Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  frictional contact
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The publication presents the results of measurements of the operating parameters of the drum drive of a belt conveyor operating in a copper ore mine. The laboratory and industrial tests of belt conveyor components so far have largely focused on idler sets, the belt and the conveyor route. The authors of the publication notice that the subject literature lacks information on research into the coefficient of friction between the belt and the drum in an industrial facility under real conditions, which may imply that the phenomenon of driving force transmission from the drum surface to the belt has not been thoroughly explored. The investigations described in the publication were aimed at determining the kinetic coefficient of friction between the conveyor belt and the lining of the drive drum under operating conditions. In the first part of the study, preliminary laboratory tests were carried out, whereas in the second part of the study, a mobile, non-invasive measurement system was applied, which allowed for recording the kinematic and dynamic parameters of the conveyor’s operation. During the several dozen minutes of the conveyor’s operation, there were several start-ups and brakings as well as periods of steady operation under variable load on the material handled. The non-typical planned sequence of switching on the drive motors caused a temporary slip of the belt on the drive drum surface during one of the start-ups. The recorded parameters of the conveyor operation enabled determining the operational limit value of the friction coefficient between the belt and the lining of the drive drum.
EN
A numerical method is presented for a mathematical model which describes the frictional contact between a thermo-electro-elastic body and a conductive foundation. The contact is described by Signorini’s conditions and Tresca’s friction law including electrical and ther- mal conductivity conditions. Our aim is to present a detailed description of the numerical modelling of the problem. To this end, we introduce a discrete scheme based on the finite element method. Under some regularity assumptions imposed on the true solution, optimal order error estimates are derived for the linear element solution. This theoretical result is illustrated numerically.
EN
We consider a mathematical model which describes the dynamic evolution of a viscoelastic body in frictional contact with an obstacle. The contact is modelled with normal damped response and unilateral constraint for the velocity field, associated to a version of Coulomb’s law of dry friction. Our aim is to present a detailed description of the numerical modelling of the problem. To this end, we use a penalty method to approximate the constraint. Then, we provide numerical simulations in the study of a two-dimensional example and compare the penalty model with the original one.
PL
W układach napędowych przenośników taśmowych kluczowym zagadnieniem, decydującym o skuteczności napędu, jest sprzężenie cierne. Siła przekazana przez napęd do taśmy jest tym większa, Im większy jest współczynnik tarcia współpracującej pary ciernej. W napędach bębnowych, w ceiu zwiększenia współczynnika tarcia, a tym samym sprzężenia ciernego między taśmą i bębnem napędowym, stosuje się gumowe lub ceramiczne okładziny bębnów, najczęściej z odpowiednim układem rowków.
EN
The effective transmissible tension is the crucial issue of the designing of belt conveyor drive. The transferred driving force depends on the coefficient of friction between the conveyor belt and the drive pulley coating. For the needs of designing safe boosted drive or setting the parameters of take-up the actual coefficient of friction ji has to be identified. The paper presents the method and results of testing rubber to rubber coefficient of friction. Tests for various types of grooving of a rubber surface as well as various level of surface contamination have been performed.
PL
W artykule przedstawiono Ideę linowego napędu pośredniego. Rozwiązanie to ma szereg zalet, charakteryzuje się prostą budową oraz doskonale nadaje się do zastosowań w długich przenośnikach taśmowych. Badania sprzężenia ciernego przeprowadzono na specjalnym stanowisku pomiarowym. Pomiar przekazywanej siły tarcia wymagał wcześniejszego określenia oporów własnych układu przewijania taśmy pędzonej oraz układu przewijania liny pędnej. Wyznaczono charakterystykę pary ciernej lina - taśma. Przedstawiono możliwości praktycznego zastosowania linowego napędu pośredniego.
EN
A new idea of the rope booster drive is analyzed. The solution has many advantages. It characterizes simple construction, and is suitable for application for long conveyor belts. A new testing stand for researching frictional contact between cooperating pair belt and rope was built. The characteristic of the frictional drive transmission rope-belt was identified. An example of practical application of rope booster drive is presented here.
