Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  translucency
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Transparentność szklanych fasad
EN
Transparency is today one of the most characteristic features of glass architecture, which lets create its various creations. Today, it focuses not only on the transparency of glass facades, but allows it in different ways to limit and grade, also using features such as: semitransparency and translucency. This paper presents a new aesthetic that can be obtained through transparency, with examples of implementation.
PL
Celem badań było wybranie metody oznaczania przeświecalności, porównanie cech optycznych wybranych materiałów cyrkonowych, a także próba określenia zależności przeświecalności od wybranych właściwości fizycznych i cech mikrostrukturalnych materiałów cyrkonowych. Przygotowano i zbadano próbki komercyjnych materiałów cyrkonowych stosowanych w protetyce stomatologicznej w zakresie ich podstawowych właściwości fizycznych i optycznych (gęstość pozorna, barwa, przeświecalność, białość). Ponadto wykonano badania mikroskopowe morfologii porów i ziaren oraz przeprowadzono ocenę zależności przeświecalności od właściwości fizycznych i budowy materiałów cyrkonowych. Scharakteryzowano właściwości optyczne badanych materiałów cyrkonowych i wskazano właściwości, które miały największy wpływ na przeświecalność materiałów.
EN
The aim of the work was to select the method of determine the value of translucency, a comparison of the optical characteristics of the selected zirconia materials, as well as an attempt to determine the relationships between the translucency and selected physical properties and microstructure characteristics of zirconia materials. The samples of commercial zirconia materials used in prosthetic dentistry were prepared and studied their basic physical and optical properties (apparent density, color, translucency, whiteness). Microscopic examination of pores and grain morphology was also performed, as well as translucency dependence on the physical properties and structure of zirconia ceramics was evaluated. In summary, characteristics in terms of the optical properties of the test materials were achieved and properties that, based on the research, had the greatest impact on translucency of materials were indicated.
3
Content available remote Szkło-ceramika jako materiał przyszłości
PL
Efektywny sposób wzmocnienia szkła odbywa się poprzez kierowaną krystalizację, dzięki której otrzymuje się tworzywa szkło-ceramiczne bardziej wytrzymałe pod względem mechanicznym, chemicznym i termicznym od samego szkła. Proces krystalizacji polega na odpowiedniej obróbce termicznej w temperaturach pomiędzy temperaturą transformacji szkła a temperaturą likwidusu. W niniejszej pracy badania zostały ukierunkowane na otrzymanie tworzyw szkło-ceramicznych w układzie Li2O-Al2O3-SiO2 w postaci materiałów prawie przezroczystych (nano-szkło-ceramika), przeświecających i nieprzezroczystych. Stwarza to szerokie możliwości aplikacyjne dla takich wyrobów od zastosowania w budownictwie i gospodarstwie domowym, poprzez zastosowanie w rekonstrukcyjnej stomatologii estetycznej, aż do różnych, wytrzymałych mechanicznie, termicznie i chemicznie elementów urządzeń technicznych. Opracowano składy chemiczne szkieł wyjściowych o różnym stosunku podstawowych składników Li2O/Al2O3 i różnej zawartości krzemionki SiO2. W przypadku wytopionych szkieł przeprowadzono badania termiczne DTA i na tej podstawie wyznaczono parametry krystalizacji. Po przeprowadzeniu kierowanej krystalizacji scharakteryzowano otrzymane produkty pod względem składu fazowego i mikrostruktury. Stwierdzono, że głównymi fazami krystalizującymi w tworzywie jest dwu-krzemian litu Li2Si2O5 i glino-krzemiany litu. Wyznaczono zakresy temperaturowe, w których otrzymuje się tworzywa przezroczyste, prześwięcające i nieprzejrzyste i określono dla nich wytrzymałość mechaniczną oraz współczynniki rozszerzalności liniowej.
