Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geomatics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Techniki i technologie geomatyki stanowią nowoczesne podejście w wielu dziedzinach życia, przede wszystkim w sferze planowania przestrzeni miast. Usprawniają i ułatwiają gospodarowanie przestrzenią, zachowując tym samym ład przestrzenny i zrównoważony rozwój obszaru – nadrzędne cele planowania miejskiej przestrzeni. Technologie geomatyki umożliwiły inwentaryzację tablic i urządzeń reklamowych na wybranym odcinku Płocka oraz przeprowadzenie analiz zależności przestrzennych. Uzyskane wyniki, w zestawieniu z dotychczas obowiązującymi regulacjami prawnymi wykazały, że Płock boryka się z problemem chaosu reklamowego. Analizy usytuowania reklam zewnętrznych dowodzą, że wynikająca z przeciążenia sensorycznego stresogenność reklam niekorzystnie odbija się na ludzkim zdrowiu, a także wpływa na bezpieczeństwo ruchu w miejskiej przestrzeni publicznej. Władze samorządowe nie są w stanie optymalnie zaplanować zrównoważonego rozwoju miast bez systemów wspomagających ten proces. Z tego względu, na coraz szerszą skalę wdraża się systemy informacji przestrzennej, które nie tylko usprawniają cały zaawansowany proces, ale także pozwalają na zwiększenie efektywności pracy.
EN
Geomatics techniques and technologies constitute a modern approach in many areas of life, most of all in the urban space planning sphere. They improve and facilitate management of space, maintaining the spatial arrangement and sustainable development of the area at the same time, being the urban planning superior goals. Geomatics technologies enabled inventory of advertising boards and equipment for a selected fragment of Płock as well as implementation of spatial dependence analyses. Obtained results, when compared with the existing legal regulations, have shown that Płock is struggling with the problem of advertising chaos. Analyses of locations of outdoor advertisements prove that the visual stressfulness, resulting from overload of advertisements, negatively influences the human health and affects the traffic safety in the urban public space. Local government authorities are not able to plan urban sustainable development in the optimal way without systems supporting this process. For this reason, on an ever-wider scale, spatial information systems are being implemented, which not only improve the entire advanced process, but also allow to increase work efficiency.
3
Content available Aktualne aspekty edukacji geoprzestrzennej w Polsce
PL
Niniejszy artykuł zawiera treść wspólnego wystąpienia autorów otwierającego II Ogólnopolską Konferencję „GIS w edukacji”, Łódź, 14-15 czerwca, 2018. We wstępie nawiązuje się do ponad półwiecznej historii GIS, zwracając uwagę na jej początki w Polsce i koncentrując się na zmianach terminologicznych wywołanych głównie przez dynamiczny rozwój technologiczny. Przedstawiono kolejno czynniki prorozwojowe edukacji geoprzestrzennej, zidentyfikowane kierunki rozwoju oraz rolę środowiska naukowego i dydaktycznego. We wnioskach stwierdzono, że edukacja geoprzestrzenna jest niezbędna dla wszechstronnego postępu cywilizacyjnego Polski oraz zaspokajania potrzeb jej obywateli. W związku z tym uznano w szczególności, że należy popierać różne formy współpracy w dziedzinie edukacji geoprzestrzennej, w tym współpracę multilateralną i bilateralną, w skali krajowej i międzynarodowej, przez wspólne przedsięwzięcia, wymianę doświadczeń i kadr oraz udostępnianie środków kształcenia.
EN
This paper presents the common presentation of the authors opening the 2nd Polish Conference “GIS in Education” held in Łódź, on 14-15 June, 2018. In the introduction the authors referred to more than 50 years of GIS history, paying attention to its beginnings in Poland and focusing on terminological changes that mainly resulted from rapid technological development. Pro-development factors of geospatial education were successively discussed, directions of development and the role of scientists and educators were identified. In conclusions it was stated that geospatial education is essential for comprehensive civilisation progress of Poland and satisfying the needs of citizens. Therefore, it was considered, in particular, that different forms of cooperation in geospatial education, including multilateral and bilateral cooperation at the national and international level should be supported by organisation of common events, exchange of experiences and personnel and sharing educational resources.
