Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 995

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
EN
The paper generally discusses Whirl Tower research stands. Whirl Tower stands are used to test, among others, rotorcrafts main rotors in hovering. The work presents an overview of similar solutions of test stand presented in the available literature and online data. Beyond these solutions the paper also contains test stands used so far at the Institute of Aviation, these solutions were prepared for testing onetype of rotor (for example: only for gyroplane rotors). The article provides information about new (Whirl Tower) test stand fully designed and manufactured in Łukasiewicz Research Network ‒ Institute of Aviation (Ł-ILOT). One of the basic assumptions is that it will be a universal test stand, giving the possibility to test different types of rotors. Moreover, the article discusses the types of tests and research that can be carried out on this type of test stand, tests that are performed to ensure the safety of the rotor design.
PL
W artykule omówiono ogólnie stanowiska badawcze typu Whirl Tower. Stanowiska Whirl Tower służą do badania m.in. wirników głównych wiropłatów w zawisie. W pracy przedstawiono przegląd podobnych rozwiązań stanowisk badawczych prezentowanych w dostępnej literaturze i danych internetowych. Poza tymi rozwiązaniami w pracy przedstawiono również stanowiska dotychczas stosowane w Instytucie Lotnictwa, które były przygotowane do badania jednego typu wirnika (np. tylko dla wirników żyrokopterów). W artykule podano informacje o nowym stanowisku (Whirl Tower) w całości zaprojektowanym i wykonanym w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa. Jednym z podstawowych założeń jest to, że będzie to stanowisko uniwersalne, dające możliwość badania różnych typów wirników. Ponadto w artykule omówiono rodzaje testów i badań, które mogą być prowadzone na tego typu stanowisku, testów, które wykonuje się w celu zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji wirnika.
PL
W obiektach gruntowo-powłokowych z reguły stosuje się betonowe, masywne konstrukcje w postaci ław fundamentowych. Gdy posadowienie powłoki jest w rynience określany jest schemat statyczny jako łuk przegubowo nieprzesuwny. W nielicznych przypadkach wybudowano powłoki z blachy falistej na podatnym posadowieniu. Przykłady zrealizowanych obiektów w Polsce omówiono w pracy. Podatne podparcie stalowej powłoki ułatwia powstanie naturalnego sklepienia w zasypce gruntowej. W tym przypadku istotny jest kształt powłoki zbliżony do łuku parabolicznego. Zasadniczym przypadkiem analizowanym w pracy jest powłoka zintegrowana z podparciem na palach z rur stalowych. Charakteryzuje się ona zmiennym schematem statycznym wynikającym z poziomu utwierdzenia. Wykorzystując wyniki pomiarów geodezyjnych wykonywanych na budowanym obiekcie ustalano schemat przemieszczeń. Na tej podstawie w modelu powłoki szacowano zakres zmian wypiętrzenia powłoki w trakcie układania zasypki.
EN
In soil-steel bridges usually the massive concrete foundation is being applied. When the structure is mounted in the gutter, the static models defi ned as non-sliding joint arch. In a few cases only, the corrugated steel structures are founded on a flexible foundation. The examples of such objects executed in Poland were described in this article. The flexible foundation of the steel structure helps to form a natural vault in the backfill. The shape of the structure, similar to parabolic arch, is relevant in this case. The essential case being analyzed here, is the structure founded on the piles made of steel pipes. It is characterized by variable static scheme resulting from the level of connection. The displacement scheme was established using the results of geodetic measurements performed on the constructed bridge. On this basis, the range of changes in the uplift of the structure during backfilling, was estimated in the structure model.
EN
This paper describes the mixture design of lightweight concrete. The authors proposed lightweight concrete based solely on expanded clay aggregate. Commercially available expanded clay granules (used as coarse aggregate) were supplemented with crushed expanded clay granules (which played the role of fine aggregate). The created mixes were differentiated by particle size distribution of lightweight aggregate and the amount of used cement. Properties of both fresh concrete mixes and hardened composites were of interest. The tested properties were as follows: consistency, density, compression strength, splitting tensile strength, dynamic modulus of elasticity, flexural strength, shear strength and abrasion resistance. Experimental results have shown some satisfactory mechanical characteristics of concretes in question.
PL
Artykuł opisuje projektowanie betonu lekkiego. Autorzy zaproponowali projekt betonu lekkiego wykonanego wyłącznie na bazie kruszywa keramzytowego. Dostępne na rynku kruszywo keramzytowe (użyte jako kruszywo grube) uzupełniono pokruszonym kruszywem tego samego rodzaju (pełniącego rolę kruszywa drobnego). Utworzone mieszanki kruszyw różniły się uziarnieniem kruszyw i zawartością cementu. Zbadano właściwości zarówno świeżej mieszanki betonowej jak i stwardniałego betonu takie jak: konsystencja, gęstość, wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu, dynamiczny moduł sprężystości, wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu, wytrzymałość na ścinanie i odporność na ścieranie. Wyniki badań eksperymentalnych wykazały zadowalającą charakterystykę zbadanych właściwości.
4
Content available remote Badanie wpływu konfekcjonowania na właściwości fizyczne emulsji kosmetycznych
PL
Określono gęstość, lepkość oraz właściwości reologiczne wybranej emulsji produkowanej w skali przemysłowej na dwóch etapach procesu jej konfekcjonowania (półprodukt oraz wyrób gotowy). Dozowanie półproduktu do opakowań końcowych nie wpływało na gęstość emulsji, ale zmieniało lepkość produktu końcowego i jego właściwości reologiczne. Przeprowadzone badania pozwoliły ustalić optymalne parametry procesu konfekcjonowania.
