Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 93

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  matrix
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
In the article the method of analysis of financial potential using taxonomy method has been developed as well as it has been tested on the basis of empirical data of Ukrainian forestry enterprises. The application of such a method made it possible to construct a rating assessment of a complex and multifactorial economic object – the financial potential, using algorithms of systematization to multidimensional quantities. The authors present the stages of application of analytical procedures for assessing the dynamics of taxonomic indicators of financial potential as well as for constructing the rating of the suggested business entities. An innovative model of financial potential of forestry enterprises is proposed, which will allow to identify the complex of properties of an object as a basis for forming a set of analytical procedures for assessing its state. The obtained results of the analysis can serve as the basis for constructing a management strategy to optimize the financial potential of the enterprise.
EN
The main objective of the present work was to determine the effect of powder composition on microstructure and properties of iron-base materials used as matrices in diamond impregnated tools. The Fe-Cu-Ni powders premixed and ball-milled for 30 hours, were used for the experiments. The influence of manufacturing process parameters on microstructure and mechanical properties of produced sinters was investigated. Sintering was done by hot-pressing technique in graphite mould. The powders were consolidated to a virtually pore-free condition during 3 minutes hold at 35 MPa and 900°C. Investigations of the sintered materials included: density, hardness, static tensile test and X-ray diffraction (XRD) analysis. Microstructural and fractographic observations were also made with a scanning electron microscope (SEM). The obtained results indicate that the sintered parts have a high density, close to the theoretical value, good plasticity, relatively high hardness and yield strength, and are characterized by a coarse-grained microstructure.
PL
W przypadku chromu szczególnie ważne jest badanie jego specjacji z powodu dużej różnicy w toksyczności jego poszczególnych form chemicznych. Naturalnie chrom występuje na dwóch stopniach utlenienia: III i VI. Chrom na III stopniu utlenienia jest ważnym mikroelementem, natomiast Cr(VI) jest formą silnie toksyczną.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie ogólnych wytycznych realizacji audytu instalacji przemysłowej, zagrożonej procesami egzotermicznymi i determinującymi samonagrzewanie, akumulację ciepła, samoprzyśpieszający się proces rozkładu termicznego i w konsekwencji wybuch cieplny, na przykładzie wytwarzania emulsji azotanu(V) amonu – emulsyjnych materiałów wybuchowych (EMW). Podstawą oceny ryzyka wybuchu cieplnego są badania kalorymetryczne stabilności termicznej metodami dynamicznymi i izotermicznymi. Na podstawie badań kalorymetrycznych wyznacza się parametry kinetyczne i cieplne procesu rozkładu termicznego. Po uzyskaniu parametrów kinetycznych wyznacza się parametry krytyczne stosując postulat Frank-Kamenetski’ego. Uzyskane wielkości kinetyczne i krytyczne, stosowane są podczas realizacji audytu instalacji przemysłowej, rozruchu, modyfikacji, realizacji procesu, zatrzymania oraz sytuacji katastroficznych – dla potrzeb opiniowania sądowego.
EN
The aim of the article is to present general guidelines for the audit of an chemical installations threatened by exothermic reaction and determining self-heating, heat accumulation, self-accelerating thermal decomposition and, as a consequence, thermal explosion. Problems are discussed on the example of explosive emulsion of ammonium nitrate(V). The paper presents the basics of technology of production of ammonium nitrate(V) emulsion. In the next step the risk of a thermal explosion was estimated by the calorimetry research of thermal stability using dynamic and isothermal methods. On the basis of the calorimetry research, the kinetic and thermal parameters of the thermal decomposition process were determined. After determining the kinetic parameters, critical parameters were calculated using the Frank-Kamenetsky postulate. For the forensic opinion, the obtained kinetic and critical values are used, in the audit of the chemical installation during its start-up, modification, chemical process implementation, stopping and after emergency accident.
EN
The paper investigates the growing popularity of composite materials concentrating on explanation of their advantages, especially taking into consideration composite materials used in the aerospace industry such as polymer matrix composites, metal matrix composites, ceramic matrix composites and smart composite materials. Various types of matrices and fibers are described with special emphasis on nanotechnology and opportunities to improve the properties of composites. The paper also presents selected examples of applications in the aerospace industry.
