Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  network analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Background: Complexity has been an interesting research area for academics and businesses practices due to its relevance in determining the best practices and impacts to the supply network. The contribution of this research extend to the literature and put forward solutions for the industry since previous studies are neglecting whole network relations, which is highlighted as source of supply network complexity (SNC). Specifically, this research extends to enriching the literature and recommending solutions to the industry players since previous studies are neglecting important Inter Firm Relation (IFR) elements, formal inter-firm relation (FIFR) and informal inter-firm relations (IIFR), which are highlighted as a pertinent factor in this research. In this study, the Social Network Analysis (SNA) method was adopted to develop valid attribute for the measurement process and the embeddedness theory was used to evaluate the interrelationships among the proposed attributes. This study found that FIFR and IIFR have different effects towards the formation of SNS and consequently towards SNC. Finally, theoretical and industrial implications are also discussed. Methods: Traditional statistical tools focus on attributes of phenomenon as determinants for occurrence of economic payoff. Thus, traditional statistical analysis is not suitable to measure the impact of relations or connections among member of network contributing to network complexity. For the purpose of this research, the Social Network Analysis methodology was adopted to collect, analyse and interpret network data. Network survey was conducted to collect relational data among members of maritime industry supply network. Network data was analysed and interpreted using specialized social network program i.e. UCINET and NETDRAW. Statistical network measures such as centralization and density was applied to determine the relations between network complexity and network relations. Results: The findings of this study indicate that Inter Firm Relation (IFR), formal inter-firm relation (FIFR) and informal inter-firm relations (IIFR), which are highlighted as a pertinent factor in this research, have different effects towards the formation of SNS and consequently towards SNC. Conclusion: The results of the statistical network analysis indicate that, network complexity exist in different forms and structure, depending on the type of relations that formed the network in the first place. Consequently, what these mean are, managing network requires different types of resource and strategy as the level of the network complexity are different at different states of connectivity.
PL
Wstęp: Kompleksowość jest interesującym tematem badań naukowych w połączeniu z tematem stosowania dobrych praktyk oraz jego wpływu na funkcjonowanie łańcucha dostaw. Praca skupia się na obszarze przemysłu, gdyż jest on stosunkowo mało opracowany w ostatnio publikowanych pracach, gdzie są często pomijane aspekty zależności sieciowych, wpływających na kompleksowość łańcucha dostaw (SNC). W szczególności praca skupia się na elementach wewnętrznych relacji firmowych (IFR), formalnych relacjach wewnątrzfirmowych (FIRF) oraz nieformalnych relacjach wewnątrzfirmowych (IIFR), które są szczególnie potraktowane w prezentowanej pracy. W pracy zastosowano metodę analizy sieci socjalnych (SNA) w zmodyfikowanej formie dla oceny procesu oraz teorii zagnieżdżenia, które zostały użyte do oceny relacji wewnętrznych. W pracy stwierdzono, że FIFR i IIFR mają różny wpływ na formowanie SNS oraz w konsekwencji na kształt SNC. Poddano dyskusji również teoretyczne i przemysłowe implikacje. Metody: Tradycyjne narzędzia statystyczne koncentrują się na wpływu czynników na ekonomiczny wynik. Dlatego też tradycyjna analiza statystyczna nie jest wystarczającą dla pomiaru wpływu relacji i powiązań między członkami sieci na kompleksowość tej sieci. W celu tej oceny, zastosowano metodologię SNA (Social Network Analysis), do zbierania, analizy i interpretacji danych. Dane zebrano na podstawie ankiety pomiędzy członkami łańcucha dostaw obszaru portów morskich. Zebrane dane zostały poddane analizie w specjalistycznym programie UCINET oraz NETDRAW. Do oceny relacji sieciowych oraz kompleksowości zostały użyte wskaźniki statystyczne takie jak centralizacja i gęstość. Wyniki: Wyniki badań wskazały, że relacje wewnątrzfirmowe (IFR), formalne relacje wewnątrzfirmowe (FIRF) oraz nieformalne relacje wewnątrzfirmowe (IIFR), uwzględnione w pracy jako istotne, mają różny wpływ na kształtowanie się SNS oraz w konsekwencji na SNC. Wnioski: Wyniki analizy statystycznej wskazują, że kompleksowość sieci występuje w różnej formie i strukturze, w zależności od typu relacji, kształtującej daną sieć. W konsekwencji, różnego rodzaju zasoby i strategie jak i poziom kompleksowości sieci są różne w różnych etapach połączeń.
