Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents the concept and design models of the access control system for RFID tagged documents in supply chain management. The access control system allows to assign privileges to particular persons or groups of persons for specific documents. When implementing the processes related to the handling of documents, the required privileges are verified. Existence or lack of such privileges affects further development of such processes.
EN
Background: The information exchange process within the supply chain management is considered key to managing physical product flow and improving cost and service performance of enterprises. There are many different types of information that can be shared within the supply chain. In some cases, the information shared has to be strongly secured. The aim of the paper is to prepare appropriate models and design of the RFID-based access control system, as well as its architecture, including the domain model, requirements, business process models, and user interfaces. Methods: The paper presents the concept and design models of the access control system for RFID-tagged documents in supply chain management. The system architecture and design models, including the domain model, requirements, business process models, and user interfaces were described. Results: The access control system allows to assign privileges to particular persons or groups of persons for specific documents. When implementing the processes related to the handling of documents, the required privileges are verified. Existence or lack of such privileges affects further development of such processes. Conclusions: The module of privileges (using the functionalities of the Aurea BPM and Archer-DMS systems) including the user authorization to handle the documents at different sensitivity levels was developed.
PL
Proces wymiany informacji w obrębie łańcucha dostaw jest używany za kluczowy czynnik w przepływie materiałów jak również dla poprawy jakości zarządzania kosztami i poziomem obsługi klienta w przedsiębiorstwie. Istnieje kilka różnych typów informacji, których wymiana następuje w obrębie łańcucha dostaw. W niektórych przypadkach informacja ta musi być szczególnie chroniona. Celem tej pracy było przygotowanie odpowiednich modeli oraz zaprojektowanie systemu kontroli dostępu w oparciu o technologię RFID jak również jego architektury, w tym modele domeny, wymagań, modelu procesu biznesowego oraz interfejsów użytkownika. Metody: Zaprezentowano koncepcję oraz modele projektowe systemu kontroli dostępu w oparciu o technologię RFID w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Opisano architekturę systemu i modele projektowe w tym modele domeny, wymagań, modelu procesu biznesowego oraz interfejsów użytkownika. Wyniki: System kontroli dostępu umożliwia nadawanie uprawnień poszczególnym użytkowników lub ich grupom dostępu do poszczególnych dokumentów. W trakcie realizacji procesów pozyskiwania dokumentów, następuje weryfikacja uprawnień. Brak tych uprawnień ma wpływ na dalsze postępowanie w trakcie analizowanego procesu. Wnioski: Opracowano moduł uprawnień (przy zastosowaniu funkcjonalności systemów Aurea BPM oraz Archer-DMS), w tym autoryzacji użytkownika, w celu zarządzania dostępem do dokumentów na wymaganym poziomie.
EN
The paper presents procedures performed in the administrative office processing open and secret documents. It is assumed that office is equipped with devices and software for automatic identification documents based on RFID tags. Office procedures have been presented in the form of business processes in BPMN.
PL
Praca poświęcona jest metodzie elementów dyskretnych. W chwili obecnej jest to metoda numeryczna służąca do modelowanie materiałów, głównie skał. W pracy zawarto opis najprostszej wersji metody. Przedstawiono również przeprowadzoną symulację komputerową z zastosowaniem pakietu obliczeniowego ESys-Particle. Artykuł należy traktować jako wprowadzenie do prac nad zastosowaniami tej metody w inżynierii budowlanej.
EN
The paper is devoted to Discrete Element Method. Currently the method is mainly used for mechanics of rock. The paper contains the description of the simplest version of the method. Computer simulation using Esys-Particle computer code is presented. The paper is an introduction to the study on the method applications to building engineering.
PL
W pracy przedstawiono wieloagentowy symulator programowy rozwoju epidemii chorób przenoszonych drogą pokarmową. Jest to dyskretno-zdarzeniowy model rozprzestrzeniania się oraz przeciwdziałania epidemii. Główną uwagę skupiono na analizie rozpatrywanej populacji ludzi w ustalonym regionie, łańcuchu dystrybucji żywności oraz działaniu służb przeciwdziałania epidemii. Pokazano sposób uzyskiwania podstawowych charakterystyk epidemii. Przeanalizowano własności symulatora wieloagentowego.
