Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 182

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modelowanie 3D
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
The paper deals with the selection of a correct software solution for educational purposes in the field of 3D modelling. Five most suitable options were chosen. This article describes each variant. For the selection process itself, a set of factors was created to compare software in the aspects most important for the teaching process. This led to the choice of the most suitable alternative. Subsequently, learning materials were created for the software. Those were then tested in an experiment. The main goal was to evaluate the suitability for integration into the learning process, either for individual study or as potential teaching aid for 3D modelling lessons.
PL
Wejście na rynek technologii i oprogramowania BIM narzuciło spore zmiany w cyklu powstawania budynku – obecnie już nie mówi się o projektowaniu, ale o modelowaniu budynku i instalacji. Jest to zupełnie nowe podejście, w którym każdy element modelu zawiera pewne informacje, a te zebrane w całość tworzą budynek.
EN
Purpose: 3D printing has shown enormous potential for building plastic products, including bone, organs, and body parts. The technology has progressed from visualization and preoperation training to the 3D printing of customized body parts and implants. This research aims to create 3D printed bone structure from plastics and test the mechanical properties of the cortical and trabecular bone structures if they match the real bone structure strength. Design/methodology/approach: We used Digital Imaging, and Communications in Medicine (DICOM) images from Computer Tomography (CT) scans to created external bone structures. These images' resolution did not allow the creation of fine trabecular bone structures, so we used 3D modeling software to engineer special 3D void honeycomb structures (with triangular, square, and hexagonal shapes). Another reason to design void structures is that the 3D printing of complex shapes without support materials is problematic. After designing and 3D printing of the 3D bone structures, their mechanical properties need to be tested. Findings: 3D bone models, solid (cortical), and void (trabecular) bone structures were designed, 3D printed, and then tested. Tensile, bending, and compression testing was performed. Testing the mechanical properties of the honeycomb structures (triangular, square, and hexagonal) shows that their strength and modulus are higher than those of the real trabecular bones. The results show that 3D printed honeycomb structures mechanical properties can match and some cases exceeding the properties of the actual bones trabecular structures, while the sold structures have lower mechanical properties than the bone cortical structures. Research limitations/implications: During the 3D printing experiments, we found that 3D printers, in general, have low resolution, not enough to print fine trabecular bone structures. To solve the existing 3D printing technology's insufficient resolution, we later designed and built an SLA (stereolithography) 3D printer with high printing resolution (10 micrometers). Another limitation we found is the lack of biocompatible materials for 3D printing of bone structures. Future research work is in progress formulating superior ink/resin for bone structures 3D printing. Further, clinical trials need to be performed to investigate 3D printed parts’ influence on the healing of bone structures. Practical implications: We found that the 3D void (honeycomb) structures will have an impact not only on building bone structures but also in engineering special structures for industrial applications that can reduce the weight, time, and the cost of the material, while still keep sufficient mechanical properties. Originality/value: Designing and testing 3D printed bone models, solid (cortical), and void (trabecular) bone structures could replace bones. Design and test special void honeycomb structures as a replacement for cortical bone structures.
EN
The main goal of the paper is to make a general assessment of the application of 3D technologies in spatial planning. It was performed with the city of Krakow as the case study. The paper describes the outline of the spatial planning system in Poland and the planning conditions of Krakow. The data obtained from laser scanning for Krakow are also briefly characterized. The possibility of using these data for locating high-rise buildings in terms of the protection of Krakow’s panorama and within two programs “IT system of the Country’s Protection Against Extreme Hazards” (ISOK) and “Integrated spatial data monitoring system for air quality improvement in Krakow” (MONIT-AIR) were analyzed in the paper. The main result of the research is the assessment of what studies or measurements may be used to meet particular spatial planning needs or requirements.