EN
Purpose: The aim of this article is an attempt to characterize economic disciplines, i.e. economics and finance, as well as management and quality studies, based on their assignments to scientific journals, and to identify the place of these two disciplines in relation to each other and their links with other disciplines. Design/methodology/approach: Quantitative and network analysis methods were used for graphical representation and description of the complex relationships. The analysis was based on the data published on 31 July 2019, constituting a list of scientific journals. Findings: The results confirm a strong link between the two disciplines, but they also show some differences between them. The discipline of economics and finance is particularly strongly linked with the discipline of social and economic geography and spatial management. This is not the case for management and quality studies, which is more closely linked to disciplines outside social sciences. Research limitations/implications: The results are based only on a quantitative approach to the relationships between disciplines, therefore, they should not be used to draw too far-reaching conclusions, e.g. on the differences between these two disciplines in methods, subject matter or facilities under analysis. Further research may take into account, for example, different research trends and approaches within the disciplines themselves. Originality/value: Presented network approach shows the connections between scientific disciplines in a new holistic way. The results could be especially interesting for researchers whose studies are interdisciplinary.
EN
This paper presents a bibliometric analysis of maritime transport/shipping-related publications between 1975 and November 2018 in order to describe the profile and research themes. Comprehensive queries were used to reveal the general structure of maritime transport/shipping-related literature in the context of the Science Citation Index-Expanded (SCI-Expanded) and Social Sciences Citation Index (SSCI) databases. The analysis was conducted using bibliometric mapping. Five years of maritime/shipping literature was also comparatively presented. The results indicated major research areas, leading authors, countries, organizations, journals, and publications with the contributions of the comments of leading authors. Within the five-year period, maritime surveillance research and marine engineering research clusters were identified as developing clusters that expanded and received increased interest. Economic studies decreased, while operations research increased in the maritime transport/shipping literature. Optimization research and marine engineering research appear to be growing research clusters. Interdisciplinary research appears to have a high chance of being published in SCI-Expanded and SSCI in the future. The main contribution of this paper was the identification of areas of current research interests which allowed the quantification and visualization of changes in the entire body of shipping literature over a short time period.
4
Content available Omówienie analizy sieciowej
PL
Pomimo że tradycyjne badania opierają się na niezależności aktorów, w analizie sieciowej zakłada się, że aktorzy są nawzajem od siebie zależni. Zgodnie z tym założeniem celem analizy sieciowej jest ilościowy pomiar regularnie występujących wzorców. W analizie sieciowej zakłada się, że działania aktorów nie są ani niezależne, ani autonomiczne, ale wzajemnie się determinują, a relacja między aktorami pełni rolę kanału, którym przepływają lub są przesyłane zasoby (materialne lub niematerialne). Ponadto różnica w porównaniu z tradycyjnymi metodami badawczymi polega na tym, że pozycja gracza w grupie może ograniczać jego działania, a z drugiej strony tworzy środowisko, w którym mogą występować zdarzenia zbieżne. Innymi słowy, aktorzy są wzajemnie zależni, zasoby znajdują się w obiegu poprzez relacje i powstaje sieć społeczna, ale działania mogą być różne w zależności od pozycji aktora w grupie. Dlatego też, nawet jeśli punktem wyjścia analizy jest w gruncie rzeczy pojedynczy aktor, w rzeczywistości obejmuje ona nie tylko aktora, ale również grupy i relacje między tymi grupami a aktorem.