EN
The paper presents multiagent software simulator connected with food-borne diseases epidemy. It is a discrete-event model of epidemy spread with preventive activities. The main attentions focused on the analysis of given human population in a fixed region, the chain of food distribution and preventive activities. It shows how to obtain characteristics of the epidemy. Properties of multi-agent simulator are obtained and analyzed.
6
Content available Business Models of Sanitary Inspection Operations
EN
The paper presents a method of modeling processes connected with the activities of sanitary inspection during the development of the epidemic of food-borne diseases. There is also shown a way of testing the basic characteristics of the development of the epidemic and how to examine the dynamic properties of the epidemic processes. Examined processes can be studied, among others, from the point of view of time and cost of sanitary inspection activities.
PL
Podano krótkie wprowadzenie teoretyczne do metody wirów dyskretnych oraz przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących najważniejszych problemów aerodynamiki budowlanej, tj. rozkładu ciśnień na ścianach budynku, współczynnika oporu aerodynamicznego oraz niestateczności aerodynamicznych. Wyniki symulacji komputerowych zostały zestawione z wynikami pomiarów w tunelu aerodynamicznym.
EN
This article contains a short theoretical introduction to the method followed by presentation of results of original research in the field of most common problems of building structures aerodynamics, i.e. pressure distribution on a building walls, wind drag coefficients and aeroelastic instabilities. Output of computer simulations have been presented confronted with wind tunnel results.
8
Content available remote Organizacja pracy kancelarii z wykorzystaniem technologii RFID
PL
W artykule przedstawiono procedury realizowane w kancelarii przetwarzającej dokumenty jawne i niejawne o różnych poziomach wrażliwości. Założono, że kancelaria wyposażona jest w urządzenia i oprogramowanie pozwalające na automatyczną identyfikację dokumentów na podstawie znaczników RFID. Procedury kancelarii przedstawione zostały w postaci procesów biznesowych w notacji BPMN.
EN
The article presents the procedures performed in the office processing open and secret documents. It was assumed that office is equipped with the devices and software for automatic identification documents based on RFID tags. Office procedures have been presented in the form of business processes in BPMN.
PL
Praca poświęcona jest przedstawieniu elementów organizacji i sposobów przeprowadzenia ćwiczeń symulacyjnych dla państwowych służb nadzoru i kontroli działających w sytuacjach kryzysowych. Rozważania ilustrowane są skonstruowanym środowiskiem ćwiczeń symulacyjnych dla służb sanitarnych działających w warunkach powstania i rozwoju epidemii chorób przenoszonych droga pokarmową. System ćwiczeń symulacyjnych powinien posiadać tak zwaną funkcję After Action Review.
EN
The paper presents the concept of computer support system for simulation exercises organized for state supervision and control services. Considerations are illustrated with an examplesanitary inspection services. Simulation exercises are connected with foot-borne epidemics. The system for simulation exercises should also offers so called function After Action Review.
EN
This paper focuses on the aerodynamic drag force that acts on a long cylinder standing up to aerodynamic wind in the critical regime of the fluid flow. The core problem addressed here is how surface roughness of a high level and further increase of that level affects the drag. The research is based on computer simulations using the Discrete Vortex Method. A meshless version of the method was applied in order to let the boundary layer form freely in the way of a direct computer simulation. Fundamental ideas behind the Discrete Vortex Method, the original research program and the obtained results are presented. The main conclusion is that a small level of surface roughness may be neglected in engineering estimations.
PL
W pracy skupiono się na sile oporu aerodynamicznego działającej na nieskończenie długi walec poddany działaniu wiatru w zakresie krytycznym przepływu. Centralnym zagadnieniem badań było określenie wpływu dużej chropowatości walca na wartość tej siły oraz określenie związku pomiędzy zmianą parametru chropowatości a jej wartością. W ramach badań wykonano serię symulacji komputerowych przy użyciu metody wirów dyskretnych. Została zastosowana bezsiarkowa implementacja metody w celu osiągnięcia efektu swobodnego formowania się warstwy brzegowej. Praca przestawia podstawy teoretyczne metody wirów dyskretnych, założenia programu badań autorskich oraz uzyskane wyniki. Głównym wnioskiem postawionym w pracy jest określenie poziomu chropowatości poniżej którego może ona być zaniedbana w oszacowaniach inżynierskich.
