Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 76

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo publiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Rozważania przedstawione w niniejszym artykule oparto na założeniu, że bezpieczeństwo może być postrzegane przez pryzmat wielu kryteriów, co powoduje wyodrębnienie między innymi bezpieczeństwa publicznego. Praca poświęcona została problemom identyfikacji i eksplanacji systemu bezpieczeństwa publicznego. W rezultacie opracowano artykuł, na który złożyły się treści dotyczące syntetycznego przeglądu definicji systemu i jego cech. Posłużyło to do przedstawienia struktury i reguł funkcjonowania systemu bezpieczeństwa publicznego, natury jego elementów z uwzględnieniem zagadnień relacji między nimi oraz współdziałania. W artykule dokonano przeglądu wartościowej literatury naukowej z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz bezpieczeństwa publicznego państwa. Tak zastosowana procedura posłużyła do wskazania obszarów jednomyślnie określanych oraz tych, które wskazują na wyraźne różnice interpretacyjne problemów poruszanych w środowisku osób zajmujących się problematyką systemu bezpieczeństwa publicznego. Układ artykułu jest rezultatem zastosowania reguł eksplanacji tegoż systemu.
EN
The considerations presented in this article have been based on the assumption that public security can be perceived from the viewpoint of several criteria, which allows the distinction of, inter alia, public security. The study is dedicated to problems underlying identification and explanation of the public security system. As a result the devised article included contents of a synthetic overview of the definition of the above mentioned system and its features. It was used to present the structure and rules of functioning of the public security system, the nature of its elements, including issues of relations between them and cooperation. The article reviews valuable scientific literature in the field of internal security and state public security. The procedure applied in such a way was used to indicate explicitly defined areas and those that indicate clear interpretation differences of problems raised in the community of people dealing with issues of the public security system. The layout of the presented article is the result of applying the explanation rules of this system
2
Content available Wybrane problemy działań prewencyjnych Policji
PL
W artykule przedstawiono w sposób syntetyczny kwestie jednego z wymagających obszarów aktywności polskiej Policji, jakim są działania prewencyjne. Omówiono je przez pryzmat istoty i zakresu tychże działań, realizacji zadań służbowych przez dzielnicowych oraz innych funkcjonariuszy Policji pełniących służbę patrolowo-interwencyjną. W pracy wykorzystano powszechnie dostępne dane statystyczne dokumentujące opinie Polaków na temat Policji oraz dynamiki zmian dotyczących opinii Polaków na temat formacji. Odzwierciedlają one dane statystyczne z lat 2012–2017. Przedstawione rozważania odnoszą się do zagadnień bezpieczeństwa publicznego, które przedstawiono w oparciu o postanowienia przepisów prawa oraz stosowane w Policji rozwiązania organizacyjne.
EN
The article provides a synthetic presentation of issues in a demanding area of Polish Police activity, and namely preventive measures. These activities were discussed taking into account: the essence and scope of these activities, the implementation of official tasks by the district and other police officers performing patrol and intervention service. The study uses commonly available statistical data documenting Poles ‘opinions about the Police and the dynamics of changes regarding Poles’ opinions about the Police. These data reflect statistical data from 2012–2017. The presented considerations relate to issues of public security, which were presented on the basis of legal provisions and organizational solutions applied in the Police.
PL
Nie jest odkrywczym stwierdzenie, że środowisko bezpieczeństwa człowieka od zarania dziejów charakteryzowała zmienność. Wiedza o zagrożeniach, z jakim miał do czynienia człowiek, wskazuje, że były to głownie zagrożenia, których źródłem były siły natury. W znacznie mniejszym stopniu, poza konfliktami natury społecznej, człowiek był źródłem zagrożeń swojego bezpieczeństwa. Jednak rozwój cywilizacyjny, wprowadzanie do ludzkiego życia wielu udogodnień technologicznych spowodowało, że tym samym stał się on na równi wynalazcą narzędzi ułatwiających jego egzystencję, jak i jej zagrażających. Tym samym natura nowych zagrożeń okazuje się zgoła odmienna, bardziej zmienna i nieprzewidywalna. Jednym z wyraźnych dowodów na tak postawioną tezę jest funkcjonowanie cyberprzestrzeni wraz z niezwykle dynamicznie zmiennymi zagrożeniami, których za sprawą człowieka jest on ich źródłem.
