Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 211

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
W pracy zostały poruszone podstawowe zagadnienia związane z przenikaniem się sfery zawodowej i prywatnej w organizacjach. Publikacja powstała w związku z nagłośnieniem, w ostatnich latach, tematyki Przemysłu 4.0. Wraz z powstawaniem cyberfizycznych linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach i rozwojem technologii mobilnej na świecie budowany jest nowy model relacji między pracą a życiem określany jako techlife. W niniejszej publikacji przedstawiono proces ewolucji dotychczasowego modelu „work-life balance” w Przemyśle 4.0 w kierunku „tech-life haromony”.
EN
The article presents some problems of the changes in work and life aspects. The article was realized because last time changes in industry were realized on the level of Industry 4.0. Production was realized by cyber machines and robots, and people uses mobile technology, so in the conditions new relations between work and life are built. The new relations are called tech-life harmony in the place up to now model, that was called work-life balance.
PL
Praca składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna, wykonana na podstawie literatury, stanowi przegląd poglądów na temat roli i miejsca analizy prognostyczno-scenariuszowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Część praktyczna powstała na podstawie wykonanych prognoz wielkości produkcji stali w Polsce z wykorzystaniem modeli liniowych, nieliniowych, metod adaptacyjnych i autoregresyjnych. Uzyskane prognozy uporządkowano, budując scenariusz bazowy i scenariusze optymistyczny oraz pesymistyczny dla wielkości produkcji w krajowym przemyśle stalowym do 2020 roku.
EN
The publication consists of theory and practice. In first part (theory) key opinions about place and role of forecasts and scenarios in enterprise management are presented. The second party (practice) is based on predictions made using linear, nonlinear, adaptive and autoregressive models. The forecasts are structured into the following: base-case scenario, worst-case scenarios and best-case scenarios for steel production in Polish steel industry until 2020.
3
Content available Leksykon pojęć stosowanych w przemyśle 4.0
PL
Wraz z rozwojem przemysłu, a w szczególności tworzeniem inteligentnych fabryk zbudowanych z inteligentnych systemów cyberfizycznych pojawiło się określenie Przemysł 4.0 jako oznaczenie dla czwartej rewolucji przemysłowej. Siłami napędowymi czwartej rewolucji przemysłowej są infrastruktura IT i Internet, a jej podstawowy element stanowią dane, które należy przetworzyć i zagospodarować. Rozwój inteligentnych systemów produkcyjnych ukierunkowany jest na uzyskanie autonomii poprzez właściwości samokonfiguracji, samokontroli, samonaprawiania i samouczenia się maszyn w ciągu produkcyjnym. W wybranych branżach przemysłu w krajach wysoko rozwiniętych pojawiły się zakłady z nowymi rozwiązaniami organizacji produkcji, z użyciem cyberfizycznych systemów produkcyjnych, przemysłowego Internetu Rzeczy, produkcji opartej na chmurze komputerowej i danych, spersonalizowanych wyrobach i innych rozwiązaniach. Celem artykułu jest prezentacja i opis nowego słownictwa, które najczęściej pojawiają się w odniesieniu do Przemysłu 4.0.
EN
The development of industry and smart factories with cyber-physical systems caused that new term of industry appeared, the term was “Industry 4.0” as a sign for the fourth industrial revolution. The driving forces of the 4th industrial revolution are IT infrastructure and Internet with its basic elements that is data that needs to be processed and managed. The development of smart production is aimed at achieving autonomy through self-configuration, self-control, self-repairing and self-learning of machines using in the production process. In selected industrial sectors in highly-developed countries, there were new plants with new production organization solutions, using cyber-physical production systems, Industrial Internet of Things, cloud computing, Big Data, personalized products and other solutions. The aim of the article is to present and describe the new vocabulary that most often appear in relation to Industry 4.0.
EN
Technological changes have gained strategic importance in the thinking and actions of many market players, penetrating at the same time into all links of the value chain and the ways of their connections, which changed the range of competition and the way in which the needs of buyers are met. With the development of industry 4.0 there is a need to create new business models. Building a good business model is a challenge because it requires taking into account the new conditions and resources of the company. The model is to be a long-term method of the company to increase and use its resources in order to achieve a competitive advantage. The ability of an enterprise to build a competitive advantage requires quick adaptation to changes taking place in a changing environment, as well as creating its own innovative solutions. The development of the Industry 4.0 concept forces modern enterprises to adapt quickly and flexibly to the changing conditions of competitiveness. This is reflected in the creation of new business models that allow for innovation, rapid reorganization of processes and very flexible adaptation of enterprises to new conditions. The aim of the article is to present the assumptions of new business models dedicated to enterprises 4.0. Because the Industry 4.0 concept is a new challenge for enterprises (concept initiated in 2010) assumptions for the development of business models should be treated as an attempt to identify them in the conditions of building cyberphysical production lines in smart factories and the Internet of Thing.