EN
An effective way to strengthen glass runs through the directed crystallization which yields glass-ceramics more durable in terms of mechanical, chemical and thermal properties than the original glass. The process of crystallization is composed of an appropriate heat treatment at temperatures between the glass transition and liquidus temperatures typically ranging from about 500 °C to about 1000 °C. In this paper, studies were directed to obtain nearly transparent (nano-glass-ceramics), translucent and opaque glass-ceramic materials in the Li2O-Al2O3-SiO2 system. This creates a wide range of possibilities for application of the products, starting from the construction industry and households, through the use in reconstructive cosmetic dentistry to various thermally and chemically resistant items of technical equipment. Chemical compositions of glasses have been developed with a varying output ratio of primary Li2O/Al2O3 ingredients and a different content of silica. Lenses were subjected to DTA thermal studies, and on this basis the parameters of crystallization were determined. After the directed crystallization, the resultant products were characterized in terms of phase composition and microstructure. It was found that two-Li2Si2O5 lithium silicate and lithium aluminosilicates are the main phases that crystallize in the material. Temperature ranges required to obtain the transparent, translucent and opaque glass-ceramic materials were determined. Mechanical strength and thermal expansion coefficients of these materials were measured.
PL
Celem opisanego w artykule etapu badań tworzyw ceramicznych dla protetyki stomatologicznej była próba oceny zależności właściwości fizycznych (w tym przeświecalności) i mikrostruktury wybranych tworzyw korundowych od sposobu ich przygotowania (prasowania i spiekania). Szczególnie interesujący był wpływ spiekania pod ciśnieniem izostatycznym (HIP) na właściwości materiałów. Z przeprowadzonych badań tworzyw korundowych, prowadzonych w oparciu o proszki tlenków glinu TM- DAR i Nabalox 713-10 wynika, że pomimo iż spiekanie pod ciśnieniem wpływa na wzrost gęstości pozornej obu materiałów, to jego wpływ na przeświecalność i wielkość ziaren tworzywa TM-DAR jest wyraźny, natomiast tworzywa Nabalox 713-10 jest niewielki. Analizując wyniki zaobserwowano, że proces spiekania pod ciśnieniem najszybciej przebiega w zewnętrznych warstwach próbki. W praktyce oznacza to m.in. możliwość wystąpienia naprężeń wewnętrznych wynikających z niejednorodności mikrostruktury materiału.
EN
The purpose of the research of ceramic materials for dental prosthetics described in the article was to evaluate the influence of the way of preparation (pressing and sintering) on physical properties (including translucency) and microstructure of selected alumina materials. The influence of hot isostatic pressing (HIP) on the properties of materials was of particular interest. The study of alumina based on Al2O3 powders TM-DAR and Nabalox 713-10 shows that although HIP increases the apparent density of both materials, its impact on translucency and grain size of TM-DAR material is obvious. In the case of Nabalox 713-10 material that relation is very limited. Looking at the results it was observed that the HIP sintering process takes place faster within the outer layers of the sample. This means in practice that it's possible that internal stresses are a result of the non-homogeneity of the microstructure of the material.
PL
Celem opisanego w artykule etapu badań tworzyw ceramicznych dla protetyki stomatologicznej była próba oceny zależności właściwości fizycznych (w tym przeświecalności) i mikrostruktury wybranych tworzyw korundowych od sposobu ich przygotowania (prasowania i spiekania). Szczególnie interesujący był wpływ spiekania pod ciśnieniem izostatycznym (HIP) na właściwości materiałów. Z przeprowadzonych badań tworzyw korundowych, prowadzonych w oparciu o proszki tlenków glinu TM- DAR i NABALOX 713-10 wynika, że pomimo iż spiekanie pod ciśnieniem wpływa na wzrost gęstości pozornej obu materiałów, to jego wpływ na przeświecalność i wielkość ziaren tworzywa TM-DAR jest wyraźny, natomiast tworzywa NABALOX 713-10 jest niewielki. Analizując wyniki zaobserwowano, że proces spiekania pod ciśnieniem najszybciej przebiega w zewnętrznych warstwach próbki. W praktyce oznacza to m.in. możliwość wystąpienia naprężeń wewnętrznych wynikających z niejednorodności mikrostruktury materiału.
EN
The purpose of the research of ceramic materials for dental prosthetics described in the article was to evaluate the influence of the way of preparation (pressing and sintering) on physical properties (including translucency) and microstructure of selected alumina materials. The influence of hot isostatic pressing (HIP) on the properties of materials was of particular interest. The study of alumina based on Al2O3 powders TM-DAR and NABALOX 713-10 shows that although HIP increases the apparent density of both materials, its impact on translucency and grain size of TM-DAR material is obvious. In the case of NABALOX 713-10 material that relation is very limited. Looking at the results it was observed that the HIP sintering process takes place faster within the outer layers of the sample. This means in practice that it's possible that internal stresses are a result of the non-homogeneity of the microstructure of the material.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.