EN
The presumption that the human security environment has been characterized by changeability since the dawn of time is nothing new. Familiarity with hazards that man had to deal with clearly shows that in the first place they comprised threats caused by diverse forces of nature. Apart from social conflicts, people were a source of threats to their safety, albeit to a much lesser extent. However, civilization progress and the introduction of various technological innovations made humans not only the inventors of tools that make their existence easier, but at the same time posing a threat to it. This suggests that the nature of new threats turns out to be quite different, more changeable and unpredictable. This presumption may be clearly proven by the functioning of cyberspace along with extremely dynamically changing inherent hazards caused by people.
PL
Celem artykułu jest nakreślenie problematyki systemowego współdziałania w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Z racji wagi, jaką stanowi bezpieczeństwo publiczne dla społeczeństwa zarówno w wymiarze zbiorowym, jak i indywidualnym, problematyka współdziałania, jako elementu mającego w konsekwencji usprawnić system bezpieczeństwa, wydaje się być niezwykle ważną. System bezpieczeństwa publicznego jako twór skonstruowany z myślą o zapewnieniu optymalnego (pożądanego społecznie) poziomu bezpieczeństwa nie może być wartością statyczną, gdyż takie nie jest ani środowisko bezpieczeństwa, ani też podmiot bezpieczeństwa publicznego. Systemowe współdziałanie jest jednym z tych elementów, które powodują, że system bezpieczeństwa publicznego wykazuje cechy elastyczności, dostosowując się do zmiennych warunków jego funkcjonowania, co wynika bezpośrednio z potrzeby efektywnej realizacji jego funkcji. Istotnym przy tym jest, by wykreowane ono było w wymiarze systemowym, by miało bezpośredni wpływ na wypełnianie funkcji nadanej systemowi bezpieczeństwa publicznego, nie zaś jedynie na pozornie efektywne angażowanie przypisanego mu potencjału.
EN
The paper attempts to outline issues of systemic interplay in the field of public security. Given the importance of public security for the society both in the collective and individual dimensions, the issue of interplay as an element required to streamline the security system appears to be of incomparable importance. The state security system as a construct created to assure the optimum security level (i.e. one that is socially desirable) may not be perceived as a static value, because neither the security environment nor the public security entity are made that way. Systemic interaction is one of the elements that make the public security system gain flexibility features, and makes it adapt to variable conditions of its functioning, which is a direct result of the need of effective implementation of its functions. In this respect it is vital that it is created within the systemic dimension so that it has a direct impact on fulfilment of the function assigned to the public security system, and not merely on the apparently effective involvement of the potential ascribed to it.
EN
The paper attempts to outline issues of systemic interplay in the field of public security. Given the importance of public security for the society both in the collective and individual dimensions, the issue of interplay as an element required to streamline the security system appears to be of incomparable importance. The state security system as a construct created to assure the optimum security level (i.e. one that is socially desirable) may not be perceived as a static value, because neither the security environment nor the public security entity are made that way. Systemic interaction is one of the elements that make the public security system gain flexibility features, and makes it adapt to variable conditions of its functioning, which is a direct result of the need of effective implementation of its functions. In this respect it is vital that it is created within the systemic dimension so that it has a direct impact on fulfilment of the function assigned to the public security system, and not merely on the apparently effective involvement of the potential ascribed to it.