EN
The development of industry as well as competition and globalization entail the necessity to use new technologies, which largely affect the competitive advantage of enterprises. Analysis of the implementation process of new or modified technology is difficult to conduct due to the cost of the process, its complexity and the rate of changes on the global market in the field of implemented technological innovations. The paper presents an example map of implementation and organization of platinum recovery from used car catalysts in Poland, taking into account the expectations of participants in various segments of the car recycling network. During the construction of the map, the technical parameters were also taken into consideration, apart from economic and technological parameters. The proposed map consisted of several stages: technology project, market research, technology preparation, acquiring entities that taking over the technology, launch of technology, and sale and distribution of the product. The individual stages have been characterized in the aspect of technology of platinum recovery from used car catalysts. The number of these stages, however, depends on the situation on the market of end-of-life vehicles and interested economic entities forming the structure of the platinum recovery network. The publication is the basis for further discussion on the creation of a platinum recovery network (missing in Poland) from car catalysts.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia odpowiedzialnego wyboru podwykonawców usług w przedsiębiorstwie hutniczym. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie procedury wyboru wykonawców prac w aspekcie odpowiedzialnego biznesu. Publikacja składa się z następujących części: klasyfikacja zakresu prac zlecanych, stosowane procedury wyboru podwykonawców, kryteria oceny podwykonawców. Na podstawie przeglądu dokumentacji operacyjnej zestawiono zbiór wymagań wobec wykonawców prac realizowanych na terenie przedsiębiorstw hutniczych. W publikacji wyeksponowano kryteria pozacenowe mieszczące się w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu. Przytoczone kryteria można uznać za dobre praktyki biznesowe. Zawarte w pracy informacje mogą być użyte jako case study, ponieważ przedstawiono kategorie podwykonawców na terenie przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz zakres zlecanych prac do wykonania. Całość treści zawartych w publikacji wpisuje się w tematykę wyboru podwykonawców w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Metodyka zastosowana w niniejszej pracy to analiza wtórnych informacji o zasadach wyboru podwykonawców w przedsiębiorstwach hutniczych w kraju.
EN
The article presents procedures of responsible choice of subcontractors in a metallurgical company. The purpose of this publication is to present the procedure for selection of subcontractors in the aspect of responsible business. The paper consists of: the classification of the subcontractor’s scope of work, used procedures and criteria for the selection and estimation of subcontractors. On the basis of company documents the author compiled a set of requirements for subcontractors working in the steel company. In the article the criteria of social responsible business were highlighted. Presented procedures and criteria can be used as good business practices. The information contained in the paper can be used as a case study because the categories of subcontractors in the manufacturing enterprise and the scope of work outsourced to be performed are presented. The content of the publication is a part of the subject of subcontractors selection in manufacturing enterprises. The methodology used in this work is the analysis of information about the principles of selecting subcontractors in steel enterprises in Poland.
PL
Celem niniejszej publikacji jest opracowanie prognoz wielkości produkcji stali ogółem i według technologii wytwarzania (proces konwertorowy i elektryczny) w krajowym hutnictwie. W artykule przedstawiono przebieg linii trendów wielkości produkcji stali według poszczególnych procesów wytwarzania w latach 2000-2017. Poszczególne trendy poddano interpretacji, a następnie dokonano predykcji zmian w ich przebiegu do 2022 roku. Jako instrumenty (metody) prognozowania zastosowano adaptacyjne modele wygładzania wykładniczego.
EN
The aim of the article is to forecast total steel production and according to the used technology (Bessemer and electrical process) in Poland. The article presents the course of trends in steel production according to manufacturing processes over the period of 2000-2017. A prediction of their changes until 2022 was developed based on the interpretation of the trends. Adaptive exponential smoothing models were used during forecasting.
PL
Celem niniejszej publikacji jest opracowanie modeli ekonometrycznych określających zależności między zużyciem prętów żebrowanych (zmienna objaśniana) w krajowym budownictwie w latach 2004-2017 i materiałami substytucyjnymi (walcówka - również stosowana do zbrojenia betonu) oraz komplementarnymi (cement), które wpływają na wielkość zużycia prętów. W opracowanych modelach zmiennymi objaśniającymi były: zużycie cementu i produkcja budowlana. Budując model zużycia prętów żebrowanych w krajowym budownictwie ustalono także poziom zależności zużycia materiałów zbrojeniowych w różnych typach obiektów budowlanych o przeznaczeniu indywidualnym, np. budynki jednorodzinne, deweloperskim (np. budynki wielorodzinne), zbiorowym (np. budynki użytkowania zbiorowego) oraz o wykorzystaniu do celów przemysłowych, infrastrukturalnych i innych. Proces specyfikacji modelu zużycia prętów żebrowanych w krajowym budownictwie w latach 2004-2017 stanowi treść niniejszej publikacji.
