Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 69

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metadata
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Długoterminowe przechowywanie zasobów cyfrowych jest poważnym problemem, który nie znalazł jeszcze ani dostatecznej uwagi ze strony przemysłu IT, ani powszechnie dostępnych rozwiązań. Zachowanie użyteczności zasobów przechowywanych w archiwum cyfrowym wymaga nie tylko niezawodnego składowania plików z danymi, ale także możliwości skutecznego wyszukania informacji, weryfikacji jej autentyczności oraz jej poprawnej interpretacji, zarówno w sensie technicznym (format danych itd.), jak i semantycznym (zrozumienie informacji w odpowiednim kontekście itp.). Artykuł omawia te problemy i przedstawia ich rozwiązania przyjęte w projekcie CREDO
EN
Long-term archiving of digital resources is a serious problem that has not yet found sufficient attention from the IT industry, nor widely available solutions. Preservation of usability of stored resources in the digital archive requires not only reliable storage of data files, but also the possibility of efficient searching, as well as verification of data authenticity and its correct interpretation both in the technical (data format, etc.), and semantic sense (information understanding in an appropriate context, etc.). The paper discusses these problems and presents solutions adopted in the CREDO project.
2
Content available Access Logs : Underestimated Privacy Risks
EN
Access logs may offer service providers a lot of information about specific users. Depending on the type of the service offers, the operator is capable of obtaining the user’s IP, location, communication habits, device information and so on. In this paper, we analyze a sample instant messenger service that is operating for a certain period of time. In our sandbox, we gathered enough data to correlate user communication habits with their localization, and even contacts. We show how seriously metadata may impact the user’s privacy and make some recommendations about mitigating the quantity of data collected in connection with this type of services.
EN
Increasing proliferation of images due to multimedia capabilities of hand-held devices has resulted in loss of source information resulting from inherent mobility. These images are cumbersome to search out once stored away from their original source because they drop their descriptive data. This work, developed a model to encapsulate descriptive metadata into the Exif section of image header for effective retrieval and mobility. The resulting metadata used for retrieval purposes was mobile, searchable and non-obstructive.
4
Content available remote Supporting source code annotations with metadata-aware development environment
EN
To augment source code with high-level metadata with the intent to facilitate program comprehension, a programmer can use annotations. There are several types of annotations: either those put directly in the code or external ones. Each type comes with a unique workflow and inherent limitations. In this paper, we present a tool providing uniform annotation process, which also adds custom metadata-awareness for an industrial IDE. We also report an experiment in which we sought whether the created annotating support helps programmers to annotate code with comments faster and more consistently. The experiment showed that with the tool the annotating consistency was significantly higher but also that the increase in annotating speed was not statistically significant.
5
Content available remote Przetwarzanie metadanych w długoterminowym archiwum cyfrowym CREDO
PL
Długoterminowe zachowanie użyteczności zasobów przechowywanych w archiwum cyfrowym jest uwarunkowane między innymi możliwością wyszukania informacji, weryfikacji jej autentyczności oraz jej poprawnej interpretacji, tak w sensie technicznym (format danych itd.), jak semantycznym (zrozumienie informacji w odpowiednim kontekście itp.). To zaś zapewnić można jedynie dzięki odpowiedniemu przetwarzaniu i przechowywaniu metadanych opisujących zarchiwizowane zasoby. Artykuł opisuje przetwarzanie i przechowywanie metadanych w cyfrowym archiwum długoterminowym CREDO.
EN
Long term archiving of digital resources depends, among others, on an ability of searching information, verifying its authenticity and its proper interpretation, in technical (data format, etc.), as well as semantic (understanding the information in proper context, etc.) sense. This can be achieved only by appropriate processing and storage of metadata, which describe archived resources. The paper presents processing and storage of metadata in CREDO long-term digital archive.
