Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  municipal company
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The provisions of the new salary cap act entered into force on 9 September 2016 (Ustawa z dnia 9 czerwca 2016). The new provisions apply to State Treasury Companies and some municipal companies. One of the basic assumptions of the act is the obligatory enforcement of management objectives in companies by the owners. The variable part of management salaries will depend on the degree of completion of individual objectives. In the first part, the article presents the results of studies of the texts of owner regulations concerning the method of formulating and the type of management objectives in municipal companies. The second part includes the author’s considerations concerning possible economic and social effects of the implementation of management objectives in companies. In the conclusions, the author attempts to answer a question whether objectives formulated in this manner can actually improve the quality of management of municipal companies?
2
Content available remote Wpływ celów zarządczych na zarządzanie spółkami komunalnymi
PL
Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami wprowadziła zależność wynagrodzenia zmiennego członka zarządu spółki komunalnej od stopnia realizacji obligatoryjnie wyznaczanych przez organ właścicielski celów zarządczych. Celem artykułu jest, oprócz wskazania błędów i niedociągnięć jakie ustawodawca popełnił w treści ustawy, analiza potencjalnego wpływu celów na efektywność zarządzania spółkami komunalnymi w Polsce. Podstawowy wniosek z przeprowadzonej analizy jest krytyczny, bowiem o ile wprowadzanie tego typu zmian można uznać za właściwe dla zwiększania efektywności zarządzania, to przepisy prawa, które znalazły się w tej ustawie nie tylko nie likwidują istniejących problemów zarządzania spółkami komunalnymi, ale powodują pojawienie się nowych trudności i dylematów w zarządzaniu.
EN
The Act from 9 June 2016 concerning the rules of remuneration formation of persons managing certain companies, introduced, among others, dependence of the variable compensation for managing board member of a municipal company on the degree of implementation the management objectives set by the ownership. The aim of the article is, besides pointing out the errors and shortcomings that the legislator made in the act, to analyze their potential impact on the efficiency of management of municipal companies in Poland. The basic conclusion from the analysis is critical, since the introduction of such changes can be considered as appropriate solution for increasing management efficiency nevertheless the laws included in this act, not only, they do not eliminate existing problems of management of municipal companies but in fact, they cause the new difficulties and dilemmas in management.
3
Content available remote Wady zakupów używanego taboru w spółkach komunalnych
PL
W niniejszym artykule autor analizuje wady kupowania używanego taboru. Jak zaznacza, im starszy tabor jest eksploatowany, tym mniejszą ma wartość, zarówno odnotowaną w bilansie operatora, jak i w cenie na rynku wtórnym. Zakupy nowego taboru bez wsparcia funduszami pomocowymi UE są bardzo skromne (1-3 proc. stanu inwentarzowego rocznie) i nie gwarantują w perspektywie nadchodzących lat pomniejszenia średniego wieku stanu taboru. Autobusy w wieku około 10 lat na zagranicznym rynku wtórnym są 10-krotnie tańsze od taboru nowego. Społecznym argumentem zakupu używanych autobusów jest zapewnienie pracy dla pracowników zaplecza technicznego. Wśród głównych wad wymienia się między innymi fakt, że operator dysponujący nadmiernie zużytym taborem z powodów ekonomicznych nie zdoła przez następne lata doprowadzić do stanu inwentarzowego, w którym nie będzie się eksploatować pojazdów kilkunasto- lub kilkudziesięcioletnich.
EN
In this paper the author analyses the drawbacks of buying secondhand vehicles. As he emphasises, the older are the operated vehicles, the lower is their value both registered in the operator’s balance sheet as well as their price on the secondary market. Purchases of new vehicles without support of EU aid funds are very modest (1-3% of the inventory per year) and do not guarantee in the nearest years that an average vehicle age would be reduced. Buses of around 10 years of age on the foreign secondary market are 10 times cheaper than the new ones. A social argument to buy second-hand buses consists in ensuring the work for the technical maintenance staff. The main mentioned drawbacks include the fact that the operator having overly economically worn vehicles in the next years will not be capable to cope (to have an inventory situation, in which it will not be in a position to operate vehicles a dozen or so or a few dozen or so years old).
