Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 262

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  laser scanning
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
1
Content available Virtual reality in production layout designing
EN
Information technologies allow for improving production systems functioning especially thanks to a possibility of solving complex production problems in a very short time. The production system designing is increasingly based on virtual reality, and more specifically on the concept of a digital factory. It enables to create virtual models of real objects and use them for visualization of products and manufacturing processes. The presented examples of new information technologies, which are used in production practice, are the main object of this paper.
PL
W artykule przedstawiono obecnie stosowane metody inspekcji termowizyjnej, skupiając się na prewencyjnej diagnostyce stanu sieci przesyłowej. Badanie termowizyjne ma różne wymiary wpływu na efektywność energetyczną. Z jednej strony wykorzystuje się ją do inspekcji szczelności termoizolacji budynków, wpływając na świadomość, że „najtańsza energia to ta zaoszczędzona”, z drugiej strony jest narzędziem dla operatorów sieci dystrybucyjnych i przesyłowych, zmniejszając prawdopodobieństwo zawodności elementów infrastruktury elektroenergetycznej. Przy zwiększającym się sektorze usług inspekcji termowizyjnych, wywołanym dostępnością kamer termowizyjnych i możliwości z nimi związanymi, takimi jak: termowizyjny skaning laserowy, kolejnym krokiem jest implementacja danych o stanie temperatury obiektu w cyklu życia obiektu w BIM i CMS.
EN
The article presents the currently used methods of thermovision inspection, focusing on preventive diagnostics of the transmission network. Thermal imaging has different ways of influencing energy efficiency. It is used to inspect the condition of thermal insulation in buildings, influencing the awareness that the conserved energy is the saved energy, on the other hand, it is a tool for distribution and transmission network operators, reducing the probability of power infrastructure elements failure. With the growing sector of thermo-inspection services caused by the accessibility of thermal imaging cameras and the possibilities associated with them, i.e. thermal imaging scanning, the next step is to implement the data into the object life cycle in BIM and CMS.
PL
W artykule zaprezentowano nowoczesny, prototypowy system AutoInvent pozwalający na automatyzację procesu inwentaryzacji zasobów mineralnych poprzez wykonywanie pomiaru objętości składowisk z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego. W celu zwiększenia dokładności danych zastosowano fuzję innowacyjnych technologii pomiarowych: skanowania laserowego 3D i fotogrametrii z niskiego pułapu oraz integrację dwóch metod precyzyjnego pozycjonowania: pomiary satelitarne GNSS wspomagane poprawkami sieciowymi RTK oraz precyzyjne laserowe pomiary tachimetryczne. Automatyzacja procesu pomiarowego zwiększa bezpieczeństwo mierniczych górniczych oraz skraca czas potrzebny na prace w terenie poprzez ograniczenie konieczności przebywania ludzi na zwałowisku. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: INNOSBZ.
EN
The article presents a prototype of a modern system called AutoInvent, that allows for the automation of the mineral resources inventory process by measuring the volume of stacks using an unmanned aerial vehicle. In order to increase the accuracy of the data, a fusion of innovative measurement technologies was used: 3D laser scanning and lowaltitude photogrammetry, as well as the integration of two methods of precise positioning: GNSS satellite measurements supported by RTK network corrections and precise laser total station measurements. Automation of the measurement process increases the safety of mining surveyors and shortens the time needed for field work by reducing the need for people to be personally present on the stack. The project co-financed by European Union from European Regional Development Fund within the Smart Growth operational Programme 2014-2020. The project carried out within National Centre for Research and Development call: INNOSBZ.
PL
W artykule zawarto rozważania na temat wierności odwzorowywania kształtu obiektów za pomocą technologii skanowania laserowego. Badania wykonano na podstawie danych pozyskanych technologią wideotachimetryczną, która łączy w jednym instrumencie skanowanie laserowe, pomiar tachimetryczny oraz fotografię cyfrową. Na wybranych przykładach przeanalizowano wyniki skanowania pod kątem reprezentatywności i adekwatności względem cech geometrycznych obiektów rzeczywistych. Analizę przeprowadzono na podstawie danych pozyskanych metodami polegającymi z jednej strony na automatycznej dyskretyzacji obiektu i masowym pozyskiwaniu danych, a z drugiej strony na bezpośredniej dyskretyzacji obiektu oraz pojedynczym pomiarze wyłącznie charakterystycznych jego punktów. Badania wykazały, że dane wideotachimetrycze odwzorowują kształt badanych powierzchni z dokładnością porównywalną do dokładności metod klasycznych. Dzięki rozwiązaniu, które polega na połączeniu trzech rodzajów danych zintegrowanych ze sobą już na etapie prac terenowych, możliwa jest wiarygodna ocena stopnia odwzorowania cech geometrycznych i kształtów obiektów na „chmurze punktów”. Ponadto technologia wideotachimetryczna umożliwia przeprowadzenie w sposób automatyczny oceny szczegółowości i gęstości danych pozyskanych za pomocą skanowania laserowego.