EN
The purpose of this paper is to develop econometric models defining the relationship between the apparent consumption of rebars (dependent variable) in the domestic construction industry in 2004-2017 and substitutionary (ribbed wire rods) and complementary materials (cement) (independent variables), which affect the use of rebars. In the developed models, the independent variables were: cement consumption (material used for concrete production) and value of construction production. While building a model of the use of rebars in the domestic construction industry, the relations of consumption of individual materials in various types of construction facilities for individual use, e.g. singlefamily buildings, developers buildings (e.g. multi-family buildings), collective buildings (e.g. buildings for collective use) as well as industrial, infrastructural and other use, was also established. The process of model specification of the use rebars in the domestic construction industry in 2004-2017 is the content of this publication.
EN
Forecasting is an element of the decision-making process through which a desired vision of the future status of the company is worked out and determines the techniques of achieving it. Creating forecasts is a conscious action and it is based on a certain method. Statistical-econometric methods were used in this publication. The projections concerned steel production and the proportion between the applied technologies. The research covered the domestic steel industry. Due to the time span of the projections, which was assumed until 2020, the designated forecasts were acknowledged as short-term projections.
EN
The article presents the results of forecasting the volume (size) of steel production in Poland based on selected adaptation models. The data used in forecasting were the annual size of steel production in the period from 2000 to 2017. Data on the size of steel production in Poland were obtained from reports of both the Polish Steel Association in Katowice (Poland) and the World Steel Association. The accuracy of predictions was determined by the values of real deviation of forecasted variable from forecasts (extinguished - ex post) using square root calculated from mean square error of apparent forecasts, ie RMSE - Root Mean Square Error and mean value of relative error of expired forecasts Ψ. Forecasts can be used in making decisions in metallurgical enterprises for building production scenarios.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu scenariuszy stanów otoczenia na przewidywaną wielkość produkcji stali w Polsce. Praca powstała na podstawie połączenia metod ilościowych i jakościowych. Dane statystyczne o wielości produkcji stali (jednowymiarowy szereg czasowy t = 2000, 2001…, 2016) zostały wykorzystane do zbudowania prognoz do 2020 roku. Wyniki prognoz poddano ocenie ekspertów z obszaru metalurgii proszonych o wskazanie przyczyn zmian. W procesie tworzenia scenariusza uwzględniono prawdopodobieństwo wystąpienia przewidywanych uwarunkowań wraz z ich oceną, czy stanowią szansę dla prognozowanej produkcji hutniczej, czy też zagrożenie. Na podstawie wykonanej analizy stwierdzono, że strefą o wysokim zagrożeniu dla wzrostu produkcji stali jest strefa środowiskowa, a w szczególności rosnące obostrzenia w zakresie ochrony środowiska i związane z tym koszty dostosowania przedsiębiorstw hutniczych do nowych wymagań UE.
EN
The article presents analysis of the effect of scenarios of the environment states on forecasted volume of steel production in Poland. The work was based on a combination of quantitative and qualitative methods. Statistics on figures of steel production (one-dimensional time series t = 2000, 2001 ..., 2016) were used to build forecasts by 2020. The forecast results were evaluated by experts from metallurgy and they were asked for indication of reasons of the changes. The process of creating the scenario takes into account the probability of occurrence of predicted conditions together with their assessment, whether they constitute an opportunity for forecasted steel production or a threat. On the base of realized analysis the most threats for development of steel industry in Poland is environmental protection particularly the new European environmental law.
PL
W artykule przedstawiono wyniki statycznej analizy zużycia jawnego prętów żebrowanych w Polsce z wykorzystaniem modeli ekonometrycznych. Publikacja powstała na podstawie danych empirycznych zgromadzonych przez Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową w Katowicach. Zużycie jawne obliczono jest sumą produkcji wyrobu pomniejszonego o eksport wyrobu a zwiększonego o import w ujęciu rocznym. Dane przedstawiono w jednostkach naturalnych (tony). Zakresem czasowym analizy zostały objęte lata 2004-2017. W badanym okresie uwzględniono zużycie prętów żebrowanych przez kluczowego odbiorcę wyrobów w przemyśle, tj. budownictwo. Oszacowane modele są odzwierciedleniem rzeczywistego zjawiska zużycia prętów żebrowanych w Polsce. Wykonana analiza może być wykorzystana przy podejmowaniu decyzji produkcyjnych w przedsiębiorstwach hutniczych i okołohutniczych, jak i stanowić podstawę do prognozowania kierunków zmian na rynkach producentów i odbiorców wyrobów stalowych.
