Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fillers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Zaczyny lekkie najczęściej stosowane są podczas uszczelniania kolumn rur okładzinowych w warunkach obniżonego ciśnienia złożowego czy w strefach słabozwięzłych. Odpowiednie zmniejszenie gęstości zaczynu umożliwia obniżenie wartości ciśnienia hydrostatycznego, co zapobiega ucieczce zaczynu cementowego w strefy słabo zwięzłe. Dodatkowo, zaczyny o obniżonej gęstości mogą być stosowane w przypadku konieczności podniesienia cementu w przestrzeni pozarurowej na dużą wysokość (głębokie otwory). Podczas opracowywania receptury lekkiego zaczynu cementowego najczęściej stosuje się lekkiego rodzaju dodatki i domieszki, które określane są mianem wypełniaczy. Środki te pozwalają na obniżenie gęstości zaczynu i tym samym zastosowanie go w określonych warunkach geologicznych. Jednakże stosowanie tego rodzaju dodatków i domieszek wywiera znaczny wpływ na parametry technologiczne zarówno świeżego, jak i stwardniałego zaczynu cementowego. W przypadku płynnego zaczynu – obecność lekkich frakcji powoduje zmianę parametrów reologicznych zaczynu, wzrost filtracji czy zmianę wartości odstoju wody. Natomiast płaszcz cementowy powstały z zaczynu lekkiego może posiadać niższe wartości wytrzymałości na ściskanie czy wyższą porowatość. Należy zauważyć, że receptury zaczynów lekkich są najczęściej stosowane do uszczelniania kolumn rur okładzinowych posadowionych na niewielkich głębokościach. Dlatego też istotne jest również uzyskanie odpowiedniego czasu przejścia od punktu początku wiązania do punktu końca wiązania. Przyczynia się to do wyeliminowania możliwości tworzenia się dróg migracji gazu w wiążącym zaczynie cementowym. W związku z powyższym w niniejszej publikacji omówiony został wpływ wybranych domieszek obniżających gęstość na parametry technologiczne zaczynu cementowego. W artykule badaniom poddano 4 rodzaje wypełniaczy (mikrosferę glinokrzemianową dotychczas stosowaną, mikrosferę glinokrzemianową nowej generacji CSF K, mikrosferę szklaną oraz perlit filtracyjny E100F). Wstępne badania przeprowadzone zostały dla zaczynów bazowych składających się tylko z wody i cementu. Wypełniacze lekkie stosowano jako 5% domieszki do zaczynu. Na tym etapie badaniom poddano czas wiązania płynnego zaczynu oraz wpływ tych domieszek na uzyskane wartości parametrów mechanicznych. W kolejnym etapie przeprowadzono badania dla konkretnego zaczynu cementowego, który zawierał w swoim składzie inne środki, niezbędne do kontrolowania parametrów decydujących o efektywności uszczelniania otworu wiertniczego. W tych recepturach zastosowano 15% dodatku wytypowanych wypełniaczy lekkich i określono wpływ tych materiałów wypełniających na parametry świeżych i stwardniałych zaczynów cementowych.
EN
Lightweight slurries are most commonly used for sealing columns of casing pipes in conditions of reduced reservoir pressure or in low-density zones. Through appropriate reduction of the cement slurry density, the hydrostatic pressure can be lowered, which prevents the cement slurry from escaping into the weakly compacted zones. In addition, cement slurries with reduced density can be used when it is necessary to raise cement in annulus to a large height (deep boreholes). When developing a lightweight cement slurry formula, light additives and admixtures are commonly used as fillers. These measures make it possible to reduce the slurry density and thus to apply it in specific geological conditions. However, the use of such additives and admixtures has a significant impact on the technological parameters of both fresh and hardened cement stone. In the case of fresh cement slurry, the presence of light fractions changes the rheological parameters of the leaven, increases filtration, and changes the water loss value. On the other hand, the cement bond resulting from lightweight slurry may have lower compressive strength values or higher porosity. It should be noted that lightweight slurry formulas are most often used to seal columns of casing pipes installed at small depths. Therefore, it is also important to obtain a proper transition time from the initial setting time to the final setting time. The above contributes to eliminating the possibility of gas migration pathways in the set cement slurry. In connection with the above, the publication discusses the impact of selected density-reducing admixtures on selected technological parameters of cement slurry. In the article, 4 types of fillers were tested (aluminosilicate microsphere used so far, new generation aluminosilicate microsphere CSF K, glass microsphere and filter perlite E100F). Initial tests were carried out for base cement slurries consisting only of water and cement. Lightweight fillers were used as a 5% grout admixture. At this stage, the setting time of fresh cement slurry and the effect of these admixtures on the obtained values of mechanical parameters were tested. In the next stage, tests were carried out for specific cement slurry, which contained other means necessary to control the parameters determining the effectiveness of sealing the borehole. In these recipes, 15% of the addition of selected lightweight fillers was used and the effect of these filling materials on the parameters of fresh and hardened cement slurries was determined.