EN
The considerations about the fidelity of mapping the shape of objects using by laser scanning technology were described in the article. The research was carried out based on data obtained by video-tacheometric technology. This technology combines laser scanning, tacheometric measurement and digital photography in one instrument. The laser scanning results were analyzed for representativeness and adequacy in relations to geometric features of real objects, on selected examples. The analysis based on data obtained in two ways was carried out. The first way consisted of automatic object discretization and mass data acquisition. The second way consisted of direct object discretization and a single measurement of characteristic points. Reasearch have shown that video-tacheometric data represent the shape of the measured surface with the same accuracy as classical methods accuracy. Combining of the three types of data integrated before postprocessing work provides the ability of reliable mapping assessment of geometric features and shapes of objects on „point cloud”. In addition, video-tachymetric technology allows automatic assessment of the detail and density of data obtained by laser scanning.
PL
W pracy opisano proces opracowania numerycznego modelu terenu (NMT) Poznańskiego Węzła Wodnego w celu wygenerowania zestawu danych dla dwuwymiarowego hydrodynamicznego modelu przepływu poznańskiego odcinka rzeki Warty. Zakres prac obejmował pozyskanie podkładów geodezyjnych numerycznego modelu terenu bazującego na lotniczym skaningu laserowym (LIDAR), wykonaniu geodezyjnych pomiarów wysokościowych w celu weryfikacji poprawności NMT, wykonaniu pomiarów batymetrycznych dna, generacji przekrojów pośrednich koryta rzeki, scaleniu informacji o batymetrii z NMT wykorzystujących narzędzia GIS (Geographic Information System), generacji siatki metody elementów skończonych (MES) oraz utworzeniu pliku danych w standardzie akceptowalnym przez dwuwymiarowy system modelowania przepływów nieustalonych RISMO2D. W trakcie badań wykorzystano nowoczesną aparaturę pomiarową: ultradźwiękową sondę ADCP StreamPro umożliwiającą pomiar zarówno rozkładu prędkości w przekroju kontrolnym, jak i batymetrii cieku, geodezyjnego sprzętu GPS Sokkia-11 umożliwiającego szybki pomiar trzech współrzędnych wybranego w terenie punktu. Analiza i post-processing danych pomiarowych wymagała wykorzystania narzędzi klasy GIS (wybrano system QGIS) oraz oprogramowania specjalistycznego.
EN
The paper describes the process of developing a digital elewation model (DEM) of the Poznań Waterway System in order to generate a data set for a two-dimensional hydrodynamic flow model of the Poznań section of the Warta river. The scope of work included the acquisition of a digital elevation model based on aerial laser scanning (LIDAR), geodetic height measurements to verify the correctness of DEM, bathymetric measurements, generation of intermediate sections of the river bed, merging information about bathymetry with DEM using GIS (Geographic Information System), generation of the finite element method mesh (FEM) and creation of a data file in a standard acceptable by the two-dimensional transient flow modeling system RISMO2D. During the work, modern measuring equipment was used: an ultrasonic ADCP StreamPro probe enabling measurement of both speed distribution in the control section and water bathymetry, Sokkia-11 geodetic equipment enabling quick measurement of three coordinates of a point in the area. The analysis and post-processing of measurement data required the use of GIS class tools (QGIS system selected) and specialized software.