PL
Celem artykułu jest nakreślenie problematyki systemowego współdziałania w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Z racji wagi, jaką stanowi bezpieczeństwo publiczne dla społeczeństwa zarówno w wymiarze zbiorowym, jak i indywidualnym, problematyka współdziałania, jako elementu mającego w konsekwencji usprawnić system bezpieczeństwa, wydaje się być niezwykle ważną. System bezpieczeństwa publicznego jako twór skonstruowany z myślą o zapewnieniu optymalnego (pożądanego społecznie) poziomu bezpieczeństwa nie może być wartością statyczną, gdyż takie nie jest ani środowisko bezpieczeństwa, ani też podmiot bezpieczeństwa publicznego. Systemowe współdziałanie jest jednym z tych elementów, które powodują, że system bezpieczeństwa publicznego wykazuje cechy elastyczności, dostosowując się do zmiennych warunków jego funkcjonowania, co wynika bezpośrednio z potrzeby efektywnej realizacji jego funkcji. Istotnym przy tym jest, by wykreowane ono było w wymiarze systemowym, by miało bezpośredni wpływ na wypełnianie funkcji nadanej systemowi bezpieczeństwa publicznego, nie zaś jedynie na pozornie efektywne angażowanie przypisanego mu potencjału.
6
Content available Selected problems of Police preventive actions
EN
The article provides a synthetic presentation of issues in a demanding area of Polish Police activity, and namely preventive measures. These activities were discussed taking into account: the essence and scope of these activities, the implementation of official tasks by the district and other police officers performing patrol and intervention service. The study uses commonly available statistical data documenting Poles ‘opinions about the Police and the dynamics of changes regarding Poles’ opinions about the Police. These data reflect statistical data from 2012–2017. The presented considerations relate to issues of public security, which were presented on the basis of legal provisions and organizational solutions applied in the Police
PL
W artykule przedstawiono w sposób syntetyczny kwestie jednego z wymagających obszarów aktywności polskiej Policji, jakim są działania prewencyjne. Omówiono je przez pryzmat istoty i zakresu tychże działań, realizacji zadań służbowych przez dzielnicowych oraz innych funkcjonariuszy Policji pełniących służbę patrolowo-interwencyjną. W pracy wykorzystano powszechnie dostępne dane statystyczne dokumentujące opinie Polaków na temat Policji oraz dynamiki zmian dotyczących opinii Polaków na temat formacji. Odzwierciedlają one dane statystyczne z lat 2012–2017. Przedstawione rozważania odnoszą się do zagadnień bezpieczeństwa publicznego, które przedstawiono w oparciu o postanowienia przepisów prawa oraz stosowane w Policji rozwiązania organizacyjne.
PL
Bezpieczeństwo publiczne jest stanem będących przedmiotem normatywnym, określanym przez wiele aktów regulujących obszary wymagające szczególnego zachowania w celu jego zapewnienia. Tak określony porządek publiczny determinuje bezpieczeństwo publiczne. Ta prosta zależność jest jednak niewystarczająca w kontekście normatywnego ujęcia bezpieczeństwa publicznego. Jest ono określane jako wyrażenie wskazujące na zadanie publiczne organów administracji, jako kryterium prawne działania organu czy jako kompetencja organu. W niniejszy artykule zostały przedstawione konteksty jego użycia w rożnych aktach normatywnych, zaliczanych do oddzielnych gałęzi prawa. Tak szerokiego jego obrazowania dokonano, systematyzując je w zależności od przynależności do prawa ustrojowego, procesowego i materialnego. Odrębnie zostało omówione bezpieczeństwo publiczne jako konstrukcja niewystępująca wprost w ustawie zasadniczej, mająca jednak w niej swoje odniesienie. Przedstawiony materiał pozwala ocenić zróżnicowanie użycia w aktach normatywnych pojęcia bezpieczeństwa publicznego, zależne od kontekstu jego ujęcia.
PL
Od momentu utworzenia pierwszych straży miejskich na podstawie ustawy o Policji z 1990 r. [8] straże gminne (miejskie) przeszły daleko idącą transformację. Zakres ich działania na rzecz społeczności lokalnej został znacznie rozszerzony, od realizacji zadań porządkowo-administracyjnych do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Choć terenem działania straży nadal jest teren gminy, której organy ją utworzyły (rada gminy), jej działania mają o wiele szerszy zasięg, mając na uwadze efekty jej funkcjonowania, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Straż gminna (miejska), zarówno jako samodzielnie funkcjonujący podmiot, jak i współpracujący z innymi podmiotami, takimi jak Policja, straże pożarne, pogotowie ratunkowe czy też inne służby ratownicze, zajmuje istotne miejsce wśród podmiotów należących do systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego, którego efekty funkcjonowania wychodzą daleko poza teren gminy i społeczności lokalnej.