EN
Effect of the tempering temperature of hardened carbon steel and conformable structural changes on physical-mechanical properties and tribological characteristics during dry sliding friction was researched. It is shown, that relation between adhesive and deformational components of the frictional force depends on acquired during tempering viscoelastic properties that influence on mechanism of the contact interaction and dissipative processes. Viscoelastic properties are detected by two basic rheological parameters: modulus of elasticity and damping capacity, with which the viscoelastic coefficient is connected. The theoretical analysis of dissipative properties of the viscoelastic frictional contact dissected subject to the structure of tempered steel on the base of examined standard rheological models.
PL
W pracy przeprowadzono analizę teoretyczną współpracy ciernej koła z szyną w kolejkach z automatyczną regulacją nacisku koła na szynę, oraz przedstawiono koncepcję stanowiska laboratoryjnego do badań tej współpracy. Scharakteryzowano transport kopalniany oraz przedstawiono rolę, jaką pełni transport pomocniczy w kopalni głębinowej. Przedstawiono systemy transport pomocniczego w kopalniach oraz wyszczególniono zadania, jakie on pełni. Przeanalizowano możliwości zaprojektowanego stanowiska laboratoryjnego z uwzględnieniem jego ograniczeń.
EN
In this paper thesis analyzes the theoretical frictional engagement between the rail wheels and a car with automated wheel load control and shows the developent of a laboratory stand to test this kind of a cooperation. Mine transport and its functions in the secondary transport has been characterized. Auxiliary transportation systems in mines and its specific tasks have also been fully described. All possibilities of the previously designed laboratory stand were analyzed, taking into account its limitations.
PL
Ustalenie uściślonych sił w taśmie występujących w czasie pracy przenośnika stanowi podstawę do zastosowania bezpiecznych, niezawodnych i ekonomicznych rozwiązań konstrukcyjnych. Szczególnie wyznaczenie sił w taśmie podczas rozruchu pozwala na zastosowanie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo przed zerwaniem taśmy i zachowanie sprzężenia ciernego między taśmą i bębnem napędowym. W artykule przedstawiono analizę rozruchu z uwzględnieniem sprężystych własności taśmy. Ustalono wpływ własności sprężystych taśmy na występujące w niej siły, szczególnie w czasie przemieszczania się czoła fali, tj. podczas pierwszego półokresu drgań.
EN
The precise identification of belt tension occurring during its operation provides the basis for the implementation of safe, reliable and economical design solutions. Particularly, identification of forces in a belt during start-up allows to use the solutions that help to maintain the required belt strength safety factor as well as the proper transmission of driving force between the belt and drive pulleys. This paper presents the analysis of starting belt conveyor with regard to elastic properties of a belt. The influence of elastic properties of belt on the forces occurring in the belt, particularly in the transitional period it means in the first half period (move the stress wave) of the vibration has been identified.
PL
W projektowaniu przenośników taśmowych z linowym lub taśmowym napędem pośrednim kluczowym zagadnieniem staje się zapewnienie odpowiedniego sprzężenia ciernego między taśmą górną a cięgnem napędu pośredniego. Napędy pośrednie stosuje się w celu uzyskania korzystnego rozkładu sił w cięgnie górnym przenośnika taśmowego. Sprzężenie cierne w napędzie pośrednim ma umożliwić dodatkowe przekazanie energii do cięgna górnego w wybranych miejscach trasy przenośnika zasadniczego. Niezbędny do powstania sił tarcia docisk współpracujących cięgien zapewniają siły grawitacji taśmy i transportowanego nosiwa [3]. Na etapie modelowania współpracy taśmy i cięgna pędnego uwzględnia się między innymi ich współczynnik tarcia.