EN
Background: This research attempts to extend the understanding and application of embeddedeness theory beyond the general network structure. Previous research on network analysis largely focused on the context of the decentralized network structure and how it impacts on the performance of the network member. However, each member of a supply network is embedded in a centralized network structure. The focal firm often plays the commanding role in such structure. Thus, the supply network is a centralized network because of the existence of the focal firm. The existence of the focal firm may influence the impact of firm performance, particularly on the generation of relational capital. Hence, the objective of this research is to determine how formality derives from the centralization of the supply network and influences trust projection in the supply network structure so that it is possible to organize supply network resources to their optimum capacity. Methods: Basing on the previously applied approach of Social Network Analysis from the sociology research field, we adopted the Social Network Analysis methodology to collect data on supply network connectivity or relations. Using an Exponential Random Graph Model [ERGM], we developed a random search algorithm for network relational capital optimization. Exponential Random Graph Modeling [ERGM] is a statistical method for modeling the generative processes that create social networks. In ERGM, the log-odds of a tie between members of a dyad of nodes or actors in the network are essentially modeled using an exponential form analogous to logistic regressions. Results: The findings of this study indicate that centrality negatively influences trust projection in the supply network. Hence, a firm embedded in upstream supply network benefits differently in terms of relational capital through the different degree of embeddedness. The firm's resources should be re-aligned to match the benefits of the different network structural positions. Conclusion: The results of the statistical network analysis reveal interesting findings in terms of prominent structural forms and the impact of involvement or embeddedness in the formal of a supply network. What this means is that the more embedded a firm is in the upstream supply network based on the formal contract tie, the less the likelihood that it will be perceived as trustworthy by other network members. Consequently, this tells us that firms’ embbededness in a centralized network structure which is based on a formal contract ties have a negative impact on the firms’ level of trust perception.
PL
Wstęp: Praca ma celu rozszerzenie znaczenia i stosowania poza strukturę sieci teorii zależności aktywności ekonomicznych od czynników socjalnych. Wcześniejsze badania dotyczące analizy sieci w dużej mierze koncentrowały się na zagadnieniu decentralizacji struktury sieci i wpływu tego procesu na działanie poszczególnych jej członków. Niemniej każdy członek łańcucha dostaw jest elementem zcentralizowanej struktury sieci. Zcentralizowana firma odgrywa przywódcza rolę w całej takiej strukturze. Dlatego też łańcuch dostaw jest siecią zcentralizowaną z powodu istnienia firmy przywódczej. Istnieje takiego typu firmy w sieci ma wpływ na wyniki działalności. Celem tej pracy jest określenie wpływu formalizmu, będącego wynikiem zcentralizowania łańcucha dostaw, ba poziom zaufania w obrębie tego łańcucha oraz możliwości organizacji wykorzystania zasobów tego łańcucha do uzyskania wykorzystania optimum zasobów. Metody: W oparciu o wcześniej stosowane podejście używające analizy sieci socjalnych, zastosowano metodologię analizy sieci socjalnych do zgromadzenia danych dotyczących połączeń i relacji w obrębie łańcucha dostaw. Przy użyciu modelu Exponential Random Graph Model [ERGM] opracowano losowo szukający algorytm dla rozwiązywania problemu optymalizacji relacji sieci. Exponential Random Graph Modeling [ERGM] to metoda statystyczna służąca kształtowaniu procesów generatywnych, tworzących sieci socjalne. W metodzie tej, zarówno połączenia nieparzyste jak i dwójki węzłów sieci są modelowane poprzez użycie postaci wykładniczej analogicznej do regresji logistycznej. Wyniki: Uzyskane wyniki badań wskazują, że centralizacja ma negatywny wpływ na poziom zaufania w łańcuchu dostaw. Firmy umieszczone w różnych częściach łańcucha dostaw zyskują w różny sposób z relacji socjalnych w obrębie tego łańcucha. Zasoby firmy musiałyby być przesunięte, aby uzyskiwać benefity wynikające z różnej pozycji w strukturze sieci. Wnioski: Wyniki uzyskane na podstawie analizy statystycznej sieci wskazują na ciekawe zależności w obrębie strukturalnych form, mający wpływ na zaangażowanie w formalnej strukturze łańcucha dostaw. Im dana firma znajduje się wyżej w sieci łańcucha dostaw w odniesieniu do formalnych połączeń i relacji, tym jest mniejsze prawdopodobieństwa, że będzie traktowana z zaufaniem przez innych członków danej sieci. W konsekwencji, należy wysunąć wniosek, że ze wzrostem pozycji w zcentralizowanej sieci, zaufanie do danej firmy maleje.