EN
Since the establishment of the first city guards pursuant to the Police Act of 1990 [8], the municipal police (city guards) have undergone comprehensive transformations. The scope of their activities provided for the local community has been significantly extended, from the implementation of activities related to maintaining order and administrative tasks to the execution of tasks related to public safety and order. The main operating territory of the city guards remains the municipality whose bodies have established them (i.e. the commune council), and yet their activities are far more extensive than that, particularly if one takes into account the effects of their operation, especially in the field of public security and order. Both as an independent entity and in cooperation with other entities, such as the Police, the fire service, medical ambulance service or other emergency services, the municipal police (city guards) occupy an important position among entities that form a part of the public security and order system, the operational effects of which go far beyond the territory of the commune and the local community.
9
Content available Contexts of normative aspect of public security
EN
Public security, a state constituting a normative subject, is defined by numerous acts dedicated to regulating areas that require specific measures aimed at assuring it. The public order defined in such a way determines public security. Nevertheless this simple dependence is insufficient as regards the normative formulation of public security. It is identified as an expression pointing at public tasks of administrative bodies as a legal criterion for the operation of such a body or as competence of the body. The present paper presents contexts of its usage in diverse normative acts, considered as separate legal departments. Such a broad review has been carried out by classifying them depending on categorisation to the political, process and material laws. A separate discussion has been made of public security as a structure that does not occur directly in the basic law, yet has its reference in it. The presented material enables making a differentiation of the concept of public security in normative acts, depending on the context of its formulation.
PL
Bezpieczeństwo publiczne jest stanem będących przedmiotem normatywnym, określanym przez wiele aktów regulujących obszary wymagające szczególnego zachowania w celu jego zapewnienia. Tak określony porządek publiczny determinuje bezpieczeństwo publiczne. Ta prosta zależność jest jednak niewystarczająca w kontekście normatywnego ujęcia bezpieczeństwa publicznego. Jest ono określane jako wyrażenie wskazujące na zadanie publiczne organów administracji, jako kryterium prawne działania organu czy jako kompetencja organu. W niniejszy artykule zostały przedstawione konteksty jego użycia w rożnych aktach normatywnych, zaliczanych do oddzielnych gałęzi prawa. Tak szerokiego jego obrazowania dokonano, systematyzując je w zależności od przynależności do prawa ustrojowego, procesowego i materialnego. Odrębnie zostało omówione bezpieczeństwo publiczne jako konstrukcja niewystępująca wprost w ustawie zasadniczej, mająca jednak w niej swoje odniesienie. Przedstawiony materiał pozwala ocenić zróżnicowanie użycia w aktach normatywnych pojęcia bezpieczeństwa publicznego, zależne od kontekstu jego ujęcia.
10
Content available remote Aspekty techniczno-prawne dotyczące kontroli procesu nawaniania gazu
PL
Jednym z istotnych parametrów jakościowych paliwa gazowego, odpowiedzialnym za bezpieczeństwo publiczne, jest intensywność zapachu gazu (stopień nawonienia gazu) rozprowadzonego w sieci gazowej. W artykule podano podstawy prawne zobowiązujące do prowadzenia takiej kontroli oraz zalecenia dla operatora sieci dystrybucyjnej dotyczące minimalnego stężenia środka nawaniającego w zależności od rodzaju gazu ziemnego oraz doboru miejsca pomiaru odoranta, aby pomiar był wiarygodny. Jest to trzeci artykuł na temat procesu nawaniania gazu [17, 18].
EN
One of the important quality parameters of gaseous fuel, responsible for public safety, is the gas odor intensity (gas odorization degree) distributed in the gas network. The article provides the legal basis for such control and recommendations for the distribution network operator regarding the minimum concentration of the odorant depending on the type of natural gas and the selection of the odorant measurement site so that the measurement is reliable. This is the third article on the gas odorization process [17, 18].
