Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technical condition evaluation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule podano propozycje nowych zasad oceny punktowej mostów. Zdaniem autora artykułu dotychczasowy sposób jest mało precyzyjny. W nowym systemie propo-nuje się wprowadzenie czterech kryteriów oceny (nośność, bezpieczeństwo ruchu, trwałość i wygląd). Przy ocenie końcowej proponuje się wprowadzenie wag do poszczególnych kryteriów oceny punktowej.
EN
In the paper, new principles concerning point evaluation of bridge technical condition are proposed. In the author’s opinion, the present method is not precise enough. In the new system four criteria are introduced (load-bearing capacity, traffic safety, durability, appearance). For the final score weighted average should be applied.
2
Content available remote Propozycja metody oceny konstrukcji sprężonych
PL
Większość wykorzystywanych w praktyce metod oceny stanu konstrukcji sprężonych ma na celu wykrycie zarysowań, wtrąceń, korozji lub innych uszkodzeń w konstrukcjach betonowych. Metody te ukierunkowane są na znalezienie miejsca ich występowania, np. korozji w strunach lub prętach zbrojeniowych, korozji betonu, mikropęknięć strun lub betonu, wtrąceń, ewentualnie innych defektów materiału. Na podstawie otrzymanych informacji można ustalić, jaki wpływ ma badany defekt na całą konstrukcję. Określenie stanu całej konstrukcji wymaga długiego czasu, gdyż jednorazowe badanie może obejmować jedynie fragment konstrukcji. Proponowane w artykule podejście do oceny stanu elementów sprężonych polega na obserwacji zmiany charakterystyk dynamicznych elementów konstrukcji pod wpływem zmiany w rozkładzie naprężeń.
EN
Most of the used in practice methods of prestressed concrete state identification aim at a detection of cracks, inclusions, corrosion or other small damages which can occurred in the structures. Such methods are targeted at detecting of their localization, e.g. a corrosion in strings or reinforcement bars and the concrete, a placement of cracks in the concrete or the bars, or other defects. On the basis of such an information it is possible to estimate an importance of the imperfections on the state of the whole structure. Additionally, such a procedure is time-consuming because the experimental investigation can be made for selected parts of the structure. In the present paper we propose an alternative approach consisting an observation of changes in dynamical characteristics of construction elements, due to a change in a structure of internal stresses.
3
Content available remote Ocena stanu technicznego materiałów trzonu kominów żelbetowych
PL
Żelbetowe kominy przemysłowe mają ograniczoną trwałość ze względu na trudne warunki eksploatacji. Analizę pozwalającą wykazać tendencje procesów degradacji trzonów żelbetowych kominów energetycznych na skutek wieloletniej eksploatacji przedstawiono na przykładzie badań odwiertów pobranych z 15 podobnych kominów. Na podstawie analizy uzyskanych wyników przedstawiono tendencje postępu procesów degradacji trzonów żelbetowych kominów energetycznych w odniesieniu do przyjętych kryteriów oceny wyników badań odwiertów.
EN
Industrial reinforced concrete chimneys are characterized by their limited durability which is connected with operating conditions. This article presents the results of research conducted on 15 industrial chimneys which are located in heating plants throughout the country. The tests were performed on cored samples. The test results allowed examiners to determine the way in which degradation of reinforced concrete chimneys occurs.