PL
Dziedzictwo kulturowe jest nieograniczonym źródłem wiedzy o przeszłości, wykorzystywanym na potrzeby wielu nowych badań, także o charakterze interdyscyplinarnym. Dokumenty pisane, stare mapy, obrazy, przedmioty codziennego użytku i dzieła sztuki dostarczają wielu informacji na temat dawnych miejsc i wydarzeń, jak również osób i minionych zjawisk. Problemem w otrzymaniu pełnej i kompleksowej informacji na temat badanych procesów jest m.in. rozproszenie dóbr kultury po całym świecie. Istotnym zadaniem jest budowa, jak również rozwój istniejących baz danych, także przestrzennych, dotyczących ruchomego dziedzictwa, dzięki którym możliwe jest gromadzenie danych o obiektach, prezentacja danych, jak również dostęp do informacji o poszczególnych obiektach. Tworzenie rozwiązań geoinformacyjnych dedykowanych dziedzictwu kulturowemu wymaga szeregu działań organizacyjnych, ale także technologicznych w tym m.in. opisanie obiektów dziedzictwa kulturowego, ustalenie struktur danych, formatów danych, reguł wymiany i integracji danych. Celem artykułu jest omówienie wybranych założeń metodycznych oraz standardów dla dziedzictwa ruchomego, a także potencjału informacji geograficznej i norm serii ISO 19100 w procesie standaryzacji dziedzictwa kulturowego. Autorki odnoszą się do ontologii CIDOC CRM, a także dokonują analizy standardów w zakresie opisu cyfrowych kopii zabytków, takich jak: ObjectID, EAD i Dublin Core.
EN
Cultural heritage is the unlimited source of knowledge about the past, used for many new research studies, including the interdisciplinary ones. Written documents, old maps, everyday articles and work arts are sources of information about past locations and events, as well as about men and events. Dispersion of cultural heritage objects results in the lack of complete information about processes under investigation. An important issue is development of databases, also spatial ones, which allow to store and present data, as well as to access information about selected objects. Development of geoinformation applications dedicated to cultural heritage requires certain organizational and technological tasks to be performed, such as metadata, data structures and formats, rules for data exchange and integration. The aim of the paper is to discuss the role of the selected methodological bases and standards for movable heritage, as well as the potential of geographic information and ISO 19100 series standards in the heritage standardization process. The authors describe CIDOC CRM ontology and analyze metadata standards for digital copies of movable heritage objects: ObjectID, EAD and Dublin Core.
EN
Official databases, which gather spatial data, should include sets of metadata, which serve to describe the information within. The fundamental element of a metadata set consists in the features describing the quality and relative importance of geospatial data. In the present work, we propose a method for the evaluation of database quality pertaining to databases of topographic objects (BDOT500) based on four criteria: location accuracy, completeness, validity (in the sense of being up to date) and logical coherence. Overall quality evaluation of the BDOT500 database was carried out using the calculation of two estimation factors: average absolute value and the coefficient of average variation. The method described herein is a useful device, which allows for a quick and credible evaluation of the BDOT500 data quality at a basic level. Applying the method does not require involving any additional means, as all the necessary information is already recorded inside the database.
PL
Urzędowe bazy danych gromadzące dane przestrzenne powinny zawierać zbiory metadanych, służące do ich opisu. Zasadniczym elementem zbioru metadanych są cechy opisujące jakość i ważność danych przestrzennych. W pracy zaproponowano metodę oceny jakości baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) opartą na czterech kryteriach: dokładności położenia, kompletności, aktualności i spójności logicznej. Całościową ocenę jakości danych bazy BDOT500 przeprowadzono poprzez obliczenie dwóch estymatorów: wartości przeciętnej absolutnej oraz współczynnika zmienności średnich. Przedstawiona metoda to sposób na szybką i wiarygodną ocenę jakości danych BDOT500 na poziomie podstawowym. Zastosowanie tej metody nie wymaga angażowania dodatkowych środków, wszystkie potrzebne informacje zapisane są w systemie bazy danych.