EN
The graphical user interface (GUI) and the functionality of various global map services in the context of responsive web design were compared in the article. The analysis included: the number and arrangement of buttons on the start screen, available map layers, waypoints and means of transport for searched routes on four screens of various sizes: the desktop computer, laptop, tablet, and smartphone screen. Having compared the interface and the functionality of eight global map services (Baidu Maps, Google Maps, HereWeGo, Bing Maps, Open Street Map, Map Quest, 2Gis, Yandex Maps), authors draw conclusions concerning responsive web design. Despite the fact that specific map services differ, there are some common features making a good example of the adaptation of the graphical user interface to the device on which the map is presented. Global map services, regardless of the display size, use the same interactive tools that are graphically similar. Among those graphic similarities, one can distinguish two or three graphical styles representing a single function. Two versions of the interface can be observed – the desktop and mobile type. Adaptation to devices such as laptops or tablets assumes that only the screen decreases but the interface and the functionality remains relatively unchanged. Real responsiveness occurs only when service is displayed on a smartphone display.
PL
Celem pracy było sprawdzenie możliwości wykorzystania danych z lotniczego skanowania laserowego do detekcji budynków na terenach leśnych. Ponadto sprawdzono możliwość wykorzystania tych danych do aktualizacji wybranych warstw z leśnej mapy numerycznej. W pracy przeanalizowano obszar leśny wraz z buforem 100 m wokół wydzieleń na terenie dwunastu nadleśnictw górskich, położonych na obszarach badawczych w Sudetach i Beskidach. Przy wykorzystaniu danych z lotniczego skanowania laserowego wykryto 515 budynków co stanowiło 89,2% wszystkich budynków znajdujących się w wektorowej warstwie wydzieleń leśnych. Na poszczególnych obszarach badawczych osiągnięto dokładność odpowiednio 80,5%, 94,2% i 91,2%. Podsumowując, lotnicze skanowanie laserowe może być wykorzystywane do aktualizacji wybranych warstw w leśnej mapie numerycznej, zawierających informacje o budynkach oraz obiektach budowlanych. Istniejące algorytmy detekcji budynków nie są bezbłędne, więc przyszłe prace powinny skupić się na poprawie dokładność analiz.
EN
The aim of the presented studies was to determine the ability to detect buildings in forest areas on the basis of airborne laser scanning data. Moreover, the usefulness of this data for updating selected items of the FDM has been evaluated. In this study forest areas with a 100 m buffer zone have been analyzed, including twelve mountain forest districts, grouped in three research areas located in the Sudety and the Beskidy Mountains. Using LiDAR data 515 buildings have been detected which represents 89.2% of all buildings in the vector layer of the digital forest map. In particular research areas the detection accuracy reached to 80.5%, 92.4%, 91.2%. As a result of the study it can be concluded that the airborne laser scanning data may be helpful in updating the selected layers of the digital maps of forest, containing information of forest engineering. Existing building detection algorithms are not error-free, so further research should be conducted to improve the accuracy of analyzes.
PL
W artykule zaprezentowano doświadczenia dydaktyczne zebrane z 6 lat działalności Studenckiego Koła Naukowego Grafiki Komputerowej. Omówiono zakres zajęć realizowanych na spotkaniach koła oraz uzyskane efekty w postaci osiągnięć studentów po zakończeniu studiów.
EN
The paper presents the educational experience gathered during six years of activity of the Student Research and Computer Graphics Association. The range of activities carried out at the meetings and the results obtained in the form of student achievements after graduation were discussed.
7
Content available remote Transformation of areal objects into linear objects, regarding the map scale
EN
The Digital Landscape Model is characterized by preserving strict georeference of the content and the included classes of the objects on a definite level of datail. In the process of digital cartographic generalization, it is often necessary to change the objects into the ones of a lower level of datail than the source level, preserving their strict georeference. One of the generalization operations is a partial or total change of areal objects into linear objects (collapse). This transformation is used in the mentioned above model, for the Digital Cartographic Model. In the solution proposed by the Author, the change of the dimension of the areal objects (of natural origin) into linear objects is carried out by the constructions called Medial Axis Transform (MAT) and the elementary disc. The idea of the elementary disc is based on the Perkal's method and the standard based on the Chrobak's elementary triangle. Owing to the combination of these elements the operator of digital cartographic generalization was obtained, making an unambiguous result (independent from the operator). In the process of automatic cartographic generalization, the presented method allows the transformation of the areal object into a linear object in any scale (dependant on the drawing recognizability norm), in an unambiguous way, as well as regarding the detection and solution of graphical conflicts arising during the collapse.
