Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  culverts
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Konstrukcje gruntowo-powłokowe z blach profilowanych stosowane są w budownictwie infrastrukturalnym na obiekty o różnym przeznaczeniu: mosty, wiadukty, przepusty, tunele, przejścia dla pieszych i zwierząt. W zależności od zastosowania i towarzyszącego mu środowisku obiekty takie narażone są na różne warunki korozyjne. Czynnikami rzutującymi na tempo korozji będą agresywne środowisko atmosferyczne, wysoki stopień zasolenia atmosfery/wody, strefa zmiennego zanurzenia, szybki przepływ wody niosącej materiał skalny, stały kontakt z glebą. W zależności od warunków w jakich pracować ma dany obiekt, dobiera się odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne. W artykule przedstawiono zabezpieczenie konstrukcji przepustu wodnego z blach falistych narażonego na abrazję na przykładzie zrealizowanego obiektu w Estonii.
EN
Soil steel structures made of corrugated plates and sheets are used in infrastructure construction for structures of various use: bridges, viaducts, culverts, tunnels, pedestrian and wildlife underpasses. Depending on the use and associated environment, these structures are exposed to various corrosion conditions. Elements that influence the rate of corrosion are aggressive atmosphere, high salinity of water and air, splash zone, fast water flow that caries bed load material, constant contact with soil. Depending on the conditions where the structure will be erected, proper anticorrosion system is chosen. The article presents a protection of water culvert exposed on abrasion on the basis of the realized project in Estonia.
2
Content available remote Systemy uszczelnień przepustów przeciwpożarowych
PL
Pomimo bardzo szybkiego rozwoju nowoczesnych metod i narzędzi, które służą do ograniczania rozwoju pożaru oraz minimalizowania jego skutków, wciąż najwyższy poziom bezpieczeństwa budynku gwarantuje konstrukcja i ściany oraz stropy oddzielenia przeciwpożarowego. Rozwiązania te wspomagane przez elementy biernej i czynnej ochrony przeciwpożarowej pozwalają nam na ograniczenie obszaru objętego pożarem wyłącznie do pojedynczej strefy pożarowej.
PL
Konstrukcje przepustów były budowane od czasu, gdy zaczęły powstawać pierwsze drogi i linie kolejowe. Budowane były w różnym okresie i z różnych materiałów, dlatego też mamy do czynienia z bardzo dużą różnorodnością konstrukcyjną tych obiektów.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie różnych rodzajów przepustów oraz ich zastosowanie, które w ostatnim okresie bardzo się poszerzyło.
EN
The article is intended to present culverts as engineering structures: their types, completion and application. Therefore, the following sorts of culverts are discussed: made of HDPE pipes, concrete/reinforced concrete culverts and corrugated steel culverts, which in recent years have become very popular.
PL
Niniejszy artykuł stanowi kontynuację tematyki związanej z projektowaniem przepustów według eurokodów. Dotyczy on zagadnień związanych z materiałami stosowanymi jako konstrukcje przepustów w ujęciu nowych norm europejskich.
EN
The article is a continuation of the subject of culvert design according to Eurocodes. The article discusses the materials used for culvert structures in terms of new EU standards.
PL
Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia Żmigród stał się miejscem ważnej debaty o problemach i zjawiskach wynikających z intensywnego rozwoju polskiej infrastruktury drogowej. Zorganizowana 11–12 grudnia 2013 r. XII Świąteczna Drogowo-Mostowa Żmigrodzka Konferencja Naukowo-Techniczna Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej przyciągnęła 120 specjalistów z branży – ekspertów, naukowców, przedstawicieli firm budowlanych i jednostek administracyjnych – żywo zainteresowanych omawianą problematyką.
EN
The success of the 12 th Christmas Road & Bridge Scientific and Technical Conference in Żmigród "Culverts and passages for animals in transport infrastructure" confirms that although culverts are not spectacular or particularly interesting facilities, they are nevertheless key elements of the road, and that there is a clear need for information on designing, constructing and maintenance of culverts in the road industry.
