Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1240

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 62 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energetyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 62 next fast forward last
PL
Głównym zadaniem polityki energetycznej UE i całego globu jest ograniczenie zmian klimatycznych i zapewnienie bezpiecznego oraz powszechnego dostępu do energii. Porozumienie Paryskie (COP 21, Paryż 2015) określiło między innymi cele długoterminowe, których osiągnięcie jest konieczne dla utrzymania wzrostu temperatury globu znacznie poniżej 2oC w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej. Podkreśla się ponadto konieczność podjęcia wysiłków do zatrzymania tego wzrostu na poziomie 1.5oC.
PL
W ostatnich miesiącach do debaty publicznej powrócił temat budowy w Polsce elektrowni jądrowych. Wraz z nim powróciła także dyskusja o tym jakie technologie jądrowe należałoby w Polsce wdrożyć. Jednym z często przywoływanych w niej tematów są tzw. małe reaktory modułowe, określane anglojęzycznym akronimem SMR (od Small Modular Reactor). Zdaniem niektórych uczestników debaty, SMR-y mają być nowocześniejszą odsłoną energetyki jądrowej, która może - i powinna – odesłać w niebyt starsze rozwiązania dużych jądrowych bloków energetycznych. Padają wręcz stwierdzenia o przestarzałości tych ostatnich. Czy słusznie?
PL
W świetle zagrożeń ekologicznych i zaostrzających się regulacji Unii Europejskiej ważna staje się nie tylko właściwa gospodarka odpadami, ale również jak najskuteczniejsza eksploatacja elektrociepłowni. Taka, która pozwala na wytworzenie jak największej ilości energii z odpadów, przy jak najniższych kosztach. Pomaga w tym TWIN.
PL
Trudno dziś znaleźć państwo, które nie deklarowałoby stopniowego odchodzenia od węgla jako surowca energetycznego. Większość rządów krajów rozwiniętych określiła już nawet terminy końca węgla w energetyce, często bardzo nieodległe. Panuje też prawie jednomyślność, że gaz ziemny jest paliwem przejściowym i w przyszłości swoje energetyczne potrzeby ludzkość będzie zaspakajała wykorzystując odnawialne źródła energii i ewentualnie paliwo jądrowe.
PL
Artykuł ma status pierwszego (chronologicznie) artykułu Słownika encyklopedycznego elektroprosumeryzmu na platformie PPTE2050. Dzieli się na trzy części. Każda część dzieli się na sekcje i akapity. Sekcje mają tytuły, ale nie są numerowane. Akapity mają w każdej części odrębną, jednolitą, numerację. Pierwsza część jest poświęcona syntezie siły fundamentalnej elektroprosumeryzmu w kontekście procesów społecznych; siłę tę ocenia się (to hipoteza) jako przewyższającą znaczenie wpływu sił politycznych na procesy społeczne. Druga część koncentruje się na potrzebie wytworzenia dwóch systemów regulacji prawnych transformacji TETIP: procesu schodzącego (wygaszania energetyki WEK-PK w przestrzeni istniejącego Prawa energetycznego) oraz procesu wschodzącego (budowania elektroprosumeryzmu w przestrzeni potrzebnego nowego Prawa elektrycznego). Trzecia część (retrospektywna) prezentuje syntezę diagnozy warunkującej szanse i zagrożenia dla elektroprosumeryzmu w świetle ustrojowej reformy elektroenergetyki WEK-PK – od początku zmian ustrojowych państwa (1989) do przełączenia KSE ze Wschodu na Zachód (1995) i uchwalenia Prawa energetycznego (1997) – oraz w świetle rządowej polityki energetycznej w dwóch pierwszych dekadach XXI w. realizującej sukcesywne, ale całkowite odejście od pryncypiów tejże reformy elektroenergetyki. Artykuł kończy się zaktualizowaną (rozszerzoną) wersją Spisu podstawowych nazw i akronimów transformacji TETIP.