PL
Stale postępujący, nieodwracalny proces niszczenia materialnego dziedzictwa kulturowego skłania nas do zadania pytania, co można zrobić, aby zmniejszyć konsekwencje jego skutków. Katastrofy, takie jak niedawno zniszczona przez pożar katedra Notre-Dame, uświadamiają nam jak realne jest zagrożenie utratą. Artykuł wskazuje na rolę zaawansowanej technologicznie dokumentacji opartej na metodzie skanowania laserowego i możliwości tworzenia wizualizacji tj. modeli 3D uzyskanych z przetworzonej chmury punktów. Metoda laserowego skanowania 3D oferuje możliwość opracowania naukowych danych nie tylko dla społeczności naukowej, ale również tworzenia aplikacji, służących szerokiemu upowszechnianiu wiedzy o zabytkach. Wizualizacje uzyskane z chmury punktów można udostępniać odbiorcom na całym świecie za pomocą platform internetowych. Zabytkiem wybranym do przeprowadzenia modelowego skanowania laserowego był średniowieczny, drewniany kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Michała Archanioła w Haczowie. Świątynia znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, co potwierdza uznanie jej wartości w skali globalnej.
EN
The continuous destruction of world heritage prompts us to ask if more can be done to reduce the consequences of the loss. Disasters, such as the recent partial destruction of Notre-Dame cathedral in a fire, put us at risk of losing world heritage sites forever. The article points to the role of technologically advanced method of documentation - 3D laser scanning in keeping world heritage “alive” in a virtual world. The visualisations generated as a result offer exciting research applications for the scientific community. Beyond that as they can be shared with audiences around the world, using online platforms. The monument chosen to carry the 3D laser scanning documented in this article was a medieval wooden church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary and St Michael The Archangel in Haczów, Poland. The temple is listed on the UNESCO World Heritage List which confirms the recognition of its value on the global scale.
7
Content available remote HBIM – inwentaryzacja
PL
Współczesne techniki pomiarowe i informatyczne umożliwiają tworzenie dokładnych modeli konstrukcji zarówno nowo projektowanych, jak też istniejących. W artykule przedstawiono wyniki inwentaryzacji istniejącej hali z wykorzystaniem skaningu laserowego. Uzyskana chmura punktów posłużyła do zbudowania przestrzennego modelu MES. Przemieszczenia wyznaczone numerycznie zostały zweryfikowane doświadczalnie.
EN
Modern measurement and IT techniques allow to create accurate models of structures, not only newly designed but also existing ones. The article presents the results of inventorying the existing WLBK hall building using laser scanning. The obtained point cloud was used to build the spatial FEM model. Numerically determined displacement has been experimentally verified.
9
Content available Data classification based on photogrammetry
EN
The aim of the paper was to classify data from aerial laser scanning and CIR digital images, which were orientated, connected and aligned by the Agisoft Photoscan software. Then, in order to distinguish the ground a point cloud was generated. This was to create a correct terrain mesh and, in consequence, an orthophotomap. The next stage is to develop a new point cloud using ArcGIS. The land cover from the images was combined with the ground mapped by LiDAR. New heights were calculated relative to the ground surface height 0. The point cloud was converted into a raster form, providing a normalized Digital Surface Model (nDSM). It was the first element of the output composition, which also consisted of the NIR and RED channels, acquired from the cloud point generated in Agisoft. The colour composition obtained in such way was subjected to four object-oriented and pixel-oriented classification methods: I – ISO Cluster, II – Maximum Likelihood, III – Random Trees, IV – Support Vector Machine. Object grouping is possible due to information stored in the display content. This technique is prompted by human ability of image interpretation. It draws attention to more variables, so effects similar to human perception of reality are possible to achieve. The unsupervised method is based on a process of automatic search for image fragments, which allows assigning them to individual categories by a statistical analysis algorithm. In turn, supervised method uses “training datasets”, which are used to “teach” the program assigning individual or grouped pixels to classes [Benz UC et al., 2004]. The area studied for land development was the Lutowiska municipality, in the Podkarpackie Voivodeship, Bieszczady County. As a result of the classification, 11 classes of terrain features were distinguished: class 0 – road infrastructure, class 1 – roads, class 2 – buildings, class 3 – waters, class 4 – meadows, class 5 – arable lands, class 6 – pastures, class 7 – high vegetation, class 8 – medium vegetation, class 9 – low vegetation, class 10 – quarry. The area of research covers an area of about 28 km2. Aerial images were made in 2015. Field vision and photopoint measurement was carried out in May 2018.