PL
Przepusty w inżynierii komunikacyjnej są definiowane, jako budowle o przeznaczone do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogi. Znane i stosowane są od czasu budowy dróg kołowych i linii kolejowych. Z biegiem czasu wraz z rozwojem technologicznym przepusty ulegały modyfikacji zarówno pod kątem stosowanych materiałów jak i rozwiązań projektowo-technologicznych. Stosowane w ostatnim czasie różnorodne materiały w oparciu o nowoczesne technologie produkcji konstrukcji obiektów inżynierskich pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania i wydłużenie czasu ich eksploatacji. Badania konstrukcji przepustów prowadzone w skali naturalnej w laboratorium badawczym Ośrodka Badań Mostów, Betonów i Kruszyw Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Żmigrodzie pozwalają na weryfikację założeń projektowych odnośnie typu konstrukcji, rodzaju materiału, wytrzymałości na obciążenia, oddziaływania ośrodka gruntowego oraz trwałego i bezpiecznego użytkowania. Obecnie projektowane i instalowane konstrukcje przepustów są stosowane do budowy nowych jak i renowacji i wzmacniania już istniejących obiektów inżynierskich.
EN
Culverts they are defined as buildings in communication engineering about assign for conducting water- course, migration routes of wild animals or technical devices through the body of the road. Known and used since the construction of roads and railway lines. In time, with the development of technology penetrations modifiable both in terms of materials used and the design and technological solutions. Recently used a variety of materials based on modern technologies of construction engineering facilities allow you to increase the safety and prolongs the service life. Research design culverts conducted in the natural scale in the research laboratory of the Centre for Research Bridges, Concrete and Aggregates Research Institute of Roads and Bridges in Żmigród allow for verification of design assumptions type of material strength, load, impact of ground and sustainable and safe use. Currently, designed and installed culverts structures are used for the construction of new and the renovation and strengthening of existing structures engineering.
PL
W pracy zawarto analizę możliwości dostosowania istniejących obiektów na odcinku linii kolejowej Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie do warunków obciążenia pociągami dużej prędkości. Na podstawie analiz numerycznych i badań doświadczalnych, w tym próbnych obciążeń, przeprowadzono oceny stanu technicznego istniejących 68 przepustów i 31 mostów pod kątem możliwości ich wykorzystania przy prędkości pociągów 250-350 km/h. Praca zawiera wnioski o zasadności przebudowy ustrojów swobodnie podpartych na zintegrowane ramowo - gruntowe , które charakteryzuje zwiększona sztywność statyczna i dynamiczna. W artykule zamieszczono krótki przegląd podstawowych prac z zakresu problematyki szybkich kolei.
EN
The existing structures located on the railway line Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie are analysed from the point of view of the required adjustments to accommodate high-speed rail (HSR) in the paper. The total number of sixty eight (68) culverts and thirty one (31) bridges were evaluated for their suitability, upon the required adjustment, to 250-350 km/h line speed by way of numerical analyses and experimental tests including load tests and condition surveys. The authors give recommendations for altering the static system from simply supported for fully integral construction. Moreover, an overview of publications on high-speed rail is presented.
PL
Jak już wspomniano w poprzednich artykułach z tej serii, w ostatnich latach korzystanie z nowych norm europejskich w zakresie projektowania obiektów inżynierskich stało się powszechne. Dlatego też w niniejszej części omówione zostaną dalsze istotne informacje na temat projektowania przepustów w ujęciu nowych norm. Artykuł ten dotyczy zagadnień związanych z posadowieniem i zasypką gruntową omawianych obiektów.
EN
As mentioned in previous articles of the series, new European standards have become widely used in the design of engineering facilities. Therefore, this part of the series will discuss further important information on designing culverts under new standards. The article presents in detail the problems related to foundations and backfilling of facilities in question.
PL
Jak już wspomniano w poprzednim artykule z tej serii, w ostatnich latach korzystanie z norm europejskich w zakresie projektowania obiektów inżynierskich w naszym kraju stało się powszechne. W niniejszym artykule omówione zostaną ogólne zasady projektowania przepustów i przejść dla zwierząt oraz rodzaje oddziaływań na przedmiotowe konstrukcje w ujęciu norm europejskich. Odpowiednio dobrany schemat obliczeniowy wartości oddziaływań oraz schematy obciążeń według eurokodów umożliwiają uzyskanie reprezentatywnych wyników obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Ma to bezpośredni związek z bezpieczeństwem i trwałością eksploatacyjną konstrukcji przepustów i przejść dla zwierząt.
