Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ship power plants
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule omówiono ogólne wymagania dotyczące pneumatycznej instalacji transportu paliwa stałego na statkach. Porównano trzy wybrane rozwiązania tych instalacji na trzech rodzajach statków. Zaprezentowano wybrane wyniki badań dla czterech różnych konfiguracji instalacji. Omówiono także wpływ zmiany konfiguracji instalacji w warunkach laboratoryjnych na spadki ciśnienia w rurociągu podczas transportu mieszaniny dwufazowej.
EN
The article discusses general requirements for pneumatic solid fuel transport installations on ships. Three selected solutions of these installations on three types of vessels were compared. Selected test results for four different plant configurations were presented. The influence of changing the system configuration in laboratory conditions on pressure drops in the pipeline during the transport of a two-phase mixture was also discussed.
EN
This paper is aimed at analysis of possible application of helium to cooling high-temperature nuclear reactor to be used for generating steam in contemporary ship steam-turbine power plants of a large output with taking into account in particular variable operational parameters. In the first part of the paper types of contemporary ship power plants are presented. Features of today applied PWR reactors and proposed HTR reactors are discussed. Next, issues of load variability of the ship nuclear power plants , features of the proposed thermal cycles and results of their thermodynamic calculations in variable operational conditions, are presented.
EN
This paper presents results of investigations dealing with influence of parameters characterizing size of trailing suction hopper dredger as well as type of power system on magnitude of total output of combustion engines installed in dredger power plant.
PL
Artykuł przedstawia analizę techniczno-energetyczną możliwości współpracy preferowanych obiegów turbin cieplnych dużych mocy z wysokotemperaturowym reaktorem jądrowym chłodzonym helem w zastosowaniach mobilnych. Reaktory jądrowe wysokotemperaturowe (HTR) stwarzają możliwość podnoszenia parametrów obiegów parowych do poziomu bloków nadkrytycznych, jak również zastosowania obiegu Joule’a-Braytona w energetyce jądrowej. W miarę zaostrzania norm emisji energetyka jądrowa w tym ujęciu może stanowić realną alternatywę ekonomiczną dla silników cieplnych zasilanych paliwami kopalnymi. Z punktu widzenia termodynamicznego, ekonomicznego i ekologicznego stosowanie obiegów cieplnych opartych o reaktory HTR jest zabiegiem korzystnym.
EN
The paper presents technical analysis of the possibility of cooperation of preferred thermodynamic cycles of large turbines with high temperature helium cooled nuclear reactors (HTR) in mobile applications. HTR reactors bring the possibility of the increase of live steam parameters in steam turbine cycle up to the supercritical point and also use Jule-Brayton thermodynamic cycle in the nuclear power engineering. Due to increasing environmental protection regulations the nuclear power engineering can become real alternative for engines powered by fossil fuels. From the thermodynamic, economic and ecological point of view the energy application of heat cycles based on HTR reactors is profitable.
EN
The article presents a combined system of a large power ship power plant. The system consists of a piston internal combustion engine and the steam turbine system which utilises the energy transported with the exhaust gas leaving the internal combustion engine. The analysed variant of the combined cycle includes a Diesel engine and a steam turbine with a single-pressure waste-heat boiler. The numerical calculations were performed for two low-speed internal combustion engines made by Wärtsilä and MAN Diesel & Turbo, each of an approximate power output of 54 MW. The assumptions and limits which were used in the calculations done using a specially worked out code are included. The energy optimisation of the entire combined ship power plant was done taking into account only the thermodynamic point of view, leaving aside the technical and economic aspects.
PL
W artykule przedstawiono układ kombinowany siłowni okrętowej dużej mocy. Składa się on z silnika spalinowego tłokowego i skojarzonego z nim układu turbiny parowej, wykorzystującego energię zawartą w spalinach wylotowych silnika spalinowego. Rozpatrzono tylko wariant obiegu kombinowanego silnik Diesla – turbina parowa, z kotłem utylizacyjnym jednociśnieniowym. Podano założenia i ograniczenia oraz wyniki ob-liczeń rozpatrywanego układu z opracowanego programu komputerowego. Optymalizację energetyczną całej kombinowanej siłowni okrętowej przeprowadzono tylko z punktu termodynamicznego. Nie zajmowano się analizą techniczno-ekonomiczną. Obliczenia numeryczne wykonano dla silników spalinowych wolnoobrotowych firmy Wärtsilä oraz MAN Diesel & Turbo o mocy około 54 MW.