EN
The article presents the results of a static analysis of the apparent use of rebars in Poland using econometric models. The publication was based on empirical data collected by the Polish Steel Association in Katowice. Explicit consumption is calculated as the sum of production of the product less the export of the product and increased by import on an annual basis. Data are presented in natural units (tons). The period of analysis was covered in the years 2004-2017. In the analyzed period, the consumption of rebars by the key recipient of products in industry, i.e. construction, was taken into account. The estimated models are a reflection of the real phenomenon of the wear of rebars in Poland. The performed analysis can be used in making production decisions in metallurgical and metallurgical enterprises, as well as be the basis for forecasting directions of changes on the markets of producers and recipients of steel products.
PL
Artykuł poświęcony jest ogólnej charakterystyce cech przedsiębiorstw Przemysłu 4.0. Autorka prezentuje ważniejsze wyniki badań dotyczące wyzwań współczesnych przedsiębiorstw w odniesieniu do wymogów nowego megatrendu jakim jest Przemysł 4.0. Na podstawie ważności wskazanych w badaniach determinantów Przemysłu 4.0 oraz eksperckiej wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstw hutniczych przedstawiono ogólny zarys zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw sektora hutniczego w przyszłości.
EN
The article concerns the description of factors of enterprises in Industry 4.0. The author presents published important results of the research concerning the new changes in modern enterprises in Industry 4.0 megatrend. Based on the investigated determinants of the new trend in industry within the literature as well as the own knowledge, the author shows general changes in metallurgical enterprises in the future.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty prognozowania wielkości produkcji stali w Polsce na podstawie wybranych metod ekonometrycznych. Weryfikacji statystycznej poddano prognozy otrzymane na podstawie metod i modeli dla szeregu czasowego kształtującego się wokół wartości stałej (przeciętnej). Prognozy opracowano na podstawie rocznych wielkościami produkcji stali w Polsce w latach 2000-2017. Średnioroczna produkcja stali w badanym okresie wynosiła 9,07 mln ton. Horyzont prognoz ustalono jako okres od 2018 do 2022. Opracowane prognozy mogą być wykorzystane przy podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach hutniczych. Prognozowanie jest bowiem integralną częścią procesu zarządzania, a jego rezultaty przyczyniają się do wzrostu trafności realizacji strategii biznesowych.
EN
The article presents the results of forecasting the volume of steel production in Poland based on selected econometric methods. Statistical verification has been subjected to forecasts obtained on the basis of methods and models for a time series around the fixed (average) value. Forecasts were prepared on the basis of annual steel production volumes in Poland in 2000-2017. The average annual steel production in the audited period was 9.07 million tons. The horizon of forecasts was set as the period from 2018 to 2022. The obtained forecasts can be used in making decisions in metallurgical enterprises. Forecasting is an integral part of the management process, and its results contribute to the increase in the implementation of business strategies.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie struktury systemu zaopatrzenia przedsiębiorstw produkcyjnych branży hutniczej w żelazostopy. Żelazostopy są to materiały sypkie, jako stopy przejściowe zawierające pewne ilości żelaza i jeden lub więcej pierwiastków, z których najczęściej dodawany jest krzem, mangan i chrom, będące składnikami stopowymi. Do najważniejszych żelazostopów wytwarzanych masowo zalicza się żelazokrzem, żelazo mangan, żelazochrom, żelazomanganokrzem i żelazonikiel. Żelazostopy są stosowane głównie jako stopy przejściowe w hutnictwie żelaza. Żelazostopy stosowane w hutnictwie są surowcem jednorodnym, o podobnym wyglądzie i zbliżonej gęstości, gdyż głównym pierwiastkiem stopowym jest żelazo. Żelazostopy stosowane jako dodatek w produkcji stali poprawiają takie własności stali, jak wytrzymałość na rozciąganie, odporność na ścieranie i korozję. Poza sektorem stalowym stosuje je przemysł aluminiowy, przemysł chemiczny. Głównym problemem badawczym jest kwestia prawidłowego przeprowadzenia procedur związanych z załadunkiem, transportem i rozładunkiem żelazostopów używanych do dalszych procesów produkcyjnych. W wykonanej pracy logistykę zaopatrzenia należy rozumieć jako organizację dostaw. W niniejszej publikacji przedstawiono uczestników procesu zaopatrzenia, jak również wskazano na obostrzenia proceduralne podczas transportu żelazostopów do przedsiębiorstw produkcyjnych. Przedstawiony zakres zarządzania logistycznego na przykładzie łańcucha dostaw żelazostopów stanowić materiał poglądowy typu case study.