EN
The effective transmissible tension between the driven belt and driving belt or cables is the crucial issue of the designing of belt conveyors equipped with an intermediate (boosted) belt or cable drive. Intermediate drive is used in order to obtain a better distribution of belt tension along the upper belt strand of a conveyor. The operating tension of a boosted drive allows he transmission of a driving force into the chosen spots of he driven belt conveyor. The necessary press of the cooperating belts results from the gravity forces of a belt and transported material. The modeling of the effective transmissible tension of a conveyor belt with an intermediate belt drive is based upon their coefficient of friction. The paper presents the method and results of testing the coefficient of friction between the conveyor belt and a special fiat rubber-steel cable. Tests have been performed with regard to loadings and surface contaminations that occur in the operating conditions of mining belt conveyors.
PL
Przedstawiono konstrukcję stanowiska do badań statycznych i kinetycznych współczynnika tarcia wybranych sprzężeń ciernych w sprzęgłach tarczowych. Na stanowisku można badać procesy tarcia, jak również uzyskiwać parametry wykorzystywane w konstrukcji i budowie węzłów tarcia maszyn. Stanowisko, którego konstrukcja umożliwia obserwację zjawisk zachodzących podczas pracy sprzęgieł, będzie pomocą dydaktyczną dla studentów kierunków mechanicznych. Zainstalowane na stanowisku tory pomiarowe umożliwiają pomiar wartości sił i momentów koniecznych do obliczeń współczynników tarcia. Rejestrowane charakterystyki przebiegu obciążeń współpracujących powierzchni próbek pozwalają na interpretację rzeczywistych warunków pracy podczas pełnego ich zesprzęglenia, jak również w czasie poślizgu. Uzyskane na stanowisku wyniki badań dają możliwość przeprowadzenia optymalizacji doboru materiałów konstrukcyjnych stosowanych w konstrukcji i budowie sprzęgieł.
EN
Construction of test stand prepared for investigations of static and kinetic friction factor of selected frictional contacts in disc clutches was described. The stand allowed investigating friction processes, as well as obtaining parameters used in Construction of machine's friction nodes. The stand, which enables observations of clutches functioning, could be educational support for mechanical engineering students. Slotted lines installed on the stand allowed on measurements of forces and moments values necessary to friction factors calculations. Registered characteristics of loads in mating surfaces of samples let interpret real operating conditions during full combining or slide. Obtained results allowed on material selection optimization during clutches designing process.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości tribologicznych smarowanych, ślizgowych skojarzeń tarciowych z udziałem cienkich powłok węglowych modyfikowanych wolframem (W-C:H). Powłoki o zróżnicowanej zawartości wolframu (2÷10% at.) wytworzono na podłożach (tarczach i kulach) ze stali łożyskowej 100Cr6 metodą impulsowego reaktywnego rozpylania magnetronowego. Testy tribologiczne, z wykorzystaniem metody tarcza-kula, przeprowadzono dla skojarzeń tarciowych powłoka-stal 100Cr6 (tarcza pokryta powłoką) i powłoka-powłoka (tarcza oraz kula-przeciw-próbka pokryte taką samą powłoką) oraz dla porównania stal 100Cr6- stal 100Cr6, tzn. dla skojarzenia bez udziału powłoki. Testy wykonywano w warunkach smarowania olejem bez dodatków uszlachetniających (bazowego) i z dodatkami (silnikowego). Niezależnie od rodzaju oleju, skojarzenia tarciowe z udziałem powłoki W-C:H wykazują niższy współczynnik tarcia (<0,05) w porównaniu ze skojarzeniem stal 100Cr6-stal 100Cr6 (f ~ 0,07). Najwyższe zużycie zarowno tarczy (kvc < 3×10-8 mm3/Nm), jak i przeciw- próbki (kvb = 2×10-7 mm3/Nm), wykazuje skojarzenie bez udziału powłoki, badane w warunkach smarowania olejem bazowym. W skojarzeniach tarciowych z udziałem powłoki W-C:H, niezależnie od rodzaju oleju, występuje praktycznie niemierzalne zużycie powłoki W-C:H wytworzonej na tarczy oraz niskie zużycie przeciwpróbek - równe lub niższe od zużycia przeciw- próbki w skojarzeniu stal 100Cr6-stal 100Cr6 smarowanym olejem silnikowym. Najniższy współczynnik tarcia (<0,04) oraz praktycznie niemierzalne zużycie powłoki i najniższe zużycie przeciwpróbki (kvb < 3×10-9 mm3/Nm), wykazują skojarzenie tarciowe powłoka-powłoka, gdy zawartość wolframu w powłokach wynosi 7÷10% at. Zużycie stalowych przeciwpróbek w skojarzeniu powłoka-stal 100Cr6 praktycznie nie zależy od rodzaju oleju, przy czym jest istotnie wyższe (kvb < 5×10-8 mm3/Nm) w porównaniu ze zużyciem przeciwpróbek w skojarzeniu powłoka-powłoka i wzrasta ze wzrostem zawartości wolframu w powłokach. Wyniki badań wskazują, że zastosowanie cienkich powłok węglowych modyfikowanych wolframem do pokrywania stalowych elementów skojarzeń tarciowych wpływa na obniżenie oporów tarcia oraz mniejsze zużycie elementów niezależnie od rodzaju zastosowanego oleju, co wskazuje także na potencjalne możliwości ograniczenia lub nawet eliminacji agresywnych dodatków do olejów.
EN
Results of experimental investigations on the tribological properties of lubricated, sliding frictional contacts with participation of tungsten-doped carbon thin coatings (W-C:H) are presented in this paper. Coatings with content of tungsten of 2÷10 at. % were deposited on 100Cr6 bearing steel substrates (disks and balls) by the pulsed reactive magnetron sputtering method. A ball-on-disk method was applied for tribological testes. Tests were carried out for the frictional contacts of coating-100Cr6 steel (only disk coated with a coating) and coating-coating (a disk and counterpart coated with the same coating) and also for frictional contact without coating (100Cr6 steel-100- Cr6 steel) for comparison. Tests were being carried out in conditions of lubricating with oil without ennobling additives (base) and with additives (engine). Generally, independently of the kind of oil, frictional contacts with the participation of the W-C:H coating are demonstrating the lower friction coefficient (<0.05) in the comparison to the 100Cr6 steel-100Cr6 steel frictional contact (f ~ 0.07). The highest wear of disk (kvc < 3×10-8 mm3/Nm) and counterpart (kvb = 2×10-7 mm3/Nm) are showing frictional contact without coating in base oil lubricating conditions. In frictional contact with the participation of the W-C:H coating, independently of the kind of oil, practically a non-measurable wear of the W-C:H coated disk was occurring and low wear counterparts - equal or lower than the wear of counterpart in 100Cr6 steel- 100Cr6 steel frictional contact with engine oil lubrication. When the content of tungsten in coatings amounts 7÷10 at. % the lowest friction coefficient (<0.04) and practically non-measurable wear of the coating and the lowest wear of counterparts (kvb < 3×10-9 mm3/Nm) are demonstrating the coating- coating frictional contact. Wear of steel counterparts in the coating-100- Cr6 steel frictional contact practically doesn't depend on the kind of oil, in addition it is significantly higher (kvb < 5×10-8 mm3/Nm) in the comparison to the counterparts wear in the coating-coating frictional contact and is growing with the rise of tungsten content in coatings. The application of tungsten- doped carbon coatings to coating of the frictional contacts steel elements affects a decrease in friction force and lower wear of elements independently of the kind of oil was used, what is pointing out also to potential options of the reduction or even an elimination of aggressive oil additives.