PL
Cyfrowy Model Krajobrazu charakteryzuje się zachowaniem ścisłej georeferencji treści, a zapisane w nim klasy obiektów o określonym poziomie szczegółowości. W procesie cyfrowej generalizacji kartograficznej często konieczna jest zamiana obiektów na niższy od źródłowego poziom szczegółowości przy zachowaniu ich ścisłej georeferencji. Jedną z operacji generalizacjijest częściowa lub całkowita zamiana obiektów powierzchniowych na liniowe (ang. collapse - zapadanie). To przekształceniejest wykonywane w ww. modelu, na potrzeby Cyfrowego Modelu Kartograficznego. W rozwiązaniu zaproponowanym przez Autora zmiana wymiaru obiektów powierzchniowych (pochodzenia naturalnego) w liniowe jest realizowana poprzez konstrukcje Medial Axis Transform (MAT) oraz koło elementarne. Idea koła elementarnego oparta jest na metodzie Perkala oraz normie opartej na trójkącie elementarnym Chrobaka. Dzięki połączeniu tych elementów otrzymano operator cyfrowej generalizacji kartograficznej zapewniający wynik jednoznaczny (niezależny od operatora). W procesie automatycznej generalizacji kartograficznej prezentowana metoda pozwala przekształcić obiekt powierzchniowy jednoznacznie na liniowy w dowolnym zakresie skal, a także uwzględnia wykrycie i rozwiązanie konfliktów graficznych powstających podczas zapadania.
PL
W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby projektów oprogramowania open source, które są dedykowane dla ogólnie pojętej geomatyki (geoinformatyki). Istotną cechą tego oprogramowania jest szerokie korzystanie z gotowych rozwiązań standaryzujących przechowywanie i przesyłanie danych przestrzennych (Gaździcki, 2006). Wolne oprogramowanie rozwija się nie tylko poprzez naśladownictwo funkcjonalności komercyjnego oprogramowania, ale dostarcza również nowych własnych rozwiązań technologicznych. Równolegle obserwowany jest duży postęp w dziedzinie informatyzacji działów technicznych polskich zakładów górniczych. Od wielu lat zakłady górnicze węgla brunatnego oraz górnictwo rud miedzi inwestuje w komercyjne rozwiązania geoinformatyczne, osiągając bardzo dobre rezultaty. Poprawa koniunktury na surowce w latach 2003-2008 spowodowała podjęcie wielu spektakularnych inwestycji w systemy informatyczne. Na przykład w Kompanii Węglowej wdrożono system obsługujący model złoża, w zakładach górniczych L W "Bogdanka" S.A. wdrożono system zarządzania produkcją górniczą, a w KGHM "Polska Miedź" S.A. wdrożono System Informacji o Terenie (Kosydor i in., 2009). Warto jednak zauważyć, że całość zainstalowanego oprogramowania pochodzi od komercyjnych dostawców, dostarczających własne, zamknięte oprogramowanie. Sytuacja ta jest tak oczywista, że aż trudno sobie wyobrazić inne rozwiązanie. Praktycznie od początków zastosowania informatyki w górnictwie, oprogramowanie charakteryzowało się bardzo wysokim stopniem skomplikowania oraz dużą kapitałochłonnością. Czy jednak nie można podjąć próby aby wyobrazić sobie sytuację, w której kilka aplikacji open source mogłoby zostać zastosowane w branży górniczej? Jedną z pierwszych prób wykorzystania tego typu oprogramowania podjęto w stosunku do personalnej bazy danych SpatiaLite.
EN
This paper deals with the problem of efficient using free software in mining industry. SQLite personal database is a very promising solution, which is described in this paper. This database is a spatial extension of SQLite which provides possibilities to store geometry data according to the OGC standard - Simple Feature. Later, the implementation of this database in a software package for production of mining maps in KHW S.A is presented and evaluated.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania wolnego oprogramowania geomatycznego w pracy samorządów gminnych, na przykładzie dwóch popularnych programów. Analiza obejmowała m.in. dostępność polskich wersji językowych, implementację niezbędnych standardów i funkcji, prostotę obsługi oraz dostępność wsparcia technicznego. Na przykładzie wybranych zadań przeanalizowano i szczegółowo opisano procedury ich realizacji. Wolne oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie, toteż jedyne ponoszone koszty dotyczą wdrożenia oraz szkoleń. W wyniku analiz stwierdzono, że program QGIS jest wartą rozważenia alternatywą wobec stosowanych obecnie w Polsce narzędzi, zaś program gvSIG w swojej obecnej formie może być stosowany jedynie do przeglądania danych, polskich znaków diakrytycznych. Obydwa programy są proste w obsłudze i zawierają wszystkie podstawowe funkcje, niezbędne pracownikom gmin.