EN
Mathematical model is the basis for computer decision support system (DSS) connected with food security strategy, in which food irradiation is one of the methods used for elimination of substance with pathogens. Such system can support an organisation of many different activities in the area of food safety. It can be designed for a specifi c region, country, etc., and is addressed to State Sanitary Inspection offi ces. The paper demonstrates the capabilities of the system in modeling activities of sanitary inspection teams aimed at pathogen elimination with the use of electron beam irradiation in procedures of utilisation of animal originated food, related packaging, or other microbiologically contaminated materials. It describes new application of both computer supported decision systems and radiation processing. The elaborated mathematical models show human activities in the process of microbiological contamination elimination.
PL
Praca obejmuje dwa aspekty zagadnień. Zaprezentowane ilościowe wyniki badań mostka cieplnego mogą być przydatne bezpośrednio w praktyce inżynierskiej, a zastosowana metodologia wskazuje, że metody numeryczne osiągnęły poziom dojrzałości awansujące je do standardowego narzędzia warsztatu inżyniera budownictwa. Wskazano błąd popełniany przy stosowaniu wartości normowych parametrów opisujących przedmiotowy mostek cieplny. Stabelaryzowane zostały wartości dokładne. Opisana została metodologia postępowania przy wyznaczaniu liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka przy użyciu programu ABAQUS firmy Simulia.
EN
The paper covers two issues. Presented quantitative results of analyses of the thermal bridge can be directly useful in engineering practice, whereas the methodology applied in the research shows that computer methods reach their mature stage of development promoting them to a common tool of civil engineering workshop. The error made while using standard values of thermal bridge parameters was indicated. The proper values of the parameters were calculated. Methodology of calculating the linear heat transfer coefficient using ABAQUS computer code was described.
PL
Przedmiotem niniejszego projektu była rewitalizacja i waloryzacja obszaru Valle delie Accademie (Valle Giulia) przy Villa Borghese oraz na północny zachód od stacji Termini. Ze względu na znajdujące się na tym terenie budynki Museo Nazionale di Villa Giulia, Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Wydziału Architektury uniwersytetu La Sapienza oraz akademie (m.in. Accademia Britannica, Accademia di Romania, Instituto Storico Olandese, Accademia Belgia), założono, że docelowo ma to być dzielnica kulturalno-muzealna Rzymu. Całe założenie projektowe opracowano z myślą o nowej funkcji. Rozważono również połączenie opracowywanego terenu z dzielnicą sportowo-kulturalną z Auditorium Parco delia Música Roma oraz Palazzetto delio Sport, znajdującą się na północ od rewitalizowa-nego terenu.