4
Content available remote Ułomności spółek komunalnych obsługujących komunikację publiczną
PL
Autor zauważa, że komunikację publiczną w gminach lub związkach gmin najczęściej obsługują spółki komunalne. Takie rozwiązanie ma niestety szereg wad. Brak wolnorynkowej konkurencji, wysokie koszty stałe i koszty zatrudnienia, nie zawsze kompetentna kadra kierownicza, opór wobec innowacji i zmian organizacyjnych – to tylko niektóre z nich. Co trzeba zrobić, aby zminimalizować te mankamenty?
EN
The author notices that the public transport system in municipalities or municipality unions is operated by municipal companies. Unfortunately, such solution has numerous flaws. The lack of free market competition, high fixed costs and labour costs, not always competent managerial staff, resistance to innovation and organizational changes - are only some of them. What should be done to minimise these drawbacks?
PL
W artykule przedstawiono metodę rozwiązującą problem wyznaczania tras jazdy pojazdów w przedsiębiorstwach komunalnych. Przedstawiona metoda składa się z trzech etapów: przygotowawczy, optymalizacyjny i generowania tras.Każdy etap została scharakteryzowana. W pracy przedstawiono model matematyczny wyznaczania tras pojazdów, określono funkcję kryterium oraz warunek wyznaczania tras załadunkowych. Minimalna trasa załadunkowa opisana w etapie optymalizacyjnym została wyznaczona algorytmem genetycznym. Opisane zostały etapy algorytmu genetycznego. Została przedstawiona struktura przetwarzana przez algorytm, funkcja przystosowania, proces krzyżowania, mutacji i inwersji. Struktura została przedstawiona jako ciąg liczb naturalnych, w procesie selekcji zastosowano metodę ruletki oraz operator krzyżowania PMX. Metodę zweryfikowano w programie C#.
EN
The paper presents a method designating the vehicle routing problem in municipal service 4605 companies.Presented method consists of three phase: the preparatory phase, the optimization phase and the generated routes phase. Each phase was characterized.In this paper the mathematical model of this problem was presented. The function of criterion and the condition on designating the routes were defined. The minimum route described in the optimization phase was designated by the genetic algorithm. In this paper the stages of constructing of the genetic algorithm were presented. A structure of the data processed by the algorithm, a function of adaptation, a selection of chromosomes, a crossover, a mutation and an inversion were characterized. A structure of the data was presented as string of natural numbers. In selection process the roulette method was used and in the crossover process the operator PMX was presented. The method was verified in programming language C #.
EN
The article raises the subject of the functioning of workers' representatives of municipal companies in supervising bodies of these companies i.e. supervisory boards. Pursuant to the analysis of the regulations of the code of trading companies and regulations which normalise the functioning of local government and municipal economy of the units of local government, the article presents an institution of the board of supervisors, the creation of these authorities, their competence and methods of realising supervisory tasks, emphasising the peculiarities which distinguish supervisory boards of communal companies in comparison with supervisory boards of companies without the participation of local government units. It also discusses practical consequences of the existing legal status in the field of participation of municipal companies' employees in their supervisory boards on the basis of the study carried out in one-man companies of a local government unit. The author's conclusions about the participation of municipal company workers in supervisory boards indicate a necessity to explicitly and homogeneously regulate this issue with regard to all the communal companies.