PL
Życie jest niebezpieczne. Każdy nasz krok jest - ryzykowny. Szkoda miejsca i czasu, aby przywoływać wszystkie ryzyka, które na nas czyhają. Co zatem robić? Można nie wychodzić z domu lub zabezpieczyć przestrzeń publiczną, ale czy to będzie opłacalne, ekologiczne, estetyczne i wreszcie, czy tak będzie rzeczywiście bezpiecznie?
PL
Ze względu na ukształtowanie i właściwości skał w byłych kamieniołomach na stromo nachylonych zboczach zachodzą procesy erozji, co sprawia, że od calizny odrywają się drobne odłamki skalne gromadząc się na półkach w formie piargów. Proces ten zachodzi z różną intensywnością, zależy od wielu czynników, również od stopnia sukcesji naturalnej. Przebywanie bezpośrednio pod ociosem nie jest do końca bezpieczne. Co zatem robić, aby osobom postronnym zapewnić bezpieczeństwo? Czy zabezpieczanie ścian skalnych środkami technicznymi w ogóle ma sens? W artykule przedstawiono kilka obiektów pogórniczych, na przykładzie których poddano pod dyskusję ten problem.
EN
Due to the shape and properties of the rocks in the former quarries, erosion processes take place on the steeply sloping slopes, which causes small rock fragments to break off the rock and accumulate on the shelves in the form of scree. This process takes place with varying intensity and depends on many factors, including the degree of natural succession. Being directly under the side wall is not entirely safe. So what to do to ensure the safety of people? Does securing rock walls with technical means make sense? The article presents several post-mining facilities, on the example of which this problem was discussed.
PL
Ciężar zapewnienia bezpieczeństwa publicznego leży na wielu wyspecjalizowanych instytucjach. W Rzeczypospolitej Polskiej funkcję tę realizują w szczególności: Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Ochrony Państwa, Żandarmeria Wojskowa, straże miejskie (gminne). Przyjmując, że dążenie do zrozumienia prawdy i przekazywanie mądrości z pokolenia na pokolenie jest szczególnie wzniosłą działalnością człowieka oraz dostrzegając wielką rolę nauki w tworzeniu cywilizacji, określa się dogmaty funkcjonowania szkolnictwa wyższego oraz prowadzenia działalności naukowej. Na skutek tego uczelnie oraz inne instytucje badawcze przeprowadzają misję o szczególnym znaczeniu dla państwa, windują jednocześnie niekwestionowany wkład w oryginalność gospodarki oraz przyczyniają się do rozwoju kultury, a dodatkowo współkształtują kanony obowiązujące w życiu publicznym. Misją niniejszej publikacji jest aproksymacja czytelnikowi występujących teorii i definicji dotyczących potrzeby szkolenia online w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
EN
The duty of ensuring the public safety lies on many specialized institutions. In the Republic of Poland this function, in particular, is fulfilled by the following institutions: Police, Border Guard, the Internal Security Agency, State Security Services, Military Police , municipal guards (commune). Assuming that the aspiration to find the truth and to hand the knowledge down from generation to generation is the particularly important human activity and noticing the fundamental .role of science in creating civilizations, the principles of higher education and scientific activity are determined. Because of that, the universities and other research institutions carry out the mission of the particular importance for the state. They also have the indisputable contribution to the development of culture and innovation of the economy, as well as they are co-shaping the standards being applicable in the public life. The intention of the paper is to introduce the theories and definitions dealing with the necessary online training concerning the public safety.
EN
The ever-increasing risk of terrorist attacks is a stimulus for seeking new, more effective danger detection methods. The article describes new methods of detecting hazardous materials based on the interaction between neutrons and matter. The status of the design of the device for detecting hazardous materials in water environments based on these methods, currently in development at the Jagiellonian University (Kraków, Poland), will be presented as well.
PL
Wciąż rosnące ryzyko ataków terrorystycznych skłania do poszukiwania nowych, efektywniejszych metod wykrywania zagrożeń. W artykule opisane zostaną nowe metody wykrywania materiałów niebezpiecznych, których podstawę stanowi oddziaływanie neutronów z materią. Przedstawiony zostanie również status projektu urządzenia do wykrywania materiałów niebezpiecznych w środowisku wodnym opartego na tych metodach, które jest rozwijane na Uniwersytecie Jagiellońskim.
