Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the availability of statistical data in the Eurostat database on Smart City, related to cities from Poland. The assessment of cities in the context of Smart City is possible through the construction of relevant rankings. Their construction is necessary to know the variables describing the aspects of the operation of the city. The number of cities and the number of variables transferred from Poland to the European database has been examined. The question we tried to answer was whether the contents of this database will allow for the construction of a ranking for Polish and European cities.
PL
W artykule przedstawiono dostępność danych statystycznych w bazie Eurostat z zakresu Smart City odnoszących się do miast z Polski. Ocena miast w kontekście Smart City jest możliwa poprzez konstrukcję odpowiednich rankingów. Do ich konstrukcji konieczna jest znajomość zmiennych opisujący aspekty funkcjonowania miasta. Zbadano, jak kształtuje się liczba miast oraz liczba zmiennych przekazywanych z Polski do europejskiej bazy danych. Starano się odpowiedzieć, czy zawartość tej bazy danych pozwoli na budowę rankingu dla miast polskich oraz europejskich.
EN
Predictive business process monitoring is a current research area which purpose is to predict the outcome of a whole process (or an element of a process i.e. a single event or task) based on available data. In the article we explore the possibility of use of the machine learning classification algorithms based on trees (CART, C5.0, random forest and extreme gradient boosting) in order to anticipate the result of a process. We test the application of these algorithms on real world event-log data and compare it with the known approaches. Our results show that.
EN
The aim of the present study was to assess eating behaviors and leisure time physical activity in children aged 7–10 years.The survey was conducted in a group of 107 parents of children attending grades 1–3 of primary school. A self-designed questionnaire was used as a research tool. Statistical analyses were carried out with the use of Spearman’s correlation test and Mann-Whitney U-test, with adopting α = 0,05 as showing significance. The study showed that 65% of children ate breakfast on a daily basis. The majority of pupils ate 4 meals a day. Current recommendations regarding vegetables consumption were followed by 25% of children, regarding fruits – by 32% and regarding fish – only by 10% of children. Over a half of pupils ate sweets at least once a day. Participation in leisure time physical activity on a daily basis was recorded only in 16% of children, whilst 48% of children were engaged in physical activity 2–3 times a week. As the results of the study indicated, children’s eating behaviors were mostly improper. Participation in leisure time physical activity was found to be low. These factors could adversely affect children’s development.
PL
Celem podjętych badań była ocena wybranych zachowań żywieniowych oraz pozaszkolnej aktywności fizycznej dzieci w wieku 7–10 lat. Badania zostały przeprowadzone w grupie 107 rodziców dzieci uczęszczających do klas 1–3 szkoły podstawowej. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety. Analizę statystyczną materiału empirycznego przeprowadzono na podstawie testu na istotność współczynnika korelacji Spearmana oraz testu U-Manna Whitneya, przy poziomie istotności α = 0,05. Stwierdzono, że 65% dzieci spożywało codziennie śniadanie. Większość dzieci zjadała 4 posiłki dziennie. Zalecenia dotyczące konsumpcji warzyw realizowane były przez 25% dzieci, odnośnie do owoców – przez 32% dzieci, zalecenia zaś dotyczące spożycia ryb wykonywało jedynie co dziesiąte dziecko. Ponad połowa uczniów co najmniej raz dziennie spożywała słodycze. Codzienną pozaszkolną aktywność fizyczną odnotowano u 16% dzieci, podczas gdy 48% dzieci uprawiało aktywność fizyczną 2–3 razy w tygodniu. Badania wykazały, że zachowania żywieniowe dzieci były w większości nieprawidłowe, a poziom aktywności fizycznej był niski, co mogło wpłynąć niekorzystnie na rozwój dzieci uczestniczących w badaniach.
4
Content available remote Perception of weight status in adolescents aged 15 years
EN
The aim of the present study was to assess the adolescents’ weight status and weight status perception and also to examine the influence of weight status misperception on weight related behaviors. The survey was conducted in 2014 in population consisting of 125 adolescents aged 15 years living in Sopot, in northern Poland. An anonymous questionnaire contained questions concerning body mass and height and questions on weight status perception and previous weight loss attempts. The study found a high prevalence of excessive body mass among adolescents. Overestimation of weight status had stronger influence on the number of weight loss attempts than underestimation and accurate perception. The study also revealed significant differences between boys and girls in accuracy of weight status perception that could be caused by gender-based stereotypes related to body shape.
PL
Współczesne organizacje, aby być konkurencyjne, muszą mieć umiejętności przetworzenia olbrzymich danych. Jednym z najbardziej obiecujących kierunków w tym zakresie jest wykorzystanie analityki predykcyjnej, opierającej się na algorytmach i modelach uczenia maszynowego. Związanych z tym jest wciąż wiele wyzwań, m.in. pytanie o „wejście” do takich modeli, czy powinny to być wszystkie dane zgromadzone przez organizację czy może raczej wcześniej wybrane zmienne? Celem artykułu jest zbadanie skuteczności algorytmów opartych na drzewach klasyfikacyjnych ze względu na liczebność predyktorów.
