Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 103

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ionizing radiation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W publikacji przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne wózka montażowego przeznaczonego to transportu drzwi osłonowych przed promieniowaniem jonizującym montowanych w szpitalnych pracowniach akceleratorowych. Wózek, opracowany i wyprodukowany w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), jest oprzyrządowaniem wykorzystywanym do ręcznego transportu drzwi osłonowych.
EN
The publication presents a solution of an assembly trolley, designed for the transport of radiation shielding doors used in hospital accelerator laboratories. The trolley, developed and manufactured at the National Centre for Nuclear Research (NCBJ), is an instrumentation for their manual transportation.
PL
Artykuł powstał z okazji 50 rocznicy utworzenia radiacyjnego laboratorium badawczego i profesjonalnej pracowni konserwacji dzieł sztuki ARC-NucleArt (Atelier de Recherche et de Conservation Nucléart). Przypomniano historię tej zasłużonej dla ratowania obiektów historycznych placówki. Jest ona pionierem w zastosowaniu technik radiacyjnych do dezynsekcji, dezynfekcji i konsolidacji. Krótko omówiono zasady wykorzystania promieniowania jonizującego do ratowania zagrożonych insektami, grzybami i bakteriami obiektów archeologicznych i dzieł sztuki. W przeglądzie literaturowym odsyłamy do publikacji podsumowujących światowe badania w zakresie radiacyjnej konserwacji różnych materiałów.
EN
The article was created on the occasion of the 50th anniversary of the creation of the radiation research laboratory and professional art conservation studio ARC-NucleArt (Atelier de Recherche et de Conservation Nucléart). The history of this institution merited for saving historical objects was recalled. She is a pioneer in the application of radiation techniques for disinfestation, disinfection and consolidation. The principles of using ionizing radiation to rescue archaeological sites and works of art endangered by insects, fungi and bacteria are briefly discussed. In the literature review, we refer to publications summarizing the global research in the field of radiation conservation of very different materials.
EN
This paper presents the results of long-term investigations of 137Cs and 134Cs activity concentrations in drinking water in the city of Zagreb for the period 1987–2018. The highest activity concentrations of both radionuclides were measured in 1987, decreasing exponentially ever since, while 134Cs in several subsequent years fell under the detection limit. After the Fukushima Daiichi accident in 2011, the presence of 134Cs in drinking water was detected again. The environmental residence time for 137Cs was estimated to be 8.1 years in drinking water and 5.7 years in fallout. The correlation between 137Cs in fallout and in drinking water is very good, and this indicates that fallout is the main source of water contamination. The observed 134Cs/137Cs activity ratio in drinking water for the post-Chernobyl period was similar to the ratio found in other environmental samples. The estimation of annual effective doses received by the adult members of the Croatian population due to the intake of radiocaesium in drinking water showed quite small doses of 0.28 µSv in 1987 decreasing to 2.5 nSv in 2018, which indicated that drinking water was not a critical pathway for the transfer of radiocaesium to humans.
4
Content available remote Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego
PL
W artykule przedstawiono udział różnych źródeł promieniowania jonizującego w średniej rocznej dawce otrzymanej przez statystycznego mieszkańca Polski. Opisano specyfikę radonu oraz jego wpływ na zdrowie człowieka. Wymieniono etapy w procesie uwalniania, migracji oraz wydobywania się radonu z podłoża do powietrza atmosferycznego lub do powietrza wewnątrz budynku. Zaprezentowano środki zaradcze w przypadku zagrożenia radonem.
EN
The article presents the share of various sources of ionizing radiation in the average annual dose a statistical inhabitant of Poland is exposed to. The specificity of radon and its influence on human health were described. The stages in the process of release, migration and extraction of radon from the ground into the atmospheric air or into the air inside the building are listed. Countermeasures in the event of a radon threat are presented.
EN
The article investigates the possibilities of closed and combined synchronization systems for operation in the conditions of phase instability of generators caused by the influence of ionizing radiation of outer space. The inconsistency of the closed-type synchronization system with respect to minimizing the variance of phase errors and increasing the dynamics during carrier frequency tracking is shown. For the combined synchronization system, the article clarifies the process of open communication synthesis and proposes analytical dependences that allow the technique of open communication synthesis to be specified taking into account the phase instability of generators caused by the ionizing radiation of space.