EN
The paper presents the results of research on the influence of fillers introduced into plastic greases on the rheological properties of the boundary layer of the resultant lubricant compositions. The fillers were PTFE and MoS2 powders. They are added to lubricants to improve their tribological properties; however, these fillers also affect the rheological properties of the composition. This affects the change of the shear stress value in the lubricant during its flow in the lubrication system. Knowledge of this value, especially during the flow of the lubricant composition in the boundary layer, has a significant impact on the operation of automated central lubrication systems in which these compositions can be used. Measurements were carried out by means of a rotary rheometer (Rheotest 2.1). Tests were performed on lithium and bentonite greases (without additives) as well as compositions of these greases containing various percentage of the fillers mentioned above. Test results showed that both the type of grease and the type of filler introduced into this grease affect the rheological properties in the boundary layer of the produced lubricating compositions.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem wypełniaczy, wprowadzanych do smarów plastycznych, na właściwości reologiczne warstwy przyściennej powstałych kompozycji smarowych. Wypełniaczami tymi były proszki PTFE i MoS2. Dodawane są one do smarów w celu poprawy ich właściwości tribologicznych, ale wypełniacze te wpływają też na właściwości reologiczne kompozycji. Wpływa to na zmianę wartości naprężenia stycznego w smarze podczas jego przepływu w układzie smarowniczym. Znajomość tej wartości, a szczególnie podczas przepływu kompozycji smarowej w warstwie przyściennej ma istotny wpływ na działanie zautomatyzowanych układów centralnego smarowania, w których mogą być wykorzystane te kompozycje. Pomiary przeprowadzono na reometrze rotacyjnym Rheotest 2.1. Badaniom poddano smary litowy i bentonitowy (bez dodatków) oraz kompozycje tych smarów z udziałami wymienionych powyżej wypełniaczy. Wyniki badań wykazały, że zarówno rodzaj smaru, jak też rodzaj wypełniacza wprowadzonego do tego smaru mają wpływ na własności reologiczne w warstwie przyściennej wytworzonych kompozycji smarowych.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia ekologicznej funkcji opakowań transportowych oraz prezentacja alternatywnych w stosunku do nie biodegradowalnych tworzyw sztucznych materiałów, które mogą być zastosowane jako wypełnienia ochraniające produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu. W poniższych rozdziałach przytoczono definicję opakowania, jego funkcję, opisano obecne trendy związane z ekologią wyrobów oraz zaprezentowano przykładowe proekologiczne wypełnienia opakowań transportowych.
EN
The purpose of the article is to present the importance of the ecological function of transport packaging and alternative to non-biodegradable plastic materials that can be used as fillers to protect the product against mechanical damage during transport. The following chapters cite the definition of packaging, its function, describe current trends related to the ecology of products and present examples of proecological filling of transport packaging.
4
Content available remote Microsilica filler for polyurea systems
EN
Microsilica is widely used as a reinforcing filler due to its high commercial availability and low price, which plays a significant role in reducing production costs. It fills the empty volumes of the material and decreases the porosity, which in turn improves the mechanical properties of composites. Polyurea coatings modified with microsilica and aerosil were prepared using a spray-coating machine. The materials were characterised in terms of thermal stability (thermogravimetric analysis - TGA, differential scanning calorimetry - DSC), mechanical properties (tensile strength, Shore D scale hardness), and hydrophilic-hydrophobic properties. To confirm the structure of the obtained materials, FT-IR spectroscopy was used. SEM analysis was performed to assess the dispersion of the modifiers in the polyurea coatings. The physicochemical properties of the obtained compositions were measured after ageing the samples under different conditions, including storing at room temperature, curing for 5 and 14 days at 80°C and weathering for 500 h with UV irradiation in a weathering station. The collected results show that the addition of microsilica improves not only the mechanical properties, but also the thermal stability of the obtained composites.