PL
Głównym celem artykułu jest ogólna ocena zastosowania technologii 3D w planowaniu przestrzennym. Została ona przeprowadzona na przykładzie miasta Krakowa. W artykule opisano zarys systemu planowania przestrzennego w Polsce oraz uwarunkowania planistyczne Krakowa. Krótko scharakteryzowano również dane uzyskane ze skaningu laserowego dla Krakowa. W pracy przeanalizowano możliwość wykorzystania tych danych do lokalizacji budynków wysokich w zakresie ochrony panoramy Krakowa oraz w ramach dwóch programów – „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK) i „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie” (MONIT-AIR). W wyniku przeprowadzonych analiz określono, jakie badania lub pomiary mogą być wykorzystane do zaspokojenia konkretnych potrzeb lub wymagań planowania przestrzennego.
EN
This paper provides a summary of the benefits of 3D computer graphics for preserving, reconstructing and obtaining information pertaining to historically valuable architectural objects. The current technology is discussed including its most common applications and examples of solutions as well as the creative process of three-dimensional architectural modelling.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie modelowania przy pomocy komputerowej grafiki 3D w celu pokazania korzyści płynących z wykorzystania tej metody w zachowywaniu, odtwarzania i pozyskiwaniu informacji wraz z wizerunkiem w kontekście historycznie cennych obiektów architektury. Omówiono aktualną technologię z jej najczęstszym zastosowaniem wraz z przykładami rozwiązań i procesem twórczym trójwymiarowych modeli architektury.
EN
Geodetic inventory of complex architectural complexes - technological facilities in industrial plants, refineries, complex constructions, buildings, etc. is a complex task. Inventory carried out with advanced measurement techniques requires synchronization of the apparatus, taking into account the specificity of the spatial structure of the object and local conditions, as well as the method of developing the results and visualizing the final effect. The article presents an example of surveying the complex structure of the ceiling in the „Food Court“ part of the Optima Shopping Center in Košice. The main purpose of this task was to demonstrate the usefulness of laser scanning, create a digital spatial model of a steel roof structure and make it available for further work. The measurement was made with a Leica ScanStation C10 laser scanner. The data processing was done in software: Leica Cyclone, Bentley Microstation V8i and Leica Cloudworx plug-in. The final effect of the inventory of the ceiling structure is presented in the form of a spatial CAD model.
PL
Geodezyjna inwentaryzacja skomplikowanych kompleksów architektonicznych – obiektów technologicznych w zakładach przemysłowych, rafineriach, złożonych konstrukcjach, budynkach itp. jest złożonym zadaniem. Inwentaryzacja wykonywana zaawansowanymi technikami pomiarowymi wymaga zsynchronizowania aparatury, uwzględnienia specyfiki przestrzennej konstrukcji obiektu i lokalnych uwarunkowań, a także sposobu opracowania wyników i wizualizacji końcowego efektu. W artykule przedstawiono przykład geodezyjnego badania złożonej konstrukcji stropu w części „Food Court” w Centrum Handlowym Optima w Koszycach. Głównym celem tego zadania było wykazanie przydatności skaningu laserowego, stworzenie cyfrowego przestrzennego modelu stalowej konstrukcji dachowej i jego udostępnianie do dalszych prac. Pomiar został wykonany skanerem laserowym Leica ScanStation C10. Obróbka danych została wykonana w oprogramowaniach: Leica Cyclone, Bentley Microstation V8i i Leica Cloudworx plug-in. Końcowy efekt inwentaryzacji konstrukcji stropu przedstawiono w postaci przestrzennego modelu CAD.
EN
The 3D geoinformation is becoming important for cities and their policies. The cities are therefore exploring the possibilities of 3D virtual city models for more efficient decision making. To maximize the economic benefit of such data, the cities can provide their 3D geospatial data for further usage, and so, new applications can be created. The paper defines a way how the freely available 3D geospatial data of Prague can be transformed from the proprietary data format into the open data model. The 3D geospatial data about the buildings, bridges and digital terrain model were transformed from the 3D shapefile into the CityGML. This is an application independent information model and exchange format. This will allow for the wider use of the 3D city model by different groups of users. The generated CityGML files were further imported into the spatial database with appropriate database CityGML-based scheme. It enables more efficient management and querying of CityGML data. To enable the wider audience to explore the 3D city model, the visualization in the web environment was also explored. The paper also presents the way how the attributes from the external data sources can be connected to the 3D objects in the web environment.