EN
The article has got the status of the first (chronologically) one contained in the Encyclopaedic dictionary of electroprosumerism on the PPTE2050 platform. It is divided into three parts which in turn are divided into sections and paragraphs. Sections have got titles but thery are not numbered. Paragraphs in every part have got separate, uniform numbering. The first part is dedicated to the synthesis of the electroprosumerism fundamental force in context of social processes; this force is judged (it is the hypothesis) as the one exceeding the importance of political forces influence on social processes. The second part concentrates on the need to create two systems of TETIP transformation legal regulations: the descending process (phasing out of WEK-PK in the area of the present Energy Law Act) and the emerging one (building of electroprosumerism in the area of the needed new Electricity Act). The third (retrospective) part presents the synthesis of the diagnose which is conditioning chances and threats to electroprosumerism in the light of structural reform of WEK-PK energy industry – from the beginning of the State's political reform (1989), through switching the National Energy System from East to West (1995) to adoption of Energy Law Act (1997) – and in the light of governmental energy policy in the first two decades of the XXI century gradually realizing the complete divergence from principles of this energy industry reform. The article ends with the updated (extended) version of the List of the basic names and acronyms of TETIP transformation.
PL
Prezentowana w artykule koncepcja drugiej ustrojowej reformy polskiej elektroenergetyki stanowi główny filar transformacji całej energetyki paliw kopalnych (wszystkich jej sektorów) do elektroprosumeryzmu. Jest to koncepcja wynikająca z przesłanek fundamentalnych, z tripletu paradygmatycznego monizmu elektrycznego. Czyli jakościowo silniejszych niż te, które występowały u podstaw pierwszej reformy, zrealizowanej w latach 1990-1995, z których wynikały cele polityczne tamtej reformy: przełączenie KSE ze „Wschodu na Zachód” oraz decentralizacja i urynkowienie („wydobycie” elektroenergetyki z socjalizmu – dzisiaj z korporacjonizmu państwowego – i urządzenie jej w przestrzeni rynkowej). Przesłanki konieczności drugiej ustrojowej reformy ujawniły się z całą ostrością w drugiej połowie 2020 r. jako otwarte już zderzenie całej polskiej energetyki paliw kopalnych (wszystkich jej sektorów) ze ścianą (z rzeczywistością własnej niewydolności dostosowania się do zakresu nieuchronnych zmian). Widmo tego zderzenia już znacznie wcześniej powodowało stopniowe przedefiniowywanie koncepcji ustrojowej reformy rynku energii elektrycznej (którą autor rozwijał w drugiej połowie minionej dekady) w koncepcję drugiej ustrojowej reformy elektroenergetyki. Silnym katalizatorem ostatecznego przejścia od jednej do drugiej stały się w styczniu-lutym 2021: przyjęta przez rząd polityka „jądrowo-energetyczna” PEP2040 oraz rządowy projekt Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dokładniej, całkowita nieadekwatność wymienionych dokumentów do wymagań przyszłości (wynikające z nich całkowite niezrozumienie wyzwań ze strony przyszłości).
EN
The concept of the second systemic reform of the Polish electricity sector presented in the paper is the main pillar of the entire fossil fuel energy sector transformation (of all its sectors) to electroprosumerism. It is the concept ensuing from fundamental prerequisites i.e. from the triplet of the paradigmatic electric monism. These ones are qualitatively stronger than those that were at the basis of the first reform implemented in 1990-1995, and which resulted in the goals of that reform: switching the KSE from "the East to the West" as well as decentralization ("extraction" of the power industry from socialism – today from state corporatism – and arranging it in the market space) and marketization. The prerequisites for the necessity of the second systemic reform emerged with all sharpness in the second half of 2020 as the already open collision of the entire Polish fossil fuel energy sector (all its sectors) with the wall i.e. with the reality of its own inability to adapt to the scope of inevitable changes. The specter of this collision had much earlier begun a gradual redefinition of the concept of the electricity market systemic reform (which the author developed in the second half of the last decade) into the concept of the second systemic reform of the whole power industry. A strong catalyst for the final transition from one to the other became the adopted by the government in January-February 2021 "nuclear and energy" policy PEP2040 and the government's draft of the National Plan for Reconstruction and Increasing Resilience. And more precisely, the total inadequacy of the above-mentioned documents to the requirements of the future (the resulting from them complete lack of comprehension of future challenges).
