking into consideration the experience in management of other boards of transport sector and the structures of their tasks.
PL
W artykule scharakteryzowano wybrane etapy budowy modelu sieci publicznego transportu zbiorowego, funkcjonującego na terenie 13 miast aglomeracji górnośląskiej. Model przygotowany został w postaci cyfrowej, akceptowalnej przez oprogramowanie do modelowania ruchu.
EN
Characteristic of selected stages of building public transport model of Silesian area has been presented in the article. Model has been built in digital form for professional software for traffic modeling.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.