Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fasada wentylowana
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Stal nierdzewna w kształtowaniu fasad budynków miejskich
PL
W artykule przedstawiono wybrane rodzaje fasad budynków miejskich wykonanych przy zastosowaniu stali nierdzewnych oraz ich właściwości użytkowe. Omówiono zagadnienia konstrukcyjne w kształtowaniu fasad szklanych.
EN
The paper presents a description of selected types of urban building façades made with stainless steel, and a description of their functional properties. Certain design issues in shaping of glass façades are presented as well.
2
Content available remote Fasada wentylowana jako nowoczesna elewacja budynków niskoenergetycznych
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę materiałową przykładowych fasad wentylowanych w aspekcie spełnienia wymagań standardu niskoenergetycznego budynków. Podano obowiązujące wymagania w zakresie izolacyjności. Przytoczono metody obliczania strat ciepła przez przegrody wentylowane.
EN
The article presents the characteristics of materials in sample ventilated facades in the aspect of compliance with low-energy standard for buildings. The applicable insulation performance requirements are quoted. There is a discussion of methods of calculating heat losses through ventilated building envelope.
3
Content available remote Wymagania stawiane lekkiej obudowie
PL
W artykule omówiono wymagania stawiane lekkim obudowom. Przywołano odpowiednie normy i rozporządzenia dotyczące zagadnień ogólnobudowlanych i techniczno-użytkowych.
EN
The article presents performance requirements for lightweight external wall cladding. Relevant standards and regulations concerning general construction and technical requirements are quoted.
4
Content available remote Układy konstrukcyjne lekkiej obudowy
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne przegród zewnętrznych lekkiej obudowy jednowarstwowych (nieizolowanych termicznie), wielowarstwowych (izolowanych termicznie) oraz szklano-metalowych. Omówiono procesy modyfikacji konstrukcji ścian. Podano przykładowe rozwiązania.
EN
Structural solutions of single-layer (no thermal insulation) and multi-layer (with thermal insulation) lightweight cladding and metal-glass walls are presented in the paper. The process of wall structure modification is described and example solutions are given.
PL
W artykule przedstawiono główne problemy związane z odpornością ogniową pasów międzykondygnacyjnych stanowiących element aluminiowo-szklanych ścian osłonowych: wymagania stawiane tego typu elementom zgodnie z przepisami polskiego prawa, metodykę badań oraz sposób klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej. Ponadto zaprezentowano porównanie wyników badań odporności ogniowej elementów próbnych pasów międzykondygnacyjnych w zależności od zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnego. Porównano wyniki badań pasa międzykondygnacyjnego z zastosowaną dodatkową izolacją z płyt gipsowo-kartonowych typu F oraz pasa bez dodatkowej izolacji.
EN
This article discusses the main issues related to fire resistance of spandrel panels in glass&aluminum curtain walls, the requirements for such parts in accordance with the provisions of Polish law, test methodology and fire resistance classification method for this type of element. Comparison of fire resistance test results of test specimens of spandrels is presented according to the applied design. A comparison was made for spandrel panels with and without additional insulation made of type F gypsum plasterboard.
PL
W artykule omówiono podział i charakterystykę lekkich przegród budowlanych. Przedstawiono możliwości zmian elewacji i wykonywania nadbudowy. Opisano kolejne kroki przygotowania inwestycji dotyczącej projektowania i realizacji nadbudowy obiektu budowlanego.
EN
The article discusses the classification and characteristics of light partitions, as well as the primary materials and components used in light cladding: metal, glass and insulation materials.
PL
Wentylacja fasadowa to system pozwalający na indywidualizację warunków środowiska wewnętrznego, zapewniający dobre warunki przebywania ludzi. Urządzenia wentylacji fasadowej realizujące procesy wymiany powietrza i jego uzdatniania (bez nawilżania) umieszczane są bezpośrednio w ścianie wentylowanego lub klimatyzowanego pomieszczenia, dostarczając najkrótszą drogą odpowiednio przygotowane powietrze. Dzięki temu zmniejszeniu ulegają powierzchnie i przestrzenie techniczne potrzebne do prowadzenia przewodów wentylacyjnych i przygotowania powietrza. System ten może być z powodzeniem stosowany zarówno w nowych, jak i modernizowanych obiektach.
EN
A façade-integrated ventilation system enables the personalization of indoor climatic conditions for the comfort of the building users. Façade-integrated ventilation devices responsible for the exchange and treatment of air (without humidification) are installed directly in the wall of the ventilated or air conditioned room to supply adequately treated air via the shortest route possible. This approach reduces process surfaces and spaces required for installing ventilation ducting and air treatment equipment. The system can be successfully used in both new and upgraded facilities.
8
Content available remote Procesy wymiany ciepła w konstrukcjach z fasadami wentylowanymi w okresie letnim
PL
W artykule wykonano analizę procesów wymiany ciepła i zaprezentowano model matematyczny wymiany ciepła w obudowach budynku z wentylowaną fasadą w okresie letnim. W modelu uwzględniono braki jakie występują w istniejących metodykach obliczeniowych. Zaproponowany model matematyczny daje możliwość przeanalizowania wpływu takich czynników, jak korelacja konwekcyjnych i promieniowych strumieni ciepła oraz emisyjność powierzchni warstwy powietrznej, na procesy wymiany ciepła w obudowie z wentylowaną warstwą powietrzną. Za pomocą przedstawionego modelu matematycznego można analizować propozycje poprawy cech konstrukcyjnych fasad wentylowanych dla zmniejszenia napływu ciepła do pomieszczeń w okresie letnim.