PL
Szybki rozwój technologii wytwarzania narzędzi metaliczno-diamentowych nastąpił pod koniec lat 50, bezpośrednio po opanowaniu syntezy diamentu na skalę przemysłową. Do końca lat 80, czynnikiem ograniczającym wykorzystanie spiekanych narzędzi diamentowych była bardzo wysoka cena syntetycznego surowca. Późniejszy postęp w projektowaniu wysokociśnieniowych pras umożliwił masową produkcję tanich proszków diamentu. Do połowy lat 90 jako osnowę w spiekach metaliczno-diamentowych powszechnie wykorzystywano kobalt i jego stopy. Drastyczny spadek cen diamentu sprawił, że udział proszków metalicznej osnowy w surowcowych kosztach produkcji narzędzi wzrósł z kilku do kilkudziesięciu %. Dodatkowym czynnikiem, który zachęcił do poszukiwania nowych, tańszych materiałów osnowy, była rosnąca i niestabilna cena kobaltu. W wyniku prac zainicjowanych w latach 90, do chwili obecnej opracowano wiele nowych proszków osnowy, wytwarzanych na bazie żelaza lub miedzi. Równolegle z postępem w zakresie produkcji diamentu i proszków osnowy, opracowano też nowe narzędzia oraz metody ich wytwarzania. Na uwagę zasługuje ciągłe doskonalenie linowej piły diamentowej jako uniwersalnego narzędzia oraz opanowanie metod precyzyjnego pozycjonowania kryształów diamentu w metalicznej osnowie.
EN
The methods of making diamond tools have undergone a remarkable development since the invention of synthetic diamond in the late 1950s. Until the late 1980s, the diamond tool industry had been mainly threatened by a very high cost of diamond. The forthcoming rapid improvements in high pressure equipment and its large-scale implementation for diamond synthesis resulted in tremendous price cuts on the diamond supply side. Until the mid-1990s cobalt-based matrix powders were commonly used in fabrication of sintered diamond tools. The marked decrease in the price of synthetic diamond drastically increased the contribution of cobalt to the overall tool fabrication costs. The sharp rise and instability in the price of cobalt initiated an intensive search for cheaper matrix materials. Since the 1990s a large number of iron- and copper-base powders has been developed to cater for the wide diversity of tool manufacturing techniques and application conditions. Concurrently, new types of tools and tool manufacturing routes have been developed and refined. Continuous improvements of the diamond wire saw and its use as a versatile tool, as well as implementation of methods of positioning diamond crystals within the matrix are worthy of mention.
7
Content available Repetition. A journey to the limits of the matrix
EN
This paper presents Søren Kierkegaard’s concept of repetition and attempts to draw an analogy between it and intaglio printmaking, in relation to three well­differentiated moments. The first moment is the location of repetition in the context of individual existence and its relationship with the matrix as a unique thing. The second, its demanding nature, its search for freedom, where the question of printing is understood as the progress and process of transfer. In this stage repetition becomes an instantaneous demand and vindication. Thirdly, the paper analyses the relationship between repetition as a life event and the print as the process of appropriating a story by means of a graphic act. Here the analogy is drawn between the concept of repetition by Kierkegaard and the concept of repetition in the two completely opposing realities that comprise the natural reality of intaglio printmaking; the matrix and the print.