EN
The residential anthropopressure in the areas around large urban centres has become an irrefutable fact. According to many analysts, the suburban development is not related to rational land-use, focused on shaping multifunctional settlement units. The paper is a study of a selected case of spatial development of a service function in the suburban area of Wrocław. The article presents the literature on the subject of building systems of service centres, as well as the analysis of planning documents of the Czernica municipality, including their correlation with higher-order planning studies. As a consequence of the above, the spatial structure of the municipality and potential development possibilities of the service centres system were analysed. For this purpose, GIS analyses (in particular, the analysis of building density or spatial accessibility analysis) were carried out. The research constituted an important starting point for shaping guidelines in the area referring to establishing a hierarchical system of service centres. This led to the further debate on shaping the spaces for integration of rural residents connected to local service centres.
PL
Jak twierdzi wielu analityków, rozwój zabudowań w strefach podmiejskich nie jest związany z racjonalnym gospodarowaniem przestrzenią, opartym o kształtowanie wielofunkcyjnych jednostek osadniczych. Niniejsze opracowanie stanowi studium wybranego przypadku rozwoju przestrzennego funkcji usługowej na terenie podmiejskim Wrocławia. W artykule przedstawiono kwerendę literatury przedmiotu z zakresu budowania systemów ośrodków usługowych, jak i analizę dokumentów planistycznych gminy Czernica, również w zakresie ich korelacji z opracowaniami planistycznymi wyższego rzędu. W konsekwencji powyższych, zweryfikowano strukturę przestrzenną gminy i potencjalne możliwości rozwoju systemu ośrodków usługowych. W tym celu przeprowadzono analizy przestrzenne oparte na GIS (w szczególności analizy gęstości zabudowy czy analizy dostępności przestrzennej) oraz sporządzono opracowania mapowe uwzględniające najnowsze dane statystyczne. Zrealizowane badania stanowiły istotny punkt wyjścia do kształtowania wytycznych w zakresie tworzenia hierarchicznego systemu ośrodków usługowych, a w konsekwencji dalszej debaty na temat kształtowania przestrzeni sprzyjających integracji mieszkańców wsi.
PL
Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w perspektywie najbliższych kilkunastu lat może odgrywać decydującą rolę w wypełnianiu zobowiązań dotyczących udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym. Sytuacja ta nasuwa potrzebę analiz zagrożeń wynikających z przyłączenia do krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) morskich farm wiatrowych o mocy tysięcy MW. Eliminacja tych zagrożeń będzie wymagać nie tylko wystarczająco szerokiej regulacji przepustowości czynnego wytwarzania energii w KSE, ale także dostępu do rezerw mocy, które zapobiegają skutkom nagłych strat mocy dochodzących do tysięcy MW. Niniejsza publikacja przedstawia wybrane zagadnienia analiz możliwości przyłączenia morskich farm wiatrowych do KSE w perspektywie 2030 r. Zakres przeprowadzonych prac obejmuje analizy sieciowe, co pozwoliło określić wymagania w zakresie rozwoju KSE i oszacować niezbędne nakłady inwestycyjne.
EN
The development of offshore wind energy in the perspective of the next dozen or so years may play a decisive role in fulfilling the obligations regarding the share of renewable energy in the overall energy balance. At the same time, one should take into account the threats resulting from the connection to Polish National Power System (NPS) onshore and offshore wind farms with a capacity of thousands MW. Elimination of these threats will require not only a sufficiently wide bandwidth regulation of active power generation in the National Power System (many times wider than currently required), but also access to power reserves that prevent the effects of sudden power losses up to thousands of MW. This publication presents the possibilities of connected the offshore wind farms to the NPS in the perspective of 2030, analyzed in the framework of development works carried out by the transmission system operator. The scope of work included network analysis, which allowed to determine the requirements as to the scope of NPS development and to estimate the necessary investment costs.
PL
Artykuł przedstawia kolejne etapy prac i wyniki przeprowadzonych analiz przestrzennych (przydatności terenu), mających na celu wskazanie optymalnych lokalizacji stacji roweru miejskiego (wypożyczeń) na obszarze miasta Piaseczno. Na podstawie właściwie dobranych danych wejściowych oraz odpowiednio zaprojektowanych i przeprowadzonych analiz przestrzennych uzyskano ocenę przydatności obszaru miasta Piaseczno dla lokalizacji stacji rowerowych. Istotne etapy analizy prowadzącej do wskazania najlepszych lokalizacji przeprowadzono także z wykorzystaniem analiz sieciowych. W artykule zwrócono ponadto uwagę na właściwy dobór danych w tego rodzaju analizach, jak również zawarto rozważania metodyczne dotyczące kluczowych etapów postępowania i poszczególnych analiz. Otrzymane wyniki wskazują na dużą przydatność zaproponowanych metod w omawianym obszarze zastosowań.
