Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  azot mineralny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Podjęto próbę oceny zależności zawartości azotu mineralnego w glebach użytków zielonych, na tle innych wybranych upraw rolniczych o przeznaczeniu paszowym, od dawki nawożenia azotem mineralnym. Niezależnie od terminu poboru próbek do analizy (wiosenny lub jesienny) czy sposobu użytkowania (kośnie, pastwiskowo, kośnie-pastwiskowo i przemiennie), dawka azotu wywierała istotny wpływ na zawartość Nmin. Korelacje między Nmin a dawką azotu w nawozach mineralnych w użytkach zielonych na glebach mineralnych były w ogólności dodatnie, niezależnie od terminu poboru próbek glebowych. Z kolei na glebach organicznych w okresie jesiennym zaznaczył się raczej ujemny związek pomiędzy dawką N a zawartością Nmin w warstwie 60-90 cm, wiosną natomiast obserwowane korelacje były dodatnie. W przypadku upraw rolniczych o przeznaczeniu paszowym (kukurydzy lub mieszanki zbożowej) pomiary dokonane zarówno wiosną, jak i jesienią, w ogólności potwierdziły dodatnie i istotne statystycznie zależności między dawką nawożenia azotem mineralnym i Nmin w warstwie 60-90 cm. Szczególnie silnymi korelacjami wykazywały się gleby mineralne spod mieszanki zbożowej (współczynniki korelacji powyżej 0,8).
EN
A mineral N content (Nmin) in the 60-90 cm layer of mineral and org. soils depending on the N dose in the mineral fertilizer used for grassland as well as for the cultivation of maize and cereal mixes in 2010-2012 was detd. in spring and autumn to find a resp. correlation. The Nmin content and the dose of N fertilizer were positively correlated for (i) grassland on mineral soils, (ii) grassland on org. soils, and (iii) cultivations of maize and cereal mixes on mineral soils. Particularly high correlation coeffs. (higher than 0.8) were obsd. for cereal mixes cultivations. A negative correlation was obsd. only for grassland on org. soils during the autumn sampling.
EN
The paper presents a mathematical model of nitrogen migration in soil. Nitrogen changes were modeled over a period of 21 months, taking into account the change of the cultivated plants, nitrogen uptake by plants during their growth and depending on soil moisture, fertilization and changing weather conditions. The equation of the mathematical model was solved by the finite difference method. The obtained results were verified with the soil laboratory data. The quantitative compatibility was obtained in the case of the upper layer of soil profile (0-30 cm) and qualitative - for the deeper layer (30-60 cm). The mathematical model allows taking into account many different impacts on the content of Nmin. in the soil. It can be a helpful tool in forecasting its changes and determining the time and level of fertilization. This is of particular importance when the weather conditions undergo radical, long-term changes.
PL
W pracy przedstawiono model matematyczny migracji azotu w glebie. Modelowano zmiany azotu w okresie 21 miesięcy, uwzględniając zmianę uprawianych roślin, pobór azotu przez rośliny w trakcie ich wzrostu oraz w zależności od wilgotności gleby, nawożenie i zmienne warunki atmosferyczne. Równanie modelu matematycznego rozwiązano metodą różnic skończonych. Otrzymane wyniki zweryfikowano z danymi badań laboratoryjnych gleby. Uzyskano ilościową zgodność w przypadku górnej warstwy profilu glebowego (0-30 cm) oraz zgodność jakościową dla warstwy głębszej (30-60 cm). Opracowany model matematyczny pozwala uwzględnić wiele różnych oddziaływań na zawartość Nmin. w glebie. Może stanowić pomocne narzędzie w prognozowaniu jego zmian i określeniu czasu oraz poziomu nawożenia. Ma to szczególne znaczenie, gdy warunki pogodowe ulegają radykalnym, długookresowym zmianom.
EN
The present paper discusses studies related to the preparation of a hydrogeological model of groundwater flow and nitrate transport in an area where a precision farming system is applied. Components of water balance were determined using the UnSat Suite Plus software (HELP model), while the average infiltration rate calculated for the study area equalled 20 per cent. The Visual MODFLOW software was used for the purpose of modelling in the saturated zone. Hydrogeological parameters of the model layers, inclusive of hydraulic conductivity, were defined on the basis of results of column tests that were carried out under laboratory conditions (column experiment). Related to the dose of mineral nitrogen used in precision fertilisation (80 kg N/ha), scenarios of the spread of nitrates in the soil-water environment were worked out. The absolute residual mean error calculated for nitrate concentrations obtained from laboratory and modelling studies equalled 0.188 mg/L, the standard error of the estimate equalling 0.116 mg/L. Results obtained were shown graphically in the form of hydroisohypse maps and nitrate isolines. Conclusions were drawn regarding the possibility of using numerical modelling techniques in predicting transport and fate of nitrates from fertilisers applied in precision agriculture systems.
PL
Przedstawiono wyniki badań zawartości rozpuszczonego azotu mineralnego w wodach opadowych i wodach spływających powierzchniowo z obszaru zurbanizowanego (Lublin, Polska E). Stwierdzono, że w wodach spływu powierzchniowego udział azotu z opadu atmosferycznego stanowił średnio ok. 40% i zmieniał się w przedziale 23–87%. Wyniki te wskazują, że do szacowania potencjalnego zanieczyszczenia azotem wód spływających powierzchniowo z obszarów zurbanizowanych i ich wpływu na eutrofizację wód powierzchniowych można wykorzystać monitoring chemizmu wód opadowych.