PL
Autor artykułu przedstawia koncepcje powtórzenia Sørena Kierkegaarda, próbując nakreślić analogię między nią a grafiką intaglio (grafiką wklęsłodrukową) w odniesieniu do trzech różniących się od siebie momentów. Pierwszym z nich jest relacja powtórzenia wobec układu odniesienia, jakim jest indywidualna egzystencja i jej związek z matrycą jako bytem wyjątkowym. Po drugie, ponieważ w jego charakterze leży kategoryczny postulat wolności, który porusza kwestie drukowania jako procesu postępu i przekazu. Na tym etapie powtórzenie jest natychmiastowym żądaniem i realizacją. Na koniec analizowany jest związek między powtórzeniem jako wydarzeniem istnienia a drukiem jako procesem zawłaszczenia historii przez istnienie aktu graficznego. W tym kontekście autor zamierza ustanowić analogię między koncepcją powtórzenia Kierkegaarda a koncepcją powtórzenia dwóch całkowicie przeciwnych rzeczywistości, które składają się na naturalną rzeczywistość miedziorytu i systemów drukowania, takich jak matryca i druk.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych spieków otrzymanych z mieszanki elementarnych proszków żelaza, miedzi i niklu poddanych mieleniu w młynie kulowym przez okres 60 godzin. Spieki wykonano techniką prasowania na gorąco w grafitowej matrycy. Zastosowano następujące parametry wytwarzania: ciśnienie 35 MPa, temperatura 900 °C, czas 3 minuty. Badania otrzymanych spieków obejmowały: pomiar gęstości, porowatości, twardości i statyczną próbę rozciągania. Dokonano również obserwacji mikrostruktury i przełomów zerwanych próbek przy użyciu elektronowego mikroskopu skaningowego (SEM). Badania prowadzono w celu określenia przydatności wytworzonych kompozytów do produkcji narzędzi metaliczno-diamentowych. Zbadano wpływ składu chemicznego, warunków procesu wytwarzania na mikrostrukturę i własności mechaniczne wytworzonych spieków.
EN
The paper presents the results of investigations of mechanical properties of sinter obtained from a mixture of elementary iron, copper and nickel powders milled in a ball mill for a period of 60 hours. Sintering was done by hot-pressing technique in graphite matrix. The following manufacturing parameters were used: pressure 35 MPa, temperature 900 °C, time 3 minutes. Investigations of the obtained sinterings included: density, porosity, hardness and static tensile test. Observations were also made of microstructure and fracture surface of broken samples using an electronic scanning electron microscope (SEM). The study was conducted to determine the suitability of manufactured composites for the manufacture of metal-diamond tools. The influence of chemical composition, microstructure and mechanical properties of the produced sinters was investigated.
EN
In this work, the finite element method was used to determine the stress intensity factors as a function of crack propagation in metal matrix composite structure, A threedimensional numerical model was developed to analyze the effect of the residual stresses induced in the fiber and in the matrix during cooling from the elaboration temperature at room temperature on the behavior out of the composite. Added to commissioning constraints, these internal stresses can lead to interfacial decohesion (debonding) or damage the matrix. This study falls within this context and allows cracks behavioral analysis initiated in a metal matrix composite reinforced by unidirectional fibers in ceramic. To do this, a three-dimensional numerical model was analyzed by method of finite element (FEM). This analysis is made according to several parameters such as the size of the cracking defects, its propagation, its interaction with the interface, the volume fraction of the fibers (the fiber-fiber interdistance), orientation of the crack and the temperature.
PL
Przedstawiono wyniki badań własności spieków otrzymanych z mieszanek elementarnych proszków żelaza, miedzi i niklu, poddanych mieleniu w młynie kulowym przez 60 h. Spieki wykonano techniką prasowania na gorąco w grafitowej matrycy. Ich badania obejmowały pomiar gęstości i twardości oraz statyczną próbę rozciągania. Obserwowano również – za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego – mikrostrukturę i przełomy zerwanych próbek. Badania miały na celu określenie przydatności wytworzonych kompozytów do produkcji narzędzi metaliczno-diamentowych. Ich własności porównano z własnościami spieku wyprodukowanego z komercyjnej mieszanki proszków.
EN
The results of studies upon properties of sinter obtained from elementary mixtures of iron, copper and nickel powders have been subjected to grinding in a ball mill for 60 hrs. The sinters have been made by hot-pressing technique in graphite matrix. Their studies included density and hardness measurements and static stretch test. Electron microscope has been also applied to observe the microstructure and breakthroughs of broken samples. The research has been aimed at determining the suitability of manufactured composites for the production of metallic-diamond tools. Their properties have been compared with those of sinter produced from a commercial blend of powders.
