Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dławik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przedstawiono przegląd tematów zgłoszonych na 48. Sesję w Paryżu w zakresie transformatorów energetycznych i dławików. Autor omówił wybrane referaty. Transformatory stanowią jeden z kluczowych elementów systemu elektroenergetycznego. Zagadnienia związane z ich budową i zastosowaniem w warunkach zmieniającej się rzeczywistości są niezmiennie źródłem wiedzy technicznej dla ich użytkowników. Jednocześnie obserwowane są zmiany w zakresie pomiarów transformatorów i zastosowania nowych materiałów.
EN
Presented is an overview of topics submitted to the 48th Session in Paris on power transformers and reactors. The author discussed selected papers, one from each topic. Transformers are one of the key elements of an electric power system. Issues related to their construction and application in conditions of changing reality are invariably a source of technical knowledge for their users. At the same time, changes in transformer measurements and the use of new materials are observed.
2
Content available remote Nowa metoda pomiaru krzywej magnesowania rdzenia dławika
PL
W pracy zaproponowano metodę pomiaru pętli histerezy rdzenia dławika bazującą na pomiarze i rejestracji czasowych przebiegów prądu i napięcia. Opisano sposób realizacji metody pomiarowej i układ pomiarowy. Przedstawiono i przedyskutowano wyniki badań wpływu wybranych parametrów sygnału pomiarowego na przebieg krzywych magnesowania dla wybranych dławików z rdzeniem ferrytowym.
EN
The paper presents a new method of measuring the hysteresis loop of the inductor. The proposed method based on the measurement and recording the current and the voltage time waveforms of inductor. The implementation of the method and the manner of measuring were described. The results of the investigation were presented and discussed especially the influence of selected measurement signal parameters on the waveform of magnetization curves for selected inductors with a ferrite core.
3
Content available remote Dimensioning of a non-planar wound inductor of a Buckconverter
EN
The concept of inductance in the broad sense is a subject which gave rise to publication from the end of the XIXth century until today. The applications have evolved but the problems are recurrent. Whatever the field, the problem of calculating the inductance and resistance of an electrical circuit is central. In power electronics, this type of component is used for energy storage and must have a minimum of joules losses. This compromise turns out to be difficult to achieve. The objective of this article is the description of the method of dimensioning of non-planar coils which can be adapted to magnetic circuits of the EFD type. We will determine according to its geometric parameters the type of magnetic circuit to be used to reinforce the value of its inductance and the electrical parameters of the Buck type converter, in which the coil will be integrated.
PL
W artykule opisano metodę wymiarowania nie-płaskiego dławika stosowanego w przekształtnikach typu Buck. Podano metodę obliczania indukcyjności oraz strat na ciepło.
PL
Przedstawiono porównanie parametrów dławików kolumnowych i toroidalnych oraz dławików toroidalnych z różnymi uzwojeniami, a także analizę wpływu konstrukcji na parametry częstotliwościowe
EN
In this paper a comparison is presented of the parameters of column-like chokes and toroidal ones as well as a comparison of toroidal chokes featuring different windings. Furthermore, an analysis is provided of the impact of the design of a choke on frequency properties
5
Content available remote Metody pomiaru strat mocy w rdzeniach dławików
PL
W artykule omówiono źródła strat mocy występujących w materiałach magnetycznych wykorzystywanych do budowy dławików lub transformatorów oraz przeanalizowano wybrane literaturowe metody pomiaru tych strat. Opisano wybrane z tych metod i wskazano ich ograniczenia wynikające z zastosowania rozważanych metod pomiarowych. Wykazano potrzebę opracowania nowej metody pomiarowej.
EN
The article discusses the sources of power losses occurring in magnetic materials used to build the inductor or the transformers. The paper analyses selected literature methods for measuring these losses and presents the limitation of proposed methods. The overview of literature indicates the need to develop a new measurement method.
6
Content available remote A high step up DC/DC converter with reduced input current ripple
EN
In this paper, a modified DC/DC high step up converter is proposed. Maximum power point tracking, which is very important in photovoltaic (PV) applications, is dependent on input current ripple of the PVs. In some other converters where the input current ripple is high, maximum power point cannot track properly. Therefore the proposed converter is designed based on the premise of reducing input current ripple compatible with the photovoltaic energy sources. The converter has six different modes, which are detailed in this paper. All inductor currents are illustrated and the sizing of the inductors used in the proposed structure calculated. The output voltage gain and input current ripple are investigated. The proposed converter is compared to other recent high step up converters from the angle of input current ripple. Finally, simulations are done in the PSCAD/EMTDC software package to verify the operations of the proposed converter.