EN
The content of dissolved inorg. N in 269 water samples from pptn. and in 127 samples of water flowing from municipal sewer into the local river was analyzed by chromatog. in 2009–2011. The share of the N from pptn. in water flowing into river was in av. 40% and varied in the range of 23–87% depending on weather conditions.
EN
Modern agriculture faces to new challenges and problems. Application of organic waste compost (Cp) and Jatropha seed cake (JSC) represents new possibilities to improve soil organic matter (SOM) and thus reduce the risk of soil degradation. Our paper presents results of laboratory experiment. Based on these results, we conclude that the application of organic substances has positive effect on soil fertility but the impact of individual substances is different. JSC has higher influence on soil properties (microbial activity and plant production) in the short term. Conversely, Cp affects soil properties in the long term. These properties are due to their chemical composition.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań zależności między zasobnością gleb użytków zielonych w azot mineralny oraz zawartością w nich azotu azotanowego i azotu amonowego w okresie jesieni, a stężeniem azotanów w wodzie gruntowej spod tych użytków w okresie wiosny następnego roku. Badania zrealizowano na podstawie wyników monitoringu gleby i wody na terenach zajmowanych przez użytki zielone w Polsce, prowadzonego przez Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą (KSChR) i podlegające jej okręgowe stacje, we współpracy z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym (ITP) w Falentach. Stwierdzono w szczególności, że: 1) w warunkach Polski, zasobność gleb użytków zielonych w azot mineralny w porze jesiennej nie była skorelowana ze stężeniem azotanów(V) i (III) w wodach gruntowych spod tych użytków w okresie wiosny następnego roku; 2) stężenie azotanów( V) i (III) w wodzie w znikomym stopniu i ograniczonym zakresie związane było z zawartością azotu azotanowego(V) i azotu amonowego w glebie (biorąc pod uwagę różne rodzaje gleb i ich warstwy); 3) w analizowanym układzie czasowym i uwarunkowaniach, rozpatrywane wskaźniki stanu ilościowego azotu mineralnego w glebie nie były dobrymi predykatorami zanieczyszczenia wód gruntowych azotanami.
EN
The paper presents the relationships between inorganic nitrogen content, including nitrate- and ammonium-nitrogen, in grassland soils in autumn and nitrate concentrations in groundwater from under these grasslands next spring. Studies were based on results of soil and water monitoring in grassland areas in Poland carried out by the National Chemical-Agricultural Station and its subordinate regional stations in cooperation with the Institute of Technology and Life Sciences in Falenty. It was found that: 1) autumnal richness of Polish grassland soils in inorganic nitrogen was not correlated with the concentrations of nitrates and ammonium ions in groundwaters from under these grasslands next spring, 2) concentrations of the latter ions in water were weakly associated with their concentrations in soil (considering various types and layers of soils), 3) within time periods and other determinants of this study, the indices of soil inorganic nitrogen were not good predictors of groundwater pollution with nitrates.
PL
W pracy przedstawiono wyniki rozpoznania nagromadzenia azotu mineralnego w glebach organicznych pod użytkami zielonymi w Polsce. Rozpoznanie to przeprowadzono na podstawie wyników badań monitoringowych realizowanych w latach 2008–2012 przez Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą w Warszawie i podlegające jej stacje okręgowe, we współpracy z Instytutem TechnologicznoPrzyrodniczym w Falentach. Stwierdzono m.in., że w analizowanym okresie w badanych glebach: 1) przeciętna zawartość azotu mineralnego i zasoby tego składnika w profilu do 30 cm pod powierzchnią terenu wynosiły odpowiednio ok. 51 mg N•kg-1 s.m. i ok. 118 kg N•ha-1 w okresie wiosennym oraz ok. 55 mg N•kg-1 s.m. i ok. 130 kg N•ha-1 w okresie jesiennym, 2) udział azotu amonowego w całkowitej zawartości azotu mineralnego wynosił średnio ok. 77% w okresie wiosennym i ok. 66% w porze jesiennej, 3) w sezonie letnim zawartość azotu azotanowego oraz zasoby azotu mineralnego ulegały zwiększeniu, a w okresie zimowym – zmniejszeniu, natomiast zawartość azotu amonowego zmieniała się w odwrotnym kierunku, 4) przeciętnie w sezonie wegetacyjnym zasoby azotu mineralnego w warstwie 0–30 cm zwiększały się o 12,1 kg N•ha-1 , a w okresie po nim następującym – zmniejszały o 11,9 kg N•ha-1 , 5) istotny wpływ na stan zasobów azotu mineralnego miały temperatura powietrza oraz opady atmosferyczne.