PL
W artykule zbadano możliwości pracy zamkniętych i kombinowanych układów synchronizacji w warunkach niestabilności fazowej generatorów spowodowanej wpływem promieniowania jonizującego przestrzeni kosmicznej. Pokazana jest niespójność systemu synchronizacji typu zamkniętego w odniesieniu do minimalizacji wariancji błędów fazowych i zwiększania dynamiki podczas śledzenia częstotliwości nośnej. Dla połączonego systemu synchronizacji w artykule wyjaśniono proces syntezy otwartej komunikacji i zaproponowano analityczne zależności pozwalające określić technikę syntezy otwartej komunikacji z uwzględnieniem niestabilności fazowej generatorów wywołanej promieniowaniem jonizującym przestrzeni.
EN
Large quantity of sewage sludge originating from wastewater treatment plants is becoming a growing problem from environmental and human health points of view. One of the ways to use sewage sludge is agricultural purpose due to its nutrients and organic matter content, but the condition is that it should be deprived of pathogenic bacteria and parasite egg contamination. Application of ionizing radiation to hygienize sewage sludge can make it appropriate for agricultural use. The process does not require addition of chemicals to sludge; it is environmentally friendly and effective in removal of biological threats. In the past, successful attempts of sewage sludge treatment using ionizing radiation were made. Pilot plants and commercial ones proved that pathogens can be easily removed from sewage sludge by ionizing radiation. The concept of ‘zero energy’ biogas plant is based on the construction of a complex system consisting of biogas plant and electron accelerator in the biofertilizer manufacturing line. Digestate originating from the methane fermentation of sewage sludge is irradiated to remove all pathogens using electron beam from an accelerator powered by electric energy obtained from burning biogas in a cogenerator. The product is a high-quality, biologically safe fertilizer.
EN
As radiation science and technology advances, nuclear medicine applications are increasing worldwide which necessitate the understanding of biological implications of such practices. Ionizing radiation has been shown to cause degraded matrix and reduced proteoglycan synthesis in cartilage, and the late consequences of which may include degenerative arthritis or arthropathy. Although degenerative effects of the ionizing radiation on cartilage tissue have been demonstrated, the effects on the mechanical properties of articular cartilage are largely unknown. The radiopharmaceuticals, technetium-99m and technetium-99m sestamibi, were utilized on bovine articular cartilage to investigate these effects. We used two different mechanical tests to determine the mechanical properties of articular cartilage. Dynamic and static mechanical tests were applied to calculate compressive modulus for articular cartilage. We observed clearly higher control modulus values than that of experimental groups which account for lesser stiffness in the exposed cartilage. In conclusion, compressive moduli of bovine articular cartilage were found to decrease after radiopharmaceutical exposure, after both instantaneous and equilibrium mechanical experiments.
EN
There is incomplete information available concerning NORM-related (naturally occurring radioactive material) industries in Estonia. In order to fill the gap in this knowledge, a nationwide study was carried out between 2015 and 2017 to determine and radiologically characterize potential NORM-related industries. The study included compiling available literature and studies as well as on-site measurements (external dose rate and radon) and samplings in multiple industries, which had been determined to be potential NORM creators. The results from this study concluded that there are 3 industries in Estonia where the activity concentrations of naturally occurring radionuclides can reach an increased level which may require further regulatory control. Radionuclide exemption values were clearly exceeded in the filter materials of drinking water treatment plants that use water from Cambrian-Vendian aquifer. 226Ra and 228Ra values in filter materials reached over 40 kBq kg−1. Additionally, the gross radionuclide activity concentrations of 238U and 232Th in waste from a rare metal production industry reached up to 191 kBq kg−1. Clinker dust from the cement industry showed elevated concentrations of 210Pb, rising to over 2 kBq kg−1 in fine clinker dust. The creation of a national NORM inventory can be the basis for establishing a national NORM strategy for the management of NORM residues. This work provides a thorough overview of the radiological parameters of the potential NORM-related industries, describes the radionuclides that have elevated concentrations, provides estimations on their yearly creation amounts and produces input for determining possible NORM management options.