EN
The paper describe analysis of potential use of free geomatic software in local government work, on the example of two popular programs. Presence of polish versions, implementation of standards and functions, simplicity of use and technical support were taken into consideration. Based on selected task, procedures of their completion were analysed and described. As free software is available free of charge, the only cost is related to implementation and training. As result of analysis it was stated, that QGIS is an interesting alternative for presently used in Poland tools, while gvSIG at the moment can be recommended mainly for data display, as gvSIG doesn’t support properly polish letters coding. Both programs are simple in operation and contain all basic functions, important from local government employee point of view.
PL
W artykule zaprezentowano obszary działalności Komisji Geomatyki Górniczej (KGG). Wymienione obszary działalności zostały zidentyfikowane na bazie problemów związanych ze wdrożeniami informatycznymi prowadzonymi w działach technicznych kopalń. Podkreślono znaczenie otwartości i interoperacyjności oprogramowania, w przeciwieństwie do oprogramowania monolitycznego. Omówiono potrzeby w zakresie kształcenia w szkołach wyższych oraz dokształcania kadry w zakresie stosowania nowoczesnych technologii internetowych. Omówiono przedmiot jak i znaczenie dla górnictwa Dyrektywy KE INSPIRE.
EN
The paper presents the Geomatics Mining Commission.s fields of activity. These fields of activity have been identified based on problems with the current computer implementations carried out in the technical departments of mines. The importance of the openness and interoperability of software, as opposed to a monolithic software was pointed out. The needs of higher education modernization and further training of current staff in the use of modern INSPIRE technology was discussed. At the end of the paper the importance the EC INSPIRE directive for mining was also discussed.
11
PL
Konkurs "The SDI Best Practice Award 2009" (Najlepszych Dobrych Praktyk w Budowie SDI w 2009 roku) został zorganizowany w celu wyłonienia wzorcowych, wartych naśladowania serwisów SDI w skali Europy. Konkurs został przeprowadzony w ramach realizacji projektu eSDI-NET+. Projekt ufundowany został przez Komisję Europejską w ramach programu eContentplus. Jego tytuł brzmi: "Europejska sieć na rzecz wzbogacenia i wielokrotnego wykorzystania informacji geograficznej". Jest to sieć utworzona dla promocji europejskiego dialogu oraz wymiany najlepszych praktyk stosowanych do budowy i utrzymania infrastruktury danych przestrzennych (SDI) (Krawczyk, 2007). Artykuł zawiera spostrzeżenia i wnioski grupy ekspertów zaproszonych do oceny projektów zgłoszonych do konkursu oraz organizatora jego krajowej edycji. Konkurs, będący pierwszą tego typu imprezą w Polsce, miał następujące cele: wybór najlepszych projektów z zakresu infrastruktury danych przestrzennych (SDI) spośród funkcjonujących rozwiązań, obejmujących zasięgiem swego oddziaływania obszar lokalny, regionalny i krajowy, możliwość zaprezentowania swojego, często niedocenianego lub niedostrzeganego, dorobku w zakresie budowy SDI, dyskusję na temat tworzenia własnych projektów i dalszego rozwoju SDI w Polsce.
EN
The paper presents findings and conclusions of experts invited to assess the projects submitted to the European competition for .The Best SDI Service in 2009.. The conditions for participation in the competition were discussed and evaluating criteria were presented. All reported services were presented in the form of a table. On the basis of accepted criteria 7 best services in four categories were selected. Reported services can be grouped into three categories: public administration, environmental and social. Then individual service groups were discussed in detail. The international final of the competition organized in Turin was also briefly discussed, where 12 SDI from 137 were selected. Conclusions concerning the state of geoportals in Poland as in January 2009 were presented and proposals concerning the organization of next workshops were put forward.