EN
The workshop project contains revitalization and valorization of the area near Valle delie Accademie (Valle Güila), situated next to Villa Borghese, in the north-east of Termini station. On account of a museum, academies, galleries and The Faculty of Architecture there, the authorities of Rome decided to convert this not so popular district to the new cultural quaiier, which will be connected with sports and musical area, situated in the northeast. The analisys of the particular layers of the urban structure, such as greenery, communication and building structure, show the main problems of the area, which concern traffic, car parks, disorganised space and historical axis and also lack of attractive points. The area is composed of two historical axis parallel to each other and one perpendicular, leading to Villa Guilia, where big traffic clashes with pedestrians. The area is devided into public and semi-public space with academies. This composition is unfortunately unclear and the idea of the project is to restore order in space thanks to putting new elements. To solve the problem with communication, the project introduces underground way between Museo Nazionale di Villa Giulia and park of Villa Borghese with space for car parks along it. This solution allows to make pedestrianized street and tram line on the ground and create quiet and attrictive space for users. Futhermore, new underground station in the north-west of the area and restoration of the old tram in return for removing bus stop from the oval square have been took into the consideration. The new changes introduce integration in historical space. The whole area is divided into three parts: cultural part with all museums, educational containing academis and The Faculty of Architecture and recreational part with water elements, gastronomy points and spaces for students. New functions of areas are available and flexible for people in every age. The one of the most noticeable drawbacks for students is lack of space for relax, du-ing breakes and for designing together. This problem was solved by a study pavilion, situated opposite building of The Faculty of Architecture. The shape of this is really simple without any decotration so as not to interfere with contemplation about the architecture around. It has flexible space designed for working together and also it can be adapted to lectures. The building is connected with recreation part with the taraces, which levels go down to the pedestrianized street below. Between two of them in the slope, there is a café. The terraces can be closed with mobile glass walls in winter. Moreover, the project contains mobile green roofs, which can be adjusted to the exposition of the sun during seasons of the year. The recreational space contains rectangular water elements and small architecture, situated parallelly to main direction in order to emphasise the axis. There is also equestrian monument, which is equipped with illumination. In the middle of the district there is an oval square, where the recreational area is connected to the educational space in the south. In this space the gastronomy was designed. The idea of it was to create the oval building in the part of the greenery next to the square, in order to not distort the historical circular square. The building is simple and connected with the tram stop by the oval roof, which refers to the shape of the square. The fundamental problem of this area is lack of the clearness of the composition. The south end of the axis, between British Academy and the other academies, do not attract pedestrians' attention, because the buildings behind it dominate the view and the axis is unclear then. There is the same situation with the equestrian monument. In project, the square near the Academia di Romania is the exhibition space with the exhibition walls in burgundy colour and different levels of the floor. The panels for exhibitions are the background of the monument and the end of the axis, which makes the compositon clear. The small architecture was created to unite the whole space, emphisised the axis by the-same colour and modular elements and also introduced recreational components for users. These elements are simple, so as to integrate with historical structure. The rectangular simple light-colour banches have a cutted space for burgundy flowerpot, which slightly isolates people. Mobile decorative elements for play are created by two modules: one as pot for grennery and the other as a rotational box, putted on one-meter-high-steel rod. The boxes with plants are in light colours and the others are in burgundy. The elements of the small architecture unite composition of the axis making it more attractive.
14
Content available remote Użycie śmigłowców w działaniach bojowych kawalerii powietrznej
EN
The role of modern helicopters has increased in recent years so highly that one may risk stating that they are becoming the basic land forces’ asset and the main tool to support them. Their combat capability is immense and thanks to their maneuverability they are able to survive on the turbulent battlefield. Modern helicopters are equipped with guns and rockets to destroy both the armoured and aerial targets. They are able to breach any fortification lines, rivers, forests, mountainous terrains or swamps. They can camouflage perfectly and effectively fight against air defence due to their possibility to fly on low altitude and attack suddenly with high precision and strength. Because of such extensive helicopters capabilities, a need arises to designate units in the armed forces’ structures that would take advantage of their potential. Therefore it seems justified to feature the role and tasks that organic aviation units of air cavalry brigade play in the contemporary battlefield and present the directions of their further development.
PL
W artykule przedstawiono propozycję sformułowania zadań optymalizacji harmonogramowania prac inspektorów sanitarnych przydzielonych do realizacji wywiadów z osobami, które zostały zarejestrowane jako zarażone patogenem charakterystycznym dla rozpatrywanej epidemii. Rozpatrzony został również problem wyznaczenia harmonogramu kontroli potencjalnych źródeł szerzenia epidemii. W kolejnych propozycjach znajdują się coraz to efektywniejsze, w sensie czasu ich realizacji, metody rozwiązania problemów harmonogramowanie zadań dla inspektorów sanitarnych.
EN
In the paper idea of finding scheduling plan for sanitary inspectors' activity is proposed. Corresponding to this it was formulated optimization problem. It is binary or mixed linear problem of mathematical programming with many decision variables and conditions. When time needed for obtaining the solution of this problem is not limited, than we can use well known method for solving binary or mixed linear problem of mathematical programming. When the time is limited than heuristic method which gives suboptimal solutions should be used.