PL
Mikrokrzemionka stosowana jest powszechnie jako napełniacz wzmacniający ze względu na dobrą komercyjną dostępność materiału oraz niską cenę, co w znacznym stopniu przyczynia się do obniżenia kosztów produkcji. Wypełnia wolne przestrzenie w materiale oraz zmniejsza porowatość, dzięki czemu wpływa na poprawę właściwości mechanicznych kompozytów. Powłoki polimocznikowe modyfikowane microsilicą oraz aerosilem otrzymano przy użyciu urządzenia do powlekania natryskowego. Materiały scharakteryzowano pod kątem stabilności termicznej (analiza termograwimetryczna TGA, różnicowa kalorymetria skaningowa DSC), właściwości mechanicznych (wytrzymałość na rozciąganie, pomiar twardości w skali Shore’a D), właściwości hydrofilowo-hydrofobowych. Do potwierdzenia struktury otrzymanych materiałów wykorzystano analizę spektroskopową FT-IR. Wykonano analizę SEM w celu określenia dyspersji modyfikatorów w powłokach polimocznikowych. Badania właściwości fizykochemicznych oraz mechanicznych przeprowadzono po kondycjonowaniu próbek w różnych warunkach, tj. temperatura pokojowa, wygrzewanie w temperaturze 80˚C przez 5 dni oraz 14 dni, proces starzenia przez 500 godzin w komorze UV. Z przeprowadzonych badań wynika, że dodatek mikrokrzemionki do osnowy polimerowej poprawia nie tylko właściwości mechaniczne, ale i stabilność termiczną uzyskanych kompozytów.
EN
Digital Material Representation (DMR) concept in application to numerical investigation of the two different types of epoxy/glass composite morphologies under loading conditions is addressed within the paper. First, two algorithms for reconstruction of digital microstruc-tures based on metallography investigations are developed. Then, material properties of the investigated epoxy matrix and glass fillers are evaluated based on an in-situ tensile test as well as nano-indentation, respectively. At this stage a numerical investigation is also extended by series of experimental tensile tests to understand basic mechanisms occurring during deformation of the two different types of glass particles fillers. Finally, an example of practical application of the developed digital microstructure model for multi scale calcula-tions of the epoxy/glass composite under loading is presented.
EN
The paper presents the results of studies of the influence of fillers introduced into lubricating greases on changes in values of shear stresses in resulting lubricant compositions. These fillers were powders of graphite, molybdenum disulphide, and PTFE. They are added to grease to improve their tribological properties. They also impact the rheological properties of lubricating compositions, especially on the course of the shear stress, whose value decreases with the duration of the flow of these compositions. Knowledge of changes in the value of this stress is essential in designing central lubrication systems in which these compositions may be used. Tests were performed on lithium grease without fillers as well as on a composition of this grease with the fillers mentioned above. Measurements were carried out using a Rheotest 2.1 rheometer by changing the shearing time at selected gradients of shear rate. Test results have shown that both the kind of filler and the shearing time have an impact on the value of shear stress in the tested lubricant composition.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem wypełniaczy wprowadzanych do smarów plastycznych na zmianę wartości naprężenia stycznego powstałych kompozycji smarowych. Wypełniaczami tymi były proszki grafitu, dwusiarczku molibdenu oraz PTFE. Dodawane są one do smarów dla poprawy ich właściwości tribologicznych. Wpływają też na właściwości reologiczne kompozycji smarowych, a szczególnie na przebieg naprężenia stycznego, którego wartość maleje w miarę upływu czasu przepływu tych kompozycji. Znajomość zmian wartości tego naprężenia jest istotna podczas projektowania układów centralnego smarowania, w których te kompozycje mogą być stosowane. Badaniom poddano smar litowy bez wypełniaczy oraz kompozycje tego smaru z wymienionymi wypełniaczami. Pomiary prowadzono na reometrze rotacyjnym Rheotest 2.1, zmieniając czas ścinania przy wybranych wartościach gradientu tego ścinania. Wyniki badań wykazały, że rodzaj wypełniacza jak też czas ścinania mają wpływ na wartość naprężenia stycznego w badanej kompozycji.
PL
Środki barwiące są powszechnie stosowane w wielu gałęziach gospodarki, przede wszystkim w przemyśle tworzyw sztucznych oraz do produkcji farb i lakierów. W ostatnich latach interesującym rozwiązaniem okazało się otrzymywanie organiczno-nieorganicznych kompozytów pigmentowych łączących w sobie zalety związków organicznych (intensywna barwa, szeroka gama kolorystyczna) oraz nieorganicznych, które charakteryzują się wysoką stabilnością termiczną oraz chemiczną. W pracy omówiono główne rodzaje barwnych kompozycji hybrydowych, jak również aspekty dotyczące ich syntezy oraz charakterystyki fizykochemicznej. Ponadto, przedstawiono szeroki potencjał aplikacyjny pigmentów hybrydowych, wynikający z ich struktury oraz wysokiej odporności na działanie czynników zewnętrznych.