PL
W artukle przedstawiono wyniki badań tarcia suchego występującego w procesie manipulowania strumienia ładunków jednostkowych (np. paczek pocztowych) transportowanych na przenośnikach taśmowych. Badania eksperymentalne prowadzone są na stanowisku, którego głównym elementem jest układ dwóch przeciwbieżnie napędzanych taśm. Na podstawie uzyskanych wyników badań zaproponowano nieliniową charakterystykę współczynnika tarcia modelowaną krzywą B-sklejaną trzeciego stopnia.
EN
The paper deals with the examination of dry friction in the handling process of unit loads (e.g. postal parcels) transported on belt conveyors. The experimental tests are performed on the laboratory stand, whose the main element is a system of two inversely driven belts. On the basis of the analysis of results of experimental investigation the nonlinear friction coefficient defined by a B-spline curve of third degree was worked out.
13
Content available remote Możliwości eksploatacyjne kolejek górniczych z napędami ciernymi
PL
Nowe uwarunkowania rynkowe preferują stosowanie w górnictwie węglowym wysoko wydajnych ścian węglowych, które muszą mieć zabezpieczone, głównie z pomocą kolejek podwieszanych i naspodkowych, odpowiednie dostawy maszyn, urządzeń i ludzi. Sprzężenie cierne kół napędowych lokomotyw z szynami w tych kolejkach w sposób istotny limituje ich możliwości transportowe, zwłaszcza na torach o zwiększonych nachyleniach. Racjonalne projektowanie napędów ciernych takich kolejek wymaga, z jednej strony znajomości potrzebnych, w danych warankach eksploatacji, sił pociągowych, a z drugiej - realnych możliwości ich uzyskania. W pracy przeanalizowano możliwości eksploatacyjne kolejek z napędami ciernymi w aspekcie możliwości pokonywania przez nie większych nachyleń przy uwzględnieniu różnych sposobów realizacji nacisku kół napędowych na szynę: ciężarowego, stałego i automatycznego. Podano zależności dla obliczenia wymaganych sił sprzężenia ciernego kół z szynami oraz graniczne nachylenia toru. Podano wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy i przykładowych obliczeń.
EN
New market conditions prefer usage in coal-mining of high-efficiency coal- walls, which have be safe, mostly with help of suspend and saucer railways, deliveries of suitable machines, of devices and of people. Connection of friction- driving wheels with rails in these railways in essential manner limits their forwarding possibilities, especially on tracks with enlarged inclinations. Rational design of friction - drives of such railways will demand, from one side necessary acquaintance of draught- powers, in given conditions of operation, and from second - real possibilities of their obtainments. In the paper one analyzed operational possibilities of railways with friction - drives in aspect to approach greater inclinations regarding on different manners of realization the pressure of driving wheels on rail: by weight, steady and automatic. There are given relations for calculations of required power of connection friction-wheels with rails and limited inclinations of track. Conclusions resulting from the analysis and calculations are given.
PL
Jednym z istotnych ograniczeń w stosowaniu konwencjonalnych przenośników taśmowych z taśmą gładką na trasach nachylonych może być sprzężenie cierne transportowanego materiału (nosiwa) z taśmą przenośnika. Ważnym jest, by materiał ten w czasie transportowania nie doznawał poślizgu po taśmie nie tylko w czasie ruchu ustalonego, ale także podczas rozruchu i hamowania przenośnika. W pracy przeanalizowano wpływ sprzężenia ciernego nosiwa z taśmą przenośnika na jego możliwości eksploatacyjne.