EN
The paper presents accumulation of inorganic nitrogen in organic soils under grasslands in Poland. The recognition of nitrogen status was made based on results of monitoring carried out in the years 2008–2012 by the National Chemical-Agricultural Station in Warsaw and its subordinate regional stations in cooperation with the Institute of Technology and Life Sciences in Falenty. It was found that in the study period: 1) mean concentration of inorganic nitrogen and its resources in the upper 30 cm soil layer were 51 mg N•kg-1 DM and 118 kg N•ha-1 , respectively, in spring and 55 mg N•kg-1 DM and 130 kg N•ha-1 in autumn, 2) ammonium-nitrogen constituted on average 77% and 66% of the total soil inorganic nitrogen in spring and autumn, respectively, 3) concentrations of nitratenitrogen and resources of inorganic nitrogen increased in summer and decreased in winter while concentrations of ammonium-nitrogen changed in opposite direction, 4) resources of inorganic nitrogen in the upper 30 cm soil layers increased by 12.1 kg N•ha-1 in the vegetation season to decrease by 11.9 kg N•ha-1 afterwards, 5) air temperature and atmospheric precipitation significantly affected inorganic nitrogen resources.
PL
Celem pracy było opracowanie metody ilościowego szacowania przyswajalnego dla runi łąkowo-pastwiskowej azotu glebowego, uwalnianego w warunkach mad żuławskich w wyniku procesów, którym podlega glebowa materia organiczna oraz możliwości jego rolniczego zagospodarowania. Ilościowe określanie uwalnianego azotu umożliwia poprawę gospodarowania tym składnikiem nawozowym w mineralnym odżywianiu się runi łąkowo-pastwiskowej co ma uzasadnione ekonomicznie a jednocześnie ogranicza jego rozpraszanie do środowiska. Badania prowadzono na Żuławach Elbląskich, na ciężkiej płytkiej madzie próchnicznej, zawierającej około 350 t glebowej materii organicznej i od 13 do 20 t Nog. w przeliczeniu na 1 ha. Przedmiotem badań była ruń łąkowa o zróżnicowanej intensywności użytkowania i nawożenia mineralnego Do określenia wydajności mineralizacji netto azotu glebowego zastosowano pośrednią metodę bilansową. Do ilościowo-jakościowych badań odcieków zastosowano mini lizymetry Łaukajtysa, umieszczone na każdym poletku doświadczalnym. Wykazano, że - w zależności od zróżnicowanego nawożenia NPK oraz częstotliwości koszenia - ruń łąkowa w sezonie wegetacyjnym pobrała od 80 do 170 kg azotu, uwalnianego wskutek mineralizacji glebowej materii organicznej. Wykazano również, że ruń łąkowa wykorzystuje do przyrostu plonu użytkowego, w zależności od intensywności użytkowania i nawożenia, od 58 do 78% ogólnej ilości wniesionego azotu mineralnego.
EN
The aim of the works was elaboration of method to estimate amount of nitrogen which is realized from soil organic matter in alluvial soils during mineralization process. Knowledge of the amount of realized nitrogen enables better nitrogen management and in consequence may limit its dispersion in the environment. The investigations were carried out in Żuławy region on heavy, shallow humic alluvial soil in which content of soil organic matter (SOM) was about 350 t and 13-20 t of organic nitrogen (Norg.) per 1 ha. Meadow sward fertilized with different mineral fertilizers and mown with different frequency was the subject of investigation. Indirect balance method was used to estimate the efficiency of net soil nitrogen mineralization. Łaukajtys’ minilysimeters were installed on each trial plot to collect leakage for chemical analysis. It was shown that meadow sward absorbed 80-170 kg of nitrogen coming from SOM mineralization and the amount depended on intensity of utilization. It was also shown that meadow sward used 58-78% N of the total amount of N input.
PL
W pracy przedstawiono wyniki rozpoznania stanu nagromadzenia azotu mineralnego w mineralnych glebach użytków zielonych w Polsce. Rozpoznanie to przeprowadzono na podstawie wyników badań monitoringowych prowadzonych w latach 2008–2012 przez Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą w Warszawie i podlegające jej okręgowe stacje, z udziałem Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach. Stwierdzono m.in., że w analizowanym okresie: 1) przeciętna zawartość azotu mineralnego i jego zasoby w wierzchniej warstwie gleby (do 30 cm) wynosiły odpowiednio 16 mg N·kg-1 i 70,0 kg N·ha-1 w okresie wiosennym oraz 17 mg N·kg-1 i 74,6 kg N·ha-1 w okresie jesiennym, 2) największą zawartością i zasobnością azotu mineralnego charakteryzowały się gleby łąkowe o dużej przepuszczalności – lekkie i bardzo lekkie, 3) ilość azotu mineralnego w glebach łąkowych na ogół ulegała zwiększeniu w sezonie wegetacyjnym, a zmniejszeniu w okresie poza nim.
EN
The paper presents results of the recognition of inorganic nitrogen accumulation in mineral grassland soils in Poland. The survey was based on monitoring studies carried out in the years 2008– 2012 by the National Chemical-Agricultural Station in Warsaw and subordinated regional stations with the participation of the Institute of Technology and Life Sciences in Falenty. It was found that: 1) mean content of inorganic nitrogen and its resources in the upper soil layer (30 cm) were 16 mg N·kg-1 and 70.0 kg N·ha-1, respectively, in spring and 17 mg N·kg-1 and 74.6 kg N·ha-1 in autumn, 2) the highest content and the largest resources of inorganic nitrogen were noted in light and very light grassland soils of a great permeability, 3) usually the amount of inorganic nitrogen in grassland soils increased in the vegetation season and decreased in other seasons.