EN
This paper presents a concept of a ship combined high-power system consisted of main piston engine and steam turbine subsystems, which make use of energy contained in exhaust gas from main piston engine. The combined system consisted of a piston combustion engine and an associated with it steam turbine subsystem, was considered. The system’s energy optimization was performed from the thermodynamic point of view only. Any technical –economical analyses were not carried out. Numerical calculations were performed for a Wartsila and MAN Diesel & Turbo low-speed diesel engine of about 50 MW output power.
EN
In paper, the conception of decision-making support system for complex energetic system on example of ship propulsion system has been presented. Diversity of conditions, information overload and very often contradiction of decision-making criteria and time constraints result in difficulties in making right (rational) decision without using more or less expanded information processing systems (eg. database systems, expert systems, programs dedicated to particular situations, etc.) Using that systems undoubtedly increases the probability of making a good decision and efficiently decreases the time of its development. Following analysis relates to the test program implementation of exploit decision-making support system, which was developed in Department of Ship Power Plants in Gdansk University of Technology.
EN
This paper presents an analysis of possibility and purposefulness of application of waste-heat boilers to trailing suction hopper dredgers. Using results of own operational research on dredgers this author determined thermal power demand for six hypothetical trailing suction hopper dredgers of various size, at accounting for a type of power system and kind of fuel combusted by dredger’s power plant. By means of basic indices of economical analysis it was determined under which conditions the application of waste-heat boilers to suction hopper dredgers is economically justified.
EN
This paper presents a concept of a ship combined high-power system consisted of main piston engine and associated with it: gas power turbine and steam turbine subsystems, which make use of energy contained in exhaust gas from main piston engine. The combined system consisted of a piston combustion engine and an associated with it steam turbine subsystem, was considered. An algorithm and results of calculations of the particular subsystems, i.e. of piston combustion engine and steam turbine, are presented. Assumptions and limitations taken for calculations, as well as comparison of values of some parameters of the system and results of experimental investigations available from the literature sources, are also given. The system’s energy optimization was performed from the thermodynamic point of view only. Any technical – economical analyses were not carried out. Numerical calculations were performed for a Wärtsilä slow-speed diesel engine of 52 MW output power.
EN
The article presents a concept of a combined large power ship propulsion system consisting of the leading Diesel main engine, associated with a power gas turbine and the steam turbine system which utilise the energy contained in the exhaust gas leaving the Diesel engine. In the examined variant of the combined system the power turbine is fed in series with the exhaust gas. A calculation algorithm is given along with the results of calculations of particular subsystems of: the turbocharging system, the power gas turbine, and the steam turbine cycle. Assumptions and limits adopted in the calculations are presented. Selected system parameters were confronted with the results of experimental investigations available in the literature. The power optimisation of the entire combined ship power plant was only performed taking into account the thermodynamic point of view, leaving aside technical and economic aspects. Numerical calculations were performed for the 52 MW low-speed Diesel engine produced by Wärtsilä.
EN
The paper concerns problems of preliminary designing of bucket dredgers’ power plants. This paper presents results of investigations of six bucket dredgers in service. The operational investigations consisted in measuring the parameters which characterize working conditions of two main receivers of mechanical energy: bucket chains and swing winches. In the paper characteristics of disposition of loading of bucket chains and swing winches are presented. They covered average value, standard deviation and coefficient of variance of loading disposition mutability. Examples of load distributions of chains’ and group of swing winches on chosen dredgers during some period of time were given. Conclusions in view to average values of main receivers of mechanical energy and coefficients of variance of loadings spred were formulated. Results of investigations of dependence of average loadings of main receivers on their nominal power were presented. The results of work will be used in creation of random models describing real conditions of operation of power plant elements of dredgers.
EN
This paper presents results of operational investigations of eight trailing suction hopper dredgers. The investigations covered measurements of parameters which characterize service conditions of two main elements of dredger power systems, i.e. main and auxiliary engines.