EN
Belt conveyors are universal equipment of bulk and loose materials handling (broken, friable and dusty ones) operating in wide range of conditions like inclinations, lengths, speed and capacities. Presumably one of essential limitations in usage of conventional belt conveyors would be frictional contact of handled materials with conveyor belt, especially on slanting routes in both "up" and "down" directions. In this case this is essential, that transported materials could not slide on the conveyor belt, both in stable and accelerated movement. Thus the conveyor construction (e.g. arrangement of belt, supports and friction - properties) as well as a way of start and applying braking should assure a sedate movement of materials together with belt, because its disturbance especially at greater inclinations and lengths of routes should cause an essential threat for safe conveyor operation. In the paper is analyzed the influence of bulk and loose materials frictional contact with a conveyor belt on its operational possibilities. A stable movement of bulk and loose materials on conveyor belt one can obtain at not very large speed of belt assuring possibly high coefficient of friction between bulk and loose materials and the belt. For a configuration of conveyor routes it is necessary to take into consideration the values of the angle alpha dop - and during its start and applying of braking - the values of acceleration alpha kryt,. The dependences obtained in the paper can be useful in this case. The results of analysis also show that in the specific conditions of conveyor operation for delimitations of value of admissible inclination angle of routes and critical accelerations it is necessary among others to be, an acquainted with authoritative values of friction coefficient of bulk and loose materials for conveyor belt, appointed on the way of experimental investigations.
EN
In the paper are presented results of triboelectrical effects investigations occurring during frictional process of metal elements. In non-lubricated contacts triboelectrical effects, are observed as "friction microcurrents". It is possible to discriminate three phases of generation. In the first phase of interaction value increase of "friction microcurrent" is proportionally low. This phase meets so called running-in period, when active contact surface of interaction elements is increase. In the second phase, after increased of contact surface, decreased of resistance and increased of electrons energy, value intensely increases. In the third phase, state of thermic equilibrium forms for accept investigation conditions and "friction microcurrents" and has maximal, quasi-stabilized value. In lubricated contacts triboelectrical effects, are observed as "generated potential difference". It is possible to discriminate three phases of generation. The first phase measured from moment of start elements assessment interaction to moment of start potential difference generated, says about ability of tribological system to forming of oil wedge. The second phase says about intensity of phisico-chemical processes, proceed at surface layers of elements. The third phase says about stabilisation tribological processes in frictional contact (running-in process was finished) and frictional contact can be full load for assume conditions of interaction.
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań zjawisk triboelektrycznych, towarzyszących procesowi tarcia elementów metalowych W skojarzeniach niesmarowanych zjawiska tribologiczne obserwowane są jako "mikroprądy tarcia". Wyróżnić można trzy fazy generowania. W pierwszej fazie współpracy narastanie wartości jest stosunkowo niewielkie. Faza ta odpowiada tzw. okresowi docierania, w trakcie której zwiększa się powierzchnia czynna styku współpracujących elementów. W fazie drugiej, po zwiększeniu powierzchni styku i spadku rezystancji oraz zwiększeniu energii elektronów wartość intensywnie rośnie. W fazie trzeciej następuje stan równowagi termicznej dla zadanych warunków badań a "mikroprądy tarcia" i osiąga wartość maksymalną, ąuasi-ustaloną. W skojarzeniach smarowanych zjawiska tribologiczne obserwowane są jako "generowana różnica potencjałów". Wyróżnić można trzy okresy generowania. Okres pierwszy mierzony od chwili rozpoczęcia współpracy elementów skojarzenia do chwili powstania generowanej różnicy potencjałów, świadczy o zdolności układu tribologicznego do utworzenia klina smarnego. Okres drugi do osiągnięcia maksymalnej wartości GRP, świadczy o intensywności procesów fizyko-chemicznych, zachodzących na powierzchniach elementów. Okres trzeci informuje o stabilizacji procesów tribologicznych w węźle tarcia, to jest kiedy nastąpiło pełne dotarcie elementów a skojarzenie osiągnęło zdolność przenoszenia pełnego obciążenia dla zadanych warunków współpracy.
PL
W pracy przedstawiono sposób formułowania i rozwiązywania zadań nieliniowej dynamiki kontaktu ciał sprężystych poddanych w warunkach dużych przemieszczeń i odkształceń. Jako przykład obliczono wykonane z materiału gumopodobnego łożysko walcowe z trzpieniem prowadzącym.
EN
In the paper, a description and analysis of motion of elastic bodies experiencing large displacements and finite strains in terms of frictional contact is presented. Cylindrical lead rubber bearing is calculated as an example.