EN
Coloring agents are widely used in many areas of industry, primarily in the plastics technology as well as dyes and lacquers production. In recent years, an interesting industrial trend may be the preparation of an organic-inorganic pigment composites combining the advantages of organic (intense color, wide range of colors) and inorganic parts, which are characterized by high thermal stability as well as chemical resistance. The paper discusses the main types of hybrid color composites as well as aspects related to their synthesis and physicochemical characterization. In addition, wide application potential of hybrid pigments resulting from their structure and high resistance to external factors has been presented.
PL
W ostatnich latach znaczne zainteresowanie badawcze i aplikacyjne wzbudzają kompozyty polimerowe zawierające tani i odnawialny napełniacz naturalny. Podstawowe miejsce wśród naturalnych materiałów wzmacniających oraz wypełniających stosowanych do otrzymywania kompozycji polimerowych stanowią włókna roślinne. Zwrócenie uwagi na naturalne napełniacze, jako dodatki do materiałów kompozytowych związane jest z obecną tendencją wielu gałęzi przemysłu do recyklingu tworzyw, obniżania kosztów wytwórczych oraz produkcji materiałów przyjaznych i bezpiecznych dla środowiska. Prace badawcze nad rozwojem biokompozytów koncentrują się głównie na polepszeniu ich właściwości mechanicznych w celu rozszerzenia możliwości i zastosowań tej grupy materiałów. Niniejszy przegląd ten ma na celu przedstawienie analizy czynników wpływających na wytrzymałość mechaniczną kompozytów wzmacnianych włóknami naturalnymi, a także szczegółów osiągnięć z nimi związanych.
EN
In recent years, significant interest in research and application has been generated by polymer composites containing a cheap and renewable natural filler. The basic place among natural reinforcing and filling materials used to obtain polymer compositions are plant fibers. Interest in natural fillers as additives to composite materials is related to the current tendency of many industries to recycle plastics, reduce manufacturing costs and produce environmentally friendly and safe materials. Much effort has gone into increasing their mechanical properties in order to expand the possibilities and use of this group of materials. This review aims to present the analysis of factors affecting the mechanical performance of natural fiber reinforced composites and the details of their achievements.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę kompozytów polimerowych z napełniaczami węglowymi. Materiały te są coraz częściej stosowane jako materiały konstrukcyjne, ze względu na swoje ciekawe właściwości, mogą stanowić konkurencję, w niektórych przypadkach nawet dla stali węglowych. W niniejszej pracy skupiono się na charakterystyce stosowanych napełniaczy węglowych: włókna węglowe i nanorurki węglowe, sadza, grafit, grafen, czysty węgiel kamienny i jego odmiany. Przedstawiono ich wpływ na właściwości różnych osnów polimerowych w zależności od zawartości napełniacza oraz możliwości aplikacyjne powstałych kompozytów.
EN
The paper presents the polymer composites with carbon fillers characterization. These materials are more and more often used as construction materials, because of their interesting properties, they can competitive, in some cases even with carbon steels. This paper focuses on the characterization of: carbon fibers, carbon nanotubes, carbon black, graphite, graphene, fine coal and it's varieties as carbon fillers phase. Their influence on the properties of various polymer matrices, depends on the filler content and application possibilities of the obtained composites were presented.
10
Content available remote Modyfikacja właściwości elektrycznych polimerów i tworzyw sztucznych
PL
Tworzywa sztuczne i polimery są materiałami często wykorzystywanymi w przemyśle elektrycznym i elektrotechnicznym. Materiały te cechuje duża uniwersalność i szeroki zakres możliwości aplikacyjnych. Popularność zyskały m.in. dzięki niskiej gęstości, co znacząco wpływa na obniżenie masy wyrobów oraz niskiej energochłonności procesów wytwarzania, przetwórstwa i formowania oraz możliwości recyklingu. Zazwyczaj jednak wymagana jest poprawa lub zmiana wybranej właściwości tworzywa, by spełniało wymogi stawiane materiałom w konkretnym zastosowaniu. Modyfikację taką prowadzić na dwa główne sposoby fizycznie lub chemicznie. Modyfikacja poprzez działanie chemiczne może być związana z wprowadzeniem dodatkowego składnika, powiązanym z reakcją chemiczną, kopolimeryzacją lub funkcjonalizacją. Modyfikacja jest pozbawiona cech reakcji chemicznej i może być przeprowadzona jako zmiana struktury na drodze ściskania, rozciągania, obróbki termicznej lub tworzenie blend i kompozytów z niereaktywnymi dodatkami. W niniejszej pracy opisano wybrane polimery i tworzywa sztuczne do zastosowań elektrotechnicznych metody ich modyfikacji. Autorzy szczególną uwagę zwrócili na wpływ wprowadzanych dodatków na właściwości elektryczne i mechaniczne otrzymywanych kompozytów.