PL
Unia Europejska tworzy infrastrukturę informacji przestrzennej na podstawie dyrektywy INSPIRE. Jednym z 34 tematów wymienionych w dyrektywie jest temat „Obiekty rolnicze i akwakultury”. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zleciło integrację i harmonizację zbiorów danych przestrzennych w zakresie omawianego tematu Instytutowi Technologiczno-Przyrodniczemu w Falentach. W artykule omówiono przydatność „Ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów”, prowadzonej przez wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych, do opracowania tego tematu zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w unijnym dokumencie „Specyfikacja danych INSPIRE dotyczących tematu Obiekty rolnicze i akwakultury – projekt wytycznych” z 2013 r. Przedstawiono różnice między metodami nawadniania stosowanymi w Polsce a uwzględnionymi w tym dokumencie, omówiono parametry, których określenie w warunkach polskich będzie kłopotliwe albo niemożliwe oraz zagrożenia jakie mogą być konsekwencją tych różnic w przyszłym korzystaniu z baz tworzących INSPIRE.
EN
The European Union creates infrastructure for spatial information based on the INSPIRE Directive. One of the 34 topics listed in the directive is “Agricultural and aquaculture facilities”. Ministry of Agriculture and Rural Development has commissioned the development of this theme to the Institute of Technology and Life Sciences in Falenty. The article discusses the usefulness of ,,Registry of land reclamation devices and reclaimed lands” conducted by the provincial boards of drainage and water facilities for the development of the subject “Agricultural and aquaculture facilities” according to technical guidelines recommended in the EU document “INSPIRE Data Specification on Agricultural and Aquaculture Facilities – Draft Technical Guidelines” of 2013. Differences between irrigation methods applied in Poland and those presented in the document are presented. Parameters difficult or impossible to define in Polish conditions and the risks resulting from these differences for future use of INSPIRE databases are discussed.
9
Content available remote Opakowanie zasobów cyfrowych na potrzeby archiwizacji długoterminowej
PL
W artykule opisano koncepcję opakowania zasobów cyfrowych wraz z metadanymi, w sposób bezpieczny oraz dostosowany do archiwizacji długoterminowej. Przedstawiono wymagania i założenia dla opakowania. Porównano przedstawioną koncepcję do istniejących rozwiązań i przedstawiono dalsze perspektywy rozwoju.
EN
The paper describes a concept of packaging digital resources with their metadata in a safe way suitable for long-term archiving. The requirements and objectives for the package are shown. Presented concept is compared to existing solutions. Finally, further prospects are presented.
PL
Ustawa z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej (IIP, 2010) nakłada obowiązek tworzenia, aktualizacji i udostępniania metadanych na organy administracji, odpowiedzialne za prowadzenie rejestrów publicznych zawierających zbiory związane z tematami podlegającymi ustawie oraz osoby trzecie, których zbiory włączane są do infrastruktury. Metadane odgrywają szczególną rolę w infrastrukturze informacji przestrzennej, zawierają bowiem informacje dotyczące zbiorów i usług danych przestrzennych, przez co umożliwiają w sposób jednoznaczny scharakteryzować taki zasób. Według normy ISO 19115 profil metadanych należy rozumieć jako, wydzielony podzbiór metadanych zawierający w każdym przypadku bazowe (obligatoryjne) komponenty metadanych, które są niezbędne do prawidłowej identyfikacji zasobów danych przestrzennych, wchodzących w skład infrastruktury informacji przestrzennej. Zakres metadanych można określić poprzez opracowanie branżowego profilu metadanych lub wskazanie jako obowiązującego, istniejącego profilu INSPIRE, bądź jego rozszerzenia o elementy uzupełniające, które pozwalają na poprawną identyfikację zasobu danych przestrzennych. W ramach obowiązków wynikających z ustawy IIP, Państwowy Instytut Geologiczny przygotował profil PIG-BIP dla danych geologicznych, zgodny z krajowym profilem metadanych w zakresie geoinformacji oraz profilem INSPIRE. Struktura i zawartość profilu geologicznego ulegała zmianie na przestrzeni lat, równolegle z aktualizacją wytycznych krajowych jak i INSPIRE Metadata Implementing Rules. W artykule przedstawiono proces dostosowania profilu metadanych PIG-PIB do obowiązujących standardów, z uwzględnieniem liczności oraz obligatoryjności elementów, określonych zarówno w dotychczasowym profilu metadanych PIG-PIB, jak i profilu krajowym oraz w obowiązującej wersji 1.2 profilu metadanych INSPIRE. Ponadto omówiono rozszerzenie profilu metadanych PIG-PIB o wielojęzyczność.