PL
Celem pracy jest porównanie dawek otrzymywanych przez pacjentów dorosłych poddanych badaniom tomografii komputerowej głowy z poziomami dawek referencyjnych zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Do retrospektywnej analizy włączono 62 pacjentów, u których wykonano badanie tomografii komputerowej głowy techniką spiralną. Wszystkie badania wykonano przy użyciu tego samego protokołu. Uzyskano wyniki z pomiarów dawek w postaci parametrów: ważony tomograficzny indeks dawki (CTDIw) oraz iloczyn dawka-długość (DLP). Analizowane parametry dotyczyły tylko części diagnostycznej badania z wyłączeniem tzw. topogramu. Następnie porównano wyniki z poziomami dawek referencyjnych. Stwierdzono, iż dawki otrzymywane przez pacjentów poddanych badaniom tomografii komputerowej głowy nie przekraczają poziomów dawek referencyjnych, a protokół, przy użyciu którego wykonane zostały badania, zapewnia pacjentom w pełni akceptowalny poziom narażenia na promieniowanie jonizujące.
EN
The aim of this study is to compare radiation doses received by adult patients undergoing computerised tomography (CT) of the head with references to dose levels included under the regulations of the Minister of Health. For the retrospective analysis, 62 patients were enrolled in whom cranial CT had been performed using the spiral technique. All examinations were performed using the same protocol. Results from dose measurements were obtained in the form of Computed Tomography Dose Index weighted (CTDIw) and Dose Lenght Product (DLP) parameters. The analysed parameters concerned only the diagnostic part of the study, excluding the so-called “topogram”. The results were subsequently compared with the reference dose levels. It was found that the doses received by patients undergoing cranial CT do not exceed the maximum recommended levels, and the protocol by which the examinations were performed provides patients with a fully acceptable level of exposure to ionizing radiation.
EN
Radon Rn-222 is a commonly occurring natural radionuclide found in the environment from uranium- -radium radioactive series, which is the decay product of radium Ra-226. The presence of radon carries negative health effects. It is, in fact, classifi ed as a carcinogen, and therefore, it is necessary to continuously monitor its concentration. The aim of this study was to determine the level of radon-222 concentration in water intended for human consumption in the two voivodeships of Poland: West Pomeranian and Kuyavian-Pomeranian. Measurements were performed for more than 60 intakes. The level of radon was measured by using the liquid scintillation counting method. The range of measured radon concentration in the water from the West Pomeranian Voivodeship was from 0.90 to 11.41 Bq/dm3 with an average of 5.01 Bq/dm3, while that from the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship was from 1.22 to 24.20 Bq/dm3 with an average of 4.67 Bq/dm3. Only in three water intakes, the concentration of radon-222 exceeded the value of 10 Bq/dm3. The obtained results allowed to conclude that population exposure associated with radon-222 in water is negligible and there is no need to take further action. In the case of three intakes where a higher concentration of radon was found, the potential exposure was low.
PL
Praca pielęgniarek niesie ze sobą ryzyko narażenia zawodowego na czynniki szkodliwe. Każde miejsce pracy może mieć odrębna specyfikę, która wpływa na rodzaj ekspozycji zawodowej związanej wykonywanym zawodem. Blok operacyjny to miejsce pracy wysoko specjalistyczne, na którym jednym z zagrożeń jest napromieniowanie. Ponieważ w coraz większej liczbie zabiegów operacyjnych, wykorzystywane są kopie rentgenowskie, za cel pracy przyjęto ocenę poziomu wiedzy personelu pielęgniarskiego wybranego bloku operacyjnego na temat promieniowania jonizującego oraz zasad ochrony radiologicznej. Za metodę badawczą posłużył sondaż diagnostyczny, w którym wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety. W badaniu udział wzięło 45 pielęgniarek zatrudnionych w bloku operacyjnym. Uzyskane wyniki wskazują, iż personel pielęgniarski ma wiedzę na temat ochrony radiologicznej na poziomie Średnim. Zaobserwowano, iż wraz z długością stażu pracy na bloku operacyjnym wzrasta me tylko poziom wiedzy w zakresie ochrony radiologicznej, ale co ważniejsze-przekłada się ona w praktyce na przestrzeganie ogólnych wytycznych ochrony radiologicznej, a także stosowanie indywidualnych środków ochrony pracownika.