EN
This work presents the analysis of the influence of compost and reclamation substrate addition and mineral fertilizers application on leaching of mineral nitrogen, microbial activities, soil hydrophobicity and plant biomass production. To demonstrate the effect of compost, reclamation substrate and mineral nitrogen (Nmin) addition on above parameters, the pot experiment was performed. As a model crop, Deschampsia caespitosa L. was used and cultivated for 63 days in climate chamber. The leaching of Nmjn was measured by application of ion exchange discs, soil hydrophobicity was determined based on the values of saturated hydraulic conductivity (Ksat) and microbial activity was expressed as basal (BR) and substrate induced respiration (SIR). Four variants (V1-V4) with different doses of fertilizers were prepared: V1 - control without addition of fertilizers; V2 - this variant of experiment was prepared as mixture of compost and arable land in ratio 7:3; V3 - 90 g/m2 of mineral fertilizers NPK (in the ratio 1:1:1) were applied there and into V4, dose 30 g of compost were applied. The significant differences (P < 0.05) in the detection of Nmin, values of Ksat and SIR were found. The highest decrease of mineral nitrogen leaching was observed by the simultaneous applications of compost (V4) to arable soil, about 50% in comparison with the variant V4 (application of mineral fertilization) and about 10% in comparison with the control. Variants with addition of compost (V2 and V4) showed higher values than variants without, which were measured at three stages (before application of Nmin - 12 days after establishment of the experiment; after application of Nmin - 34 days; at end of the experiment - 63 days). During the experiment, two types of respiration were measured: BR and SIR. The significant differences in SIR were found between variants with addition of compost and variants without. The SIR (cumulative production of CO2) was higher about 25% in variants V2 and V4 compared to variants V1 and V3. The highest values of Ksat were found in variants with addition of compost. Conversely, the lowest value of Ksat was detected in variant with addition of Nmin. Low values of Ksat indicate an increased level of hydrophobicity.
PL
W pracy przedstawiono analizę wpływu kompostu, substratu rekultywacyjnego oraz zastosowanie nawozów mineralnych na wymywanie azotu mineralnego, działalności mikroorganizmów, hydrofobowość gleby i produkcję biomasy roślinnej. W celu zbadania efektu wykorzystania kompostu, substratu rekultywacyjnego oraz azotu mineralnego (Nmin) został przeprowadzony eksperyment w doniczkach. Jako modelowa roślina została wykorzystana Deschampsia caespitosa L, którą hodowano przez 63 dni w komorze klimatycznej. Wymywanie Nmin zostało zmierzone przy zastosowaniu tarcz jonowymiennych, hydrofobowość gleby określono na podstawie wartości przewodnictwa nasyconego hydraulicznego (Ksat), a aktywność mikrobiologiczną wyrażono jako podstawową (BR) oraz wskaźnik oddychania podłoża (SIR). Wykorzystano cztery próbki (V1-V4) o różnych dawkach nawozów: V1 - kontrola bez dodatku nawozu, V2 - mieszanka kompostu oraz gleby w stosunku 7:3, V3 - 90 g/m2 nawozu mineralnego NPK (w stosunku 1:1:1) oraz V4 - dawka 30 g kompostu. Stwierdzono znaczne różnice (P < 0,05) w badaniu Nmin, wartości Ksat oraz SIR. Największy ubytek azotu mineralnego zaobserwowano podczas jednoczesnej aplikacji kompostu (V4) do gleby uprawnej, około 50% w porównaniu z próbką V4 (zastosowanie nawożenia mineralnego) i około 10% w porównaniu z kontrolą. Próbki z dodatkiem kompostu (V2 i V4) wykazywały wyższe wartości niż próbki bez kompostu, co zostało zmierzone w trzech etapach (przed zastosowaniem Nmin - 12 dni po rozpoczęciu eksperymentu, po zastosowaniu Nmin - 34 dni oraz na koniec eksperymentu - 63 dni). Podczas eksperymentu respiracja była mierzona: BR oraz SIR. Wyraźne różnice w SIR zostały zaobserwowane pomiędzy próbkami z dodatkiem kompostu oraz próbkami bez dodatku kompostu. SIR (skumulowana produkcja CO2) była wyższa o około 25% w próbkach V2 oraz V4 w porównaniu z próbkami V1 oraz V3. Najwyższe wartości Ksat zaobserwowano w przypadku próbek z dodatkiem kompostu. Wartość najniższą Ksat zaobserwowano dla próbek bez dodatku Nmin. Niskie wartości Ksat wykazują zwiększony poziom hydrofobowości.
