Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rezystywność gruntu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Do właściwego wykonania pomiarów rezystancji uziemienia, różnych obiektów, nie wystarczy dobry przyrząd pomiarowy. Konieczna jest przede wszystkim znajomość właściwości metody technicznej, aby poprawnie zbudować układ pomiarowy. W artykule opisano cechy metody technicznej (spadku potencjału) oraz zmiany w podejściu do badań w zależności od rozległości badanego uziemienia.
EN
For proper measurements of earth resistance, various objects, a good measuring device is not enough. First of all, it is necessary to know the properties of the technical method to properly build the measuring system. The article describes the features of the technical method (fall of potential) and changes in the approach to test depending on the extent of the grounding tested.
2
Content available remote Dobór metody do pomiaru rezystancji uziemienia
PL
Uziemienia w układach elektroenergetycznych należą do podstawowych elementów bezpiecznego przesyłu, rozdziału i użytkowania energii elektrycznej, a także w istotny sposób wpływają na skuteczność działania ochron przeciwporażeniowych, przeciwprzepięciowych i odgromowych. Pełnią też inne szczególnie ważne funkcje w obiektach zagrożonych wybuchem, związane np. z odprowadzaniem ładunków elektrycznych do ziemi. Odpowiedni układ uziemiający pozwala także na stworzenie warunków zapewniających poprawne i bezawaryjne działanie nowoczesnych i coraz bardziej rozbudowanych systemów elektrycznych i elektronicznych oraz pozwala na ochronę systemów przed oddziaływaniem piorunowego impulsu elektromagnetycznego. Kontrola stanu technicznego uziemienia jest zatem niezbędna w ocenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej. W artykule opisano charakterystykę metod używanych do pomiaru rezystancji i rezystywności gruntu, a także zasady wykonywania pomiarów. Autorzy ocenili także wpływ różnych typów gruntu na skuteczność uziemienia.
EN
Earthing in electrical power systems is one of the basic elements of safe transmission, distribution and use of electricity. It also significantly affects the effectiveness of anti-shock, surge and lightning protection. It also performs other particularly important functions in potentially explosive facilities, for example connected with the discharge of electric charges to the ground. A suitable earthing system allows to create conditions that ensure correct and failure-free operation of modern and more and more elaborate electrical and electronic systems. It also allows protection of systems against the impact of a lightning electromagnetic pulse. Checking the technical condition of earthing is therefore indispensable in assessing the effectiveness of shock protection and lightning protection. The article describes the characteristics of the methods used to measure the resistance and resistivity of the soil, as well as the rules of measurements. The authors also assessed the effect of various soil types on the effectiveness of earthing.
3
Content available remote Evaluation of backfill corrosivity around steel road culverts
PL
Przepusty z blach falistych w związku z położeniem w środowisku gruntowym są narażone na możliwość wystąpienia korozji ziemnej. W pracy scharakte­ ryzowano najważniejszy czynnik wpływający na powstanie korozji ziemnej, tj. rezystywność. Przedstawiono także badania rezystywności gruntu w oparciu o geofizyczne pomiary elektrooporowe metodą Wennera. Metoda ta pozwala na pomiar rezystywności gruntu na różnych głębokościach. Przepro­ wadzone badania doświadczalne dotyczyły sześciu przepustów położonych na drogach o różnej klasie (krajowych, wojewódzkich i lokalnych'. Wszystkie badania przeprowadzono w dwóch okresach, tj. latem i wiosną. Minimalna rezystywność gruntu wokół przepustów wynosiła 30 Qm i została ustalona przyjezdni. Uzyskane wyniki wskazują na niebezpieczeństwo wystąpienia korozji ziemnej w przepustach z blach falistych, zwłaszcza położonych na drogach krajowych i wojewódzkich.
EN
Corrugated steel plate culverts in connection with the location in the soil environment are exposed to risk of the soil corrosion. The paper characterizes the most important factor affecting formation of corrosion in the soil, i.e. resistivity. Tests of soil resistivity based on the geophysics electrical resistivity measurements (Wenner method' are presented. This method allows the soil resistivity measurement at various depths. The conducted experimental tests concerned the six culverts situated on different types of roads (national, provincial and local'. All tests were conducted in two periods, i.e. summer and spring. The minimum resistivity of the soil in the vicinity of the steel culverts amounted to 30 Q m and it was established near roadway. The obtained results indicate the peril of the soil corrosion occurrence in the corrugated steel plate culverts, especially located on the national and provincial roads.
EN
The aim of this paper is to propose the appropriate geoelectrical model of ground structure based on soil resistivity measurements made in Huta Poreby Research & Development (R&D) Area of Rzeszow University of Technology (RUT). Analysis and comparison of typical ground structure models including multilayer conception have been done in several different configurations of grounding system. To obtain appropriate result two interfaces of CDEGS have been used: RESAP and MALT.
PL
Celem pracy jest zaproponowanie modelu struktury geoelektrycznej gruntu w oparciu o badania rezystywności gleby wykonane na terenie Poligonu Badawczego Politechniki Rzeszowskiej. Analiza i porównanie typowych modeli geoelektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji wielowarstwowej zostały przeprowadzone dla kilku konfiguracji układu uziemienia z wykorzystaniem dwóch modułów pakietu CDEGS.