EN
This article is about the analysis of heat transfer processes and development of the mathematical model of these processes in building envelope with ventilated facade for the summer period. A mathematical model was developed considering the main limitations of existing methods of heat engineering calculations. Offered mathematical model makes it possible to analyze the impact of such factors as the ratio of convective and radiative heat fluxes and emissivity of the air gap surfaces on the processes of heat transfer in the structure with ventilated layer. Using this mathematical model, recommendations for reducing the income of heat from the sun into the room for the summer period can be provided.
9
Content available remote Projektowanie fasad wentylowanych ze zredukowanymi stratami ciepła
PL
Artykuł poświęcony jest obliczeniom parametrów wymiany ciepła w powietrznej warstwie fasad wentylowanych proponowanymi modelami matematycznymi. Etapami rozpatrzono proces rozwiązania zadania metodą numeryczno-analityczną za pomocą programem Mathcad. Wykonano także analizę porównawczą obliczeń z wynikami otrzymanymi metodą różnic skończonych. Zaproponowano również sposób na zmniejszenie strat ciepła przez obudowę budynku z wentylowaną warstwą powietrzną.
EN
The paper covers solution of the problem of heat-engineering calculation of air gap in ventilated facade by using analytically numerical method with the help of engineering calculations software (Mathcad for instance). Also, the comparative analyses of the results obtained by analytically numerical method, with the results obtained by the finite difference method have been made. Recommendations to reduce heat loss were made.
PL
Opisano model obliczeniowy wykorzystywany w symulacjach energetycznych i symulacjach przepływów płynów metodą sieciową AFN (ang. Air Flow Network). Zaprezentowano wybrane wyniki numerycznych symulacji zachowania się fasad podwójnych uwzględniając następujące czynniki: budowa i sposób wentylacji fasady, warunki pogodowe, orientacja elewacji względem stron świata, a także wielkość różnie umiejscowionych względem fasady wentylacyjnych otworów wlotowych i wylotowych. Następnie przedstawiono zapotrzebowanie na energię do chłodzenia i ogrzewania dla budynku o całkowicie transparentnej elewacji - porównując otrzymane wyniki dla fasady podwójnej z wynikami otrzymanymi dla fasady pojedynczej.
EN
The article described a computational model of energy flows in building spaces. For the proposes of analysis the computer model was defined using Finite Control Volume Techniques and a Air Flow Network model. Number of factors was taken into consideration: the construction (Single Skin Facade or Double Skin Facade), facade ventilation, weather conditions, orientation and also different strategies of inlet and outlet locations. Then the performance of energy demand for cooling and heating for a building facade with a completely transparent were presented.
PL
W rozwiązaniach szklanych ścian określenie "inteligentne" oznacza dynamiczną możliwość działania fasady w zmieniających się pogodowych warunkach dziennych lub rocznych okresów, w celu obniżenia zużycia energii w budynku. Elewacja może zostać tak określona tylko wówczas, gdy wykorzystuje światło, energię słońca oraz wiatru w sposób bezpośredni (pasywny). Celem rozwiązania jest zabezpieczenie zapotrzebowania budynku na ogrzewanie, chłodzenie, wentylację i oświetlenie, bez udziału systemów mechanicznych.
EN
In glass wall solutions, the description "smart" denotes the possible of dynamic action of the facade in changing weather conditions or seasons of the year, with the aim of reducing energy consumption in the building. An elevation can be so described only if it makes use of Iight, solar energy and wind in a direct (passive) way. The aim is to meet the building's needs for heating, cooling, ventilation and lighting without the involvement of mechanical systems.
13
Content available Funkcje przeszklonych fasad wentylowanych
PL
Od połowy lat 80, ze względu na obniżenie kosztów eksploatacyjnych, rozwiązania dwupowłokowych fasad stawały się coraz popularniejsze. Współcześnie, są realizowane w wielu obiektach, głównie biurowych. Projektowanie tzw. podwójnych fasad wentylowanych polega na uwzględnieniu dwóch zewnętrznych szklanych warstw, odsuniętych od siebie w odległości od ok. 25 cm do ok. 90 cm, a nawet więcej.
EN
Since the mid 1980s, due to lower running costs, double-layer facades have become an increasingly popular solution. At present they are installed in many buildings, particular offices. The design of double ventilated facades involves the use of two outer glass layers, with a distance between them ranging from around 25 cm to 90 cm or even more.
14
Content available remote Płyty HPL - materiał na efektowne i trwałe elewacje
PL
Podwójne fasady stają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie. Współczesne obiekty są doskonałą ilustracją nowych trendów w projektowaniu fasad i rosnących możliwości wykonawczych. Na szczególną uwagę zasługują dwa zrealizowane ostatnio: Greater London Authority w Londynie (arch. Foster & Partners) i zespół biurowo-hotelowy Seestern w Düsseldorfie (arch. Schneider + Schumacher). W poprzednim numerze "Świata Szkła" ukazała się pierwsza część tekstu, poświęcona analizie brył budynków i sposobom naturalnej wentylacji przez fasady.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.