EN
This paper discussed the general principles of designing culverts and wildlife passages, and potential impacts on the structures in question in terms of European standards. With an appropriately chosen calculation scheme of impact values and the impact schemes acc. to Eurocodes, representative results of static endurance calculations can be obtained. This is directly related to the safety and operational life of wildlife culverts and passages.
PL
W ostatnich latach korzystanie z norm europejskich w zakresie projektowania obiektów infrastruktury komunikacyjnej stało się powszechne. Dotyczy to także konstrukcji przepustów i przejść dla zwierząt zarówno w ciągu dróg kołowych, jak i kolejowych. Duża liczba obecnie projektowanych i wykonywanych nowoczesnych przepustów opiera się na wykorzystywaniu tych nowych norm.
EN
In recent years European standards for design of transport infrastructure structures have become the yardstick for the industry. This also applies to construction of road and railway culverts and passages for animals. Large number of modern culverts have been designed and constructed with the use of those new standards. As is well known, in 2010 the European standards - Eurocodes - have been introduced in our country. Eurocodes are a set of harmonized international standards for the design of building and civil engineering structures. The objective of Eurocodes is to unify engineering knowledge related to the design and construction of structures, as well as to enable the wider use of new materials and technology in the Member States of the European Union.
PL
Obliczenia przepustów nie ograniczają się jedynie do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych ich konstrukcji, co było przedmiotem poprzednich artykułów z niniejszej serii, ale również do obliczeń związanych z hydrologią. W ostatnich latach zagadnienia związane z gospodarką wodną oraz zagrożeniami powodziowymi stanowią istotny parametr w projektowaniu nowoczesnych przepustów przeprowadzających cieki wodne. Duża liczba obecnie wykonywanych przepustów niejednokrotnie nie jest dostosowana do warunków hydrologicznych, jakim muszą sprostać te konstrukcje. Ma to szczególnie znaczenie przy projektowaniu obiektów małej retencji w rejonach górskich.
PL
Już od 13 lat w Żmigrodzie, w okresie Świąt Bożego Narodzenia, organizowane są spotkania o tematyce drogowo-mostowej. Dotyczą one aktualnych zagadnień z zakresu infrastruktury komunikacyjnej. Tematem pierwszej sesji były metody monitorowania stanu wewnętrznego konstrukcji inżynierskich przy zastosowaniu piezoelektryków, czyli tzw. metody nieniszczące badań. Było to wtedy w Polsce, i nie tylko, nowością.
14
Content available Nowoczesność a tradycja pod polskimi torami
PL
Wywiad z mgr. inż. Robertem Strużyńskim z Hobas System Polska Sp. z o.o.
PL
Wśród obiektów infrastruktury komunikacyjnej służących ochronie zwierząt wyróżnia się przejścia dla płazów oraz zwierząt małych, średnich i dużych. Obiekty te to przepusty, przejścia, estakady, zielone mosty. Budowa przejść dla zwierząt stanowi podstawową metodę minimalizacji negatywnego wpływu dróg komunikacyjnych na dziką faunę. Duże znaczenie ekologiczne i wysokie koszty budowy przejść powodują liczne komplikacje, stąd decyzje o budowie i lokalizacji tych obiektów muszą być poprzedzone złożoną procedurą.
EN
A large number of tests of modern flexible soil-steel structures with corrugated steel plates made, among others,with the participation of the author of this paper leads to a better understanding of their behavior under static, dynamic and fatigue loads. On this basis, methods of calculation and building of these structures are still being improved. These aspects contribute to increasing the efficiency of flexible soil-steel structures with corrugated plates in terms of capacity, durability, and economics of these solutions. Too little attention, however, is given to taking into account the results of this type of research and testing in constructing and equipping suitable animal crossings. This is important for these objects in terms of their stiffness, dynamics - vibration, noise, etc. These issues are discussed by the authors in this paper.
