Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  leather industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych danych statystycznych dotyczących przedsiębiorstw przemysłu skórzanego w Polsce w latach 2010–2016, na tle innych krajów europejskich z lat 2008–2016. Obserwacja dynamiki zmian, jakie nastąpiły w przedsiębiorstwach, pozwoli na przedstawienie współczesnych trendów w branży zarówno w Polsce, jak i w Europie oraz jej specyfiki.
EN
The aim of this article is to present selected statistics on enterprises in the leather sector in Poland in 2010–2016 in comparison with other European countries in 2008–2016. Observation of the dynamics of changes taking place in enterprises will allow to present contemporary trends in the industry both in Poland and in Europe and its characterictics.
2
PL
Wdrożenie nowoczesnych, niskoemisyjnych technik zawartych w katalogu Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) pozwala na znaczne ograniczenie szkodliwego wpływu przemysłu skórzanego na środowisko. Wiedza o tych technikach jest wciąż ograniczona wśród przedsiębiorców, a głównym czynnikiem ograniczającym modernizację zakładów są względy ekonomiczne, następnie niewiedza. Opracowana i zbudowana internetowa platforma ShoeBAT stanowi kompendium wiedzy o najbardziej przyjaznych środowisku technikach w przemyśle obuwniczym i garbarskim i stanowi platformę wymiany informacji na temat BAT przyczyniając się do promocji tych technik. Badania świadomości ekologicznej, znajomości technik BAT i stopnia implementacji technik w firmach branży skórzanej, wskazują na postęp.
EN
The implementation of modern, low-emission techniques specified in the catalogue of Best Available Techniques (BAT) allows significant reduction of the harmful effects of the leather industry on the environment. Knowledge of these techniques is still limited among entrepreneurs, and the main limiting factor for the modernization of companies are economic reasons, then ignorance. Developed and built online platform ShoeBAT is a compendium of knowledge on the most environmentally friendly techniques in the footwear and leather industry and provides a platform for exchange of information on BAT contributing to the promotion of these techniques. The study of environmental awareness, knowledge of BAT and the degree of implementation techniques in companies of the leather sector, indicate progress.
EN
An effect on the environment and its protection play increasing importance in industrial activity. The leather industry has been trying for years to accommodate to increasing demands. The best examples are modernisations in tanneries, which notably have reduced the emissions. Nowadays, the producers must face up to new challenges. There is an increasing pressure to reduce the amount of greenhouse gases emitted by industry. The European Union has also started the promotion of the best available techniques (BAT) and reduction of „CO2 footprint” by financing several projects. Within the footwear sector, examples of such projects are „ShoeBAT” and „CO2Shoe” are carried on within LIFE+ programme. Beside of development of a tool for the calculation of the enterprise’s effect on environment and providing the entrepreneurs with new knowledge on low emission techniques, in these projects there are gathered and analysed data related to the perception of environment protection issues by entrepreneurs of leather industry from such countries as Poland, Spain, Portugal, Italy, and Belgium. So far, research allowed us to draw the following conclusions: 1. Knowledge on BAT and problematics of greenhouse gases emissions is low among entrepreneurs of leather industry. 2. In majority of enterprises (tanning sector in particular), there are exploited obsolete techniques and processes which constitute a threat for environment. Some of the enterprises do not respect the relevant legislation, using inadequate techniques and/or not monitor the emissions. The obtained image of knowledge on carbon footprint and BAT and the ecological awareness of leather sector entrepreneurs will be confronted with results of the planned questionnaire surveys that will allow evaluating the effectiveness of promotion tools developed within LIFE+ programme.
PL
Oddziaływanie na środowisko i jego ochrona odgrywają coraz istotniejszą rolę w trakcie prowadzenia działalności przemysłowej. Przemysł skórzany od lat stara się dopasować do wzrastających wymagań. Najlepszym przykładem są zmiany w garbarniach, które znacząco zmniejszyły emisję zanieczyszczeń. Obecne czasy stawiają przed producentami nowe wyzwania. Zwiększana jest presja, aby zmniejszyć poziom generowanych przez przemysł gazów cieplarnianych. Do promowania najlepszych dostępnych technologii (BAT) i obniżenia „śladu węglowego” produktów włączyła się również Unia Europejska finansując szereg projektów. W obszarze przemysłu skórzanego przykładem takich projektów są „ShoeBAT” oraz „CO2 Shoe” realizowane w ramach programu LIFE+. Oprócz opracowania narzędzi do obliczania wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko oraz dostarczania przedsiębiorcom wiedzy na temat niskoemisyjnych technik, w ramach tych projektów są zbierane i opracowywane dane dotyczące postrzegania kwestii ochrony środowiska przez przedsiębiorców z branży skórzanej z takich krajów jak: Polska, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Belgia. Prowadzone dotychczas badania pozwoliły sformułować następujące wnioski: 1. Znajomość BAT oraz problematyki emisji gazów cieplarnianych wśród przedsiębiorców z branży skórzanej jest niska. 2. W znacznej części przedsiębiorstw, zwłaszcza z branży garbarskiej, stosowane są przestarzałe techniki i procesy stwarzające zagrożenia dla środowiska. Niektóre z przedsiębiorstw nie stosują się do regulacji prawnych, wykorzystując niewłaściwe techniki i/lub nie monitorując emisji. Uzyskany obraz wiedzy przedsiębiorców z przemysłu skórzanego na temat śladu węglowego oraz BAT a także świadomości ekologicznej zostanie skonfrontowany z wynikami przewidzianych w projektach badań wśród tych przedsiębiorców, co pozwoli na ocenę skuteczności oddziaływania zbudowanych w ramach projektów LIFE+ narzędzi promowania prośrodowiskowych rozwiązań.