PL
W artykule przedstawiono metodę rozwiązania decyzyjnego problemu identyfikacji elementów obszaru zagrożenia dla operatora w siłowni okrętowej z wykorzystaniem tzw. modelu bazowego nazywanego reprezentacją wiedzy. W tym celu sformułowano problem decyzyjny, zaprezentowano algorytm jego rozwiązania oraz uczestników procesu rozwiązania problemu (ekspert, projektant systemu, komputer) i ich zadania. Do budowy modelu bazowego wykorzystano dwa sposoby reprezentacji wiedzy o procesie identyfikacji elementów obszaru zagrożenia: reprezentację logiczną w postaci relacyjnej bazy wiedzy oraz reprezentację strukturalną w postaci grafów.
EN
Ship power plants have to accomplish requirements of future users, i.e. a machinery crew. As a rule, these requirements are formulated in the form of a set of ship power plant properties that are realized at various stages of the product life-cycle. These properties of ship power plants are 'built-in' at the development stage of a design process. In order to achieve the desired levels of the selected properties, designers should take into account many various design principles. One of the general design principles is 'design for safety'. It means that the ship power plant has to meet requirements of the safety. One of the possible solutions for increasing the operator's safety is to build a computer-aided system supporting design process of safe ship power plants. Such a system is being developed in Gdynia Maritime University. This paper deals with the computer-aided system for hazard zone identification in ship power plants. In every procedure involving identification actions, we could observe that one of the typical multiple recurrent activities is an act of deciding. It is obvious that such an activity should be preceded by appropriate actions preparing this decision. For enabling an appropriate course of these actions, we should constitute an appropriate framework, for example in the form of a decisions-making system. In our approach, all decision-making problems are solved by means of a base model called knowledge representation. The base model uses the following ways of knowledge representation concerning the process of hazard zone identification: - logical representation in the form of the relative knowledge base, - structural representation in the form of the graphs. Both kinds of the mentioned knowledge are stored in the knowledge base of the computer-aided system for hazard zone identification in ship power plants. Realization of a decision-making process for hazard zone identification requires the development of an appropriate procedure. This procedure is realized in such a way that a system user, using the knowledge base and taking the internal and external restrictions into account, determines its stages by attributing the special comparative values worked out. In this way, the user makes a decision concerning the degree of hazard for operators within the identified hazard zone. Thus, this decision-making procedure consists of carrying out the selection of dangerous or harmful factors and their values (input variable values), which could trigger off any consequences for operators (output variable values). Based on these determined values, the system should calculate a value of an index expressing influence of dangerous and harmful factors on hazards for operators. In depend on the received value, the system proposes a proper strategy of safety design for the selected hazard situation element, for instance: - withdrawing operators to more safe places by means of replacing a machinery component together with operations to be involved, - decreasing hazards for operators by selecting suitable design features of machinery components which can reduce influence of dangerous and harmful factors, - remaining the considered design solution without any changes. An algorithm of generating solution for the hazard zone identification task in a ship power plant completes the description of the knowledge representation in computer-aided system for hazard zone identification for operators of ship power plants.
EN
Diminishing recourses of fossil fuels as well as their negative effect on the environment as a result of their burning, enforce the search for new solutions in ship power systems. In this respect this paper presents perspective solutions of energy saving and ecologically - friendly marine power systems. In particular, the authors' attention has been focused on both conventional and innovative solutions based on gas fuels, fuel cells and fluidized bed boilers.
PL
Wyczerpujące się zasoby paliw kopalnych jak również negatywne oddziaływanie na środowisko w wyniku ich spalania skłaniają do poszukiwań nowych rozwiązań systemów energetycznych statków. Na tym tle przedstawiono w artykule perspektywiczne rozwiązania energooszczędnych i proekologicznych okrętowych systemów energetycznych. W szczególności zwrócono uwagę na poprawę sprawności rozwiązań konwencjonalnych oraz na innowacyjne rozwiązania oparte na paliwach gazowych, ogniwach paliwowych i kotłach fluidalnych.
EN
This paper presents a concept of diesel- electric power plant of a two-segment passenger ship intended for operating on inland waterways. The conceptual design was elaborated in the frame of the EUREKA InCoWaTrans E!3065 project which concerns a new generation of environment-friendly ships for inland waterways and coastal service on east-west routes of Polish waterways system.