PL
Dla wszystkich energetyków nie ma nic ważniejszego, jak odbudowanie etosu energetyka (w części dotyczącej zdolności do podejmowania trudnych wyzwań oraz profesjonalizmu). W ramach etosu energetyka-profesora najważniejsza jest dzisiaj odpowiedzialność za budowanie zrozumienia przez polityków wpływu przełomu w energetyce na makroekonomię i na zmiany społeczne w horyzoncie 2050. W artykule opisano historię polskiej elektryfikacji i historię kształtowania się po II wojnie światowej polskiej elektroenergetyki jako sektora. Stwierdzono, że 800 wydań i 74 lata istnienia „Energetyki” są argumentem na rzecz jej włączenia się w transformację polskiej energetyki paliw kopalnych do elektroprosumeryzmu. Wyzwaniem moralnym i intelektualnym dla polskich energetyków obecnie jest odnaleźć się na skrzyżowaniach techniki, mikroekonomii i humanistyki. Na tych skrzyżowaniach będą na świecie powstawać węzły struktur elektroprosumeryzmu, gospodarki cyfrowej, przemysłu 4.0, … To te węzły będą fundamentem procesów społecznych i bezpieczeństwa szeroko rozumianego środowiska przyrodniczego, obejmującego zmiany klimatyczne.
EN
For all power engineers there is nothing more important than to reinstate the power engineers' ethic (in the part concerning ability to take up difficult challenges and their professionalism). Within the ethic of a professor power engineer the most important today is the responsibility for creating the understanding between politicians concerning the influence that the breakthrough in power industry will exert on macroeconomy and on social changes in the 2050 horizon. Described is here the history of Poland's electrification and the history of shaping the Polish power industry as a sector after the Second World War. Concluded is that 800 issues and 74 years of "Energetyka" presence in the publishing market are the argument for its inclusion into the transformation of the Polish power industry from that one based on fossil fuels to electroprosumerism. Today, the moral and social challenge for Polish power engineers is to find themselves on crossings of technology, microeconomy and humanities. On these crossings there will emerge in the world the nodes of such structures like electrprosumerism, digital economy, industry 4.0, ... . And it is these nodes that will be the cornerstone of social processes and safety of the widely understood natural environment including climate changes.
EN
Purpose: This article presents a comparative analysis of the energy sectors of Romania, Poland and the Republic of Moldova. Design/methodology/approach: The analysis of statistical data on energy efficiency is used, as well as identifies factors of sustainable energy development. Findings: The study concludes on the factors and prospects of sustainable functioning of the energy sector of the presented countries. Originality/value: The countries of the European Union are energetically developed to a different degree: among them there are countries that have their own energy resources and countries with very scarce energy resources. Modern requirements for energy efficiency determine the necessity for the development of “green energy”.
EN
The article discusses the implementation of tasks under the Operational Programme „Infrastructure and Environment”, related to the improvement of national energy security, including the diversification of energy sources. The Implementing Entity for EU funds in this sector is Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy (Oil and Gas Institute - National Research Institute).