EN
To stay competitive contemporary organizations have to master in processing massive amount of data. Predictive analytics, that is analytics based on machine learning algorithms and models, is one of the most promising directions. But there are many issues involved. One of them is the input to such models: should it be all data gathered by organization or just the selected variables? The aim of the article is to check how the number of predictors influences accuracy of classification algorithms based on trees.
6
Content available remote Ocena praktyk i preferencji żywieniowych młodych piłkarzy amatorów
PL
Celem pracy była ocena praktyk w zakresie żywienia i preferencji żywieniowych piłkarzy amatorów. Badania prowadzono metodą ankietową. Zawodnicy przyznawali się do nieregularnego konsumowania śniadań i spożywania kolacji tuż przed snem. Znaczna część badanych spożywała mniej niż cztery posiłki dziennie. Głównymi źródłami białka w diecie zawodników były przetwory mleczne, jaja i mięso drobiowe. Mniej niż raz w tygodniu konsumowano ryby. Preferowanym sposobem przygotowania mięsa było grillowanie. Główne źródła węglowodanów stanowiły jasne pieczywo, makarony, słodycze i wyroby cukiernicze. Znikoma była konsumpcja produktów zbożowych i kasz z pełnego przemiału. Najczęściej wykorzystywanym tłuszczem było masło. W czasie treningu piłkarze przeważnie gasili pragnienie wodą lub napojami gazowanymi, ale duża część sięgała po napoje energetyzujące. Stwierdzono, iż większość zawodników nie odżywia się prawidłowo i w związku z tym istnieje potrzeba edukacji żywieniowej młodych sportowców. Należy wskazać młodym sportowcom, że sposób żywienia istotnie wpływa na rozwój organizmu i osiągane w sporcie wyniki.
EN
The aim of the study was to assess dietary habits and food preferences among amateur football players. The study was conducted by questionnaire survey. Competitors admitted to the irregular consuption of breakfast and eating dinner right before bedtime. A large part of the respondents consumed less than 4 meals a day. The main sources of protein in players diet were dairy products, eggs and poultry meat. They consumed fish less than once a week. The preferred way to prepare the meat was grilling. The main source of carbohydrates were white bread, pasta, sweets and confectionery. Consumption of cereals and wholemeal groats was negligible. Butter was the most commonly used fat. During training, players frequently quenched their thirst with water or carbonated beverages, but a big part of them drank energy drinks. It was found that most of the players did not have a proper diet, as a result there is the need for nutrition education. Young sportsmen should be pointed out that the diet has a significant impact on the growth of the organism and the results achieved in sport.
EN
The hereby article presents analysis of hospital websites evaluation criteria in the context of innovations in healthcare sector. Literature regarding hospital websites evaluation performed in different countries is reviewed and results of preliminary studies of websites owned by 100 best hospitals in Poland are presented.
PL
W artykule przeprowadzono analizę kryteriów oceny stron internetowych szpitali w kontekście innowacyjności w sektorze usług zdrowotnych. Dokonano przeglądu literatury światowej z tego tematu oraz przedstawiono wyniki wstępnych badań empirycznych 100 stron internetowych najlepszych polskich szpitali wielospecjalistycznych.
PL
Artykuł prezentuje wieloagentowy model symulacyjny, który posłużył do zbadania wpływu, jaki na poziom konkurencyjności w środowisku o określonej złożoności wywiera wielkość kosztu organizacyjnej zmiany. Model ten stanowi rozwinięcie modelu zaprezentowanego w [16], a opartego na propozycji S. Kauffmana.
EN
The article presents agent-based approach to research on cost of organizational change and its impact on competition level in complex environment. The multi-agent simulation model used here is based on the model proposed in [16] which utilizes Kauffman’s NK model of fitness landscape.
PL
Artykuł prezentuje wieloagentowy model symulacyjny interakcji opart na dylemacie więźnia. Analizowany jest wpływ, jaki na wyłanianie się kooperacji mają trwałość współdziałania miedzy agentami oraz skłonność do zapominania zdrad.
EN
The article presents agent-based simulation model of interactions based on prisoer's dilemma. It is used to analyze the influence of cooperation durability and defection forgetfulness on emergence of cooperation between agents.
10
Content available remote Modelowanie zachowań telewidzów z wykorzystaniem podejścia agentowego
PL
Artykuł prezentuje symulacyjny model zachowań telewidzów, w którym zastosowano mechanizmy systemów wieloagentowych. Model został zbudowany na podstawie teoretycznych modeli zachowań konsumentów i telewidzów, badań preferencji telewidzów oraz własnych badań empirycznych. Model pozwala analizować zmiany oglądalności, wynikające ze zmian ofert programowych stacji telewizyjnych.
EN
This paper presents an agent-based model of television audience viewing behaviour. The model is based on theoretical models of consumers and television audience behaviour and empirical researches on audience preferences. The model enables analysis of changes in television ratings as a result of rescheduling.