EN
Plastics and polymers are widely used in the electrical and electrotechnical industries. These materials are characterized by high versatility and a wide range of possible application. They gained popularity thanks to the low density, which significantly reduces the weight of products and low energy consumption of manufacturing, processing and forming processes as well as the possibility of recycling. However, it is usually required to improve or change the selected properties of the material to reach the requirements for materials in a specified application. The modification may be carried out in two main ways - physically or chemically. Modification through chemical action may be associated with the introduction of an additional component, related to chemical reaction, copolymerization or functionalization. Physical modification is devoid of chemical reaction, and can be carried out as a change in the structure of polymer by compression, stretching, thermal treatment or blend and composites compounding with non-reactive additives. This paper describes selected polymers and plastics for electrotechnical applications and methods of their modification. The authors paid particular attention to the influence of the additives on the electrical and mechanical properties of the obtained composites.
EN
The paper presents the results of studies on the influence of fillers, introduced into lubricating greases, on the rheological properties of resultant grease compositions. These fillers were graphite and PTFE powders. They are added to greases in order to improve their tribological properties. They also affect their rheological properties, and they mainly change the value of the shear stress in grease during its flow in a lubrication system. Knowledge of this value is important in designing automated central lubrication systems in chich these compositions may be used. Measurements during experimental tests were performed by means of a rotary rheometer Rheotest 2.1. Tests were performed on pure lithium and bentonite greases, with the addition of oxidation and corrosion inhibitors as well as compositions of these greases with different shares of the above mentioned fillers. These tests were performed by changing the gradient of shearing rate. Test results have shown that both the kind of grease and the kind of filler introduced into this grease affect the rheological properties of produced grease compositions.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem wypełniaczy wprowadzanych do smarów plastycznych na właściwości reologiczne powstałych kompozycji smarowych. Wypełniaczami tymi były proszki grafitu i PTFE. Dodawane są one do smarów w celu poprawy ich właściwości tribologicznych. Wpływają też na ich właściwości reologiczne, a głównie na zmianę wartości naprężenia stycznego w smarze podczas jego przepływu w układzie smarowniczym. Znajomość tej wartości jest ważna podczas budowy zautomatyzowanych układów centralnego smarowania, w których mogą być wykorzystane te kompozycje. Pomiary podczas badań doświadczalnych przeprowadzono na reometrze rotacyjnym Rheotest 2.1. Badaniom poddano smary litowy i bentonitowy czyste, z dodatkami inhibitorów utleniania i korozji oraz kompozycji tych smarów z udziałami wymienionych powyżej wypełniaczy. Badania te prowadzono, zmieniając gradient prędkości ścinania. Wyniki badań wykazały, że zarówno rodzaj smaru, jak też rodzaj wypełniacza wprowadzonego do tego smaru mają wpływ na własności reologiczne wytworzonych kompozycji smarowych.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości tribologicznych kompozytów metalopolimerowych przeznaczonych do regeneracji suportów obrabiarek skrawających. Osnową kompozytów była chemoutwardzalna żywica epoksydowa, podstawowym napełniaczem proszek żelaza Fe, napełniaczem włóknistym organiczne włókna poliaramidowe, a jako dodatki smarne zastosowano smary stałe o spójności anizotropowej: grafit i dwusiarczek molibdenu w układzie pojedynczym i binarnym. Dla skojarzeń tarciowych kompozyty polimerowe-stal przy różnych obciążeniach węzła tarcia zbadano współczynnik tarcia statycznego i kinetycznego oraz podatność węzłów tarcia na występowanie efektu stick-slip. Charakterystyki tribologiczne (odporność na zużycie) wyznaczono z wykorzystaniem testera w ruchu postępowo zwrotnym. Uzyskane wyniki porównano z klasycznym skojarzeniem materiałowym stal-stal. Ocenę mechanizmu zużywania badanych skojarzeń materiałowych przeprowadzono na podstawie obrazów uzyskanych na skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM) i pomiarów stereometrii powierzchni. Stwierdzono, że kompozyty polimerowe w skojarzeniu ze stalą charakteryzują się znacznie lepszymi właściwościami tribologicznymi niż skojarzenie stal-stal. Najkorzystniejsze charakterystyki tarciowo-zużyciowe uzyskano dla kompozytu polimerowego zawierającego łącznie grafit i dwusiarczek molibdenu.