EN
The aim of researches was to determine the influence of undersown crops plowed down in the autumn and left till spring in the form of mulch on mineral nitrogen content in the soil profile determined in autumn and in spring in conventional and organic farming systems. The field experiments were conducted at the Zawady Experimental Farm owned by the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce. The following treatments were examined: factor 1 – Undersown crop: control object (no undersown crop cultivation), an undersown crop – biomass ploughed down in autumn (white melilot, white melilot + westerwold ryegrass, westerwold ryegrass), an undersown crop with its biomass used as a spring-incorporated mulch (white melilot, white melilot + westerwold ryegrass, westerwold ryegrass). factor 2 – farming system: conventional and organic. Ammonium and nitrate nitrogen contents were determined in two soil layers (0–30 and 31–60 cm) twice, ie in autumn and spring. The results showed that the highest soil concentrations of ammonium and nitrate ions were determined on control object, and in spring following white melilot incorporation. The autumn and spring-determined soil contents of mineral nitrogen were significantly higher in the conventional in comparison with organic farming system. Mulching of the soil surface with undersown crops significantly reduced the mineral nitrogen content in soil in spring compared with the autumn-incorporated undersown crops.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu wsiewek międzyplonowych przyoranych jesienią i pozostawionych do wiosny w formie mulczu na zawartość mineralnych form azotu oznaczonego w profilu glebowym jesienią i wiosną w konwencjonalnym i ekologicznym systemie produkcji. Badania polowe przeprowadzono w RSD w Zawadach należącej do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W doświadczeniu badano dwa czynniki. I. Wsiewka międzyplonowa: obiekt kontrolny (bez uprawy wsiewki międzyplonowej), wsiewka międzyplonowa - biomasa przyorana jesienią (nostrzyk biały, nostrzyk biały + życica westerwoldzka, życica westerwoldzka), wsieka międzyplonowa - biomasa pozostawiona do wiosny w formie mulczu (nostrzyk biały, nostrzyk biały + życica westerwoldzka, życica westerwoldzka). II. System produkcji: konwencjonalny, ekologiczny. Zawartość jonów amonowych i azotanowych oznaczono dwukrotnie, tj. jesienią i wiosną, w dwóch warstwach gleby (0-30 i 31-60 cm). Otrzymane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że jesienią najwyższą zawartość mineralnych form azotu odnotowano na obiekcie kontrolnym, a wiosną po przyoraniu nostrzyku białego. W konwencjonalnym systemie produkcji zawartość azotu mineralnego oznaczonego w glebie zarówno jesienią, jak i wiosną była istotnie wyższa niż w ekologicznym systemie produkcji. Wsiewki międzyplonowe pozostawione do wiosny w formie mulczu spowodowały zmniejszenie zawartości azotu mineralnego w glebie wiosną w porównaniu do wsiewek międzyplonowych przyoranych jesienią.
EN
The paper presents the results of winter wheat variable top dressing on grain quality and mineral nitrogen content in soil. The investigations revealed that application of variable fertilization increased the amount of absorbed components in the plant material and decreased variability of these values. Grain quality classified is as fodder grain due to low protein concentration (below 11.5%) and considerable number of germinated grains (c.a. 25%). Mineral nitrogen content in soil on the variably fertilized field was between 20 and 60% lower than on the field fertilized traditionally.
PL
W artykule przedstawiono wyniki zmiennego nawożenia pogłównego pszenicy ozimej na jakość ziarna i zawartość azotu mineralnego w glebie. Przeprowadzone badania wykazały, że stosowanie zmiennego nawożenia podniosło ilość pobranych składników w materiale roślinnym i obniżyło zmienność tych wartości. Jakość ziarna kwalifikowała je, jako paszowe ze względu na niską zawartość białka (poniżej 11,5%) i dużą ilość skiełkowanych ziaren (ok. 25%). Zawartość azotu mineralnego w glebie na polu nawożonym zmiennie była niższa niż na polu o nawożeniu tradycyjnym od 20 do 60%.
14
Content available Mineral Nitrogen in Soils of Different Land Use
EN
Different land use influences both quantity and quality of soil nitrogen, especially its mineral forms. We conducted our study in Pruszkow soils of four different land using: fields (at the edge of town border), allotment gardens, lawns and fallows, 36 samples together. The town is part of the Warsaw agglomeration. It is small but densely populated. Soil was sampled on July, from 0–20 cm depth. The textures of these soils were sands, loamy sands and silts. Amount of total nitrogen in all studied soils was diverse and ranged from 0.33 to 1.91 g kg–1 dry matter of soil. The highest average content of this element was found in soils of allotment garden (1.1 g kg–1 dry matter of soil), and the lowest one in fallow soils (0.5 g kg–1 dry matter of soil). Allotment garden soils were characterized as richest in N-NO3 too (average 22.76 mg kg–1 dry matter of soil). We observed slightly lower accumulation of this element in field soils (average 21.52 mg kg–1 dry matter of soil). In individual cases the quantity of N-NO3 exceeded even 40 mg kg–1 dry matter of soil. Significantly lower amount of this element was found in lawns (average 8.79 mg kg–1 dry matter of soil) and fallows (average 3.22 mg kg–1 dry matter of soil). Different land use had no effect on ammonia amount in Pruszkow soils. The biggest share of N-NO3 in N total was in fields, then in allotment gardens, lawns and smallest in fallows. Share of N-NH4 in N total decreased in the following order: fields, fallows, lawns, allotment gardens. N-NO3 forms prevailed in fields and allotment garden, while N-NH4 predominated in lawns and fallows. Soil reaction had no effect on N-NO3 and N-NH4 amount and N–NO3/N-NH4 ratio. We assumed that actual way of land use affects total nitrogen content and N-NO3 content in soil. In town environment soils of allotment garden can contribute to water pollution.