EN
The aim of this article is to present the structure of the supply system for steel production companies in ferroalloys. Ferroalloys are treated as loose materials, as transitional alloys containing some iron and one or more elements, most commonly silicon, manganese and chromium, which are alloyed. The most important ferroalloys produced in mass are ferrosilicon, manganese iron, ferrochromium, ferrous manganese. Ferroalloys are mainly used as transition alloys in the iron industry. Ferroalloys used in metallurgy are homogeneous, with a similar appearance and similar density, since the major alloy element is iron. Ferroalloys used as an additive in steelmaking improve the steel properties such as tensile strength, abrasion resistance and corrosion resistance. Outside the steel industry, they use the aluminum industry, the chemical industry. The main research problem is the proper handling of the procedures related to the loading, transport and unloading of ferroalloys used for further production processes. In the work done, the logistics of supply should be understood as the organization of supplies. This paper presents the participants in the procurement process as well as the procedural restrictions during ferroalloy transport to manufacturing companies. The ferroalloy supply chain is used as case study.
EN
The goal of presented research is to assess the feasibility of environmental scenarios for the Polish metallurgical sector until year 2020. The study employed: (I) Quantitative elaboration of steel production volume forecasts for Poland until year 2020; (II) Qualitative evaluation of factors influencing production processes in the environment of metallurgical companies; (III) Analytic Hierarchy Process for assessment of probability of occurrence of particular environmental scenarios for Polish steel industry: (i) optimistic (steel production volume exceeding the projected average of 8.895 mln tons); (ii) pessimistic (steel production volume lower than the projected average of 8.895 mln tons); (iii) base (steel production volume conform to the projected average of 8.895 mln tons, with a possible 10% deviation). The relevance of decision-making criteria has been assessed by scientists and practitioners with specialization in metallurgy. In result the most probable scenario has been chosen. Practical outcome are managerial conclusions from the perspective of production engineering. Main research limitations originate from the territorial limitation to Poland. Further research should be led in the metallurgical sectors of other European and emerging economies.
PL
W pracy zostały poruszone podstawowe zagadnienia związane z tematyką zarządzania czasem pracy. Celem pracy było ustalenie zmian w procesie gospodarowania czasem pracy w ujęciu sektorowym. Na podstawie danych statystycznych wykonano analizę wykorzystania czasu pracy w krajowym sektorze hutniczym. Zakresem analizy objęto gospodarowanie czasem pracy i ustalenie przyczyn czasu nieprzepracowanego. Okres analizy to przed i po restrukturyzacji przemysłu.
EN
The article presents some problems of time management in the company.The analysis of time management has been cerried out for steel industry in Poland. In the article information about working time and wasted time is presented. The analysis has been carried out on the basis of the data from before and after the restructuring process.
PL
W artykule omówiono sytuację na światowym rynku stali, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki zmian w wielkości produkcji stali w ostatnich latach. Na podstawie danych statystycznych wielkości produkcji stali za lata 2000-2015 zbudowano prognozy zmian w poziomie produkcji stali na świecie do 2020 roku, uwzględniając cykliczność zmian.
EN
The article presents the situation in the global steel market, with particular emphasis on the dynamics of changes in the volume of steel production in recent years. Based on statistics (world steel production) from the years 2000-2015 was built the forecast volume of steel production in the world by 2020, according to cycles of changes.
EN
In the modern market economy, the company is still looking for the most effective ways of management. The development of enterprises depends mainly on people skills and work organization. One aspect of the objectives is to effectively manage working time. The article discussed were the basic issues related to the topic of time management. The aim of the study was to determine the causes of undeveloped time in the domestic steel industry, together with examples of preventive measures. Using statistical data shows the structure of the causes of the wasted time in the steel industry in the years 2000-2015. Basic data: nominal time in steel industry was 114 849.20 thousand. Hours in 2000 and now is 44 387 thousand hours, time worked was 92 603 thousand. Hours in 2000, now is 36 000 thousand. Hours, wasted time was 22 246.2 thousand. Hours, now is 3 967.2 thousand hours. The structure of the working time not worked comprises: - 60% of the leaves, - 30% of sickness absences, - 10% break fee. Companies use the programs to decline wasted time in their companies. On the basis of case studies and sector analysis was confirmed the improvement in working time management in manufacturing companies in the long term.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.