EN
The spatial information infrastructure Act of 4 March 2010 imposes the obligation to create, update and share metadata by the administration bodies responsible for keeping public records that contain data sets indicated in the Act as well as by third parties responsible for the data sets of the infrastructure. Metadata play a special role in the spatial information infrastructure, because they contain information on spatial data sets and services and thus allow to characterize unequivocally the spatial data resource. According to ISO 19115, metadata profile should be understood as a dedicated subset of metadata containing in each case mandatory metadata components that are necessary for correct identification of spatial data resources, being a part of the infrastructure. The scope of metadata can be determined by developing branch metadata profile or by indication as applicable of the existing INSPIRE profile, or by its extension by complementary elements that allow correct identification of spatial data resource. Under the obligations of the SDI Act, Polish Geological Institute has prepared a PGI metadata profile for geological data sets, in line with the national metadata profile of the geoinformation and the INSPIRE metadata profile . The structure and content of the geological profile has been changing over the years in parallel with the update of the national guidelines as well as INSPIRE Metadata Implementing Rules. The paper presents the process of adapting metadata PGI profile to existing standards, with the multiplicity and the obligatory components specified in both the existing PGI metadata profile and the national profile and to the version 1.2 of the INSPIRE metadata profile. Extension of PGI metadata profile in case of multilingualism is also discussed.
11
Content available Geoportal GS Soil Poland
PL
Uchwalenie dyrektywy INSPRE uruchomiło serię działań legislacyjnych i technicznych tak na poziomie Unii Europejskiej, jak i poszczególnych krajów. Jednym z najważniejszych warunków powodzenia w funkcjonowaniu infrastruktury informacji przestrzennej jest stworzenie informacji o istniejących zbiorach danych przestrzennych. Jeśli informacja o zbiorach danych przestrzennych jakiegoś kraju ma być dostępna również w innych krajach UE, to powinny być stworzone i wdrożone jednolite standardy opisu danych przestrzennych oraz standardy dostępu. Dane przestrzenne powinny być również zapisywane w odpowiednich formatach. Na poziomie europejskim podejmowane są w ostatnich latach inicjatywy i uruchamiane projekty prowadzące do realizacji postanowień dyrektywy, w tym także podejmowane są działania w zakresie danych o glebach. Przykładem jest duży projekt GS Soil zainicjowany przez Ministerstwo Środowiska Dolnej Saksonii, w którym uczestniczyło łącznie 34 instytucji z różnych krajów europejskich (w tym Politechnika Warszawska). W ramach tego projektu dokonano inwentaryzacji zbiorów danych przestrzennych o glebach w większości krajów europejskich (również w Polsce). W oddzielnych zadaniach określono zakres i standardy informatyczne dla metainformacji o glebach oraz formę i metody informowania o ich istnieniu. Artykuł przedstawia ogólną charakterystykę zadań realizowanych w ramach projektu GS Soil, w tym powstałego Geoportalu GS Soil, akcentując w szczególności temat metadanych, ale również kwestie dotyczące organizacji danych, harmonizacji, jak również interoperacyjności technicznej i semantycznej. W dalszej części przedstawiono rezultaty dla obszaru Polski, ogólną charakterystykę metadanych oraz stworzonego serwisu opartego o usługi WMS i WFS z wykorzystaniem narzędzi firmy Esri – ArcGIS Server do udostępniania danych o glebach. W pierwszym etapie portal będzie tworzony i rozwijany przez Politechnikę Warszawską. W kolejnych latach będą włączane inne instytucje. Uzyskane efekty realizacji projektu powinny wpłynąć na ułatwienie dostępu do danych przestrzennych o glebach.