PL
W pracy przedstawiono możliwości pracy analityka złożonych systemów w środowisku programowym WebSphere Business Modeler Advanced firmy IBM. Pokazano podstawowe elementy środowiska oraz sposób modelowania w nim procesów biznesowych. Podkreślono jego własności użytkowe, w tym wynikające ze stosowania wbudowanego w tym środowisku symulatora. Symulator pozwala badać własności dynamiczne funkcjonowania systemów. Zaprezentowane zostały zarówno zalety modelowania w środowisku WebSphere Business Modeler, jak i zaobserwowane pewne ograniczenia, z jakimi spotkać się może analityk funkcjonowania systemów.
EN
In the paper possibilities of WebSphere Business Modeler environment for complex system analyst are presented. Fundamental elements of this software environment were shown as well as the way to business processes construction. Utility properties were underlined, specially properties connected with embedded event-driven simulator. The simulator allows investigating the dynamic properties of the systems functioning. It was presented both the advantages of modeling in WebSphere Business Modeler environment and some possible restrictions for systems analyst.
18
EN
The paper deals with experimental analysis of the influence of cross–section shape of a body on the phenomenon of flutter. The aeroelastic section model that was the object of study in a laboratory corresponded to a central section of a long bridge deck. Such structures are subjected to flutter like aeroplane wings or helicopter rotors. Unlike in aviation, bridge decks cross-sections can be designed much more freely. The analysis is concentrated on a problem how the cross-section shape of a deck can affect interaction with incoming air stream. The results obtained suggest that the influence is closely related to elastic characteristics of a deck.
EN
The results of measurements of 2-D flow around rectangular prisms of square and rectangle crosssections in wind tunnel are presented in this paper. The results include pressure and standard deviation distributions over the model walls, components of velocity vectors and statistical moments for fluctuations of the velocity in the wind tunnel measuring space. The arrangements of models and the range of measurements have been matched in order to the results could be used to the calibration of the numerical turbulence model and to the verification of computer calculations for the civil engineering problems. The values of parameters have been presented in graphs and subsequently used in a comparative analysis of the flows around both models.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów parametrów płaskiego przepływu w odniesieniu do dwóch kształtów przekrojów poprzecznych modeli prostopadłościennych: kwadratu i prostokąta. Obiektami badań są prostopadłościany o wymienionych przekrojach, ułożone na podłożu i ustawione najdłuższym (trzecim) bokiem prostopadle do średniego kierunku wiatru. Wynikami pomiarów są średnie ciśnienia na powierzchni modeli i odchylenie standardowe pomiaru ciśnienia w poszczególnych punktach oraz składowe prędkości przepływu i momenty statystyczne pierwszego rzędu fluktuacji prędkości w punktach przestrzeni pomiarowej tunelu. Ustawienie modeli oraz zakres pomiarów zostały dobrane w taki sposób, aby wyniki pomiarów mogły zostać użyte do kalibracji numerycznych modeli turbulencji i weryfikacji obliczeń komputerowych w odniesieniu do problemów przepływów wokół budynków. Wyniki zostały zaprezentowane w formie rysunków natomiast w tekście zamieszczono dyskusję wyników, zawierającą między innymi porównanie z innymi badaniami w tunelach aerodynamicznych podobnych zagadnień.
PL
W pracy przedstawiono projekt i implementację symulatora programowego systemu wieloprocesorowego. Omówiono charakterystyki takiego systemu. Zdefiniowano poszczególne elementy modelu systemu. Zaprezentowano możliwości symulatora w zakresie badań efektywności systemów wieloprocesorowych. Pokazano szczegółowe charakterystyki, jakie można uzyskać posługując się opracowanym symulatorem.
EN
In this work project and implementation of software simulator of multiprocessor system is presented. Selected characteristics of such system are discussed. Every elements of model of multiprocessor system are defined. Possibilities of simulator from the system efficiency point of view are presented. Many characteristics which can be obtained during simulation experiments of multiprocessor system exploitation are shown.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.