EN
The paper presents the results of tribological investigation of metal-polymer composites intended for regeneration of machine tool guides. As composite matrix chemical-setting epoxy resin was used, and as the main filler Fe powder as well organic polyamide fibers were applied. The graphite and molybdenum disulfide, single or both, were used as solid lubricant with anisotropic structure. The selected polymer composite-steel friction pairs were tested under various loads for static and kinetic friction coefficient as well as susceptibility for stick-slip. The tribological characteristics (resistance to wear) were measured by means of tribotester operating under reciprocating motion. The obtained results were compared to typical steel-steel friction pair. The description of wear mechanisms of tested friction pairs were conducted using the images acquired by scanning electron microscope (SEM) and the 3D surface measurement. It was stated that the polymer composites-steel tribosystem show better tribological characteristics than steel-steel tribosystem. The best friction-wear characteristics were obtained for the composite containing both solid additives: graphite and molybdenum disulphide.
PL
Zbadano wpływ 10 i 20-proc. dodatku wollastonitu i bentonitu na właściwości sorpcyjne granulatu skrobi termoplastycznej (TPS) w stosunku do jonów metali ciężkich. Badania prowadzono przez 24 h w roztworach wodnych zawierających jony kadmu, ołowiu i miedzi o stężeniu 10 mmol/L. Stwierdzono, że obecność wollastonitu poprawiła znacznie sorpcję jonów miedzi. W przypadku dodatku bentonitu zaobserwowano kilkukrotny wzrost sorpcji wszystkich badanych jonów metali w porównaniu z granulatem wytworzonym tylko ze skrobi.
EN
Biodegradable starch was filled with wollastonite or bentonite (10 or 20% by mass) and used for prodn. of thermoplastic starch pellets by extrusion. The pellets were used sep. for the removal of Cd²⁺, Pb²⁺ and Cu²⁺ ions from 10 mmol solns. for 24 h. Pellets filled with 20% bentonite showed the highest sorption ability when compared with starch pellets (increase in sorption by over 300% for Pb, by over 400% for Cd and by almost 500% for Cu).
PL
Zaprojektowano beton, który zawierał recyklingowe kruszywo ceramiczne oraz gwarantował wysoką odporność na środowiska agresywne. Przygotowano środowisko badawcze w postaci roztworów o podwyższonym stężeniu czynników agresywnych (jonów hydroniowych, siarczanowych, magnezowych i amonowych), symulujących pracę betonu w elementach kanalizacyjnych. Jako kryterium oceny odporności badanego betonu na korozję przyjęto zmianę masy próbek przechowywanych w roztworach oraz zmianę wytrzymałości na ściskanie w porównaniu z próbkami przechowywanymi w wodzie. Recyklingowe kruszywa z ceramiki sanitarnej okazały się odpowiednie do betonów specjalnych o wysokiej odporności na środowiska agresywne chemicznie.
EN
Disintegrated sanitary ceramics waste (size up to 8 mm) was used as grit in the cement mortar (1.33 Mg/m³) setted at 20°C for 107 days. The concrete produced was studied for corrosion in H₃O+, SO₄²⁻, NH₄⁺ and/or Mg²⁺-contg. mediums (mass change for 107 days and for compression strength. The concrete was corrosion resistant.
PL
Oceniano właściwości mechaniczne oraz przetwórcze kompozytów otrzymanych na osnowie żywicy epoksydowej (EP) i napełniaczy hybrydowych, zwłaszcza pod kątem ich zastosowania w metodach szybkiego prototypowania do wytwarzania modeli kół zębatych. Weryfikację dokładności odwzorowania kształtu geometrycznego modelu wykonano za pomocą bezstykowego systemu optycznego opartego na współrzędnościowym skanerze optycznym ATOS Triple Scan II Blue Light firmy GOM. Wytworzone kompozyty hybrydowe wykazywały znacznie lepsze właściwości mechaniczne niż nienapełniona żywica epoksydowa. Dzięki wprowadzeniu do osnowy EP hybrydowych napełniaczy uzyskano ograniczenie skurczu promieniowego i osiowego, co wpłynęło na radykalną poprawę dokładności odwzorcowania kształtu geometrycznego odlewanych kół zębatych.
EN
The mechanical and processing properties of composites with epoxy resin (EP) matrix and hybrid fillers, especially with regard to their use in rapid prototyping methods for the preparation of gear models, were evaluated. The accuracy assessment of geometric model shape mapping was performed using a non-contact optical system based on the coordinate optical scanner ATOS Triple Scan II Blue Light from GOM company. The produced hybrid composites show much better mechanical properties than those of unfilled epoxy resin. By introducing the hybrid fillers into EP matrix, a reduction in radial and axial shrinkage was achieved, which led to a radical improvement in the accuracy of geometric shape mapping of gear castings.