PL
W pracy przedstawiono projekt wizualizacji wnętrza obiektu budowlanego z wykorzystaniem możliwości programu AutoCAD. Jest to autorski projekt modelu 3D auli uniwersyteckiej, jej wyposażenia oraz architektury wnętrza. Utworzona wizualizacja auli w systemie AutoCAD może być alternatywą dla profesjonalnych programów w przypadku ich braku. Wykazano, że możliwości programu AutoCAD są wystarczające do modelowania wizualizacyjnego, a przestrzenne modele cyfrowe mogą służyć do pokazania rzeczywistego wyglądu wnętrza auli oraz do wydruku 3D w zmniejszonej skali prototypu obiektu budowlanego.
EN
The paper presents the design visualization interior of a building using the capabilities of AutoCAD. This is an original project 3D model auditorium of the university, its equipment and interior. Created visualization auditorium in the AutoCAD system can be an alternative for dedicated professional programs in their absence. It has been shown that the capabilities of AutoCAD are sufficient for visualization modeling, and spatial digital models can be used to show the actual appearance of the interior of the auditorium and to print 3D in a reduced scale of the prototype building object.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z modelowaniem obiektów maszyn do rozbioru mięsa: przecinarki tarczowej i taśmowej oraz skórowaczki, a także zamodelowanych elementów wirtualnego środowiska, jakie powstało na potrzeby wizualizacji zagrożeń mechanicznych podczas obsługi maszyn do mięsa. Wizualizacje te będą uzupełnieniem materiałów szkoleniowych z zakresu BHP dla pracowników, pracodawców oraz służb BHP zakładów mięsnych.
EN
The paper presents selected issues related from objects modeling machines for meat industry – Band Saw Machines, Circular Machines and Skinning Machines. This paper presents also selected issues related from modeling of virtual reality elements for the purpose made visualizations of mechanical hazard during use this machines. This visualizations was made from educational packet which is supplementary material in the area of occupational safety and health from employees, employers or OSH instructors in the meat industry.
PL
Bezzałogowe statki powietrzne, nazywane potocznie dronami, od kilku lat znajdują coraz szersze zastosowanie w sferze cywilnej, w tym także w budownictwie. Dron umożliwia inwentaryzację i kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych, do których jest utrudniony dostęp lub części obiektów, niewidocznych lub słabo widocznych z poziomu terenu. W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania drona do modelowania 3D obiektów budowlanych. Zdjęcia obiektów wykonane z drona i opracowane na ich podstawie modele 3D pozwalają na dokładne udokumentowanie stanu technicznego wszystkich zewnętrznych elementów konstrukcji i wykończenia badanych obiektów. Przedstawiono zasady i wymagania dotyczące prowadzenia prac badawczych przy użyciu drona. Przedstawiono także możliwości programu Agisoft Photoscan Professional, który został wykorzystany do budowy modeli badanych obiektów budowlanych oraz ocenę dokładności zastosowanej metody modelowania w porównaniu do skanowania laserowego.
EN
Unmanned Aerial Vehicles, commonly known as drones, have been increasingly used in the civil sphere, including the construction industry, for a few years now. They make the stocktaking of building objects and undertaking a comprehensive survey of technical standards much more accessible, especially regarding the parts of the buildings with difficult access or those, which are not visible from the ground level. The article presents examples of using a drone for 3D modeling of building objects. Photographs of objects made by drone and 3D models developed on their basis allow obtaining accurate documentation of the technical condition of all external elements of the construction and finishing of the examined objects. There have also been presented the rules and requirements for conducting research works using a drone. Moreover, the article describes the capabilities of the Agisoft Photoscan Professional software, which was used to build models of examined buildings and an assessment of the accuracy of the modeling method compared to laser scanning.