EN
The effects of pretanning effluent obtained from leather processing on the germination and seedling growth of rice were investigated. Undiluted pretanning effluents, and its 1:10, 1:40 and 1:80 dilutions along with tap water were used for irrigation to germinate the seeds. Some morphological characteristics were investigated. No germination occurred in the seeds irrigated with the undiluted pretanning effluent. Elemental analyses of the shoots and roots of rice seedlings were conducted. The lowest contents of C (29.7%), S (0.41%), Cr (1.2 mg/kg) and Na (2933.8 mg/kg) in shoots were detected in control group. The lowest contents of Cu (38.81 mg/kg) and Mn (2225.0 mg/kg) in roots were determined in irrigations with 1:10 dilutions.
EN
Eco-friendly leather processes based on the usage of natural products have become a potentially attractive issue for leather industry during the last few decades. Synthetic protective chemicals like bactericides used in most soaking process are known as hazardous substances and cause tannery effluents with high concentrations of Chemical Oxygen Demand (COD). In the present study, the effect of tannic acid on microorganisms, skin, wool and effluent were investigated in order to demonstrate the applicability of tannic acid in soaking process instead of commonly used bactericides. The bacterial load (cfu/ml), COD and Nitrogen Content (N) of the soaking effluents and Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) content of skins and wools were investigated. Application of 0.5 and 1 wt% tannic acid concentrations was more effective than commercial bactericide, while comparable results were achieved by 0.1 and 0.3 wt% tannic acid. The application of tannic acid for soaking process resulted in lower COD and N values of effluents. The results show that tannic acid has the potential to be an alternative, eco-friendly bactericide for leather industry by reducing the pollution of leather soaking process.
6
EN
In this paper general characteristics of the main leather industry waste regarding its amount reduction by thermal treatment have been presented. Both the tannery solid wastes and the sludge contain organic substances. Their energy value is more than 50% higher in comparison to hard coal (nominally 20 MJ/kg as dry material). Up to now, the considerable amounts of energy are not recovered; leather wastes are predominantly on landfill. Implementation of a comprehensive thermal method for tannery solid waste and sludge utilization can permit to solve the waste disposal problem by effective neutralization of all of the waste. Moreover, it should bring economic benefits associated with steam or hot water production and landfill tax avoiding. The study is oriented towards the practical application.
7
Content available remote Waste from leather industry. Threats to the environment
EN
Leather industry generates significant amounts of solid waste and industrial sewage. They originate from various technological steps of leather production - 1 Mg of raw hides yields altogether about 700 kg of waste. Moreover, tannery waste contains chromium compounds, commonly used as tanning agents. This poses a further threat to the environment. In the article, the amounts of tannery waste generated in recent years in Poland and in the EU are presented. The general qualitative characteristics and physicochemical properties of tannery waste are described. The article discusses environmental threats resulting from chromium content in the waste as well as the methods of tannery waste utilization. Moreover, the authors present new technological solutions for the leather industry, which may contribute to environmental threats reduction, i.e. the concept of thermal waste treatment including chromium accumulation in ashes, which can be recovered in other industrial processes.
PL
Przemysł garbarski generuje znaczne ilości odpadów stałych oraz ścieków poprodukcyjnych. Odpady powstają na różnych etapach technologicznych produkcji, łącznie w ilości ok. 700 kg z 1 mg skór surowych. Ponadto zagrożeniem dla środowiska jest obecność w odpadach związków chromu, które używane są powszechnie jako garbniki. W artykule przedstawiono skalę problemu, tj. ilości odpadów generowane w Polsce oraz w Unii Europejskiej w ostatnich latach. Zaprezentowano również ogólną charakterystykę jakościową oraz właściwości fizykochemiczne odpadów garbarskich. Opisano zagrożenia dla środowiska związane z obecnością chromu w odpadach, a także sposoby utylizacji tych odpadów. Ukazano nowe rozwiązania technologiczne dla garbarstwa, które mogą przyczynić się do zmniejszenia zagrożeń środowiskowych, m.in. koncepcję termicznej utylizacji odpadów garbarskich z akumulacją związków chromu w popiołach, z których chrom w dalszych procesach można odzyskiwać.
8
Content available remote Nowe możliwości zagospodarowania odpadów przemysłu skórzanego
PL
Dokonano przeglądu metod utylizacji stałych odpadów skór garbowanych chromowo. Wskazano na możliwość zastosowania odzyskanego kolagenu jako napełniacza mieszanek elastomerowych.
EN
A review with 27 refs. covering utilization of chrome-tanned leather solid wastes, esp. reutilization of collagen recovered as a filler for isoprene and butadiene-acrylonitrile rubber mixes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.