16
Content available remote Nowe kompozyty poliuretanowe z wykorzystaniem biodegradowalnego polimeru
PL
Przeprowadzono badania nad wykorzystaniem odpadowego polilaktydu do produkcji sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych. Polilaktyd pozyskano jako produkt uboczny druku 3D. Zbadano wpływ stosunku ilościowego mikrosfer na właściwości syntezowanych sztywnych pianek PUR-PIR, zmieniając ich zawartość od 0% mas. do 10% mas. Stosowanie odpadowego polilaktydu jako napełniacza w produkcji pianek PUR-PIR obniża ich kruchość, palność i temperaturę mięknienia. Zwiększa natomiast gęstość i wytrzymałość pianek na ściskanie w porównaniu z pianką odniesienia.
EN
Researches on the use of waste polylactide in the production of rigid polyurethane-polyisocyanurate foams were performed. Polylactide was obtained as byproduct of 3D printing. The effect of microspheres content (from 0% to 10wt%) on the properties of synthesized rigid PUR-PIR foams was tested. The use of polylactide as a filler in the production of PUR-PIR foams reduces their brittleness, flammability and softening temperature. However, it increases density and compressive strength of foams compared to the reference foam.
PL
Przedstawiono badania wpływu rodzaju smaru plastycznego na efekt synergetyczny jego kompozycji z proszkiem PTFE i miedzi podczas smarowania stalowych węzłów ślizgowych pracujących w obszarze tarcia mieszanego. Do analizy przyjęto dwa smary plastyczne, tj. smar samochodowy 1S z zagęszczaczem litowym oraz smar STP z zagęszczaczem wapniowym. Napełniaczami tych smarów były proszki dwóch smarów stałych – PTFE i miedzi. Dla każdego z przyjętych smarów plastycznych przebadano trzy kompozycje smarowe. Dwie kompozycje zawierały po jednym napełniaczu w ilości 5% wagowo, a trzecia – oba napełniacze w tej samej ilości (po 5%). Własności smarne przyjętych kompozycji oceniano na podstawie eksperymentu tribologicznego przeprowadzonego na aparacie czterokilowym zgodnie z wytycznymi normy PN-76/C04147. Efektywność analizowanych smarów oceniano według czterech wielkości kryterialnych, tj. zużycia kulek d, obciążenia zespawania Fz,, wskaźnika zużycia Ih oraz granicznego obciążenia zużycia Goz. Wyniki eksperymentu zostały opracowane statystycznie przy poziomie ufności 95%, stosując test t-Studenta. Opracowane wyniki badań przedstawiono graficznie. Podano stosowne wnioski.
EN
Studies of the influence of the type of grease on the synergistic effect of its compositions with PTFE powder and of copper during the lubrication of steel sliding pairs working in mixed friction area of were presented. Two greases, car grease 1S with a lithium thickener and grease STP with calcium thickener, were adopted for analysis. As fillers in the two lubricants, powders of two solid lubricants were PTFE and copper were used. Three lubricating compositions were tested for each of the adopted greases. Two compositions contained one filler of 5% by weight, and the third composition contained the two fillers in the same proportion (5% each). The lubricating properties of the adopted compositions were evaluated based on an experiment conducted with the use of a four–ball extreme pressure tester according to the standard PN-76/ C04147. The effectiveness of the analysed lubricants was evaluated according to four criterion values (wear of the balls d, fusion point Fz, limit wear load Goz, and wear index Ih). The results were statistically handled at the confidence level of 95% using Student’s t-test. The developed test results are shown graphically. Appropriate conclusions were drawn.
PL
Sztywne pianki poliuretanowe modyfikowano grafitem ekspandowanym (napełniacz płytkowy) i cenosferami (napełniacz sferyczny). Przeprowadzono analizę wpływu kształtu oraz zawartości tych napełniaczy na strukturę komórkową oraz gęstość pozorną, wytrzymałość na ściskanie, kruchość, chłonność wody, współczynnik przewodzenia ciepła i stabilność wymiarową otrzymanych materiałów porowatych. Największą zdolnością do nukleacji komórek charakteryzował się napełniacz sferyczny wprowadzony do systemu PUR w ilości do 5% mas., a napełniacz płytkowy w przypadku modyfikacji przekraczającej 7% mas. Wprowadzenie grafitu ekspandowanego w ilości 1% mas. oraz cenosfer w ilości do 5% mas. powoduje zmniejszenie współczynnika przewodzenia ciepła modyfikowanych materiałów piankowych. Modyfikacja matrycy poliuretanowej napełniaczami sferycznym oraz płytkowymi powoduje zmniejszenie chłonności wody i nie wpływa istotnie na wartość kruchości otrzymanych pianek. Wszystkie modyfikowane materiały piankowe charakteryzują się dobrą stabilnością wymiarową, a wprowadzenie do kompozycji poliuretanowej napełniacza sferycznego w ilości do 10% mas. umożliwia zwiększenie wytrzymałości mechanicznej otrzymanych pianek.