EN
A nursing job is closely associated with a risk of exposure to a number of harmful factors. Every workplace has its own distinctive features which may result in a specific kind of occupational exposure. An operating theatre is a highly technical place, where irradiation constitutes one of the risks. Fluoroscopy is often used in surgery, because of technological development, which brings not only benefits, but also an extraordinary risk of medical staff being exposed to radiation. Therefore, this study aimed to evaluate operating theatre nurses' knowledge on ionizing radiation and the principles of protection against radiation. A diagnostic survey was used as a method of analysis, in which an original questionnaire was applied as an expertise tool. The study involved 45 nurses employed in an operating theatre. The results indicate that the knowledge of the nurses on radiological protection is at a medium level. Moreover, it turned out that there is a trend indicating that with the length of service in the operating theatre not only does the level of knowledge in the field of radiological protection increase, but more importantly, it has impact on the nurses' experience at complying with common principles of protection against radiation and at using personal protective equipment.
PL
Nawiązując do obchodzonej w tym roku 150. rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie przypominam publikację, która dała początek radiacyjnej sterylizacji wyrobów medycznych jednorazowego użytku. W pracy tej uczona zwróciła również uwagę na heterogoniczny charakter oddziaływania promieniowania jonizującego na materię. Dopiero współcześnie posługując się modelem gniazd jonizacji wyjaśniono otrzymane eksperymentalnie krzywe radiacyjnej inaktywacji. Pierwotne procesy zachodzące w gniazdach jonizacji są nadal obiektem badań. W szczególności dyskutowane są mechanizmy zjawiska ochronnego obserwowanego w chemii radiacyjnej związków organicznych. Tłumaczone jest ono zarówno przeniesieniem wolnego rodnika jak i energii lub ładunku. Prowadzone przy nas badania skłaniają do stwierdzenia, że najbardziej prawdopodobny jest mechanizm wędrówki stanu wzbudzonego (energii). W ten sposób można wytłumaczyć raczej mało prawdopodobne spotkanie się dwóch makrorodników w procesie radiacyjnego sieciowania. Zwracam uwagę na rolę gniazd wielojonizacyjnych w radiolizie tworzyw polimerowych. Również w tym przypadku eksperymentalnie potwierdzono ochronne działanie związków aromatycznych. Benzen i jego pochodne oraz wyższe węglowodory aromatyczne mogą częściowo rozpraszać energię deponowaną w gniazdach o dużym LET (linear energy transfer). Warto podkreślić, że znakomita większość naturalnych i syntetycznych antyoksydantów to związki aromatyczne. Unikatowe cechy obróbki radiacyjnej wynikają ze stosunkowo prostego, wydajnego i łatwego w kontroli sposobu tworzenia wolnych rodników. Z tego powodu relatywnie kosztowne techniki radiacyjne znajdują liczne zastosowania.
EN
Referring to the celebrated 150th anniversary of Marii Skłodowskiej-Curie birthday this year, I recall a publication that gave rise to the radiation sterilization of disposable medical devices. In this work, the scholar also drew attention to the heterogeneous nature of the impact of ionizing radiation on matter. Only now, using the model of the ionization spurs, the experiments have been performed on radiation inactivation curves. Primary processes occurring in ionization nests are still subject to investigation. Particularly discussed are the mechanisms of the protective phenomenon observed in the radiation chemistry of organic compounds. It is translated both by the transfer of free radicals and energy or by charge. The research conducted by us suggests that the most likely mechanism is the travel of the excited state (energy). In this way, it is possible to explain the rather unlikely encounter of two radicals in the radiation crosslinking process. I would like to point out the role of multi-ionization spurs in the radiolysis of polymer materials. Also in this case, the protective effect of the aromatic compounds was experimentally confirmed. Benzene and its derivatives and higher aromatic hydrocarbons may partially dissipate the energy deposited in large LET spurs. It is important to note that the vast majority of natural and synthetic antioxidants are aromatic compounds. The unique features of the radiation treatment result from a relatively simple, efficient and easy to control how to create free radicals. For this reason, relatively expensive radiation techniques find many applications.