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości tribologicznych materiałów narzędziowych w procesie szlifowania materiałów kamieniarskich. Otrzymane spieki metaliczno-diamentowe homogenizowano w Speed-Mixerze i spiekano metodą SPS (spark plasma sintering). Materiał osnowy stanowiły proszki: brąz cynowy Cu-Sn (NAM-40 80/20 z zawartością 20% mas. Sn) oraz proszek żelaza z dodatkiem 20% mas. brązu Cu-Sn. Otrzymane materiały poddano badaniom: gęstości pozornej metodą hydrostatyczną, twardości sposobem Rockwella z wykorzystaniem skali B oraz odporności na zużycie ścierne.
EN
This paper presents the tribological properties of the diamond-impregnated specimens in the grinding process of sandstone materials. Obtained metallic-diamond composites were homogenized in Speed Mixer and sintered by SPS (spark plasma sintering). The matrix was prepared from: Cu-Sn (NAM-40 80/20 containing 20% wt. Sn) and Fe-Cu-Sn powders. After consolidation the diamond-impregnated specimens were tested for density using the hydrostatic method, Rockwell’s hardness using B scale and for wear rate on abrasive sandstone using a testing rig specially designed to simulate the tool application conditions.
EN
In this study, the fatigue crack propagation in composite material is investigated by experimental result. When another material exists at fatigue crack propagation in case of composite, the durability against fatigue crack is smaller or greater than in case of matrix without another material. As another material is composite material, it refers to steel or material. Another material influences the crack propagation. As the experimental results can be agreed with simulation data, all experimental data in this study are verified. These experimental and analysis results can be applied into real field effectively. The estimation of safety design and life will be of great value industrially.
13
Content available remote Macierz SKU i jej zastosowanie
PL
Artykuł jest poświęcony zagadnieniu macierzy SKU (ang. Stock Keeping Unit, co oznacza w tłumaczeniu na język polski jednostkę magazynową). Celem jego jest popularyzacja wiedzy w tym obszarze. Wyjaśniona jest zasadność podjęcia danej tematyki; głównie jest to brak ogólnodostępnej literatury. We wstępie zdefiniowane jest zatem pojęcie macierzy SKU. Omówione są dalej także kwestie takie jak: budowa macierzy SKU i reprezentacja graficzna jej wyników. W ramach publikacji autor objaśnia rolę etapu budowy macierzy SKU w procesie implementacji polityki zarządzania łańcuchem dostaw. Podaje on praktyczne wytyczne dotyczące nomenklatury macierzy SKU, jej konstrukcji, etapu budowania oraz reprezentacji graficznej wyników. Bazuje na wiedzy i doświadczeniu ekspertów opracowujących takie rozwiązania dla największych korporacji działających w różnych branżach na całym świecie. Treść wzbogacona jest licznymi praktycznymi przykładami, w tym z zastosowaniem specjalistycznego dedykowanego oprogramowania.
EN
The article discusses the issue of the SKU matrix. The aim is to deepen knowledge in this field. The reasons for choosing this specific topic are mostly due to the lack of proper literature devoted to it. The beginning of this paper defines the concept of the SKU matrix and further discusses related issues such as: the construction of the matrix and a graphical representation of the matrix results. As part of the publication, the author presents the role of matrix construction within the whole process of the implementation of supply chain management policy. The article gives practical guidance on the nomenclature of the matrix, its construction, building and the graphical representation of its results. It is based on the knowledge and experience of experts who develop such solutions for large corporations operating in various industries across the world. The content is enhanced by numerous practical examples, including the examples of using professionally dedicated software.
14
Content available remote Standard and positive electrical circuits with zero transfer matrices
EN
Standard and positive electrical circuits with zero transfer matrices are addressed. It is shown that there exists a large class of electrical circuits composed of resistances, inductances, capacitances and voltage (current) sources with zero transfer matrices. The electrical circuits are unreachable, unobservable and unstable for all values of the resistances, inductances and capacitances. An extension of these considerations to fractional electrical circuits is given.