EN
This paper presents a development of the known qualitative method for assessment of engine operation, applied to ship main diesel engine as an example. According to this interpretation engine operation can be presented as a physical quantity. In this aspect, based on the selected functional system of the engine, was assessed usefulness of the quantity for description reliability features of the system. To the analysis was applied Poisson's uniform process which made it possible to elaborate a model of run of worsening the considered system's operation taken as a random process of identical independent decreases of energy efficiency within a given time interval. The presented method is a valuable supplement for description reliability features of ship main engine what is important for realization of shipping tasks by sea. Additional advantage is versatility which makes that it can be applied to reliability analysis of any ship device or ship energy subsystem. Classification of the engine serviceability states with taking into account the assessment of its operation in energy-time aspect, schematic diagram of lubricating system of RTA48-TB engine and values of lubricating oil parameters in steady conditions for the engine load, graphical presentation of lubricating oil cooler operation graphical interpretation of the decreasing of oil cooler efficiency are presented in the paper
17
Content available remote System identyfikacji obszaru zagrożenia dla operatora w siłowni okrętowej.
PL
Ze względu na specyfikę siłowni okrętowej, w zasadzie każde jej miejsce może być bardziej lub mniej niebezpieczne dla operatorów, wykonujących określone czynności eksploatacyjne. Z tego względu celowe jest opracowanie metody umożliwiającej, już w początkowych etapach projektowania siłowni, wskazanie tych miejsc, które stwarzają potencjalnie największe zagrożenia dla operatorów. W artykule zaprezentowano system identyfikacji obszaru zagrożenia dla operatora będący modułem komputerowo wspomaganego systemu projektowania bezpiecznych siłowni okrętowych, który od kilku lat budowany jest w Akademii Morskiej w Gdyni. Identyfikację obszaru zagrożenia przeprowadza się w oparciu o informacje, dotyczące struktury i funkcji węzłów konstrukcyjnych siłowni, zawarte w jej projekcie wstępnym. Informacje te poparte wiedzą pozyskaną od ekspertów w dziedzinie projektowania i eksploatacji siłowni okrętowych umożliwiają określenie miejsc i sytuacji niebezpiecznych dla operatora. Jako narzędzie realizacji systemu komputerowego identyfikacji obszaru zagrożenia wybrano język sztucznej inteligencji PROLOG LPA.
EN
The development of our civilization allows us to produce new machines, installations, and plants that unfortunately can trigger off any kind of hazards for the safety of community. Large means of transport, power and chemical plants are numbered among the most dangerous ones. From this point of view, ships are specific technical systems with possible types of hazards such as: fire, explosion, accidents, flooding, etc. Moreover, the most dangerous ship spaces are their power plants. Due to their unreliability, two types of danger could appear: - for operators carrying out any kind of operational or maintenance activities with ship machinery (death or human body injury), - for marine transport or environment (ship accidents or undesirable sea pollution). The specifity of ship power plants allows us to assert that all their spaces can be more or less dangerous for operators carrying out any operations. For this reason, the ship power plants should be well-designed to minimize the possible hazards for their operators. The complexity of modern ship power plants and the increased requirements concerning the operator's safety contest the conventional design methods. One of possible ways of solving this problem is providing to the designers appropriate tools, which allow them to consider the operator's safety during a design process, especially at its large stages. A computer-aided system supporting design of safe ship power plants could be such a tool. This concept has been realized in a computer-aided system supporting the design process of safe ship power plants. Such a system has been developing at the Gdynia Maritime University. It consists of two main modules: - a system of hazard zones identification in ship power plants on a base of their preliminary design, - an expert system aiding design of the most dangerous zones from the safety point of view. This paper deals with the first module that is the computer-aided system for hazard zone identification in ship power plants. Cooperation between a designer and a computer sets up an idea of such a system, in which: - the designer makes proper decisions based on his knowledge, intuition, experience and analysis of the preliminary design documentation, - the computer provides information sets, converts data, and checks correctness of the designer's decisions. The computer-aided system for hazard zone identification in ship power plants allows designers of ship power plants to: - determine hazard situations and spaces in a ship power plant, - assess the influence of dangerous and harmful factors on potential hazards for operators, - receive information allowing designers to choose the appropriate design strategy. Particularly, sources of information for identification, basic terms concerning identification of hazard zone and identification procedure of hazard zone are presented in this paper. Moreover, it also contains a working principle of a computer-aided system for hazard zone identification. Computer screens illustrating: the selection of the operational or maintenance tasks; the selection of ship machinery items and the assessment of a procedure; the selection of ship machinery component and operational or maintenace acivities; the assessment of the selected ship machinery component and the assessment value of the influence of dangerous and harmful factors on potential hazard for operators compete description of the mentioned system.