EN
Ionizing radiation applied on food eliminates harmful microorganisms, prevents sprouting and delays ripening. All methods for detection of irradiated food are based on physical, chemical, biological or microbiological changes caused by the treatment with ionizing radiation. When minerals are exposed to ionizing radiation, they accumulate radiation energy and store it in the crystal lattice, by which some electrons remain trapped in the lattice. When these minerals are exposed to optical stimulation, trapped electrons are released. The phenomenon, called optically stimulated luminescence or photostimulated luminescence, occurs when released electrons recombine with holes from luminescence centers in the lattice, resulting in emission of light with certain wavelengths. In this paper, the results of measurements performed on seven different samples of herbs and spices are presented. In order to make a comparison between luminescence signals from samples treated with different doses, unirradiated samples are treated with Co-60 with doses of 1 kGy, 5 kGy and 10 kGy. In all cases it was shown that the higher the applied dose, the higher the luminescence signal.
PL
Przedstawiono zagadnienia projektowania składu betonu do wykonania konstrukcji osłonowych w elektrowni jądrowej, narażonych na oddziaływanie promieniowania jonizującego. Omówiono zasady doboru kruszyw mineralnych o odpowiednich właściwościach, cementów specjalnych oraz domieszek. Przedstawiono przykładowe wyniki oceny mikrostruktury zaprojektowanego betonu, badań przepuszczalności cieczy i gazów, właściwości termofizycznych oraz odporności na wystąpienie szkodliwej reakcji alkalicznej. Zaproponowano wskazówki technologiczne do wykonania betonu, w celu zapewnienia wymaganej trwałości konstrukcji.
EN
The problem of concrete mix design for the construction of radiation shielding structures exposed to ionizing radiation in nuclear power plants is presented. The principles of selection of mineral aggregates with suitable properties, special cements and admixtures are discussed. Exemplary results of microstructure evaluation of designed concrete, liquid and gas permeability tests, thermophysical properties and resistance to harmful alkali-silica reaction are presented. Technological guidance for concrete proportioning and production is proposed to ensure the required durability of the structure.
PL
W artykule zaprezentowano podstawową problematykę z zakresu ochrony radiologicznej. Została również przeanalizowana aktualna sytuacja dotycząca niezgodności występujących podczas organizacji bezpieczeństwa pracy przy promieniowaniu rentgenowskim. Celem artykułu było opracowanie rozwiązania występujących niezgodności. Aby osiągnąć przedstawiony cel zaproponowano zmiany, które mogą mieć istotny wpływ na poprawę poziomu bezpieczeństwa pracowników na wybranym stanowisku oraz pacjentów. Dokonano analizy literatury z zakresu negatywnego oddziaływania promieniowania rentgenowskiego na organizm człowieka. Podzielono tak ze istniejące środki ochrony ze względu na osłonę dla pacjenta i pracownika oraz ogół ludności. Wykonano badania w 33 jednostkach ochrony zdrowia w celu weryfikacji stosowanej ochrony radiologicznej i niezgodności z nią związanych.
EN
This article discusses some basic issues in radiological protection. It also analyzes problems in occupational safety related to X-rays. To solve those problems, it necessary to introduce several changes, which could significantly improve the level of safety of workers at selected workstations and patients. This article presents an analysis of the literature on the negative impact X-rays have on the human body, rays and a classification of existing safety measures according to whether they protect patients, personnel or the general population. To verify inconsistencies with the requirements of radiological protection, measurements were conducted at 33 health care facilities.
EN
Rapid retrospective biological dosimetry allows absorbed dose evaluation post exposure to ionizing radiation. One of the main tools of biodosimetry is based on the analysis of the effects resulting from the impact of ionizing radiation on the cell. Various cytogenetic tests give possibility of the accurate dose estimation. To investigate cell response to radiation one performs the analysis of biomarkers approved by International Atomic Energy Agency e.g. the analysis of dicentric chromosomes or micronuclei frequency. Micronucleus test is relatively a faster and therefore more effective method to study changes in the genetic material, induced by various genotoxic agents. This study confirms that micronulei frequency and nuclear division index analysis allows for appropriate absorbed dose estimation when it comes to ionizing radiation. In order to further optimize and facilitate the micronucleus assay and other cytogenetic tests in rapid retrospective biological dosimetry, the research are still ongoing.
EN
The paper presents the results of research concerning electrical discharges generating ionizing radiation in air and oil. Ionizing radiation is an important component of energy balance in electrical discharges. In energetics and all other engineering sciences, the energy balance shows the flow of energy for a given technological process. Within it, the energy needs of the process and its effect are collated.