PL
Gospodarką Cyfrową czy też Przemysłem 4.0 nazywamy teraz czwartą rewolucję przemysłową. Ona też podobnie, jak poprzednie, charakteryzuje się zdolnością do przekształcania gospodarek, miejsc pracy i społeczeństw. Dokonuje się to przez wprowadzenie nowych technologii i procesów, w tym technologii kognitywnych. Takie mega-procesy jak digitalizacja, automatyzacja, robotyzacja i wspierająca je sztuczna inteligencja, IoT, uczenie maszynowe coraz bardziej przenikają do świata i biznesu i do subsektora elektroenergetycznego. Podstawowe mierniki efektywności używane w danym sektorze, wynikają często ze specyfiki sektora oraz jego stopnia rozwoju w skali makroekonomicznej. Warto zatem umieścić przedsiębiorstwo energetyczne w tym otoczeniu i przedstawić jego rolę aby lepiej dopasować stosowane instrumenty. Powyższe wiąże się również ze zwiększoną sprawozdawczością i koniecznością stosowania dodatkowych mierników oceny, np.: efektywności poszczególnych przedsięwzięć on-line, cyfryzacji czy robotyzacji procesów. Warto zatem przeanalizować dostępną literaturę w tym zakresie oraz dostępne i stosowane w niej mierniki efektywności, które pomogą w ocenie skuteczności zarządzania, mimo zawirowań politycznych i regulacyjnych, i pomogą nam wykorzystać możliwości jakie niesie czwarta rewolucja przemysłowa.
EN
We now call Industry 4.0 the fourth industrial revolution. Like the previous ones, it also has the ability to transform economies, jobs and societies. Our expectations are changing to the speed of obtaining answers to the questions asked. This is done by introducing new technologies and processes. This is an opportunity for Polish participants of local heat markets, or participants of the power or energy market. who are currently facing profound changes and investments forced, among others, by BAT conclusions. Such mega-processes as digitization, automation, artificial intelligence, IoT, machine learning are increasingly penetrating the world and business. More than 200 years have passed since the first industrial revolution, which was the use of the steam engine, and the requirements for testing the efficiency of enterprises have changed, which themselves are changing very quickly. The basic efficiency measures used in a given sector often result from the specifics of the sector and its degree of development on a macroeconomic scale. Therefore, it is worth placing the energy company in this environment and presenting its role to better match the instruments used. The above is also associated with increased reporting and the need to use additional evaluation measures, e.g. effectiveness of individual projects. It is therefore worth analyzing the available literature in this area, and the performance measures available and used in it, which will help in assessing the effectiveness of management, despite political and regulatory turmoil, and help us use the opportunities brought by the fourth industrial revolution.
11
EN
The article presents the results of the analysis of the costs of losses at distributors and consumers of electricity, caused by failures of medium voltage overhead and cable power lines operated by domestic distribution companies. The components of failure costs were analyzed. Average values, standard deviations and confidence intervals for the mean value were also determined: The non-parametric verification of the costs analyzed was also carried out.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy kosztów strat u dystrybutorów oraz odbiorców energii elektrycznej, spowodowanych awariami napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych średniego napięcia eksploatowanych w krajowych spółkach dystrybucyjnych. Analizie poddano składniki kosztów awarii. Wyznaczono wartości średnie, odchylenia standardowe oraz przedziały ufności dla średniej. Dokonano także weryfikacji nieparametrycznej analizowanych kosztów.
EN
To assess the quality of knowledge acquisition by students of technical universities and to acquire relevant competencies, it is proposed to apply the idea of integrating education and the fuzzy mathematical model, supplemented by a procedure of probabilistic processing of fuzzy values. The fuzzy mathematical model is synthesized in the form of the Mamdani knowledge base, whose language variables characterize various parameters of the process of knowledge acquisition by students. A technique of assessing the quality of the knowledge acquisition process with the use of a synthetic model and suggested efficiency evaluation criteria have been developed. The testing of the suggested model and technique was performed in Vinnytsia National Technical University, the results of testing proved their efficiency.