EN
At European level, initiatives are undertaken in recent years and projects run leading to the implementation of the INSPIRE Directive. An example is the GS Soil project initiated by the Ministry of Environment of Lower Saxony in which 34 institutions participated, from different European countries, including Warsaw University of Technology. Within the framework of this project, spatial data on soils was described and catalogued in most European countries (also in Poland). Within separate tasks, the scope and standards for information technology concerning metadata of soils were defined. The paper presents overall characteristics of the tasks within the project GS Soil, including the resulting Geoportal GS Soil, emphasizing in particular the subject of metadata, but also issues relating to the organization and harmonization of data, as well as technical and semantic interoperability. The results for Poland are also shown, including general characteristics of soil metadata and the created service based on WMS and WFS using ESRI's ArcGIS Server tools for sharing data on soils. In the first phase, the portal will be created and developed by the Warsaw University of Technology. In subsequent years, other institutions will be included. The obtained results of the project should facilitate the access to spatial data on soils.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac wykonanych w pierwszym roku realizacji pilotażowego projektu pt.” Geoprzestrzenny system ewidencjonowania Archeologicznego Zdjęcia Polski dla obszaru Ziemi Chełmińskiej – AZPGEO”. W pierwszej kolejności przedstawiono genezę powstania programu badawczo-konserwatorskiego „Archeologiczne Zdjęcie Polski – AZP”, jako wyniku wieloletnich, sięgających końca XIX wieku, doświadczeń w zakresie archeologicznych badań powierzchniowych. Przez blisko 40 lat archeologowie przeprowadzili badania na obszarze 270 000 km2. Dokumentami, na których dotychczas pracują są: 1) „obszary” AZP, tj. arkusze formatu A4 (5x7,5 km, 37,5 km2) mapy Polski w skali 1:25 000, 2) karty ewidencyjne stanowisk AZP, składające się z części opisowej i części graficznej, z numerem stanowiska składającym się z numeru obszaru i numeru kolejnego stanowiska. W wyniku realizacji projektu AZPGEO nastąpi przeniesienie informacji przestrzennej oraz opisowej z kart AZP do cyfrowej bazy danych. Zakres prac obejmuje: 1) weryfikację przestrzennych danych o nieruchomych zabytkach archeologicznych; 2) harmonizację danych AZP z SDI; 3) przetestowanie standardów w ramach budowy zintegrowanego systemu informacji o zabytkach; 4) ocenę jakości siatki AZP; 5) uruchomienie serwisów WMS, WFS dla Rejestru Zabytków Archeologicznych, zgodnie z dyrektywą INSPIRE; 6) poprawę warunków w zarządzaniu i ochronie dziedzictwem archeologicznym przez WUOZ w Toruniu.
EN
In the paper, results of works performed in the first years of implementation of a pilot project ”Geospatial system for building the Polish Archeological Record for the area of Ziemia Chełmińska – AZPGEO” are presented. At first, the origin of the research and conservation program “Polish Archeological Record - AZP” is presented as a result of many-year experience in archeological surface research dating back to the end of 19th century. For nearly 40 years, the archeologists conducted research on the area of 270,000 sq. km. The documents used by the archeologists so far are: 1) AZP „areas”, i.e. sheets of A4 size (5x7.5 km, 37.5 km2) of the map of Poland at a scale of 1:25 000, 2) recording cards with descriptive and graphic information of AZP sites which are identified by area identifier with a site sequential number within the area. Within the AZPGEO project spatial and descriptive information from the AZP cards is transferred into a digital database. The scope of works includes: 1) verification of spatial data about immovable archelogical monuments; 2) harmonization of the AZP data with SDI; 3) testing of the standards established within the framework of building an integrated information system about monuments; 4) assessment of quality of the AZP network; 5) creating WMS, WFS services of the Polish Archeological Record in accordance with the INSPIRE Directive; 6) improvement of management and protection of the archeological heritage in Toruń.
15
Content available remote Metadata of a distributed data mining system
EN
Distributed computing and data mining are two elements essential for many commercial and scientific organizations. This article presents metadata of a distributed data mining system based on combining local models created in distributed nodes into global models. This metadata is divided into following categories: primal, derivative, work and test data for local and global models.