EN
Natural fibres have a very important role in improving the mechanical properties of composite materials. Our objective in this study was to use alfa natural fibre in a composite material based essentially on epoxy matrix and calculate the interface fibre-matrix damage of carbon-epoxy, glass-epoxy and alfa-epoxy. Each sample was reinforced with the same volume fraction before being subjected to various mechanical tests. The results found by genetic simulation showed that the level of damage to the alfa-epoxy material was lower compared to other composite materials studied. We can say that alfa natural fibre has a high resistance to the mechanical stress applied; but the question remains whether the new material has the same resistance to thermal stress.
PL
Włókna naturalne spełniają bardzo ważną rolę przy polepszeniu właściwości mechanicznych materiałów kompozytowych. Celem badań w przedstawionej pracy było zastosowanie naturalnych włókien alfa dla wzmocnienia mechanicznych właściwości materiałów kompozytowych z matrycą epoksydową. Określano zniszczenie międzyfazowych układów włókna węglowe-epoksyd, włókna szklane-epoksyd i włókna alfa-epoksyd. Każda badana próbka była wzmacniana tym samym objętościowym udziałem poszczególnych rodzajów włókien. Wyniki badań określone przy stosowaniu symulacji genetycznej pokazały, że poziom zniszczenia układów fazowych alfa-matryca epoksydowa był niższy w porównaniu do innych badanych materiałów kompozytowych. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że naturalne włókna alfa posiadają wysoką odporność na przyłożone naprężenia mechaniczne. Zagadnieniem nierozwiązanym pozostaje czy włókna naturalne alfa posiadają dobrą odporność na działanie temperatury.
EN
A method of the schedule searching is proposed, which is based on the properties of the spatial SDF. The method is based on the SDF representation in the multidimensional space. The dimensions of this space are spatial coordinate of the processing unit, time moment of the operator calculation, and operator type. During the synthesis, the nodes are placed in the space according to a set of rules, providing the minimum hardware volume for the given number of clock cycles in the algorithm period. The resulting spatial SDF is described by VHDL language and is modeled and compiled using proper CAD tools. The method is successfully proven by the synthesis of a set of FFT processors, IIR filters, and other pipelined datapaths for FPGA.
PL
Zaproponowany sposób poszukiwania opiera się na właściwościach przestrzennych SDF. Metoda ta bazuje na SDF prezentacji w przestrzeni wielowymiarowej. Wymiarami danej przestrzeni są współrzędne jednostki przetwarzającej, czas momentu obliczeniowego operatora oraz typ operatora. Podczas syntezy, węzły są umieszczone w przestrzeni zgodnie z zestawem reguł, dając minimalną częstotliwość pracy zegara systemowego podczas wykonywania algorytmu. Powstały przestrzenny SDF jest opisany przez język VHDL i jest modelowany i skompilowany przy użyciu odpowiednich narzędzi CAD. Ta metoda jest pomyślnie sprawdzona przez syntezę zestawu procesorów FFT, filtrów IIR, oraz innych potokowych jednostek przetwarzających płytki FPGA.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zachowania się materiałów wybuchowych emulsyjnych ładowanych mechanicznie do otworów strzałowych na przykładzie MWE RP-T2 w zależności od czasu pozostawania w otworze strzałowym. Z analizy wynika m.in., że pomimo kilkuletniego prowadzenia mechanicznego załadunku MWE, nadal duża część przodków odpalana jest poza zakresem optymalnych gęstości. Warto zwrócić uwagę na często pomijany negatywny wpływ stosunkowo wysokiej temperatury pierwotnej skał, co może powodować zupełnie inny przebieg nagazowania matrycy, niż zakładany przez producenta i przestrzegany przez operatorów modułu mieszalniczo-załadowczego.
EN
The article presents the results of the behavior of the emulsion explosives loaded mechanically to blast holes on the example of MWE RP-T2 explosives depending on the time of their deposition in the blast holes. The analysis shows, among others, that in spite of several years of conducting of mechanical loading of MWE there is still a big part of the faces were shot firing is beyond the scope of optimal density. It is worth paying attention to the often overlooked negative impact of the relatively high virgin temperature of rocks, which can result in a completely different course in carbonation of the matrix than that assumed by the manufacturer and adhered to by operators mixing-loading module.