PL
Sposób użytkowania wpływa na ilość i jakość związków azotu, w szczególności połączeń mineralnych. Badano gleby Pruszkowa będące w użytkowaniu: rolniczym (na obrzeżach miasta), gleby ogródków działkowych, gleby trawników w parkach i zieleńców przyulicznych oraz nieużytków (łącznie 36 próbek z terenu całego miasta). Miasto to jest częścią aglomeracji warszawskiej i charakteryzuje się dużym zaludnieniem. Glebę pobierano w lipcu, z głębokości 0-20 cm. Były to głównie piaski, piaski pylaste (od luźnych do gliniastych) i pyły zwykłe. Ilość azotu ogółem w badanych glebach znajdowała się w granicach 0,33-1,91 g kg-1 s.m. gleby. Największą średnią zawartością tego pierwiastka charakteryzowały się gleby ogródków działkowych (1,1 g kg-1 s.m. gleby), a najmniejszą gleby nieużytków (0,5 g kg-1 s.m. gleby). Gleby ogródków działkowych zawierały również średnio największe ilości azotu azotanowego (22,76 mg N-NO3 kg-1 s.m. gleby). Nieznacznie mniejszą ilość tej formy stwierdzono w glebach pól (średnio 21,52 mg N-NO3 kg-1 s.m. gleby). W pojedynczych przypadkach ilości te były znacznie większe i przekraczały 40 mg N-NO3 kg-1 s.m. gleby. Istotnie niższą ilość tej formy stwierdzono w glebach trawników (średnio 8,79 mg N-NO3 kg-1 s.m. gleby) i nieużytków (średnio 3,22 mg N-NO3 kg-1 s.m. gleby). W przypadku azotu amonowego nie wykazano wpływu różnego użytkowania na zawartość tej formy w glebie. Udział azotu azotanowego w ogólnej ilości azotu największy był w glebach pól uprawnych, następnie ogródków działkowych, trawników i najmniejszy w glebach nieużytków. Udział N-NH4 w N ogółem występował kolejno w glebach: pól, nieużytków, trawników, ogródków działkowych. W glebach pól i ogródków działkowych przeważała forma azotanowa, natomiast forma amonowa przeważała w glebach trawników i nieużytków. Nie stwierdzono wpływu odczynu gleby na ilość form N-NO3 i N-NH4 oraz na wartość stosunku N-NO3 /N-NH4. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz możemy stwierdzić, że sposób użytkowania gleby na terenie Pruszkowa wywiera istotny wpływ na zawartość azotu ogółem i azotanów w glebie. Gleby ogródków działkowych mogą być potencjalnym źródłem zanieczyszczenia wód tym elementem.
EN
The present research, carried out over 2004-2007, aimed at evaluating the effect of the nitrogen application method and foliar application of microelements on the quantitative changes in nitrogen compounds in soil under monoculture of two com cultivars. Nitrogen fertilization was applied at a single dose (soil application) and at a split dose (soil and foliar application). Fertilization with microelements was applied at the 5-leaf phase. After three research years it was observed that the corn cultivars researched as well as the nitrogen application method Significantly determined the content of total N in soil. Significantly higher contents of mis parameter were recorded in soil under 'L.G 22.44' com and after the use of a single nitrogen dose, as compared with the split dose. The nitrogen application method showed a significant effect on the contents of available nitrogen forms. Significantly higher contents of both ammonium nitrogen and nitrate nitrogen(V) were recorded after the application of a single nitrogen dose, as compared with the split dose and irrespective of the cultivar and nitrogen application method, after the use of the microelements investigated.
PL
Badania prowadzono w latach 2004-2007, których celem było określenie wpływu sposobu aplikacji azotu oraz nalistnego stosowania mikroelementów na zmiany ilościowe związków azotu w glebie pod uprawą w monokulturze dwóch odmian kukurydzy. Nawożenie azotem stosowano w dawce jednorazowej (doglebowo) oraz w dawce dzielonej (doglebowo i nalistnie) Nawożenie mikroelementami natomiast zastosowano w fazie 5 liścia. Po trzech latach badań stwierdzono, że badane odmiany kukurydzy, jak również sposób aplikacji azotu istotnie decydowały o zawartości N ogółem w glebie. Istotnie wyższe zawartości tego parametru stwierdzono w glebie spod uprawy kukurydzy odmiany "L.G 22.44" oraz po zastosowaniu jednorazowej dawki azotu w stosunku do dawki dzielonej. Sposób aplikacji azotu istotnie wpływał na zawartości przyswajalnych form azotu. Istotnie wyższe zawartości zarówno azotu amonowego, jak i azotu azotanowego(V) stwierdzono po zastosowaniu jednorazowej dawki azotu w porównaniu do dawki dzielonej oraz niezależnie od odmiany i sposobu aplikacji azotu, po zastosowaniu badanych mikroelementów.