EN
The paper presents the stages of work and the results of spatial analyses, aiming at indicating optimal locations of a city bike stations in the area of the city of Piaseczno. Based on properly selected input data along with designed and conducted spatial analyses (suitability mapping type), the usefulness of the area of the city of Piaseczno for the location of bicycle stations was obtained. Significant stages of the analysis leading to selection of the best locations were also conducted using network analyses. Furthermore, the paper highlights the proper selection of data for such type of analyses, as well as methodological considerations regarding the key stages of works and particular analyses. The obtained results indicate the high usefulness of the proposed methods for the discussed application area.
PL
Zapewnienie odpowiedniej dostępności przestrzennej do podstawowych usług oraz ocena tego poziomu stają się coraz istotniejszymi wyzwaniami współczesnych miast i regionów. Niezbędne są zatem odpowiednie metody kompleksowej oceny zjawiska dostępności, narzędzia do jej symulacji i modelowania, a także systemy pozwalające lokalnym władzom, jak również mieszkańcom, wykorzystać zdobytą wiedzę do podejmowania optymalnych decyzji przestrzennych, na przykład decyzji dotyczących lokalizacji nowych inwestycji lub prowadzenia świadomej polityki przestrzennej. Niniejszy artykuł ma na celu ocenę wybranych metod analizy dostępności przestrzennej i ich wpływu na uzyskiwane wyniki czasów dojazdu. Porównaniu poddano metodę izochron (stref obsługi) oraz metodę pól odniesienia. Obie metody zastosowano do oceny dostępności wybranych obiektów użyteczności publicznej w Toruniu.
EN
Ensuring adequate spatial accessibility to primary services and its assessment are becoming increasingly important challenges for modern cities and regions. Appropriate methods for comprehensive accessibility assessment, tools for simulation and modelling, as well as systems that allow local authorities and residents to use their knowledge to make informed spatial decisions (e.g. location-based decisions or spatial development policies) are essential. This paper aims to evaluate selected methods of spatial accessibility analysis and their impact on calculated travel times. The results obtained from the isochrone map and the hexagonal sampling grid method were compared. Both methods were applied for the analysis of spatial accessibility to selected public amenities in Toruń.
PL
Wszechobecne ryzyko ataków teleinformatycznych sprawia, że poprawa jakości algorytmów wykrywania staje się sprawą najwyższej wagi. Technologia Granular Computing (GrC) daje nadzieję na nowy sposób polepszenia klasyfikacji ruchu sieciowego, wykrywania włamań i zmniejszenia wymogów obliczeniowych analizy ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym. Niniejszy artykuł przedstawia podstawy Granular Computing, propozycję taksonomii oraz dyskusję przydatności technologii do uogólniania danych. Następnie zaprezentowany jest przegląd najnowszych zastosowań Granular Computing.
EN
With the prevailing risk of cybersecurity breaches, improving the detection algorithms is of utmost importance. We look forward to Granular Computing as a novel, promising way to improve network traffic classification, intrusion detection and reduction in the computational cost of real time traffic analysis. In this paper, a quick primer on granular computing is offered, its properties of abstracting data are looked into. Consecutively, a survey of the most recent Granular Computing implementations, and our proposal for taxonomy is presented.