PL
Celem opracowania jest klasyfikacja danych na podstawie lotniczego skaningu laserowego oraz zdjęć cyfrowych CIR. Do opracowania posłużyło oprogramowanie Agisoft Photoscan, w którym dokonano zorientowania, połączenia i wyrównania zdjęć. Następnie wygenerowano z nich chmurę punktów, z której wydzielono grunt. Miało to na celu poprawne utworzenie siatki terenu, a w konsekwencji ortofotomapy. Kolejny etap pracy to utworzenie nowej chmury punktów przy wykorzystaniu programu ArcGIS. Pokrycie terenu ze zdjęć połączono z gruntem z LiDAR. Obliczono nowe wysokości względem powierzchni terenu, któremu nadano wysokość 0. Dokonano konwersji chmury punktów do postaci rastrowej, uzyskując Znormalizowany Numeryczny Model Pokrycia Terenu. Był to pierwszy element kompozycji wyjściowej, która składała się także z kanału NIR oraz RED, pozyskanych z chmury wygenerowanej w Agisoft. Otrzymaną w ten sposób kompozycję barwną poddano czterem metodom klasyfikacji obiektowej i pikselowej: I- ISO Cluster, II- Maximum Likelihood, III- Random Trees, IV- Support Vector Machine. Grupowanie obiektowe jest możliwe dzięki informacji zapisanej w treści zobrazowania. Technika ta wykorzystuje podejście zainspirowane zdolnością interpretacji obrazu przez człowieka. Zwraca uwagę na więcej zmiennych, dzięki czemu można uzyskać efekty zbliżone do postrzegania rzeczywistości przez ludzi. Metoda Unsupervised bazuje na procesie automatycznego wyszukiwania fragmentów obrazu i przyporządkowania ich do poszczególnych kategorii za pomocą algorytmu wykorzystującego analizę statystyczną. Z kolei Supervised wykorzystuje „pola treningowe”, za pomocą których „uczy” program, do której klasy przyporządkować pojedyncze, czy też zgrupowane piksele [Benz U. C. i in., 2004]. Obszarem poddanym analizie jest gmina Lutowiska, w województwie podkarpackim, powiecie bieszczadzkim, na której dokonano analizy zagospodarowania terenu. W wyniku klasyfikacji wyodrębniono 11 klas form terenu: klasa 0- infrastruktura drogowa, klasa 1- drogi, klasa 2- budynki, klasa 3- woda, klasa 4- łąki, klasa 5- grunty orne, klasa 6- pastwiska, klasa 7- roślinność wysoka, klasa 8- średnia roślinność, klasa 9- roślinność niska, klasa 10- kamieniołom. Obszar opracowania stanowi powierzchnię ok. 28 km2. Zobrazowania lotnicze zostały wykonane w 2015r. Wizję terenową oraz pomiar fotopunktów przeprowadzono w maju 2018r.
PL
Naziemny skaning laserowy 3D (ang. Terrestrial Laser Scanning) jest nowoczesną technologią pomiarową, dzięki której można szybko uzyskać zbiór danych o obiekcie. Otrzymane informacje są bardzo szczegółowe, dzięki czemu zakres ich zastosowania jest szeroki. Skanery laserowe świetnie sprawdzają się w inwentaryzacji i identyfikacji uszkodzeń obiektu. Wykonanie takich analiz i określenie ich zasięgu odbywa się dzięki wykorzystaniu trójwymiarowej chmury punktów. W procesie postprocessingu można odczytać np. długości spękania w murze bez dodatkowych pomiarów w terenie. To daje pogląd na stan techniczny budynku. Na podstawie tych informacji można zaplanować prace remontowe. Utrzymanie obiektów jest jednym z etapów w cyklu życia budynku. Zaś chmura punktów stanowi podstawę do wykonania modelu budynku 3D. Może on posłużyć do opracowania modelu BIM tego obiektu. Praca skupia się na przedstawieniu problematyki wykorzystania naziemnego skanera laserowego 3D do zebrania danych w celu identyfikacji i pomiaru uszkodzeń budynku zabytkowego.
EN
Terrestrial Laser Scanning 3D is a modern measurement technology that allows you to quickly obtain data about an object. Laser scanners are great for inventory and identification of object damage. The analysis is carried out thanks to the use of a three-dimensional point cloud. In the postprocessing process, you can read, e.g. crack lengths in the wall, without additional field measurements. It gives an overview of the technical condition of the building. Building maintenance is one of the stages in a building's life cycle. And the point cloud is the basis for making a 3D building model. It can be used to develop the BIM model of this object. The work focuses on presenting the issues of using a 3D terrestrial laser scanner to collect data to identify and measure damage to a historic building.