EN
A solution for the problems of the finger spelling alphabet of gesture language modelling and recognition based on cross-platform technologies is proposed. Modelling and recognition performance can be flexible and adjusted, based on the hardware it operates or based on the availability of an internet connection. The proposed approach tunes the complexity of the 3D hand model based on the CPU type, amount of available memory and internet connection speed. Sign recognition is also performed using cross-platform technologies and the tradeoff in model size and performance can be adjusted. the methods of convolutional neural networks are used as tools for gestures of alphabet recognition. For the gesture recognition experiment, a dataset of 50,000 images was collected, with 50 different hands recorded, with almost 1,000 images per each person. The experimental researches demonstrated the effectiveness of proposed approaches.
PL
Zaproponowano rozwiązanie problemów z alfabetem daktylograficznym w modelowaniu języka gestów i rozpoznawaniu znaków w oparciu o technologie wieloplatformowe. Wydajność modelowania i rozpoznawania może być elastyczna i dostosowana, w zależności od wykorzystywanego sprzętu lub dostępności łącza internetowego. Proponowane podejście dostosowuje złożoność modelu 3D dłoni w zależności od typu procesora, ilości dostępnej pamięci i szybkości połączenia internetowego. Rozpoznawanie znaków odbywa się również z wykorzystaniem technologii międzyplatformowych, a kompromis w zakresie wielkości modelu i wydajności może być dostosowany. Jako narzędzia do rozpoznawania gestów alfabetu wykorzystywane są metody konwolucyjnych sieci neuronowych. Na potrzeby eksperymentu rozpoznawania gestów zebrano zbiór danych obejmujący 50 000 obrazów, przy czym zarejestrowano 50 różnych rąk, a na każdą osobę przypadało prawie 1000 obrazów. Badania eksperymentalne wykazały skuteczność proponowanego podejścia.
EN
The purpose of this work was to develop data from photogrammetric flight using an UAV with a non-metric camera. Due to the specific subject of the present study, it was necessary to review the software available on the market, one that would provide the opportunity to model specific objects such as architectural structures, with satisfactory results. As a result, a 3D model of the eastern façade of the church of Saint Charles Borromeo in Wrocław was obtained. The use of UAVs for this type of measurement is an innovative method that allows quick, secure and relatively cheap data acquisition. The article presents subsequent steps in the development of non-metric photogrammetric data. The model obtained from photographs taken by the UAV was subjected to accuracy analysis using a tachymetric measurement fitted into this model. Equipping the model with georeferencing consisted in determining coordinates of characteristic points, thanks to which it was placed in the local coordinate system.
PL
Celem niniejszej pracy było opracowanie danych z lotu fotogrametrycznego z wykorzystaniem drona z kamerą niemetryczną. Ze względu na obiekt, którego dotyczyło opracowanie, konieczne było przeprowadzenie przeglądu oprogramowania dostępnego na rynku, które daje możliwość modelowania szczególnych obiektów jakimi są budowle architektoniczne, przy uzyskaniu satysfakcjonujących wyników. W efekcie otrzymano model 3D wschodniej elewacji kościoła pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu. Wykorzystanie UAV do tego typu pomiarów jest innowacyjną metodą, która pozwala na szybkie, bezpieczne i stosunkowo tanie pozyskiwanie danych. W artykule pokazano kolejne kroki opracowania danych fotogrametrycznych niemetrycznych. Model uzyskany ze zdjęć wykonanych dronem poddano analizie dokładności za pomocą, wpasowanego w ten model, pomiaru tachimetrycznego. Nadanie modelowi georeferencji polegało na określeniu współrzędnych punktów charakterystycznych, dzięki czemu umieszczono go w lokalnym układzie współrzędnych.