PL
Rosnąca rola transportu kolejowego stanowi przyczynek do badań na temat regionalnych przewozów kolejowych w ramach poszczególnych województw. W kontekście przemieszczeń osobowych niezwykle istotna staje się faktyczna dostępność transportowa oparta na układzie połączeń osobowych. Obszarem badań jest województwo opolskie. Autor na podstawie powiązań międzywęzłowych: liczby połączeń bezpośrednich, liczby połączeń z przesiadkami, liczby przesiadek oraz czasu podróży, dokonał analizy sieci połączeń regionalnych. Za węzły uznane zostały stacje z co najmniej trzema czynnymi kierunkami osobowymi oraz lokalne centra aktywności – stolice gmin. Łączna liczba węzłów wyniosła 51. Analiza wykazała polaryzację oferty przewozowej (średnio z każdego węzła odjeżdża 10 par połączeń) oraz groźbę defragmentacji sieci na układy lokalne (Kluczbork oraz Opole). Za główny ciąg komunikacyjny została uznana trasa Brzeg–Opole– Strzelce Opolskie, która powinna stanowić szkielet regionalnego systemu transportowego. Do pozytywnych aspektów funkcjonowania autor zaliczył niską liczbę przesiadek niezbędnych do podróży międzywęzłowych. Większość przemieszczeń między węzłami jest możliwa z jedną przesiadką. W aspekcie powiązań sieciowych (połączeniami bezpośrednimi) średnia ranga węzła wynosiła 7 (czyli z tyloma węzłami w sieci miał średnio każdy węzeł powiązanie bezpośrednie). Sieć wykazuje dużą liczbę węzłów o niskim stopniu powiązań. Dodatkowo autor obliczył wskaźniki pośrednictwa oraz bliskości, które podkreśliły rolę najważniejszych węzłów: Opola, Kluczborka, Nysy. W układach sieciowych istotną rolę pełnią linie lokalne, które pozwalają na powiązanie dwóch sieci (np. Opole–Kluczbork). Do czynników rozwojowych transportu można zaliczyć oparcie powiązań na głównym korytarzu transportowym oraz systemie kolejowych linii dowozowych.
EN
The growing role of rail transport is a contribution to research on regional rail transport within individual voivodships. In the context of personal transfers, the actual transport accessibility based on the real connections system becomes extremely important. The research area is the Opolskie Voivodeship. The author on the basis of inter-connection links: the number of direct connections, the number of connections with transfers, the number of transfers and travel time, has analyzed the regional connections network. Nodes are stations with at least three active personal directions and local activity centers - municipal capitals. The total number of nodes was 51. The analysis showed a significant polarization of the transport offer (on average, 10 pairs of connections depart from each node) and the threat of defragmenting the network to local systems (Kluczbork and Opole). The Brzeg–Opole–Strzelce Opolskie route has been recognized as the main route of communication, which should be the skeleton of the regional transport system. The positive aspects of the functioning of the transport system, author included: low number of transfers necessary for inter-node travel. Most displacements between nodes are possible with one change. In the aspect of network connections (direct connections), the average rank of the node was 7 (that is, with every node in the network, on average, each node had a direct connection). The network has a large number of nodes with low connections. In addition, the author calculated the betweenesses and closeness indicators, which emphasized the role of the most important nodes: Opole, Kluczbork, and Nysa. Local networks play an important role in network systems, which allow linking two networks (eg. Opole–Kluczbork). The possibility of transport development includes the support of links to the main transport corridor and the system of railway feeder lines.
EN
Road networks within cities are a vital component of the socio-economic development processes. Many countries have sought to examine and evaluate the efficiency of road networks within urban areas because of the increasing demand for transportation. Thus, networks should be evaluated to guide the development of transport systems and infrastructure within cities. This study evaluates the connectivity level of the road network parts in Fayoum city, Egypt, through the application of some indicators of connectivity measurement, such as Beta, Alpha, Gamma, Connectivity degree, and the density of edges and nodes. The study follows a new method for evaluation; it does not apply the indicators on the network as a whole; however, it divides the city into zones and calculates the indicators of each zone using the Arc GIS 10.2.1 program. The authors applied the map Algebra method to map the results of the six indicators in one index called the Total Connectivity Index (TCI). The TCI gives more consistent results than other indices, and it is more related to different spatial patterns of roads. According to this indicator, most of the city road network seem to have a good connectivity level, whereas the city marginal areas prove to have a poor connectivity level. Therefore, any efforts to develop or construct new roads should be in the marginal areas of the city.