PL
W pracy przedstawiono przykładowe wyniki badań właściwości magnetycznych oraz struktury kompozytów zbudowanych z żywicy epoksydowej Epidian 100 oraz amorficznego wypełniacza o właściwościach magnetycznych magnetycznie miękkich. Na podstawie analizy badań struktury wykonanych za pomocą dyfraktometru rentgenowskiego można stwierdzić, że badane kompozyty posiadały strukturę amorficzną, co w rezultacie jest potwierdzeniem amorficzności metalicznego wypełniacza. Podstawowe parametry opisujące materiał magnetycznie miękkie, tj. magnetyczna polaryzacja oraz pole koercji w badanych kompozytach zmieniają się w zależności od ilości diamagnetycznego lepiszcza lub frakcji stosowanego wypełniacza. W przypadku kompozytów magnetycznych już niewielka ilość diamagnetycznej żywicy epoksydowej Epidian 100 jest powodem gwałtownego pogorszenia parametrów magnetycznie miękkich.
EN
The paper presents an example of the results of the magnetic properties and structure of composites made of epoxy resin Epidian 100 and amorphous filler with magnetically soft magnetic properties. From the structure analysis made using the X-ray diffractometer can be concluded, that the examined composites had an amorphous structure, which in turn confirms the amorphous content of the filler metal. The basic parameters describing the soft magnetic material, i.e. magnetic polarization and the coercive field in the studied composites vary depending on the amount of binder or on diamagnetic fraction of the filler used. In the case of magnetic composites even a small quantity of Epidian 100 diamagnetic epoxy resin causes rapid deterioration of soft magnetic parameters.
PL
W niniejszym artykule skupiono się na problematyce wykonania obiektywnej oceny oddziaływani na środowisko znanego procesu w nowych warunkach środowiskowych. Do oceny wybrano roboty strzałowe związane z eksploatacją skał zwięzłych w warunkach zawodnionych. Sam proces robót strzałowych, w warunkach prowadzenia odwodnienia złoża, jest dobrze rozpoznany i przebadany pod względem oddziaływania na środowisko naturalne. Jednak oddziaływanie, jakie wywołują w kamieniołomach roboty strzałowe podwodne nie zostało do tej pory jednoznacznie określone. W związku z powyższym, autorki niniejszej publikacji podjęły próbę wykonania oceny oddziaływania na środowisko robót strzałowych podwodnych, metodą analogii, w celu wskazania dalszych badań koniecznych do przeprowadzenia obiektywnej oceny oddziaływania na środowisko.
EN
This article focuses on the objective environmental impact assessment the well-known technological process in new environmental conditions. The EIA has been done for the explosive works which are carried out in the watered quarry. An impact of explosives works in the quarries where is carried dewatering system, has been assessed. However, the influence of explosive works done under the water level in the quarry has not been clearly defined. Therefore, the authors of this publication have attempted to make the environmental impact assessment of the underwater blasting works. In order to indicate further research the EIA has been done by analogy method.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
6403--6410, CD 2
PL
W artykule przedstawiono kinetykę zużycia kompozytowych gradientowych powłok, w których podstawowym typem struktury są warstwowe, matrycowe wtrącenia, poddane obciążeniom statycznym i dynamicznym, wywołanych siłami tarcia ślizgowego lub tocznego. Pokazano, że powłoki gradientowego typu z nano kompozytową osnową i równomiernie rozłożonymi w niej makro wtrąceniami, cechują się wysoką odpornością na zużycie. Optymalną, dla stykających się powierzchni poddanym znacznym obciążeniom przy tarciu ślizgowym, jest dyspersyjnie umocniona osnowa, , zawierająca wtrącenia związane z metaliczną osnową i przejściową strefą dyfuzyjnego współdziałania.
EN
It was established that coatings of the gradient type with a high carrying capacity has enough wear resistance. An optical high-loaded sliding friction couple is a dispersively strengthened or diffusively alloyed matrix deposited over a directedly crystallized columnlike eutectic layer on an under-layer containing macro inclusions connected with the metal matrix and substrate through a transition zone of diffusive interaction.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.