PL
Artykuł porusza temat funkcjonowania przedstawicieli pracowników spółek komunalnych w nadzorowaniu organów tych spółek, tj. rad nadzorczych. Zgodnie z analizą przepisów kodeksu spółek handlowych i wykonawczych, które normalizują funkcjonowanie samorządu terytorialnego oraz gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, w artykule przedstawiono instytucję rady nadzorczej, tworzenie tych organów, ich kompetencje i metody realizacji zadań nadzorczych, podkreślając specyfikę, która odróżnia rady nadzorcze spółek komunalnych w porównaniu z radą nadzorczą spółek, bez udziału jednostek samorządu terytorialnego. Na podstawie badań przeprowadzonych w jednoosobowych spółkach jednostek samorządu terytorialnego, omówione zostały również praktyczne konsekwencje obecnego stanu prawnego w zakresie uczestnictwa pracowników komunalnych spółek w ich radach nadzorczych. Autorskie wnioski dotyczące udziału pracowników komunalnych spółek w radach nadzorczych wskazują na konieczność wyraźnego i jednolitego uregulowania tej kwestii w odniesieniu do wszystkich gminnych spółek.
EN
This work aims at describing the possibilities of using modern marketing technique by Polish companies providing communal services. The evolution of the environment faced by those institutions is forcing them to take adequate and active measures to counter any negative influence coming form the market. The new market entourage requires a new approach form those companies - one that takes into account the ever growing role of their shareholders as well as their stakeholders, who are amassing influence at an prodigious rate. Communal companies must be prepared to change their communication methods and schemes to reflect a new, changed environment, concentrated on their relationship with both clients as well as stakeholders. Changes are needed to support their market situation and respond to threats. This lecture tries to define the various technical and adaptive challenges linked to communal services and goods, both in terms of definitions but also in the form of unique characteristics describing them. One must remember that a product can shape the possibilities of using marketing techniques by a company, to a much greater extent than his direct and indirect competitors. All those requirements toward specific marketing methods must be taken into account when one is trying to implement them. The work uses the example of SPEC S.A., a Warsaw-based, wholly communally-owned, service company providing heat to inhabitants of the Polish capital as well as corporations operating in the area. The lecture provides also a strong theoretical background toward the term used in communal marketing as well as the main operational technique, needed to provide a successful implementation in a competitive environment. However one must always concentrate his work on a defined fragment of reality to describe it well and in-depth. In this case the major foothold is given to corporate identity creation and implementation in communal companies. The lecture provides both a theoretical as well as practical approach toward the creation of a good corporate identity (CI) by those companies. One must take into consideration that CI is composed of different layers, both internal and external, and thus the cooperation of the employees is needed to achieve a good level of success. A successful communication strategy with a company’s surroundings requires a certain level of employees identification with the goals and methods employed by any corporation. In that regard the lecture explores the different aspect of effectiveness in business communication on a communal level both theoretical and practical in polish environment.
9
Content available remote Analiza ekonomiczna i wynik ekonomiczny przedsiębiorstwa komunalnego [X]
PL
Celem artykułu jest analiza sytuacji finansowej w wybranym komunalnym przedsiębiorstwie. Po wejściu Polski do UE analiza ekonomiczna jest bardzo ważną kategorią w zarządzaniu biznesem. Analiza mechanizmów ekonomiczno-finansowych przeprowadzona została na przykładzie przedsiębiorstwa komunalnego. Na podstawie analizy syntetycznej wyniku finansowego dokonano identyfikacji głównych problemów działalności przedsiębiorstwa. W kolejnych etapach opracowania przeprowadzono szczegółową analizę przyczynowo-skutkową ich wpływu na pozycję firmy.
EN
The aim of article is analysis of financial situation in select municipal company. After entrance Poland to EU economic analysis is a very important category in business management. The author presents practical usefulness a lot of economic index. The attention was turned on advantage of rentability in relation to accountants of coefficients of evaluation enterprise as well as in relation to practical methods. The company was to identify the determinants of business profitability. The results suggest that profitability was determined by, among others: ownership structure, labour effectiveness, indebtedness and technological standard. Municipal companies have lower profitability of turnover than private and public businesses. Capital investments seem to be a very effective strategy aimed at higher profitability. Recently economic analysis is a one of category decision take up by businessman in every firm in Poland and EU.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.