12
PL
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe gospodaruje lasami o powierzchni ponad 7,2 mln ha, co stanowi 78,1 % powierzchni wszystkich lasów; grunty leśne, zadrzewione i zadrzewienia zajmują natomiast 30,4 % powierzchni terytorium Polski (Centrum Informacyjne LP, 2009, Główny Urząd Statystyczny, 2009). Te liczby upoważniają do postawienia tezy, iż problem geoinformacji w Lasach Państwowych, ze wszystkimi jej aspektami a więc pozyskiwaniem, przetwarzaniem, wykorzystywaniem i udostępnianiem jest problemem ważnym i znaczącym w kontekście krajowej infrastruktury informacji przestrzennych. Co kilka lat (2001, 2004, 2006, 2008, 2010) odbywają się, organizowane przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych i Katedrę Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa (Zakład Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej) SGGW, konferencje .System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych.. Konferencje były okazją do podsumowania osiągnieć LP w zakresie zastosowań geomatyki w leśnictwie.
EN
An attempt was made to assess the applications made so far and possibilities to use the most recent achievements of geomatics in the State Forests. The assessment is the subject of 5th Conference in the series .Spatial Information System in the State Forests.. The assessment covers: scientific research in the area of application of geomatics in forestry, implementation, new organizational and legal solutions (centralization of the Information System of the State Forests SILP, a new standard of the numerical forest map, a new instruction of forest management) and training aspects (i.a. the manual "Geomatics in the State Forests, part I . the basis").
PL
Celem niniejszej pracy, obok przedstawienia istoty Studiów Podyplomowych Geodezji Numerycznej jest przeanalizowanie zmian zachodzących w trakcie 10-letniej ich działalności. W ciągu tych lat zmieniała się szczegółowa tematyka zajęć w oparciu o rozwój technologii geoinformatycznych i pomiarowych. Dotychczas Studia Podyplomowe Geodezji Numerycznej wypromowały 173 absolwentów (osoby te uzyskały zaliczenie przedmiotów oraz wykonały pracę dyplomową i zdały egzamin końcowy w ramach obrony tej pracy). Dane o absolwentach zawarte w zgromadzonej dokumentacji sekretariatu Studiów, przeniesione do formy elektronicznej, stanowią przedmiot naszych analiz oraz okazały się być szczególnie wartościowym materiałem badawczym. W oparciu o zgromadzone i odpowiednio opracowane dane zrealizowano główny cel pracy, którym jest przedstawienie charakterystyki absolwentów i uchwycenie zachodzących zmian w kształceniu na Studiach Podyplomowych Geodezji Numerycznej w przeciągu 10 lat ich działalności.
EN
Post-graduate studies of digital geodesy at the Faculty of Geodesy and Land Management of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn focus on education in new technologies of surveying. The studies are dedicated to government and self-government administration employees. The paper presents the curriculum resulting mainly from: m progress in surveying and GIS technology, m new requirements of administration, m implementation of INSPIRE Directive and ISO/TC 211standards. University teachers and employees of geodetic administration and of the companies involved in geoinformation constitute the teaching staff. In effect, students have opportunity to gain both practical and theoretical knowledge. The paper presents also the profile of students: their background, age, occupation and localization.
EN
Diversity of specializations in the field of geology entails various needs related to education of geologists in the area of geoinformation. Therefore, three different programmes of education related to these problems are proposed for the university studies of geology. The basic course should include elementary knowledge about geoinformation and be designed for such specializations as paleontology or mineralogy. The second broader course including practical skills in application of the geoinformation systems is designed for majority of geological specializations. The course covering full range of subjects is necessary for the specializations where geoinformation is created, as for example hydrogeology, engineering geology, environment protection and geological cartography. In this case, lectures and classes in the area of geoinformation (obligatory and optional) should make up at least 15% of the time dedicated to the studies programme.
15
Content available remote Tertiary studies in geoinformation aspects of modernization in Poland
EN
In reference to the content of this succinct article with introductory character to the whole issue the author proposes to undertake specific action aiming to modernize higher education in geoinformation in Poland.