PL
Artykuł prezentuje rezultaty wykorzystania sieci bayesowskiej w klasyfikacji diagnostycznej dzieci z niskorosłością. Autorzy zbudowali sieć opartą na 10 cechach auksologicznych, klasyfikując niskorosłych pacjentów do jednej z trzech grup. Wyniki porównano z innymi ilościowymi modelami klasyfikacji niskorosłych.
EN
The publication presents results of the diagnostics classification of short stature children based on bayesian network. Authors build network based on 10 auxologic measurements classifying short stature patients to one of the three groups. The received results are combined with other quantitative models of short stature classification.
12
Content available remote Detektor synchroniczny do pomiarów linii telekomunikacyjnej
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję urządzenia do pomiaru asymetrii wzdłużnej kabla telekomunikacyjnego w zakresie częstotliwości od 20 kHz do 2 MHz. Przedstawiono specyficzne rozwiązanie problemu pomiaru małego sygnału różnicowego na tle dużej składowej wspólnej dla analizowanego zakresu częstotliwości. Pokazano szczegółowo budowę detektora synchronicznego opartego o klucz przełączający i sposób określania amplitudy mierzonego sygnału.
EN
The paper presents device developed for measurement of longitudinal balance in telecommunication cables for frequencies from 20 kHz to 2 MHz. There is described a method used for measurement of low level differential signal in the presence of high level common signal for specified range of frequencies. Lock-in detector based on electronic switch is shown in details and measurement of signal magnitude is described
EN
In this article authors present the concept of application of multiagent approach in modeling biometric authentication systems. After short introduction, we present a short primer to multiagent technology. Next, we depict current state of the art related to biometrics combined with multiagent approach. In the next part of the work we present four exemplary simulation models of biometric authentication environments as well as the results of their examination.
PL
Artykuł prezentuje nowy sposób podejścia do realizacji tanich układów reflektometrii czasowej. Istotą rozwiązania jest zastosowanie cyfrowo-analogowego sposobu wytwarzania opóźnień pomiędzy sygnałem pobudzającym, a momentem pobrania próbki i umieszczenie analogowego układu opóźniającego w torze generacji sygnału pobudzającego. W artykule opisano ogólnie algorytm generacji wymaganych sygnałów sterujących i przedstawiono konkretne parametry sygnałów praktycznie zrealizowanego układu.
EN
The paper presents a novel solution of low cost TDR equipment. The main idea is application of mixed (digital and analog) control of excitation-sampling time and placing analog delay circuit in excitation branch of the equipment. The paper describes a general algorithm of required signal generation as well as parameters of a real equipment.
PL
W artykule zaprezentowano podejście wieloagentowe w ekonomii. Zbudowano model dynamicznej sieci powiązań między pracownikami, a następnie przeprowadzono symulacje, w których agenci - pracownicy rywalizowali ze sobą na rynku pracy. Wyniki symulacji wykazały istotny związek pomiędzy zdolnością do tworzenia nowych znajomości a wielkością otrzymywanego wynagrodzenia.
EN
In the article a multi-agent approach in economics was presented. A model of a dynamic network of connections between workers was constructed and simulations were performed, during which worker-agents competed in labor market. The results showed significant relationship between the ability of creating new contacts and the received wage.
16
Content available remote Modelowanie sytuacji decyzyjnych przy wykorzystaniu diagramów wpływu
PL
Diagram wpływu (ID) stanowi zwartą reprezentację problemu decyzyjnego. Matematycznie równoważny drzewu decyzyjnemu, pozbawiony jest jednak podstawowej wady drzewa, jaką jest wykładniczy wzrost wielkości modelu. W artykule przedstawiono diagram wpływu jako sformalizowany język modelowania sytuacji decyzyjnych w warunkach niepewności. Zaprezentowano przykłady wykorzystania reprezentacji modułowej, jak również sposób radzenia sobie z sytuacjami asymetrycznymi.
EN
An influence diagram (ID) is a compact representation of a decision problem. Mathematically, ID is equivalent to decision tree but it does not suffer from its exponential growth. The paper concentrates on using influence diagram as a formal language for modelling decisions under uncertainty. Examples of how to take advantages from the modular representation and deal with asymmetry are given.
PL
W artykule przedstawiono rozważania nad racjonalnością i ograniczoną racjonalnością w kontekście teorii gier. Udzielono odpowiedzi na następujące pytania: co oznacza pojęcie "gracz racjonalny" oraz jaki ma ono związek z potocznym rozumieniem słowa "racjonalny".
EN
In this paper rationality and bounded rationality in the context of game theory are considered. The article deals with these questions: what it means to be a "rational player" and how it is connected with our common understanding of the word "rational".
18
Content available remote Time domain reflectometry module for DSL analyzer
EN
The paper present a time domain reflectometry module designed as a part of an analyzer of DLS transmission lines. Small size, programmable TDR module (to be included in the hand-belt, battery-operated line analyzer) was designed, constructed and tested in the laboratory, proving its usefulness for detecting lines imperfections. The paper illustrates the principle of operation of the TDR units, its basic building blocks and the software environment created for device testing.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.