Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zbiorniki bezodpływowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Domestic sewage treatment plant or ecological septic tank
EN
In areas with scattered buildings and a low population density, the sewage management infrastructure is underdeveloped. Until recently, the only practical solution was to make a non-effluent and tight tank: a septic tank, which was one of the means to carry sewage away from detached houses in areas without sewage systems. Currently, domestic sewage treatment plants are highly popular. The paper shows the operating principle of a septic tank and a domestic treatment plant and analyses their advantages and disadvantages. Particular attention was paid to the economical aspect.
PL
Na terenach o rozproszonej zabudowie i niewielkiej gęstości zaludnienia istnieje niedostatecznie rozwinięta infrastruktura kanalizacyjna. Do niedawna jedynym praktycznym rozwiązaniem była budowa szamba; obecnie dużą popularnością cieszą się przydomowe oczyszczalnie ścieków. W artykule porównano zasady działania i eksploatacji zbiornika bezodpływowego i oczyszczalni przydomowej. Szczególną uwagę zwrócono na aspekt ekonomiczny.
PL
Na terenie wielu polskich wsi gospodarka ściekowa należy do najbardziej zaniedbanych obszarów. Około 80% ludności wsi (15 mln Polaków) pobiera wodę z wodociągów. Z sieci kanalizacyjnej korzysta jedynie co czwarty, a z oczyszczalni ścieków mniej niż 30% mieszkańców. Brak pełnej integracji systemu złożonego z infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej z oczyszczalnia ście-ków stanowi nadal duże ryzyko ekologiczne. Największe zagrożenie stwarzają mieszkańcy korzystający ze zbiorników przydomo-wych, których może być przynajmniej 5 min. Duża część tych obiektów nie spełnia norm i może powodować skażenie gleby i wód podziemnych. Na przykładzie typowej rolniczej gminy Józefów przedstawiono problemy gospodarki wodno-ściekowej wynikające z niepełnego uregulowania sanitacji wsi.
EN
The sewage management in the rural areas of Poland is one of the most neglected areas. About 80% of the village population (15 million of Pole) takes water up from water supply systems. Only every fourth of people are using from a sewer system and fewer than 30% from the sewage treatment plant. The shortage of full integration systems, be composed of the water and sewer infra-structure with the sewage treatment plant, still makes the high ecological danger. The greatest threat is created by inhabitants using septic tanks, whose can be about 5 million in the country. The most of these objects do not meet standards and can make the contamination of soil and underground waters. On the example of the typical rural Józefs' community problems of water and sewage management were described, which are results of the incomplete rural sanitation.
PL
Projektowanie i modernizacja wiejskich oczyszczalni wymaga uwzględnienia wyższych niż w przypadku dużych obiektów wahań przepływu ścieków i obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń. Dodatkowo, obok aspektów technicznych pod uwagę powinny być wzięte również aspekty ekonomiczne, wśród nich kierunki rozwoju obszaru oraz koszty związane z budową i eksploatacją oczyszczalni [2]. Właściwa ocena sytuacji nabiera coraz większego znaczenia wraz ze wzrostem ilości nieczystości ciekłych pochodzących z indywidualnych zbiorników bezodpływowych. Wysokie stężenia zanieczyszczeń w nich zawartych są źródłem przeciążenia oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń przy jednoczesnym jej hydraulicznym niedociążeniu [6]. W pracy zestawiono ilości i przedstawiono wyniki badań jakości ścieków i nieczystości ciekłych oczyszczanych w wybranej oczyszczalni w województwie podlaskim. Celem badań było określenie obserwowanego i prognozowanego udziału nieczystości ciekłych w ogólnym strumieniu oczyszczanych ścieków oraz udziału ładunku zanieczyszczeń zawartych w nieczystościach ciekłych w ogólnym ładunku zanieczyszczeń trafiających do oczyszczalni. Otrzymane wyniki wskazują na celowość zastosowania systemu hydrofitowego do podczyszczania nieczystości ciekłych.
EN
The aim of the paper was to determine the effect of dairy wastewater on the composition of municipal wastewater flowing into WWTP. A comparison was conducted of the composition and susceptibility to mechanical-biological treatment of wastewater with substantial dairy wastewater participation and without. In order to make physicochemical determinations, the following types of wastewater samples were collected: influent (I), wastewater after mechanical treatment (II), waste-water from particular SBR work stages (III-VI), effluent (VII). Methodology for COD fractions determination was worked out on the basis of ATV-131 guidelines. The study was conducted in two series - in 2008 and 2010 in the wastewater from WWTP in Sokółka. The mean value of COD in influent was 2280 mg O2/dm3 in the first measurement series in 2008 and 678 mgO2/dm3 in the second measurement series in 2010. In total COD of raw municipal wastewater with big dairy wastewa-ter participation in 2008 (the first measurement series) the determinable COD fractions were as follows: readily biodegradable substrates (Ss=39,4 % in total COD) and slowly biodegradable substrates (Xs=44,7 % in total COD). During the second measurement series in 2010 in influent the determina-ble COD fractions were as follows: readily biodegradable substrates Ss with 26,9 percentage in total COD and slowly biodegradable substrates Xs with 51,5 percentage in total COD.
PL
Zagadnienie odprowadzania ścieków ze zbiorników bezodpływowych (tzw. "szamb") przez wiele lat pozostawało nie do końca uregulowane, a i w chwili obecnej istniejące prawodawstwo nie w pełni zagadnienie to normuje. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690), wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), ustala m. in. warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia (w tym zbiorniki bezodpływowe na ścieki) oraz ich usytuowanie na działce budowlanej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.