PL
System identyfikacji obszaru zagrożenia dla operatora stanowi pierwszy moduł, opracowywanego w Akademii Morskiej w Gdyni, komputerowo wspomaganego systemu projektowania bezpiecznych siłowni okrętowych. W artykule wyróżniono system decyzyjny identyfikacji obszaru zagrożenia, a następnie przedstawiono go za pomocą opisu dążenia do zamierzonego celu, wykorzystując w tym celu formalną interpretację ogólnego problemu podejmowania decyzji. Na podstawie tego opisu sformułowano zadanie identyfikacji oraz wyznaczono i określono charakterystyczne cechy zbiorów elementów systemu decyzyjnego, tj. zmiennych wejściowych, wynikowych oraz elementów obszaru zagrożenia. Przedstawiono także założenia budowy zbioru miar wartości umożliwiającego pomiar stopnia dążenia systemu decyzyjnego do celu oraz zdefiniowano wskaźniki realizacji tego celu.
EN
Many international reports show us that the most dangerous spaces of ships are their power plants. Moreover, their specificity allows us to assert that their every space can be more or less dangerous for operators carrying out any kind operation. For this reason, ship power plants should be well-designed to minimize possible hazards for their operators. Therefore, the International Maritime Organization has paid attention to this factor by developing guidelines including general principles for design of safe ship power plants. As a rule, they do not have an obligatory character and therefore engineers can ignore them. Today, in order to force engineers to take into account the mentioned guidelines, many maritime design offices have introduced so-called quality control systems to the design process like ISO or TQM. According to these systems, engineers responsible for safety issues have to participate in design reviews. In this approach, they can offer some remarks and suggestions concerning design solutions but only after the fact. Acceptance of their suggestions can trigger off the necessity for redesign which, in turn, could entail increasing the design cost and time. The paper deals with the computer-aided system for hazard zone identification in ship power plants. Some issues connected with modelling of a decision-making process coursing in the developed decision-making system are presented. Particularly, for enabling an appropriate course of that process, we have constituted the framework in the form of a decision-making system. In this decision-making system, we selected the following system elements: a set of input variables (dangerous and harmful factors which can trigger off hazards for operators); a set of elementary hazard situations (collection of a ship machinery component and an operational activity constitutes the set of an elementary hazard situation); a set of output variables (types of hazards for operators), a set of decisions and a set of comparative values allowing to compare the decisions to be reached by the user's system. Moreover, we distinguished the following two functions; influence of dangerous and harmful factors on hazards for operators (triggering off potential hazards for operators) and assessment of a hazard level. Any combination of these elements sets up the decision-making system for hazard zone identification in a ship power plant. Nevertheless, the presented functions allow us to consider such a system as relations between its inputs and outputs variables. According to the existing relations between sets of these variables, we can develop various types of desired models. In our approach, we have adopted relations in the form of prepositional functions. When we want to apply these functions, then we have the question: how to evaluate their logical values? In our opinion, assessments of experts in the field of design, operation, and maintenance of ship power plants could be successively used for this purpose. Their experience, intuition, and understanding of the nature of the matter should allow them to assess the influence of dangerous and harmful factors on hazards for operators and the hazard level. Moreover, the developed decision making system of hazard zone identification sets up the space of possible solutions facilitating knowledge acquisition from experts. It is obvious that experts can formulate their opinions using verbal language. In many cases, such opinions are ambiguous and cannot be analyzed by computers. Therefore, these opinions should be converted into language that can be interpreted by computers.
EN
The present article displays the possibility and makes the calculation of reliability rate for propulsion complexes (i.e. propeller, controllable pitch propeller unit and engine) on the examples of two different models of fishing vessels on the ground of logical schemes and failure treeing data surfaces.
EN
The paper presents an example of the influence analysis of selected thermodynamic parameters on attainable output of the utilization turbogenerators for ship diesel engine power plants.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.