PL
Istotnym problemem związanym z eksploatacją górniczych urządzeń wyciągowych są zagadnienia dotyczące utrzymania sprzężenia ciernego liny z kołem pędnym, szczególnie w przypadku hamowania manewrowego. Zapewnienie sprzężenia ciernego liny nośnej z kołem pędnym wymaga spełnienia warunku [1] S2 lto S1e to the mu alpha, gdzie: S1, S2 - siły po obu stronach koła pędnego w warunkach hamowania manewrowego, mi - współczynnik tarcia liny po kole pędnym, alfa - kąt opasania liny na kole pędnym. W celu wyznaczenia sił w linach nośnych po obu stronach koła pędnego przeprowadzono analizę dynamiczną układu dla tej fazy pracy urządzenia wyciągowego. Użytkowym efektem przeprowadzonych rozważań jest zapisanie w postaci zamkniętej warunku zapewniającego sprzężenie cierne liny z kołem dla przypadku hamowania manewrowego.
EN
The essential problem appearing in the operation of the mining hoist facilities is the preservation of the frictional contact between the rope and the driving wheel. It is particularly important in the case of the manoeuvre braking. The following condition has to be fulfilled to assure the frictional contact between the lifting rope and the wheel [1]: S2 lto S1e to the mu alpha where S1, S2 - forces on the sides of the driving wheel in the course of manoeuvre braking, mu - coefficient of friction between the rope and the driving wheel, alpha - angle of contact between the rope and the driving wheel. To determine force in lifting ropes on both sides of the driving wheel the dynamical analysis of the assembly in operational stage of the hoist facility was carried out. The useful result of performed consideration is, written in the closed from, the condition of maintaining the frictional contact between the rope and the wheel for the case of manoeuvre braking.
18
Content available remote Semi-analytical sensitivity analysis procedure for frictional contact problems
EN
Although there is a need for sensitivity analysis for frictional contact problems in many engineering fields, research work on it has rarely been reported due to the complexity of the problems. In this paper, a sensitivity analysis procedure based on a semi-analytical method for frictional contact problems is presented. The unbalance force due to the variation of design parameters is evaluated numerically, thus the related routine of an existing FEM code can be utilized regardless of the friction law employed. The continuum-mechanics-based formulation is carried out first and then a discretized form is derived. The stick state is modeled by introducing a penalty-type constraint. A couple of numerical examples, including a realistic leaf spring structure used in nuclear power plants, are given to demonstrate the effectiveness of the proposed approach.
EN
The analysis of multi-leaf structures should be performed taking friction into account. The objectivity of friction law should be preserved because large deformation generally occurs. By use of the convected coordinate system, the objectivity can be preserved naturally. Therefore, in finite element analysis, the element local coordinate system can be used. However, when a contact point slides over the element boundary, a problem arises due to the discontinuity of the local coordinates between elements. In this work, an algorithm is proposed, i.e., the formulation is essentially based on the convected coordinate system while the sliding term is redefined as a spatial vector and is calculated in the reference configuration. Thus, the finite sliding due to large deformation can be treated without paying special attention to the limit of the local coordinate system. Two numerical examples including a simplified model of a leaf spring structure used in nuclear power plants are given.
EN
In the present work the resistance against wear of various hardened layers is analysed in exploitation's conditions which include the generation of hydrogen ions and atoms in the frictional contact as a result of tribochemical and tribothermal processes. The mentioned above analyse has been carried out on the base of experimental data obtained by simulation of exploitation's conditions in stand investigations and tribological tests. Also, it has been confirmed by the results of field wear studies of real car hanging and train brakes parts. In the light of obtained results the well-known low-friction behaviour of nitrided like layers are explained by the fenomen of 'self-lubrication with hydrogen' as well as the influence of hydrogen on the forming of oil's boundary film on nitrided surfaces is confirmed and discussed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.