PL
Terminowość zaświadczeń kwalifikacyjnych osób obsługujących i konserwujących urządzenia, wzajemne uznawanie zaświadczeń i decyzji wydawanych przez różne instytucje nadzoru technicznego, możliwość sporządzenia protokołów wykonania czynności dozoru technicznego w postaci elektronicznej, czy nowe definicje określeń: modernizacja, naprawa i konserwacja - to najważniejsze ze zmian wprowadzanych przez nowelizację ustawy o dozorze technicznym.
PL
Prezentowany artykuł poświęcony został tematyce bezpieczeństwa personalnego na gruncie społeczności lokalnej. Kluczowym zagadnieniem jest stan poczucia bezpieczeństwa i zagrożenia w wymiarze indywidualnym. Elementy te zostają powiązane w bezpośredni sposób z funkcjonowaniem społeczności lokalnej, jej dobrobytem, perspektywami rozwojowymi. Prócz samego powiązania wspomnianych elementów, istotnym jest również naświetlenie zależności i ukazanie sposobów podniesienia poczucia bezpieczeństwa poprzez np. proces konsultacji społecznych i edukacji obywatelskiej. Kwestie definicyjne bezpieczeństwa, społeczności lokalnej potraktowano marginalnie, jedynie jako naświetlenie tła w kontekście analizowanej problematyki.
EN
Specifically, the article has been the subject of security personnel on the basis of the local community. A key issue is the status of the sense of security and risks in terms of the individual. These elements are related directly to the functioning of the local community, its prosperity, and development perspectives. In addition to the relationship of these elements, it is important to highlight also the dependencies and showing ways to increase a sense of security through, for example. the consultation process of the social and civic education. Issues of definition of safety, local community treated marginally, only as background exposure in the context of the issues.
PL
Bezpieczeństwo publiczne ma podstawowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Określa ono stan, w którym każdy obywatel i jego mienie oraz mienie społeczne są chronione przed niebezpiecznymi zjawiskami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Jedno z podstawowych zadań władzy lokalnej to zapewnienie bezpieczeństwa publicznego na administrowanym terenie. Bezpieczeństwo jest bowiem jednym z podstawowych filarów rozwoju gospodarczego i społecznego danego obszaru, w tym również miejskiego. Aby osiągnąć ten cel konieczna jest integracja wszystkich służb działających na administrowanym terenie. Jest to skomplikowane zadanie ze względu na fakt, iż obszar taki najczęściej jest bardzo zróżnicowany zarówno topograficznie, jak i sytuacyjnie. Dodatkowo bardzo często cały system ulega dynamicznym zmianom w czasie. Jedną z formacji, która ma realizować zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego jest straż miejska. Jej podstawowym zadaniem jest zapewnienie porządku publicznego na terenie miasta (gminy). W artykule omówiono podstawowe akty prawne związane z bezpieczeństwem publicznym oraz rolę i znaczenie straży miejskiej w zapewnieniu tego bezpieczeństwa. Sprawnie działająca straż miejska może bowiem znacząco wpłynąć na stan poczucia bezpieczeństwa publicznego w lokalnej społeczności. W pracy straży miejskiej bardzo istotne znaczenie mają również działalności edukacyjna oraz integracyjna. Wynika to z faktu, iż straż miejska, jako samorządowa formacja, ma za zadanie pełnić służebną rolę w stosunku do społeczności lokalnej. Prezentowany artykuł należy traktować jako wstęp do dyskusji na temat roli i znaczenia straży miejskiej w życiu społeczności lokalnej.