EN
The publication is based on the research carried out at the Ukrainian Polar Station “Academic Vernadsky”, located in the Antarctic region at the Galindez Island. The article establishes relationships between global climate change and changes occurring in the area of Galindez Island based on 3D models of the glacier surface. The article has two parts. The first one reviews software products (AutoCAD, ArcGIS, SketchUp, Digitals) used for three-dimensional surface modeling. We analyze their characteristics, and emphasize the advantages and disadvantages of each program for the purpose of terrestrial 3D modeling. In the second, experimental part of the research, we present 3D models of the glacier surface constructed using various software products. The result of the research presents the obtained model of Galindez Island including all relevant textures and buildings.
EN
A number of software products that provide the possibility of 3D modelling are analysed. As a result of the analysis, the advantages and disadvantages of each of those were identified and the optimum product for research implementation was selected. Also, a 3D model of the large-scale topographical map of the Ukrainian Antarctic station “Academician Vernadsky” was developed with the aid of Surfer software application.
EN
An ancient forging device in Spain has been studied, namely the forge with a waterwheel and air-blowing tube or hydraulic trompe, found near the village of Santa Eulalia de Oscos (province of Asturias, Spain). Three procedures using ad hoc methods were applied: 3D modelling, finite element analysis (FEA), and computational-fluid dynamics (CFD). The CFD results indicated the proper functioning of the trompe, which is a peculiar device based on the Venturi effect to take in air. The maximum air volume flow rate supplied to the forge by the trompe was shown to be 0.091 m3/s, and certain parameters of relevance in the trompe design presented optimal values, i.e. offering maximum air-flow supply. Furthermore, the distribution of stress over the motion-transmission system revealed that the stress was concentrated most intensely in the cogs of the transmission shaft (a kind of camshaft), registering values of up to 7.50 MPa, although this value remained below half of the maximum admissible work stress. Therefore, it was confirmed that the oak wood from which the motion system and the trompe were made functioned properly, as these systems never exceeded the maximum admissible working stress, demonstrating the effectiveness of the materials used in that period.
EN
The aim of the research carried out in 2018 and financed by the Forest Fund was the analysis of biometric features and parameters of pine stands in the area of the "Bory Tucholskie" National Park (PNBT), where a program of active protection of lichen was initiated in 2017. Environmental analyses were conducted in relation to selected biometric features of trees and stands using laser scanning (LiDAR), including ULS (Unmanned Laser Scanning; RIEGL VUX-1) and TLS (Terrestrial Laser Scanning; FARO FOCUS 3D; X130). Thanks to the application of LiDAR technology, the structure of pine stands was precisely determined by means of a series of descriptive statistics characterizing the 3D spatial structure of vegetation. Using the Trees Crown Model (CHM), the analysis of the volume of tree crowns and the volume of space under canopy was performed. For the analysed sub-compartments, GIS solar analyses were carried out for the solar energy reaching the canopy and the ground level due to active protection of lichen. Multispectral photos were obtained using a specialized RedEdge-M camera (MicaSense) mounted on the UAV multi rotor platform Typhoon H520 (Yuneec). Flights with a thermal camera were also performed in order to detect places on the ground with high temperature. Plant indices: NDVI, NDRE, GNDVI and GRVI were also calculated for sub-compartments. The data obtained in 2017 and 2018 were the basis for spatial and temporal analyses of 4-D changes in stands which were related to the removal of some trees and organic layer (litter, moss layer).