PL
Zaprezentowano rodzaje promieniowania i ich charakterystykę. Opisano jednostki aktywności źródła i dawki przyjętej przez organizmy żywe. Następnie artykuł opisuje normy promieniowania ustalone dla materiałów budowlanych i wymagania ustawowe jakie muszą spełniać budynku w celu ochrony przed naturalnymi źródłami promieniowania pochodzącego z zastosowanych materiałów budowalnych i gazu radonu. W Polsce prowadzony jest stały monitoring wybranych materiałów pod kątem promieniowania. Wyniki tych pomiarów również zaprezentowano w artykule.
EN
Types of radiation and their characteristics was presented. Description of the individual source activity and dose adopted by living organisms was given. The article then cites the exposure standard established for building materials and legal requirements to be met by the building to protect it from natural sources of radiation from the building materials and radon gas. In Poland, it is carried out constant monitoring of selected materials for radiation. The results of these measurements are also presented in the article.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów właściwości osłonowych przed promieniowaniem jonizującym (gamma i neutronowym) betonów zwykłych i ciężkich, które poddano dodatkowej modyfikacji materiałowej przy użyciu wyselekcjonowanych dodatków. Pomiary wykonywano we wzorcowych polach promieniowania gamma (źródło Cs-137 i Co60) oraz promieniowania neutronowego (źródło Pu-Be). Na podstawie wyznaczonych wartości grubości HVL i TVL potwierdzono skuteczność betonów ciężkich jako osłon przed promieniowaniem gamma oraz dokonano oceny modyfikacji materiałowych w celu poprawy osłonności. Efektywnymi dodatkami zarówno wobec promieniowania gamma jak i neutronowego okazał się zarówno tlenek gadolinu jak i dyspersja polimerowa.
EN
The article presents the results of measurements of the properties of shielding against ionizing radiation (gamma and neutron) of ordinary and heavy-weight concrete, which were subjected to additional material modification with selected additives. Measurements were performed in the standard gamma radiation (source of Cs-137 and Co60) and neutron radiation (source Pu-Be) fields. Based on the determined values of HVL and TVL, the efficiency against gamma radiation of heavy-weight concrete was confirmed, and material modifications in order to improve neutron shielding was evaluated. Effective additions to both for the gamma and neutron radiation was gadolinium oxide and polymer dispersion as well.
20
Content available remote O wpływie promieniowania jonizującego na beton, przegląd stanu wiedzy
PL
Zagadnienie wpływu promieniowania jonizującego na osłony betonowe było rozpatrywane już przez badaczy parędziesiąt lat temu, na przykład Hilsdorf i in. w 1978 r., co jednak wobec przewidywanej wówczas eksploatacji reaktorów przez 30-40 lat mogło nie mieć istotnego znaczenia. Obecnie działające i budowane elektrownie jądrowe będą zapewne działać przez 60-80 lat, więc wpływ promieniowania na mikrostrukturę i właściwości betonu w osłonach wymaga starannego zbadania. Prace takie podjęte w okresie ostatnich dziesięciu lat w laboratoriach w USA, Japonii i innych krajów wskazują na niebezpieczeństwo degradacji betonu po przyjęciu określonej dawki promieniowania, a zmiany mikrostruktury i pęcznienie betonu mogą w znacznym stopniu zmniejszyć szczelność i wytrzymałość osłon w okresie przewidzianej eksploatacji reaktorów. Podobne zjawisko może dotyczyć, choć po dłuższym okresie, także składowisk odpadów radioaktywnych. W artykule przedstawiono obecną wiedzę w tej tematyce oraz zagadnienia wymagające nadal intensywnych badań.
EN
The problem of ionizing radiation on concrete shields was examined already several decades years ago, for example Hilsdorf et al. in 1978, which however, because of foreseen then period of reactors exploitation 30 to 40 years should not have important meaning. Currently exploited and build nuclear power plant will be in exploitation probably during 60-80 years, thus the influence of irradiation on microstructure and properties of concrete shields needs the profound studies. These works undertaken in the last decade in USA, Japan and other countries the hazard of concrete degradation after action of certain irradiation level are showing and the microstructure changes and expansion of concrete could in high degree decrease the tightness and strength of the shields for the foreseen period of reactors exploitation. The similar problem can also touch the storage yard of radioactive waste.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.