PL
Dla jasnej oceny jakości zdobywania wiedzy przez studentów uczelni technicznych i uzyskania odpowiednich kompetencji proponuje się zastosowanie ideę integracji edukacji i rozmytego modelu matematycznego, uzupełnionego o procedurę probabilistycznego przetwarzania wartości rozmytych. Rozmyty model matematyczny jest syntetyzowany w postaci bazy wiedzy Mamdani, której zmienne językowe charakteryzują różne parametry procesu zdobywania wiedzy przez uczniów. Opracowano technikę oceny jakości procesu zdobywania wiedzy z wykorzystaniem modelu syntetycznego oraz sugerowanych kryteriów oceny efektywności. Testowanie zaproponowanego modelu i techniki zostało przeprowadzone na Narodowym Uniwersytecie Technicznym w Winnicy, wyniki testów potwierdziły ich skuteczność.
EN
The paper presents the possibility of using queuing theory as a tool to improve the work of distribution companies in the field of customer service. The analyzes were carried out to determine the optimal number of energy emergency brigades so that the costs incurred by the electricity distributors would be minimal while maintaining the shortest time of failure removal. The authors also presented the most important theoretical issues concerning the queuing theory.
PL
W referacie przedstawiono możliwość zastosowania teorii kolejek jako narzędzia usprawniającego pracę spółek dystrybucyjnych w zakresie obsługi odbiorców. Przeprowadzone analizy miały na celu wyznaczenie optymalnej liczby brygad pogotowia energetycznego tak, aby koszty poniesione przez dystrybutorów energii elektrycznej były minimalne przy jednoczesnym zachowaniu jak najkrótszego czasu usuwania awarii. Autorzy przedstawili również najistotniejsze zagadnienia teoretyczne dotyczące teorii kolejek.
PL
W trakcie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych istnieje konieczność wykonywania wielu prac na wysokości. Andrzej Terpiłowski, koordynator ds. BHP, ochrony środowiska i ppoż., przedstawia dobre praktyki w PGE Dystrybucja S.A.
EN
The Ukrainian energy sector’s crucial problems, in particular, the outmoded equipment, the power infrastructure shortcoming and a significant backlog in the energy supply quality from the European one, based on the SAIDI (System Average Interruption Duration Index) indicator comparison, has been disclosed in this article. A considerable break in the energy supply quality in both rural and urban settlements has been also revealed. The current state of the alternative energy development has been described, the energy generation structure, as well as the rates of development of the renewable energy sources’ usage have been analyzed. Some challenges in the imbalance of the renewable energy sources’ usage and their analyzed consequences have been identified, among others, the generation volume abruptness by both SPP and WPP, requiring maneuvering with the traditional sources’ employer. The negative effect of the “green” tariff as the main priming stimulus for the renewable energy facilities’ construction has been proven. Generally and particularly, the financial influence level on the state has been analyzed, being manifested in the debts’ accumulation to energy producers. The residual capability of solving the problems of alternative energy development has been considered, in particular, the “green” auctions announced by the state, the formation of the optimal predicted level of energy generation by SPP and WPP in order to prevent sharp disparities in both electricity demand and supply. The biogas plants’ facilities as a ponderable choice to both solar and wind generation have been analyzed.