PL
Duża liczba testów nowoczesnych podatnych konstrukcji gruntowo-stalowych z falistej blachy stalowej przeprowadzona, między innymi, z udziałem autora tej pracy, prowadzi do lepszego zrozumienia ich zachowania pod obciążeniem statycznym, dynamicznym i zmęczeniowym. Metody przeprowadzania obliczeń i budowy tych konstrukcji są ciągle ulepszane na tej podstawie. Te czynniki przyczyniają się do zwiększania osiągów podatnych konstrukcji gruntowo-stalowych z blach falistych pod względem wytrzymałości, trwałości i opłacalności. Zbyt mało uwagi, jednakże, poświęca się uwzględnianiu rezultatów badań i testów tego typu podczas budowania i wyposażania odpowiednich przejść dla zwierząt. Te czynniki są istotne dla takich obiektów z punktu widzenia ich sztywności, dynamiki, drgań, hałasu etc. Te kwestie zostały omówione w tej pracy przez autorów.
17
Content available remote Evaluation of the dynamic response of a soil-steel composite railway bridge
EN
The dynamic response of a long-span arch soil-steel composite railway bridge is studied. The bridge has a span of 11 m and a rise of 4.3 m. Strains, displacements and vertical ballast accelerations were measured during passages of a locomotive at different speeds. The results indicate that the speed of the locomotive has a large influence on the displacements, thrusts and moments. The structure was found to be safe when measured values of moments and thrusts were compared with the live load calculations according to design codes. However, dynamic amplification factors as high as 1.45 were obtained for the moments at the quarter point and this is found to be much greater than the values specified in bridge design codes. Despite this, due to the high damping involved, bridges of this kind are believed to be less sensitive to resonance problems from passing trains.
PL
Zbadano dynamiczne reakcje kompozytowego stalowo-ziemnego mostu kolejowego o dużej rozpiętości. Most ma rozpiętość 11 m i wysokość 4,3 m. Dokonano pomiaru odkształceń, przemieszczeń i pionowych przyspieszeń zasypki podczas przejazdów lokomotywy z różnymi prędkościami. Rezultaty wskazują, że prędkość lokomotywy ma znaczny wpływ na przemieszczenia, siły osiowe oraz momenty. Stwierdzono, iż konstrukcja jest bezpieczna po porównaniu zmierzonych wartości momentów i sił osiowych z obliczeniami obciążeń zmiennych zgodnie z przepisami projektowymi. Jednakże, uzyskano współczynniki wzmocnienia dynamicznego wynoszące nawet 1,45 dla momentów w punkcie ćwiartkowym, co znacznie przekracza wartości podane w przepisach projektowych dotyczących mostów. Mimo tego, z uwagi na występowanie wysokiego poziomu tłumienia, mosty tego typu uznaje się za mniej wrażliwe na problemy powodowane rezonansem wywoływane przez przejeżdżające pociągi.
PL
Jak już wspomniano w poprzednich artykułach z niniejszego cyklu, istnieje wiele metod obliczeniowych konstrukcji przepustów zarówno sztywnych, jak i podatnych. Duża liczba obecnie wykonywanych przepustów to konstrukcje podatne, współpracujące z gruntem. Z uwagi na fakt, że konstrukcje tego typu zostały wprowadzone do praktyki inżynierskiej dopiero w ostatnich latach, metody obliczeniowe tych konstrukcji są w dalszym stopniu udoskonalane. Wiążę się to również z rozwojem metod numerycznych.
PL
Jak już wspomniano w poprzednich artykułach dotyczących tematyki obliczeń przedmiotowych obiektów, większość obecnie wykonywanych przepustów to konstrukcje podatne, w pełni współpracujące z ośrodkiem gruntowym. Szybki rozwój technologii numerycznych oraz coraz lepsze poznanie istoty zachowania się tych konstrukcji, a także badania prowadzone w skali rzeczywistej pozwalają obecnie odpowiednio zamodelować i wykonać obliczenia obiektów. Uzyskiwane w ten sposób rezultaty obliczeń są bardziej zbliżone do rzeczywistości.
PL
Kontynuując rozpoczęty w poprzednim numerze temat dotyczący metod minimalizowania negatywnego oddziaływania dróg na dziką faunę, przeanalizujemy najczęściej popełniane błędy w projektowaniu przejść dla zwierząt. W pierwszym artykule tego cyklu scharakteryzowaliśmy te obiekty z uwzględnieniem ich znaczenia i rodzajów.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.