16
PL
W niniejszej pracy został zarysowany program edukacji na kierunku geodezji i kartografii w wersji odpowiadającej współczesnym wyzwaniom, została przedyskutowana i zaproponowana nowa nazwa dla tego kierunku . geomatyka. Autor proponuje, aby w ramach projektowanego kierunku geomatyka funkcjonowały dwie specjalno.ci: m Uzyskiwanie danych i technologia systemów informacji przestrzennej, m Analizy przestrzenne i zastosowania geomatyki. Utworzenie specjalności i kierunku geomatyka wychodzi naprzeciw pilnym potrzebom wynikającym z uwarunkowań prawnych naszego kraju, jako członka Unii Europejskiej, wynika z konieczno.ci integracji naszej edukacji z edukacją europejską, z ukierunkowania kształcenia na uniwersalność i współczesne wyzwania społeczne i gospodarcze.
EN
The present time sets many challenges ; social, economic and technological for the information circulation on real space. The existing state of education in the field of geodesy and cartography at technical universities cannot meet these challenges. There is an urgent need to modernize the education in the field of information circulation on real space. In the present work, a new form of education program for Geodesy and Cartography is outlined in the version corresponding to the contemporary challenges and a new name has been discussed and proposed for this program . Geomatics. The author also proposed a two-step procedure of modernization. In the first stage, one should immediately lead to creation of specialization, in the second stage, to undertake intensive efforts towards creation of Geomatics program. Such a procedure has been applied at the Faculty of Mining, Surveying and Environmental Engineering at AGH University of Science and Technology. The relevant, detailed documents have been prepared for creation of Geomatics specialization, the proposal was approved at the Department level and is awaiting approval at the University level. The author proposes two specializations as a part of proposed Geomatics program: m Data acquisition and spatial information system technology, m Spatial Analyses and Geomatics applications. The new program on Geomatics contains a lot of modern methods from information technology, but the education should keep universal character and also include some engineering subjects such as industrial measurements, realization measurements and cadastral measurements. Universal education creates a better chance for graduates to obtain employment in the domestic market and abroad. With the modernization of educational content the methodology of education should be also upgraded. In the second part of the paper, the author presents several proposals and pays particular attention to teaching important features of creativity. Creation of Geomatics specialization responds to urgent needs arising from legal conditions of our country, as a member of the European Union, to the need to integrate our education with the European education focusing on the versatility and contemporary social and economic challenges.
17
Content available remote Kształcenie w zakresie geomatyki górniczej
EN
In the paper, a proposal of a new specialization mining geomatics on the Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering at the AGH University of Science and Technology is presented. Increasing number of investments in GI solutions in the mining industry in Poland provides a good observation base of the needs of the professional staff in this field. Selected problems in implementing GIS systems in KGHM Polska Mied. S.A and KHW SA were identified and characterized. Based on these examples new education requirements were identified. They are grouped in 3 new themes covering jointly about 20 subjects. The fundamental obstacle on the part of industry to introduce new specializations is the conservative mentality of the management in the Polish mining industry. Another problem poses shortage of educational staff at the university with new skills in professional teaching. Finally, introduction of education in the field of mining geomatics was proposed.
PL
W artykule przedstawiono w olbrzymim skrócie naukową i edukacyjną działalność w dziedzinie geomatyki prowadzoną w latach 1991-2009 w Katedrze Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wyliczono: główne kierunki prac badawczych; projekty zrealizowane wspólnie z polskimi instytucjami leśnymi, w tym z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych i Instytutem Leśnictwa; zrealizowane prace dyplomowe i doktorskie związane z wykorzystaniem na potrzeby leśnictwa GIS i teledetekcji. Zasygnalizowano udział Katedry w międzynarodowym programie studiów magisterskich pn. "Technologie informacyjne w leśnictwie".
19
Content available remote From surveying and mapping to geomatics challenges and opportunities
EN
The computer, information technology, digital mapping, GPS, satellite imagery and the Internet have unleashed profound changes in the way geospatial information is acquired, managed and used.
EN
The paper presents a method enabling determination of the extent of landscape zones, based on the criterion of area coverage by vegetation. This method made it possible to objectively determine the extent of landscape zones both in the entire Tatra Mts. and in their particular parts. The altitude, at which dominant type of vegetation changes, is considered to mark the boundary of a landscape zone. Boundaries distinguished in this way in the Tatra Mts. are presently situated at: 1,510 m a.s.l. (forest zone), 1,730 m a.s.l. (subalpine zone), and 1,880 m a.s.l. (alpine zone).
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.