PL
Przedstawiono przegląd i syntezę referatów zgłoszonych na 47. Sesję w Paryżu w zakresie transformatorów energetycznych i dławików. Obejmuje ona wybrane zagadnienia, zdaniem autora, najistotniejsze z punktu widzenia użytkownika. Dominują tematy poświęcone diagnostyce transformatorów. Można zaobserwować rozwój technik badawczych, szczególnie w zakresie interpretacji wyników.
EN
Presented is a general overview and synthesis of reports submitted for the 47th Session in Paris in the field of power transformers and chokes. It covers selected issues which, in the author’s opinion, are the most important from a user point of view. The dominant topics are the ones related to diagnostics of transformers. Development in research techniques can be observed, especially in interpretation of results.
8
Content available remote Wyznaczanie mocy strat w rdzeniu dławika pracującego w przetwornicy boost
PL
W artykule rozważano problem wyznaczania mocy strat w dławiku pracującym w przetwornicy boost. Przeanalizowano literaturowe zależności, uwzględniające straty mocy w rdzeniu i w uzwojeniu elementów magnetycznych oraz obliczono moce strat w rdzeniu i w uzwojeniu wybranych dławików. Wykorzystując skupiony model termiczny, obliczono temperaturę rdzenia, a uzyskane wyniki porównano z wynikami pomiarów. Badania przeprowadzono dla dławika zawierającego rdzeń, wykonany ze sproszkowanego żelaza przy dwóch wartościach częstotliwości kluczowania. Z przeprowadzonych badań wynika, że całkowite straty mocy w dławiku są znacznie większe od sumy strat mocy w rdzeniu i uzwojeniu obliczonych na podstawie wzorów literaturowych.
EN
The paper considers the problem of calculating the power losses in the inductor operating in the boost converter. The literature dependences take into account losses in the core and in the windings of the magnetic elements was analyzed and calculated losses in the core and the winding. Based on the thermal model the temperature of inductor core is calculated and obtained results are compared with the results of measurements. The research were conducted for the inductor containing the core made of powder iron at two values of frequency. Obtained results show that the total power losses of inductor is much greater than the sum of the power losses in the core and in the winding calculated based on the literature formulas.
9
Content available remote Wpływ rdzenia dławika na charakterystyki przetwornicy buck
PL
W pracy przeanalizowano wpływ właściwości rdzenia dławika zawartego w przetwornicy buck na jej charakterystyki. Przedstawiono i przedyskutowano zależności napięcia wyjściowego i sprawności energetycznej rozważanej przetwornicy oraz temperatury rdzenia od rezystancji obciążenia i częstotliwości sygnału sterującego. W oparciu o uzyskane wyniki pomiarów wskazano zakresy wartości rezystancji obciążenia zapewniające maksymalną sprawność energetyczną rozważanej przetwornicy zawierającej dławiki z rdzeniami wykonanymi z różnych materiałów ferromagnetycznych.
EN
In the paper the influence of properties of an inductor core used in a buck converter on its characteristics is analyzed. The dependences of the converter output voltage, watt-hour efficiency and the core temperature on load resistance and frequency of the control signal are presented and discussed. On the basis of the obtained results of measurements the ranges of load resistance values, for which the highest values of watt-hour efficiency for the considered converter with inductors including cores made of different ferromagnetic materials are obtained, are shown.
PL
Energoelektronika należy do tych gałęzi przemysłu, na które w zasadniczy sposób wpływa rozwój nauki oraz osiągnięcia nowoczesnych metod projektowania urządzeń służących do przetwarzania energii elektrycznej. Dokonywane jest to z aktywnym wykorzystaniem szybkiego postępu w zakresie inżynierii materiałowej, w tym ferromagnetyków. W pracy przedstawiono wyniki badań wybranych własności magnetycznych rdzeni blokowych z taśm nanokrystalicznych. Dodatkowo, w końcowej części pracy wykazano pełną przydatność nowych konstrukcji dławików i transformatorów pracujących w podwyższonej częstotliwości.
PL
W pracy zaproponowano nową postać uśrednionego elektrotermicznego modelu przetwornicy boost dedykowanego do zastosowania w programie SPICE. Do opisu właściwości rozważanej przetwornicy zastosowano opracowany uprzednio przez autora elektrotermiczny uśredniony model klucza diodowo-tranzystorowego oraz nowy uśredniony nieliniowy elektrotermiczny model dławika. Zaprezentowano postać nowego modelu dławika oraz przedstawiono wyniki obliczeń nieizotermicznych charakterystyk rozważanej przetwornicy uzyskanych za pomocą nowego modelu dławika oraz modeli uśrednionych tej przetwornicy znanych z literatury.