EN
The paper focuses on the development of knowledge about the hot bending of curved architectural glass produced by the slumping process and the challenges as well as the limitations thereof. Due to the complexity of the process, many factors influence the final quality of the glass and the main objective was to better understand the procedure itself in order to improve the control and quality of the slumping process. As a result of the growing interest in this type of glass for architectural applications, the glass processing market is increasingly investing in the required technology. For the moment, this growing niche does not have a large number of direct explanations of the glass behaviour in the furnace in the available literature, which in turn encourages cooperation between the scientific community and manufacturers. This paper presents the conducted experiments that have led to a better understanding of the furnace's work and the impact of specific factors on its operation. Based on the 3D numerical model, a large sample of glass was produced, which was then scanned with a 3D laser using a method developed for the experiment. The results suggested that a more accurate test with usage of a full-size furnace is required. Based on this, the experiment was carried out using a large number of glass samples of different thicknesses. The results of the experiment helped to better understand and demonstrate the need for further research of this technology in order to optimize the quality of the process.
PL
W artykule skupiono się na rozwoju wiedzy na temat wielopłaszyznowego gięcia na gorąco szkła architektonicznego produkowanego w procesie opadania oraz na wyzwaniach i ograniczeniach samego procesu. Ze względu na złożoność procesu, wiele czynników wpływa na końcową jakość szkła, a głównym celem było lepsze zrozumienie samej procedury w celu poprawy kontroli i jakości procesu produkcji tego typu szkła. W związku z rosnącym zainteresowaniem tego rodzaju szkłem do zastosowań architektonicznych, rynek przetwórstwa szkła coraz częściej inwestuje w wymagane technologie. W chwili obecnej ta rosnąca nisza nie ma w dostępnej literaturze wielu bezpośrednich wyjaśnień na temat zachowania się szkła w piecu, co z kolei zachęca do współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a producentami. W niniejszym artykule przedstawiono przeprowadzone doświadczenia, które doprowadziły do lepszego zrozumienia pracy pieca oraz wpływu poszczególnych czynników na jego funkcjonowanie. W oparciu o trójwymiarowy model numeryczny wyprodukowano dużą próbkę szkła, która następnie została zeskanowana laserem 3D metodą opracowaną na potrzeby eksperymentu. Wyniki sugerowały, że konieczny jest dokładniejszy test z wykorzystaniem pełnowymiarowego pieca. Na tej podstawie eksperyment został przeprowadzony z wykorzystaniem dużej liczby próbek szkła o różnej grubości. Wyniki eksperymentu pozwoliły lepiej zrozumieć i wykazać potrzebę dalszych badań tej technologii w celu optymalizacji jakości procesu.
PL
W artykule odniesiono się do zagadnień pomiaru zużycia przekroju stalowych elementów nawierzchni szynowych (kolejowych i tramwajowych) stanowiących styk pojazdu z drogą, w oparciu o nową technologię wykorzystującą technikę skaningu laserowego. Przedstawiono budowę, podstawowe parametry oraz sposób obsługi laserowego systemu pomiaru profili szyn i rozjazdów. Opisano sposób wykonania pomiarów i analizy ich wyników przeprowadzonych tym urządzeniem na krzyżownicy kolejowej w warunkach laboratoryjnych. Określono odmienność zarówno geometryczną jak i konstrukcyjną krzyżownic tramwajowych w stosunku do kolejowych. Opisano sposób wykonania analogicznych pomiarów i analizy ich wyników przeprowadzonych na krzyżownicach tramwajowych w warunkach terenowych. W podsumowaniu sformułowano wnioski z przeprowadzonych badań.
EN
In article the problems of measurement methods of transverse section wear of steel railroad elements (railway and tram) on vehicle-road interface, basing on new technology using laser scanning was concerned. Construction, basic parameters and manner of service of laser system for rail and turnout profile measurement were presented. The manner of realisation of measurements and its results analyses passed with this device on railway crossing in laboratory conditions were described. The dissimilarity as well as geometrical and constructional tram crossings in relation to railway were evaluated. The manner of realisation of analogical measurements and its results analyses passed on tram crossings in real conditions were described. In summary conclusions from effected investigations were formulated.
EN
In the shipbuilding industry, it is difficult to create CAD models of existing or prototype parts, especially with many freeform surfaces. The paper presents the creation of the CAD 3D model of a shipbuilding component with the application of the reverse engineering technology. Based on the data obtained from the digitization process, the component is reconstructed in point cloud processing programs and the CAD model is created. Finally, the accuracy of the digital model is estimated.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.