PL
W pracy przedstawiono ocenę stężenia związków azotu w wodzie gminy Szudziałowo położonej w północno-wschodniej Polsce, na Wzgórzach Sokólskich. Spośród badanych typów wody (powierzchniowe i podziemne) największe stężenie azotu azotanowego zanotowano w wodzie podziemnej pierwszego poziomu wodonośnego. W wodzie ze środkowej i północnej części gminy Szudziałowo stężenie to nie przekraczało wartości dopuszczalnych dla wody przeznaczonej do spożycia oraz zaproponowanych jako graniczne w dyrektywie azotanowej. W wodzie z zalesionej części gminy stężenie azotanów było niewielkie. Woda pierwszego poziomu wodonośnego na omawianym obszarze jest powszechnie wykorzystywana do zaopatrzenia ludności w wodę do picia, dlatego szczegółowe monitorowanie jej jakości jest bardzo ważne.
EN
Concentrations of mineral forms of nitrogen in surface and ground waters of the Szudziałowo commune situated between two rivers: the Vistula and Niemen in north-east Poland were analysed. The highest concentrations of nitrate nitrogen were noted in waters of the first aquifer. In central and northern part of the rural commune Szudziałowo the concentrations did not exceed standards established for drinking water and those proposed in the Nitrate Directive. In afforested part of the commune nitrate concentrations in water were small. Waters of the first aquifer in study area are used for drinking purposes and therefore monitoring their quality is very important.
EN
The field experiment was conducted in the years 2006-2008 at Plant Breeding and Acclimatization Institute, Oirision Jadwisin on the light and acid soil. The aim of the research was to compare tubers yield and content of mineral nitrogen in the soil after harvest of potato by different doses in solid (100 i ] 50 kg N o ha-1) and liquid nitrogen form - fertigation (mean of 43.0 kg N o ha-1) to the soil applied. The control was object non-ferlilized and non-irrigated. The objects were divided on: irrigated and non-irrigated. Drip irrigation method in this experiment was applied. The nitrogen dose in fertigation form by using computer program DSS was established. The doses of water and dates of their application by using tensiometer were established. The soil for examination was taken from thc layer of 0-30 and 30-60 cm. Analyses of nitrate and amnionium ions contents were carried out by reflection spectroscopy using RQ flex Merck reflectometr. The yield of tubers on irrigated object by using fertilizer program DSS was about 47 % higher than on the control object but content of mineral nitrogen in the soil on this object was smaller than on the control. Application nitrogen dose of 150 kg N o ha-1 on non-irrigated object, in all investigation years was the cause high cumulation of mineral nitrogen in the soil after harvest of potato. In second years of investigation (2007) already after applied dose of 100 kg N o ha-1 on non-irrigated conditions high level of mineral nitrogen in the soil was found. Nitrogen surplus may be leached from the soil into groundwater in the autumn and winter period.
PL
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2006-2008 w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział Jadwisin na glebie lekkiej, kwaśnej. Celem badań było porównanie wpływu na plon bulw i zawartość azotu mineralnego w glebie po zakończeniu wegetacji ziemniaków zróżnicowanego nawożenia azotem stosowanego do gleby w formie stałej (100 i 150 kg N o ha-1) i płynnej - fertygacja (średnio 43.0 kg N o ha-1). Kontrolę stanowił obiekt bez nawożenia NPK i nienawadniany. Kombinacje podzielono na: nawadniane i nienawadniane. Nawadnianie prowadzono metodą kroplową. Dawkę azotu w formie fertygacji ustalono przy wykorzystaniu komputerowego programu nawozowego DSS. Dawki wody oraz terminy ich stosowania ustalono na podstawie wilgotności gleby przy użyciu tensjometrów. Glebę do badań pobierano z warstwy gleby 0-30 i 30-60 cm. Oznaczenie zawartości jonów azotanowych i amonowych wykonano reflektometrycznie przy użyciu reflektometru RQ flex Merck. Plon bulw uzyskany na kombinacji nawadnianej z wykorzystaniem programu nawozowego DSS był o około 47 % większy niż na kontroli, a zawartość azotu mineralnego w glebie na tej kombinacji mniejsza w porównaniu do kontroli. Zastosowanie dawki azotu 150 kg N o ha-1 bez nawadniania, we wszystkich badanych latach, przyczyniło się do dużej kumulacji azotu mineralnego w glebie po zbiorze ziemniaków. W drugim roku badań (2007) już po zastosowaniu dawki 100 kg N o ha-1 bez nawadniania stwierdzono wysoki poziom azotu mineralnego w glebie. Nadmiar tego azotu może być wypłukany z gleby do wód gruntowych w okresie jesienno--zimowym.