5
Content available remote Lightning Performance of MV Underground Cables with Shield Wire
EN
Lightning protection of medium voltage underground cables is studied in this paper. Simulation of an underground cable with a shield wire is made to investigate protection against lightning discharges around the cable. The performance of the protection scheme is investigated with the Finite Element Method (FEM) considering different soil structures and resistivities. Finally, the failure rates of the underground cable with and without a shield wire are compared based on the real lightning statistics in Finland. It is expected that the results will further understanding of the need for lightning protection on medium voltage underground cables.
PL
W artykule podjęto próbę określenia zagrożenia piorunowego ułożonych w ziemi kabli średniego napięcia z przewodem odgromowym. Wykorzystano metodę elementów skończonych w celu doboru odpowiednich sposobów ochrony kabli przed wyładowaniami piorunowymi. Wyznaczono wskaźnik awaryjności podziemnych kabli z lub bez przewodu odgromowego. Wykorzystano do tego celu dane statystyczne zebrane z terenu Finlandii.
EN
Present experimental investigations are aimed at explanation of the effect of earth conductivity and heterogeneity on the breakdown voltage of short rod/plane air gaps (40 to 140 mm) stressed by positive and negative lightning impulses š1.2/50 žs. It is shown that the linear breakdown voltage-gap length relationship applies. A decrease of earth conductivity causes an increase of the breakdown voltage. For a heterogeneous earth, the degree of heterogeneity as well as the rod position with respect to the interface between two media of different conductivities is also found to affect the breakdown voltage. For a discontinuous earth, it is shown that when the rod axis is near the discontinuity, the rod/plane gap behaves like a rod/rod gap.
PL
Celem opisanych pomiarów jest wyjaśnienie wpływu rezystywności gruntu i jego niejednorodności na napięcie przebicia krótkich przerw powietrznych (od 40 do 140 mm) przy dodatnich lub ujemnych udarach piorunowych 1,2/50 žs. Wykazano, że zależność napięcia przebicia od odległości przerwy powietrznej jest liniowa. Wzrost rezystywności gruntu powoduje wzrost napięcia przebicia. W przypadku niejednorodnego gruntu, jego stopień niejednorodności jak i położenie pionowego uziomu prętowego względem różnych warstw gruntu ma wpływ na napięcie przebicia. Gdy grunt nie jest ciągły a uziom prętowy znajduje się blisko płaszczyzny nieciągłości, wówczas wytrzymałość elektryczna iskiernika pręt-płaszczyzna podobna jest do wytrzymałości iskiernika pręt-pręt.
PL
Zagadnienie poprawnego określania rezystywności gruntu odgrywa istotną rolę przy ocenie agresywności korozyjnej gruntu oraz w projektowaniu systemów ochrony katodowej. Najczęściej w tym celu używana jest metoda elektrooporowa (w wariancie sondowań lub profilowań). Metoda ta jednakże może okazać się żmudna i czasochłonna, co często skutkuje wyrywkowymi pomiarami na badanym odcinku/obszarze. Alternatywą dla metody elektrooporowej jest metoda dipolowego profilowania indukcyjnego. Zalety tej metody to: szybkie wykonywanie pomiarów w terenie (zwłaszcza przy wykorzystaniu systemu GPS), ciągłość pokrycia pomiarami, dokładne określenie rezystywności gruntu, duża odporność na zakłócenia spowodowane przypowierzchniowymi niejednorodnościami gruntu. W rejonach, gdzie pożądana jest dokładna znajomość zmian rezystywności gruntu wraz z głębokością, stosowana może być metoda penetracyjnego profilowania rezystywności. W metodzie tej wykorzystywany jest próbnik elektryczny, wprowadzany do gruntu za pomocą wibromłota, zwykle zamontowanego na samochodzie. Metoda ta dostarcza informacji o rezystywności gruntu z największą możliwą dokładnością i rozdzielczością pionową, niemożliwymi do osiągnięcia za pomocą metod powierzchniowych. Łączne użycie obu tych metod przyczynić się może do znacznego wzrostu ilości pomiarów i jakości wyników określenia rezystywności gruntów.
EN
The issue of determining the proper ground resistance plays an important role in designing cathodic protection systems and in assessing the intensity of ground corrosivity. A DC current method (in the form of sounding or profiling) has been most frequently adopted for this task; however, it can be laborious and time-consuming, which results in poor spatial sampling of the surveyed distance/ area. An attractive alternative for the DC current method is the dipole electromagnetic profiling method. The advantages of this method include prompt field data acquisition (especially when aided by a GPS system), continuous spatial coverage, precise and accurate determination of the ground resistance and strong immunity to near-surface inhomogenities. In areas where a detailed depth ground resistance distribution analysis is required, direct push resistance profiling can be applied. The method uses an electrical probe, which is driven into the ground with a high power percussion hammer normally mounted on a vehicle. This method can yield information about the ground resistance with unsurpassed accuracy and vertical resolution, thus resolving any ambiguities that may arise from surface surveys. The combined usage of those two methods can contribute to a significant increase in both the productivity and accuracy of determining ground resistance.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.