PL
Praca dotyczy problemów związanych z budową systemów wspomaganego komputerowo generowania zbiorów sprawdzeń cech niezbędnych do oceny zdatności obiektów złożonych, a także lokalizacji niezdatności ich elementów składowych. Analizowano przydatność do tego celu macierzowej metody określania zbiorów sprawdzeń oraz metody skreśleń. Sformułowano binarne i trójwartościowe modele ocen stanu technicznego elementów obiektu oraz jego cech wejściowych i wyjściowych. Pozwala to wtedy na utworzenie macierzowego modelu obiektu, wykorzystywanego w obu analizowanych metodach. Dla metody macierzowej zdefiniowano także binarne i trójwartościowe modele oceny rozróżnialności stanów technicznych obiektu. Binarne modele wykorzystano w programie generującym zbiory cech testu zdatności i lokalizującego, napisanym przy użyciu pakietu Mathematica. Przy trójwartościowym modelu ocen do generowania zbiorów sprawdzeń cech dla obu testów zaproponowano użycie metody skreśleń i sformułowano dla niej warunki rozróżnialności stanów technicznych. Przedstawiono także przykład użycia tej metody do określenia zbiorów sprawdzeń cech pozwalających na ocenę stanu technicznego części układu pneumatycznego hamulca wagonu.
EN
The paper refers to problems connected with building systems of computer-aided generation of evaluation sets of features necessary for the evaluation of compound objects’ ability, and also the localization of imperfections of their component elements. In order to solve these problems, the usefulness of both the matrix method of determining sets of checkups and the cross-out method was analyzed. Binary and three-valued models of technical condition evaluation of the object’s elements as well as the object’s input and output features were formed. It allows then for the creation of the object matrix model which is used in both analyzed methods. For the matrix method, binary and three-valued evaluation models of distinguishing of the object technical condition were also defined. The binary models were used in a program which generates sets of features of the ability and localizing test. This program was written with the use of a Mathematica package. For a three-valued evaluation model for generating the feature checkup sets, the use of the cross-out method was proposed for both tests, with the technical state distinguishing conditions formed for this method. There was also presented an example of using this method to determine checkup sets of features which allow for the evaluation of the technical condition of part of the carriage brake pneumatic system.
PL
Referat opisuje zastosowanie systemu monitorowania konstrukcji (SHM) do oceny stanu wytężenia zbiornika na węgiel znajdującego się w niskim stanie technicznym. Podano sposób prowadzenia monitoringu, typ czujników oraz opisano podstawowe wyniki. Zastosowanie współczesnego narzędzia wspomagającego diagnozę konstrukcji umożliwiło wydłużenie okresu użytkowania zbiornika o kilka lat.
EN
This paper describes the use of a structural health monitoring (SHM) system to evaluate stress in a coal tank being in poor technical condition. The method of monitoring and the type of sensors are presented, and basic results are described. The use of a modern tool assisting structural diagnosis has made it possible to extend the lifetime of the tank by several years.
6
Content available remote Utrzymanie prawidłowego stanu technicznego obiektów skansenu
PL
W referacie przedstawiono stan techniczny spichlerza - jednego z obiektów architektury wiejskiej, usytuowanego na terenie Muzeum Wsi Opolskiej. Podano zakres występowania korozji biologicznej elementów obiektu, a także opisano zniekształcenie bryły budynku, wynikające z poluzowania złączy elementów konstrukcji obiektu. Przedstawiono również proponowane środki zaradcze w zakresie konserwacji spichlerza.
EN
This paper presents technical condition the granary - one of the objects rural architecture, situated in the Opole Open-Air Museum of Rural Architecture. Illustrate the scope of biological corrosion elements of the objects and described distortion of the building resulting from the loosening of joints of structure elements of the object. Also presented the proposed remedies for maintenance of granary.
7
Content available remote Metody oceny stanu betonu w konstrukcji po pożarze
PL
Artykuł stanowi opracowany na podstawie literatury przegląd metod stosowanych w celu oceny wpływu działania wysokiej temperatury na beton w konstrukcji. Przedstawiono w nim techniki oceny uszkodzeń pożarowych betonu możliwych do stosowania in situ oraz metody laboratoryjne. Omówiono podstawowe założenia opisanych metod.
EN
This paper reviews the current state of the art in the use of diagnostic methods to assess the impact of high temperature on structural concrete. In situ techniques and laboratory methods for the assessment of fire damaged concrete are described. The basic assumptions of those methods are discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.