PL
Celem badań realizowanych w roku 2018 finansowanych z Funduszu Leśnego, była analiza cech biometrycznych i parametrów drzewostanów sosnowych na terenie Parku Narodowego "Bory Tucholskie" (PNBT), w których w 2017 roku zainicjowano program ochronny czynnej borów chrobotkowych. Analizy środowiskowe prowadzono w odniesieniu do wybranych cech biometrycznych drzew i drzewostanów z wykorzystaniem chmur punktów ze skanowania laserowego (LiDAR), w tym bezzałogowych platform ULS (RiCopter + VUX-1 RIEGL) oraz naziemnych skanerów TLS (FARO FOCUS 3D; X130). Dzięki zastosowaniu technologii LiDAR, w precyzyjny sposób opisano strukturę drzewostanów sosnowych poprzez szeregi statystyk opisowych charakteryzujących strukturę przestrzenną 3D roślinności. Wykorzystując Model Koron Drzew (CHM) dokonano analizy objętości koron drzew oraz objętości przestrzeni podokapowej. Dla analizowanych wydzieleń przeprowadzono analizy solarne GIS pod kątem sumarycznej energii słonecznej docierającej do okapu drzewostanu oraz bezpośrednio do poziomu gruntu co ma duże znaczenie dla ochrony czynnej chrobotków. Dla celów projektu pozyskano także zdjęcia wielospektralne przy wykorzystaniu specjalistycznej kamery RedEdge-M (MiceSense) zamontowanej na platformie BSP wielowirnikowca Typhoon H520 (Yuneec). Przeprowadzono też naloty z kamerą termalną w celu detekcji miejsc z wysoką temperaturą na gruncie, odpowiednich na pionierskich gatunków porostów. Dla wydzieleń leśnych obliczono także wskaźniki roślinne: NDVI, NDRE, GNDVI oraz GRVI. Dane pozyskane w 2017 oraz 2018 roku były podstawą analiz przestrzenno-czasowych 4-D zmian w drzewostanach jakie miały związek z usunięciem części drzew oraz warstwy organicznej (ścioła, warstwa mszaków).
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań dotyczących porównania wytrzymałości typowych elementów maszyn wykonanych z tworzyw sztucznych z elementami wytworzonymi w technologii Rapid Prototyping. Dla wybranych elementów wykonano modele wirtualne w oprogramowaniu CAD 3D. Następnie wytworzono elementy metodą FDM z różnych materiałów konstrukcyjnych oraz z różną strukturą i zawartością wypełnienia. W kolejnym kroku dla wytworzonych elementów przeprowadzono badania wytrzymałościowe.
EN
The paper presents the results of tests comparing the strength of typical machines parts manufactured out of plastic with elements fabricated using the Rapid Prototyping technique. For selected elements, virtual models have been developed in CAD 3D software. Afterwards, using finite difference method (FDM), elements were generated using different structural materials, varying structure and distinctive types of filling. As the next step, strength tests have been performed for the manufactured elements.
PL
W artykule przeanalizowano możliwość uzupełnienia dotychczas używanych metod inwentaryzacji obiektów budowlanych technologią skaningu laserowego, pozwalającą na szybkie określenie geometrii oraz właściwości powierzchni. Prace badawcze wykonane w ramach ekspertyzy budowlanej pomnika Bohaterów Bitwy pod Mokrą dowiodły, że wyniki obserwacji uzyskanych skanerem laserowym mogą istotnie wzbogacić podstawowe działania diagnostyczne prowadzone w ramach kontroli i oceny technicznej obiektów o złożonym kształcie i powierzchni.
EN
The article presents the analysis of comlementing all currently applied methods of stocktaking of constructions objects using laser scanning 3D which allows to determine geometry and properties of the surface very fast. Research works have been carried out within the framework of building expertise of the Monument to Honour the Heroes of The Battle of Mokra and prove that the results obtained by using laser scanning 3D cab enrich diagnostics activities conducted within the framework of control and technical inspection of building with complex shape and surface significantly.
EN
In this paper a general scheme and designing challenges encountered during design of Nowacki’s shear device are presented. The novelty of the approach shown is combining 3D modelling of the whole experimental stand in Catia software with FEM simulations in Abaqus. Linking these two applications allow updating of the model effectively based on feedback from FEM analysis.
EN
The paper presents an analysis of the influence of multiannual coal exploitation on the church situated in Bytom–Miechowice. The objects has been monitored for many years by classic measurement methods as well as by the laser scanner. The measurements performed in 2015 allowed for a comprehensive analysis of the geometrical state of the construction. Laser scanning method enabled creating a model of the current state of the building and comparing with theoretical dimensions and dependents. The article focuses on the specific of conducting spatial analysis, which must take into account not only geometry of the construction, but also the kinematics of terrain deformations as well.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.