EN
Public safety is crucial for the proper functioning of society. It defines a state in which every citizen as well as their property are protected from dangerous external and internal phenomena. One of the main tasks of the local authority is to ensure public safety in the area administered. Security is one of the basic structures of the economic and social development of the area, including the urban areas. In order to achieve this objective, it is necessary to integrate all services in the area of administration. This is a complicated task due to the fact that the area is most often very diverse, both topographically as well as situationally. Furthermore, very often the entire system is rapidly changing over time. One of the formations, which is to carry out tasks related to the assurance of public safety is the City Guard. Its key task is to guarantee public order in the city (municipality).The article discusses the basic legislation related to public security and the role, as well as the importance of city guards in ensuring this security. A functioning city guard can significantly affect the state of public security in the local community. Educational and integration activities are also vital for the work of the City Guard. This is due to the fact that the City Guard, as a self-government formation, is intended to serve as a service role in the local community. The article presented should be seen as an introduction to the discussion of the role and significance of urban guards in the life of the local community.
EN
Development can be observed in mission-critical public safety communication systems, where narrowband LMR (LandMobile Radio) technologies are getting augmented with broadband (LTE ) based solutions. There are at least several such projects around the world currently getting implemented, with many more expected to start in the next few years. With all the advanced features that broadband is enabling for PPDR (Public Protection, Disaster Recovery) users, it needs to be ensured, that it brings the parity with existing LMR technologies in the area of prioritisation, preemption and quality of service, especially in network congestion scenarios. In this paper we are providing a qualitative analysis of these areas, comparing proven LMR technology – Tetra, with 3GPP driven LTE , including latest mission-critical additions to the standard. In scenarios where PPDR users are sharing the network with commercial users, LTE introduces several challenges typically not present in LMR systems deployed so far. We outline this point and discuss possible system level solution and architecture proposal.
PL
Obecnie można zaobserwować tendencję do rozszerzania krytycznych systemów telekomunikacyjnych dla bezpieczeństwa publicznego, działających w standardach o wąskiej przepustowości (Landmobile Radio – LMR), o rozwiązania szerokopasmowe (LTE ). Rozpoczęto wdrożenie przynajmniej kilku takich projektów na świecie, a wiele kolejnych oczekuje się w ciągu najbliższych kilku lat. Przy wszystkich zaawansowanych funkcjach, jakie zapewnia LTE dla użytkowników krytycznych, istotne jest zapewnienie poziomu usług, odpowiadającego sprawdzonym, istniejącym technologiom LMR, w takich obszarach, jak priorytetyzacja, wywłaszczanie czy kontrola jakości, zwłaszcza w sytuacjach, gdy sieć jest przeciążona. W artykule przedstawiono analizę jakościową, porównując dojrzałą i sprawdzoną technikę opartą na standardzie TETRA ze standardem 3GPP LTE , wraz z najnowszymi rozszerzeniami pod względem bezpieczeństwa publicznego. W modelach wdrożenia, w których użytkownicy krytyczni współdzielą sieć z użytkownikami komercyjnymi, w sieciach LTE pojawia się kilka technicznych wyzwań niespotykanych dotychczas w prywatnych, dedykowanych i zamkniętych sieciach LMR. Przedstawiono te problemy i zaproponowano również architekturę systemu wspomagającą ich rozwiązanie.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny przebiegu procesu zarządzania ryzykiem w administracji samorządowej w kontekście zarządzania kryzysowego. Wskazano poziom poszczególnych rodzajów zagrożeń, w tym: naturalnych, technicznych i społecznych. Następnie dokonano analizy stanu obecnego procesu zarządzania ryzykiem w wybranych jednostkach administracji samorządowej na szczeblu województwa, powiatu i gminy oraz wskazano kierunki udoskonaleń w tym zakresie. Kluczowym elementem pracy było określenie związku pomiędzy występowaniem zagrożeń, zarządzania ryzykiem, a kształtowaniem się ogólnego poziomu bezpieczeństwa publicznego. W artykule wykorzystano między innymi wyniki badań ankietowych.
EN
In the article the results of research of the assessment of the risk management process at the local government in terms of crisis management were presented. As well the level of the different kind of threats: natural, technical and social was indicated. Then the current condition of the risk management process was analysed in the chosen local goverment units (voivodeships, districts and communes) and the improvement directions in this field was indicated. The main element of this work was definition relationships between threats, risk management and formation the overall level of the public security. In article the survey research results were used.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.