EN
The aim of the present research was to determine the influence of undersown crops and stubble crops on the content of mineral forms of nitrogen in soil profile in autumn and spring. Field experiments were carried out at the Experimental Farm in Zawady, owned by the University of Podlasie in Siedlce. The following combinations of intercrops were taken into account: control object (without intercrop), undersown crops - biomass plowed down in autumn (white clover, Italian ryegrass), stubble crop - oiomass plowed down in autumn (oil radish), stubble crop - biomass left in the form of mulch (oil radish) till spring. The content of nitrate and ammonia ions were determined twice, ie in autumn and spring, in two layers of soil (0-30 and 31-60 cm). The results pointed out that, putting the intercrops into the cultivation limited the conrent of mineral nitrogen in soil in autumn, and increased in spring. The highest concentration of nitrate and ammonia ions was noted in soil in spring, when white clover was plowed down. When the surface of soil was mulched with stubble crop from white mustard in the time of winter, it decreased the content of mineral nitrogen in spring.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu wsiewek miedzyplonowych i międzyplonów ścierniskowych na zawartość mineralnych form azotu oznaczonego w profilu glebowym jesienią i wiosną. Badania polowe przeprowadzono w RSD w Zawadach należącej do Akademii Podlaskiej w Siedlcach, W doświadczeniu badano następujące kombinacje międzyplonów. obiekt kontrolny (bez międzyplonu), wsiewka międzyplonowa - biomasa przyorana jesienią (koniczyna biała, życica wielokwiatowa), międzyplon ścierniskowy - biomasa przyorana jesienią (rzodkiew oleista), międzyplon ścierniskowy - biomasa pozostawioną do wiosny w formie mulczu (rzodkiew oleista). Zawartość jonów amonowych i azotanowychl oznaczono dwukrotnie, tj. jesienią i wiosną, w dwóch warstwach gleby (0-30 i 31-60 cm). Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, iż wprowadzenie do uprawy miedzyplonów zmniejszało zawartość azotu mineralnego w glebie jesienią, a zwiększało wiosną. Największe stężenie jonów amonowych i azotanowych odnotowani w glebie wiosną, po przyoraniu koniczyny białej. Mulczowanie powierzchni gleby w okresie zimy międzyplonem ścierniskowym z rzodkwi oleistej zmniejszało zawartość azotu mineralnego wiosną.
EN
The purpose of this study has been to determine the effect of compost, bentonite, zeolite and calcium oxide on the concentration of nitrogen in nickel contaminated soil (O, 100, 200 and 300 mg Ni o kg-1 of soil). The level of mineral nitrogen in soil depended on the soil contamination with nickel, addition of pollution neutralizing substances and crop species. The effect of nickel on the content of mineral nitrogen in soil was closely connected with the crop species. In the series of trials without substances alleviating nickel contamination, the metal pollution depressed the share and content of N-NO3- in mineral nitrogen in soil under oats, but raised its concentration and percentage in soil under yellow lupine. The effect of nickel was much stronger in soil under yellow lupine than under oats. Nickel had an adverse effect on the content of N-NH4+ in soil under yellow lupine. Application of bentonite, zeolite and calcium oxide limited the content of ammonia nitrogen in soil, as compared with the average concentration from the unamended series. Bentonite had the strongest effect on the content of N-NH.T in soil under oats, while in soil under yellow lupine zeolite and calcium oxide were the most effective. The neutralising substances added to soil had a contrary influence on the content of nitrate(V) nitrogen when compared with that produced on ammonia nitrogen. They all favoured increased concentration of this form of nitrogen in soil. The strongest effect on the average content of N-NO3- was produced by bentonite. Bentonite, zeolite and calcium oxide resulted in increased ratios of nitrate nitrogen in total mineral nitrogen in soil, with bentonite producing a stronger effect in soil under oats while zeolite and calcium oxide being more effective in soil under yellow lupine. Zeolite and calcium oxide had a stronger effect on the ratio of N-NO3- in soil under yellow lupine than in soil under oats. Compost produced similar results, but only in soil under yellow lupine.
PL
Celem badań było określenie oddziaływania kompostu, bentonitu, zeolitu i tlenku wapnia na zawartość azotu mineralnego w glebie zanieczyszczonej niklem (O, 100, 200 i 300 mg Ni o kg-1 gleby). Zawartość azotu mineralnego w glebie była uzależniona od zanieczyszczenia gleby niklem, dodatku substancji łagodzących i gatunku rośliny. Wpływ niklu na zawartość azotu mineralnego w glebie był ściśle związany z gatunkiem roślin. W serii bez dodatków łagodzących zanieczyszczenie gleby niklem wywołało zmniejszenie zawartości i udziału N-NO3- w azocie mineralnym gleby spod owsa oraz zwiększenie jego zawartości i udziału w glebie spod łubinu żółtego. Wpływ w glebie spod łubinu żółtego był znacznie większy niż w glebie spod owsa. Nikiel oddziaływał negatywnie na zawartość N-NH4+ w glebie spod łubinu żółtego. Aplikacja bentonitu, zeolitu i tlenku wapnia do gleby ograniczyła zawartość azotu amonowego w glebie, w porównaniu do średniej z serii bez dodatków. Najsilniej na zawartość N-NH4+ w glebie spod owsa działał bentonit, a w glebie spod łubinu żółtego zeolit i tlenek wapnia. Zastosowane substancje miały odwrotny wpływ na zawartość azotu azotanowego(V) niż azotu amonowego w glebie. Sprzyjały one zwiększeniu zawartości tej formy azotu w glebie. Największy wpływ na średnią zawartość N-NO3- miał bentonit. Bentonit, zeolit i tlenek wapnia wywołały zwiększenie udziału azotu azotanowego w azocie mineralnym gleby, przy czym bentonit działał silniej w glebie spod owsa, a zeolit i tlenek wapnia w glebie spod łubinu żółtego. Zeolit i tlenek wapnia miały większy wpływ na udział N-NO3- w glebie spod rubinu żółtego niż w glebie spod owsa. Podobny wpływ miał kompost, ale tylko w glebie spod łubinu żółtego.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.