EN
It is useful to extract review sentences based on an assigned viewpoint for purposes such as summarization tasks. Previous studies have considered review extraction using semi-supervised learning or association mining. However, we approach this task using a clustering method. In particular, we focus on a topic model as a clustering method. In the conventional topic model, after randomly initializing the word distribution and the topic distribution, these distributions are estimated in order to minimize the perplexity using Gibbs sampling or variational Bayes. We introduce a new method called the PageRank topic model (PRTM) for estimating multinomial distributions over topics and words using network structure analysis methods. PRTM extracts topics by focusing on the co-occurrence relationships of words and it does not need randomly initialized values. Therefore, it can calculate unique word and topic distributions. In experiments using synthetic data, we showed that PRTM can infer an appropriate number of topics by clustering short sentences, and it was particularly effective when the sentences were covered by a small number of topics. Furthermore, in a real-world review data experiment, we showed that PRTM performed better with a shorter runtime compared with other models that infer the number of topics.
14
Content available Big data w procesie zarządzania firmą
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest zjawisko Big Data. Autor przedstawia ogólne informacje na temat tego, czym ów zbiór jest, a także gdzie i w jaki sposób jest lub może być wykorzystany. Wskazuje problemy, które generuje wzmożony napływ informacji (którego znaczący wzrost obserwujemy w ciągu ostatnich kilku lat) oraz omawia przykładowe narzędzia, które pomogą te problemy rozwiązywać. Wybór instrumentów nie jest przypadkowy, gdyż stanowią one skuteczną pomoc w procesie zarządzania procesami produkcji czy usług, a także zasobami ludzkimi.
EN
The main subject of this article is the phenomenon of Big Data. Author would like to present general information about Big Data, as well as where and how it is used. Also discused will be problem generated by increased flow of information which increased over last few years, and examples of tools that can be helpful to solve these problems. The choise of instruments isn’t accidental, because they are useful in management processes of production, services and humar resources.
15
Content available remote Network analyses in geography of transport
EN
Conducting analyses with the use of GIS tools in geography of transport enables to cut costs, optimize variants of new route solution (e.g. bypassing terrain barriers), create road traffic control systems, crisis management, work out the optimum travel route in terms of money or time. The aim of this article is to present possibilities of using the functions of the Network Analyst tool in geography of transport.
PL
Wykonywanie analiz przy użyciu narzędzi GIS w geografii transportu umożliwia obniżenie kosztów, optymalizację wariantów rozwiązań (np. ominięcie barier terenowych) nowych tras, tworzenie systemów kontroli ruchu drogowego, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wyliczenie optymalnej trasy przejazdu pod względem finansowym czy czasowym. Za cel niniejszego artykułu przyjęto przedstawienie możliwości wykorzystania funkcji narzędzia Network Analyst w geografii transportu.
PL
Aplikacje GIS proponują wiele narzędzi analitycznych wspomagających rozwiązywanie zagadnień związanych z zarządzaniem przestrzenią. Częstym elementem badań są potrzeby określenia dostępności komunikacyjnej tzw. obszarów obsługiwanych. Autorzy wykorzystali pakiet analiz sieciowych firmy Esri, określając dostępność komunikacyjną na obszarze Olsztyna. Badania wykonano w dwóch wariantach. W pierwszym przyjęto, że przestrzeń jest jednorodna (przestrzeń homogeniczna), podzielona tylko siecią dróg. W drugim przyjęto, że przestrzeń jest niejednorodna (heterogeniczna) i uwzględniono bariery przestrzenne: rzeki i tory linii kolejowych. W wynikach, w wyznaczonych obszarach obsługiwanych bariery przestrzenne nie zostały uwzględnione zgodnie z oczekiwaniami autorów. W tej sytuacji zdecydowano się na opracowanie własnego algorytmu do wyznaczenia obszarów obsługiwanych. Prezentacja autorskiej metodyki i weryfikacja wyników, jest głównym celem niniejszej pracy.
EN
GIS applications offer many analytic tools which support solutions of issues related to spatial management. It is often necessary to determine the communication availability of the, so-called, service areas. The authors have used the network analyses package offered by Esri in order to determine the communication availability in Olsztyn. Experiments were performed for two variants. In the first variant the homogenous space was assumed which was divided by the road network only. In the second variant the heterogeneous space was assumed and spatial barriers, such as rivers and railway tracks, were considered. The results did not consider the spatial barriers according to the authors’ expectations. In this situation the authors decided to develop the original algorithm to determine the service areas. The basic objective of this paper is to present the original methodology and to verify the results.