PL
Rozproszone przetwarzanie oraz eksploracja danych są obecnie zasadniczymi elementami działalności wielu jednostek naukowych, a także organizacji komercyjnych. Artykuł opisuje metadane wykorzystane w systemie rozproszonej eksploracji danych, opartym na scalaniu modeli lokalnych, powstających w rozproszonych węzłach systemu, w modele globalne. Obejmują one metadane pierwotne, wynikowe, robocze, a także testowe dla modeli lokalnych oraz globalnych.
PL
Wykorzystanie usług sieciowych systemu MIIP pozwoli na udostępnianie, korzystanie i aktualizację danych przestrzennych przez partnerów projektu. Wyzwaniem dla systemu jest zapewnienie rzetelnych, aktualnych danych, na których kolejni użytkownicy będą zamieszczać swoje zbiory danych, zwłaszcza te niezbędne do prowadzenia własnych zadań publicznych. Wyzwaniem dla projektu jest również integracja z innymi systemami opartymi na danych przestrzennych, a wdrażanych równolegle w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego czy Urzędzie Miasta Krakowa.
EN
The paper presents selected features of Małopolska Spatial Information Infrastructure (MIIP), e.g. capacity, scalability, accordance with INSPIRE regulations, security, intuitive interfaces. There are marry technical and functional possibilities showing how to use MIIP as the network services platform. With high quality of the above-mentioned features, users and partners may achieve various economicalor social advantages. But the most one is increasing effectivemess of work of the administration and activation of the local society for faster actions in emergency situation with the use of network services.
PL
Artykuł jest próbą zwrócenia uwagi na ważny element baz danych tematycznych GUGiK jakim jest komentarz naukowy. Jego analogowa forma, niezmienna od lat pomimo znaczącej modyfikacji innych komponentów bazy danych tematycznych, w dobie przemian związanych z budową krajowej infrastruktury, trąci myszką. Myśląc o wnoszeniu kolejnych zmian do opracowywania map tematycznych, należałoby zatem rozważyć także istotną modyfikację formuły komentarza. Komentarz naukowy do map HYDRO i SOZO jest syntetycznym opisem i charakterystyką środowiska przyrodniczego, która uzupełnia obraz tworzonej mapy tematycznej. Dotychczasowa jego postać nie pozwala jednak odpowiednio skorzystać z zawartych w nim informacji. Proponowane w artykule zmiany i utworzenie komentarza w formie swoistych metadanych tematycznych - pozwolą na uzyskanie wielu korzyści: szczegółową charakterystykę zjawisk dotyczących danego obszaru, możliwość analizy danych przestrzennych, w tym także wspólną analizę danych geometrycznych zawartych w komponentach "Mapa numeryczna" oraz "Komentarz naukowy", łatwość w odnalezieniu opisu komentarza i dotyczącej go warstwy numerycznej, o przejrzystość formy, możliwość opracowania metadanych tematycznych w standardowym formacie wymiany danych wektorowych - GML, możliwość wykorzystania opracowanych danych w serwisach internetowych, np. w urzędowym geoportalu, co przyczyni się do rozpowszechnienia map tematycznych oraz lepszego ich zrozumienia.