PL
Najważniejsze problemy ukraińskiej energetyki, w szczególności przestarzała baza wywórcza, niedostatek infrastruktury energetycznej i znacznie gorsza w porównaniu z krajami europejskimi jakość dostaw energii, zostały przedstawione w oparciu o porównania wskaźnika SAIDI (System Average Interrupt Duration Index). Stwierdzono znaczące przerwy w dostawach energii zarówno w osadach wiejskich, jak i miejskich. Opisano aktualny stan rozwoju energetyki alternatywnej, przeanalizowano strukturę wytwarzania energii oraz tempo rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wskazano na wyzwania związane z nierównomiernością produkcji w odnawialnych źródłach energii i przeanalizowano ich konsekwencje, m.in. zmienność poziomu produkcji zarówno w SPP, jak i WPP, które wymagają dostosowania się przedsiębiorstw wykorzystujących źródła tradycyjne. Udowodniono negatywny wpływ „zielonej” taryfy, która miała stymulować budowę obiektów OZE. Ogólnie i szczegółowo przeanalizowano negatywny wpływ zmian finansowania na państwo, przejawiający się w narastaniu długów wobec wytwórców energii. Przeanalizowano ograniczone próby rozwiązywania problemów rozwoju energetyki alternatywnej, polegające w szczególności na ogłaszaniu przez państwo „zielonych” aukcji, określeniu optymalnego przewidywanego poziomu wytwarzania energii przez SPP i WPP w celu zapobieżenia głębokiemu brakowi równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem a podażą energii elektrycznej. Wskazano, że biogazownie mogą stanowić racjonalną alternatywę w stosunku do wytwarzania z wykorzystaniem energii słonecznej i wiatrowej.
16
Content available Zmieniający się rynek
PL
Globalny rynek LNG podlega dynamicznej i głębokiej transformacji. Kontrakty długoterminowe, choć nadal stanowią większość, to systematycznie rośnie ilość LNG sprzedawanego w ramach kontraktów krótkoterminowych i spotowych.
PL
Polska energetyka i energochłonny przemysł emitują rocznie ok. 350 mln ton ekwiwalentnego CO2. Dywersyfikacja źródeł energii jest nieznaczna, a co za tym idzie - jej wytwarzanie bazuje w znacznej mierze na paliwach kopalnych. Brak jest połączeń międzysektorowych (przykładowo systemu elektroenergetycznego z systemem gazowniczym) lub mają one charakter lokalny o marginalnym znaczeniu.
PL
Każdego roku obserwuje się wzrost zainteresowania gospodarką odpadami w zakresie rozwoju technologii zarówno minimalizujących ich ilość, jak i związanych z ich unieszkodliwianiem i ponownym wykorzystaniem. Istotne jest także pojawienie się odpowiednich aktów prawnych w tym zakresie oraz programów edukacyjnych dotyczących prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
19
Content available Szanse i zagrożenia dla rozwoju kogeneracji
PL
Obecnie trwa bardzo intensywna dyskusja nad kształtem energetyki zarówno na poziomie polskim, jak i europejskim. Nowe regulacje prawne, dotyczące w głównej mierze zagadnień ochrony środowiska, stawiają przed energetyką coraz to trudniejsze wyzwania, co wymusza wprowadzanie zmian i modernizacji. To z kolei rodzi pytania: jaki kształt energetyka powinna przybrać i czy jest tam miejsce dla kogeneracji? W artykule tym przedstawiono wybrane szanse i zagrożenia dla kogeneracji. Jest to szczególnie ważne, ponieważ przy braku polityki energetycznej państwa (od 2013 r. obecnie mamy tylko projekt) trudno jest ocenić, czy kogeneracja będzie wspieranym rozwiązaniem w systemie energetycznym Polski, czy nie.
PL
Podstawą wytwórczej części polskiego systemu elektroenergetycznego są węglowe elektrownie i elektrociepłownie. Około 12% energii elektrycznej wytwarza się w węglowej kogeneracji, co jest możliwe dzięki wyposażeniu dużych miast w rozległe sieci ciepłownicze. Na system elektroenergetyczny składają się również elektrociepłownie gazowe, elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe, fotowoltaiczne. Energetyka tworzy spójny system dzięki wysoko- średnio- i niskonapięciowym liniom przesyłu oraz dystrybucji energii elektrycznej. Na system elektroenergetyczny mają również bezpośredni lub pośredni wpływ stosowane w ciepłownictwie pompy ciepła, ciepłownie geotermalne, biogazownie, instalacje solarne i technologie wschodzące, jak np. elektromobilność.
first rewind previous Strona / 62 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.