EN
Transportation, representing 6% of GDP, plays vital role in social and economic development of the Republic of Belarus. The purpose of this article is to present the geographic analysis of current spatial structure of the road transportation in Belarus in 2000-2014. The choice of transport mode for the article was influenced by several factors, such as historic development, network coverage, transformational changes in productivity, rapid increase in car ownership numbers, emergence of logistic centers and intelligent transportation systems. The article reviews the range of topics, including morphology of the major roads network, logistic centers spatial distribution and regional features of passenger and cargo productivity, discusses current transformational changes within the road transportation sector in Belarus. The key findings indicate that current changes in spatial structure of the road transportation in Belarus have uneven nature, shaped by social, economic, political and geopolitical external and internal factors and are a subject of interest for both transportation researchers and practitioners.
EN
The cognitive aim of this study is to point to the optimum number of local government units and the optimum boundaries of spatial units in Poland with the assumption of minimizing the cumulated theoretical travel time to all settlement units in the country. The methodological aim, in turn, is to present the use of the ArcGIS location-allocation tool for the purposes of delimitation processes as exemplifi ed by administrative boundaries in Poland. The rationale for the implementation of this study is that number and the boundaries of units of all levels of Poland’s current territorial division are far from optimum in the light of minimization of accumulated theoretical travel time to all settlement units in the country. It may be concluded that it would be justifi able to increase the number of voivodships from the current number of 16 to 18. Besides it would be necessary to introduce modifi cations in relation to units with regional functions. In contrast, the number of districts and communes should be reduced. A continuation of this research may go in the direction of including analysis of public transport network in the research, creating in this way a multimodal set of network data. This would illustrate, apart from the potential itself resulting from the infrastructure, also the actually existing connections.
EN
To model and analyse stroke care and assistance provision in the Portuguese context from the network perspective. We used the network theory as a theoretical foundation for the study. The model proposed by Frey et al. (2006) was used to elicit and comprehend possible interactions and relations between organisations expected to be involved in the provision of care and assistance to stroke patients in their pathway to rehabilitation. Providers were identified and contacted to evaluate the nature and intensity of relationships. Network analysis was performed with the NodeXL software package. Analysis of 509 entities based on about 260 000 entries indicates that stroke care provision in the evaluated context is best captured in the coalition-collaboration setting, which appears to best demonstrate the character of the network. Information from analysis of the collaboration stage was not sufficient to determine the network dynamics. Application of the network theory to understand interorganisational dynamics of the complex health care context. Empirical validation of the model proposed by Frey et al. (2006) in terms of its operationalisation and the way it actually reflects the practical context. Examination and analysis of interorganisational relationships and its contribution to management of compound health care context involving actors from various sectors.
PL
W niniejszym artykule skupiono się na ocenie dostępności do lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi. Do analizy wykorzystano m.in. podejście grafowe oraz dostępność kumulatywną, poszerzone o analizy sieciowe. Badanie oparto w głównej mierze na dwóch bazach danych aktualnych na I kwartał 2016 r. Jest to baza otrzymana od Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi w postaci wykazu wszystkich przystanków, linii autobusowych i tramwajowych, czasów przejazdu pomiędzy przystankami, częstotliwości oraz rodzaju taboru obsługującego poszczególne linie komunikacyjne. Druga baza to informacje nt. liczby, rozmieszczenia oraz struktury wieku i płci mieszkańców Łodzi wg danych ewidencyjnych ludności Urzędu Miasta Łodzi. Artykuł uzupełniono o autorską recenzję Modelu w zakresie zapisów odnoszących się do jego założeń strategicznych. Badanie zamyka część wnioskowa zawierająca ponadto rekomendacje dla postulatów modelu.
EN
This article focuses on the evaluation of accessibility to the local public transport in Lodz. For the analysis was used, among others, graph approach and the availability of cumulative, extended to the analysis of the network. The research was based on the main part of the two databases up to date on the first quarter of 2016. This is the base received from the Board of Roads and Transport in Lodz, in the form of a list of all the stops, bus and tram lines, transit times between stops, frequency, and type of vehicles that support individual lines communication. Second base is information on the number, distribution and structure of the age and sex of the inhabitants of the city, according to the registration of the population of the City of Lodz. The article was accompanied by an original review model in terms of the provisions relating to its strategic objectives. The survey closes some of the conclusions and further comprising recommendations for the demands of the model.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.