EN
In the paper the new form of the average electrothermal model of the boost converter dedicated for SPICE is proposed. To the description of the properties of considered converter the previously elaborated by the author the electrothermal average model of the diode-transistor switch and new average non-linear electrothermal model of the choking-coil are applied. The form of the new model of the choking-coil is presented and some results of calculations of non-isothermal characteristics of considered converter obtained by means of the new model of choking-coil and average models of this converter well-known from the literature, are presented.
12
Content available remote Electrothermal Model of Ferromagnetic Cores
EN
This paper presents an electrothermal model of ferromagnetic cores dedicated for SPICE software. The form of this model, dedicated to be used in power electronics applications, is presented and the procedure of estimating magnetic, geometric and thermal parameters of the presented model is proposed. The correctness of the proposed model is verified by comparing the calculated and measured characteristics of the selected ferromagnetic cores operating at different values of flux density, frequency, ambient temperature and cooling conditions. The satisfied agreement between the results of calculations and measurements is obtained.
PL
W pracy zaproponowano elektrotermiczny model rdzeni ferromagnetycznych dla programu SPICE, dedykowany do analizy układów energoelektronicznych. Przedstawiono postać modelu oraz sposób wyznaczania jego parametrów magnetycznych, geometrycznych oraz cieplnych. Poprawność prezentowanego modelu została zweryfikowana przez porównanie obliczonych i zmierzonych charakterystyk wybranych rdzeni wykonanych z różnych materiałów i pracujących przy różnych wartościach indukcji pola magnetycznego, częstotliwości i temperatury otoczenia oraz przy różnych warunkach chłodzenia. We wszystkich przypadkach uzyskano dobrą zgodność między wynikami obliczeń i pomiarów.
PL
Praktyka eksploatacji układów filtrujących w złożonych systemach zasilania pieców łukowych prądu przemiennego pokazała, że wielokrotne komutacje technologiczne zachodzące w układzie, dosyć często są przyczyną uszkodzenia elementów składowych układu filtrującego. Generowane amplitudy prądów i napięć wielokrotnie przewyższają wartości znamionowe i ustalone baterii kondensatorów oraz dławików układów kompensacyjnych. W pracy zbadano wpływ topologii systemu zasilania na wartości udarów prądowych oraz przepięć generowanych na elementach układu filtrującego podczas komutacji łączeniowych. Analizę zachodzących procesów przejściowych przeprowadzono w oparciu o model zrealizowany w pakiecie Matlab/Simulink. Korzystając ze standardów oraz norm omówiono praktykę doboru parametrów filtru uwzględniającą stany przejściowe. Porównano parametry kondensatorów oraz dławików obwodów filtrujących wyznaczonych z pozycji zapewnienia ich bezawaryjnej pracy w stanach przejściowych.
EN
The practice of operating multiple single-tuned filters in AC electrical arc furnace power supply systems has shown, that frequent energizing unloaded furnace transformer can cause damage of the filters. To examination of supply and filter system configuration impact on switching transient and dynamic overvoltages and overcurrents, an example of 50 MVA arc furnace unit was chosen. The transient analysis has been carried out by simulating within Matlab/Simulink software. Using ANSI/IEEE Standards paper focuses on the selections of ratings for capacitors and air-core reactors used in multiple singletuned harmonic filters configurations. Comparison of filter reactor and capacitor bank design based on steady state operation and transformer energizing was shown.
PL
W pracy rozważany jest problem modelowania charakterystyk przetwornicy buck przy uwzględnieniu zjawisk cieplnych. Przedstawiono sposób modelowania elementów składowych rozważanej przetwornicy, w szczególności zastosowany model dławika. Porównano obliczone i zmierzone charakterystyki rozważanej przetwornicy dla dławików zawierających rdzenie wykonane z różnych materiałów ferromagnetycznych. W oparciu o uzyskane wyniki, przedyskutowano wpływ zjawisk cieplnych w dławiku na charakterystyki rozważanej przetwornicy.
EN
In this paper the problem of modelling characteristics of a buck converters with thermal phenomena taken into account is considered. The manner of components modelling of the considered converter is presented, particularly the used model of a choking-coil. The calculated and measured characteristics of the considered converters are compared for the choking-coils with the cores made of different ferromagnetic materials. On the basis of the obtained results of measuremenrts and calculations, the influence of thermal phenomena in a choking-coil on characteristics of the considered converter is discussed.