EN
Rigid polyurethane (PU) foams were modified by addn. of expanded graphite (plate filler) and cenospheres (spherical filler) to study the effect of the fillers shape and content on the cell structure and apparent d., compressive strength, friability, H₂O absorption, coeff. of thermal cond. and dimensional stability of the resulting porous material. The highest cell nucleation capability was obsd. for the spherical filler introduced into the PU system up to 5% by mass and for the plate filler introduced above 7% by mass. The addn. of expandable graphite (1% by mass) and cenospheres (up to 5% by mass) resulted in a decrease in thermal cond. and H₂O absorption. The PU foams showed good dimensional stability. The addn. of spherical filler (up to 10% by mass) resulted in an increase of the mech. strength of the PU foams.
19
Content available remote Badania właściwości mechanicznych polilaktydu napełnionego fosfogipsem
PL
Napełniacze do tworzyw sztucznych stosuje się w celu zmiany właściwości gotowego wyrobu lub nadania mu odpowiednich cech. W wielu przypadkach dodaje się je, by obniżyć cenę końcowego produktu. Do polilaktydu (PLA), który jest polimerem biodegradowalnym, otrzymywanym z surowców odnawialnych, jako napełniacz zastosowano fosfogips. Jest to odpad poprodukcyjny z przemysłu wytwarzania nawozów sztucznych i z powodzeniem jest stosowany jako napełniacz innych polimerów. Badano mieszaniny o różnych zawartościach napełniacza. Zaobserwowano, że wpływa on na pogorszenie wytrzymałości materiału oraz na wydłużenie. Przy napełnieniu 5% i 10% mas. obserwowano poprawę udarności, a przy większym udziale fosfogipsu udarność była niewiele mniejsza niż czystego PLA. Twardość materiału z tym napełniaczem była większa niż czystego PLA. Badania pokazały, że fosfogips można z powodzeniem stosować do napełniania PLA.
EN
Polylactide was filled with dried phosohogypsum (5–30% by mass) by injection molding and studied for tensile strength, elongation at break, impact strength and hardness by std. methods. The addn. of phosohogypsum resulted in deterioration of polylactide quality except for its hardness.
PL
Metodą syntezy bezpośredniej otrzymano mezoporowate glinokrzemianowe sita molekularne AlSBA-15 (ang. aluminum incorporated Santa Barbara Amorphous No. 15) charakteryzujące się rozwiniętą powierzchnią właściwą, dużą średnicą mezoporów i dobrą stabilnością wynikającą ze zwiększonej grubości ścian. Określono wpływ rodzaju prekursora Al [izopropanolanu glinu (AIP) lub siarczanu(VI) glinu (AS)] oraz stosunku molowego Si/Al na: właściwości strukturalne syntetyzowanego AlSBA-15 – scharakteryzowane metodami dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD), analizy izoterm sorpcji N2 i za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM) – oraz skład oznaczany metodami atomowej spektrometrii absorpcyjnej (AAS) i spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego Al27 z wirowaniem próbki pod kątem magicznym (Al27 MAS NMR). Na podstawie wyników badań można sądzić, że otrzymane mezoporowate glinokrzemiany są obiecującymi materiałami do wykorzystania w charakterze aktywnych napełniaczy tworzyw polimerowych.
EN
The direct synthesis method was used to prepare mesoporous aluminosilicate molecular sieves ­AlSBA-15 (aluminum incorporated Santa Barbara Amorphous No. 15) characterized by high surface area, large mesopores and good stability due to the increased thickness of mesopore walls. The effect of aluminum precursor type (aluminum isopropoxide – AIP, aluminum sulfate – AS) and Si/Al molar ratio on the structural parameters (determined using XRD, N2 sorption isotherm analysis and TEM) as well as composition (analyzed by AAS and Al27 MAS NMR) of AlSBA-15 materials were investigated. From the results of these studies, it can be supposed that the synthesized mesoporous aluminosilicates are promising materials for the use as active fillers in polymer modification.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.