EN
National geodetic and cartographic service has been working for many years on scientific description of digital thematic maps (Polish Hydrographic map in the scale 1 :50000 and Polish Sozological Map in scale 1 :50000). In the near future, full integration of these studies is planned with reference spatial databases within the framework of construction of national infrastructure for spatial information in accordance with the requirements of the INSPIRE Directive. Modernized SOZO and HYDRO databases will be the product with appropriate management system, which will collect data, process and visualize them, and constantly update the database, integrate them with the data on portals like www.geoportal.govpl. One of the most important but often marginalized elements of hydrographic and sozological maps is so-called scientific comment elaborated in descriptive form by a team of scientific consultants. This is the least recognized map component of thematic databases. Its slight use results notably from archaic forms of publication of the information included in it. This situation is unfavorable for users of both databases, because there are few available studies, where the state of the environment in several aspects such as quantitative, systematized and also prognostic is objectively characterized. The paper attempts to present a new way of working out scientific comments. This is departure from the present form (analog) to a database product with precisely defined structure and functionality. It is proposed to work out the comment as a separate component of spatial thematic database (component_comment) in the form of separate numerical layers, which correspond to the classification into thematic groups. Simultaneously, the integration of common descriptive part of hydro graphical and sozological map S comment is planned, which relates to the general natural characteristic. Each layer in the component _comment will have files in which next of descriptive part and information related to the study period or the source of information there is also place for so-called "reference" allowing to place quantitative data presented in the form of tables and graphs. This form of comment would offer many advantages, e.g. exact location of phenomena described in it. Thanks to using geometric objects (numerical layers), it will be possible to carry out analysis and a clear and modern formula will allow for better use, for instance, in the geoportal of the state geodetic and cartographic service www.geoportal.pl
PL
Pod wpływem dynamicznego rozwoju sieci, serwisów i aplikacji społecznych Web 2.0 intensyfikują się strumienie informacji i powiększają zasoby tworzone społecznie. Zmieniają się modele pozyskiwania, dostarczania i absorpcji wiedzy, jak również potrzeby i oczekiwania użytkowników. W ślad za tymi zjawiskami nadążają technologie informacyjne semantycznego Web 3.0, których zadaniem jest skuteczne i efektywne pokonanie głodu wiedzy. Artykuł przedstawia technologie Web 2.0 i ich wpływ na zmianę modeli pozyskiwania i dostarczania wiedzy realizowanych technologiami Web 3.0, omawia też cechy nowoczesnych systemów informacyjnych w dobie Web 2.0 i Web 3.0 i prezentuje ich przykłady.
EN
The dynamic development of the Web 2.0-of social networks and of social applications has impact on the growth of the social resources and of the streams of information. Models of knowledge acquisition and delivery as well as users' needs and expectations are changing under the influence of Web 2.0. Along with these phenomena are developed and implemented information technologies of semantic Web 3-0, whose task is to effectively overcome the hunger for knowledge and information. The article presents the Web 2.0 technologies and their impact on change in models of knowledge acquisition and delivery implemented with using of Web 3.0 technologies, also have been discussed the characteristics of modem informalion systems in the era of Web 2.0 and Web 3.0, and presented examples.
EN
This paper reports results of experiments carried out in relation with the research devoted to creation and maintenance of a database of telephone calls to emergency services. This database is comprised of concise but unambiguous information about all contained emergency calls and of tools for efficient data searching. We present the tools for real-time data registration, off-line metadata preparation, and searching for particular telephone calls.
PL
Artykuł prezentuje rezultaty eksperymentów związanych z badaniami dotyczącymi tworzenia i zarządzania bazą danych rozmów na telefony alarmowe. Prezentowana baza zawiera spójne, ale równocześnie jednoznaczne informacje na temat przeprowadzonych rozmów. Dodatkowo jest ona wyposażona w mechanizmy szybkiego i efektywnego przeszukiwania, wykorzystujące zróżnicowane metody, w tym metadane. Przedstawiono eksperymentalne stanowisko do zautomatyzowanej rejestracji rozmów, narzędzia do przetwarzania danych, tworzenia metadanych w trybie off-line, a także wyszukiwania zdarzeń i rozmówców.
EN
New trends in GIS such as Volunteered Geographical Information (VGI), Citizen Science, and Urban Sensing, have changed the shape of the geoinformatics landscape. The OpenStreetMap (OSM) project provided us with an exciting, evolving, free and open solution as a base dataset for our geoserver and spatial data provider for our research. OSM is probably the best known and best supported example of VGI and user generated spatial content on the Internet. In this paper we will describe current results from the development of quality indicators for measures for OSM data. Initially we have analysed the Ireland OSM data in grid cells (5km) to gather statistical data about the completeness, accuracy, and fitness for purpose of the underlying spatial data. This analysis included: density of user contributions, spatial density of points and polygons, types of tags and metadata used, dominant contributors in a particular area or for a particular geographic feature type, etc. There greatest OSM activity and spatial data density is highly correlated with centres of large population. The ability to quantify and assess if VGI, such as OSM, is of sufficient quality for mobile mapping applications and Location-based services is critical to the future success of VGI as a spatial data source for these technologies.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.