15
Content available remote Wpływ samonagrzewania w dławiku na charakterystyki przetwornicy typu boost
PL
W pracy rozważany jest wpływ zjawiska samonagrzewania w dławiku na charakterystyki przetwornicy boost. Zaprezentowano elektrotermiczny model dławika dla programu SPICE oraz wyniki obliczeń charakterystyk rozważanej przetwornicy uzyskane przy uwzględnieniu oraz pominięciu zjawiska samonagrzewania w tym elemencie. Wyniki obliczeń porównano z wynikami pomiarów uzyskanymi dla przetwornicy z dławikiem zawierającym rdzeń wykonany ze sproszkowanego żelaza.
EN
This paper refers to considerations of the influence of self-heating in the choking-coil on characteristics of a boost converter. The electrothermal model of the choking-coil dedicated for SPICE is presented. Some results of calculations of characteristics of the boost converter obtained with self-heating in the choking-coil taking into account and at omitting this phenomenon are shown. Results of calculations are compared with results of measurements. Investigations are performed for choking-coils made from powdered iron.
16
Content available remote Design of coupled inductor for interleaved boost converter
EN
This paper presents an analysis of coupled inductor for interleaved boost converter and the effect of coupled inductor on current ripple reduction and on load transient response time. From the analysis a ETD core based coupled inductor structure is proposed to maximize the performance of the DC-DC converter. The inductor can be designed in convenient way by using commercially manufactured coil formers and ferrite cores.
PL
W artykule zaprezentowano analizę sprzężonego dławika stosowanego w przekształtniku typu boost w celu tłumienia tętnień i poprawy stanów przejściowych. Zaproponowano strukturę typu ETD.
17
Content available remote Position estimation for PMSM drive equipped with the motor choke
EN
The paper presents results of studies on the sensorless drive with permanent magnet synchronous motor (PMSM) supplied through the motor choke. The position is estimated using a modified Luenberger observer. Its modification consists in using a PII2 correction function instead a proportional one, which gives smaller estimation errors. The advantages of that observer structure are simple structure and the good performance of the drive despite the fact that the presence of the choke was not taken into account in the observer structure.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań napędu bezczujnikowego z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych zasilanego poprzez dławik silnikowy. Wykorzystano zmodyfikowany obserwator Luenbergera. Modyfikacja polega na rozbudowie funkcji korekcji o dodatkowe integratory – co wpływa m.in. na zmniejszenie błędu odtwarzania położenia. Istotną cechą takiego obserwatora jest możliwość pracy napędu bez uwzględnienia w strukturze obserwatora obecności dławika w torze zasilania.
18
Content available remote Wpływ doboru rdzenia dławika na charakterystyki przetwornic boost
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów charakterystyk przetwornicy boost uzyskanych z zastosowaniem dławików z różnymi rdzeniami ferromagnetycznymi. Otrzymane wyniki badań wskazują, że rdzenie ze sproszkowanego żelaza powinny być używane w przetwornicach o małej rezystancji obciążenia, a rdzenie ferrytowe – w przetwornicach pracujących przy dużych rezystancjach obciążenia. Rdzenie nanokrystaliczne umożliwiają uzyskanie trybu CCM w szerokim zakresie zmian rezystancji obciążenia.
EN
In the paper some results of measurements of characteristics of the boost converter obtained at the use of choking-coils with different ferromagnetic cores are presented. These results show that powder cores should be used in converters operated at small values of the load resistance, whereas ferrite cores - in converters operating at large values of the load resistance. Nanocrystalline cores make possible to obtain CCM in a wide range of changes of the converter load resistance.
19
EN
This paper presents a procedure for the characterization of inductors when operate under combination of low-frequency sinusoidal current (50 or 60 Hz) and high frequency current, up to 20 kHz, produced in the PWM process. These currents are typical on inductors installed between the power converter output and the electric grid in photovoltaic generation plants. This procedure allows the determination of the inductance value, the value of series and parallel resistance associated with the inductor winding, and then, the power losses corresponding to copper and core.
PL
W artykule analizowano dławik pracujący przy kombinacji prądu sinusoidalnego małej częstotliwości i prądu dużej częstotliwości do 20 kHz wytwarzanego przez układy PWM. Tego typu praca jest typowa gdy dławik jest włączony między przekształtnik a sieć zasilaną generatorów fotowoltaicznych.
20
EN
In this paper, the effects of the coil division on copper loss, especially eddy current loss, of a reactor are quantitatively clarified. The eddy current of the coil of the reactor is numerically computed using the three-dimensional finite element method.
PL
W artykule przedstawiono wpływ podziału cewki na straty wiroprądowe w dławiku. Prądy wirowe w cewce dławika obliczane są numerycznie przy użuyciu trójwymiarowej metody elementów skończonych.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.