EN
Five samples of semi-finished and 5 samples of final cosmetic emulsions were studied for rheol. properties at 2 stages of the confectioning process. D., viscosity and dynamic viscosity were detd. and used for establishing flow curves according to Ostwald-de Waele and Herschel-Bulkley models. The shearing stress increased and the dynamic viscosity of all emulsions decreased with increasing the shearing rate both for semi-finished and final emulsions.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące dziejów papierni w Czarnotrzewie i Chudku. Informacje pozyskiwano z akt urzędów stanu cywilnego, publikacji historyków papiernictwa i map z początku XIX wieku. Przedstawiono powiązania między tymi papierniami, wynikające z ich lokalizacji. Ujawnione nieznane dotąd fakty.
EN
The article presents study on history of paper mills in Czarnotrzew and Chudek. The information was got from the files of the registry offices, paper-making historians publications and maps from the beginning of 19th century. The connections between these paper mills are presented. They result from neighborhood of Czarnotrzew and Chudek. Unknown facts are revealed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań odbiorczych drogowego obiektu o konstrukcji gruntowo-powłokowej. Powłokę obiektu zaprojektowano z blachy o obecnie najwyższym profilu UltraCor. Parametry analizowanego obiektu odniesiono do obecnie rekordowych konstrukcji. Standardowe badania rozszerzono o analizę skuteczności obciążeń zmieniających położenie, czyli ruchomych ale w układzie quasi statycznym. Bazą pomiarową była górna część pasma obwodowego powłoki z czujnikami indukcyjnymi i zegarowymi do wyznaczania ugięcia w regularnych odstępach. W pracy podano kolejny przykład powstawania „pętli histerezy” w przypadku stosowania cyklu obciążenia ruchomego, w którym realizuje się przejazd pierwotny po obiekcie z nawrotem po tym samym torze ruchu. W przypadku gęstej siatki punktów pomiarowych możliwe jest stosowanie algorytmu różnicowego do szacowania momentów zginających w blasze falistej. W przykładzie wskazano na wielokrotnie mniejsze siły wewnętrzne i przemieszczenia w przypadku obciążeń ruchomych niż w powstałych podczas budowy obiektu. Celem pracy jest wskazanie na specyfi czne zachowanie się konstrukcji gruntowo-powłokowych w odniesieniu do klasycznych mostów o kształcie łukowym.
EN
In this paper the results of the live load tests of soil steel bridge are presented. The structure was designed with use of the largest possible corrugation type UltraCor. Parameters of analysed structure were referred to the current record structures in the term of span. Standard test procedure have been expended to check the efficiency of the position-changing loads i.e live loads but in a quasi-static approach. The measuring base was the upper part of the shell periphery equipped with inductive and dial gauges to determine deflections at regular layout. Paper presents another example of the formation of “hysteresis loop” where the live load is passing back and forth along the same path. In the case of a dense layout of measuring points it is possible to use a differential algorithm to estimate the bending moments in corrugated steel plates. Analysed case shows that the internal forces and displacements due to the live loads are much smaller than during construction. The purpose of the paper is to indicate the specific behaviour of soil-steel structures in relation to classical Arch bridges.
PL
W 2019 r. światowa produkcja stali surowej osiągnęła 1868,8 mln t. Przy czym stal to nie jeden produkt. Według World Steel Association, istnieje ponad 3500 różnych gatunków stali o wielu różnych właściwościach fizycznych, chemicznych i środowiskowych. Ok. 75% nowoczesnych stali zostało opracowanych w ciągu ostatnich 20 lat. Te obecnie wytwarzane oferują właściwości dostosowane do niezliczonych zastosowań.
PL
W artykule omówione zostały badania laboratoryjne innowacyjnego układu zasilająco-sterującego spągoładowarki górniczej, opracowanego w ramach realizacji projektu o akronimie HYDKOM 75, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Badania miały na celu zweryfikowanie przyjętych założeń technicznych oraz funkcjonalności opracowanego rozwiązania z uwzględnieniem możliwości zastosowania przedmiotowego układu zasilająco-sterującego w przestrzeniach potencjalnie zagrożonych wybuchem. Innowacyjny układ zasilająco-sterujący spągoładowarki górniczej został opracowany i zbudowany w oparciu o baterię ogniw litowych, zwiększającą mobilność przedmiotowego rozwiązania. Ponadto po rozładowaniu baterii układ zasilająco-sterujący umożliwia pracę spągoładowarki przy zasilaniu przewodowym z sieci kopalnianej, kiedy to następuje proces ładowania baterii ogniw. Dzięki takiemu rozwiązaniu górnicza spągoładowarka może być eksploatowana praktycznie bez przerwy.
EN
The article discusses laboratory tests of an innovative power supply and control system for a roadheading mining machine, developed as part of the project on the acronym HYDKOM 75 co-financed by the National Center for Research and Development. The research was aimed at verifying the adopted technical assumptions and functionality of the developed solution, taking into account the possibility of using the power and control system in potentially explosive atmospheres. The innovative power supply and control system of the roadheading mining machine was developed and built based on the battery of lithium cells, increasing the mobility of the solution in question. In addition, after the battery has been discharged, the power supply and control system allows the charger to operate on the line power from the mine network, when the battery cells are being charged. Thanks to such a solution, the mining machine can be operated practically without interruption.
EN
The article gives a short presentation of three basic test types of equipment used in ventilation of mine workings, such as dust collectors, fans and vortex ventubes. The procedure for measurements preparation and tests realization as well as how to present the test results, is given. In addition, the article contains information on the regulations to be met for proper tests realization. The mentioned tests concern equipment operating in the forced or sucking-forced ventilation systems. Furthermore, the article presents the design and layouts of measuring stands used in KOMAG. It also specifies the parameters to be measured along with their read out places.
PL
Artykuł zawiera krótką prezentację trzech podstawowych rodzajów badań urządzeń wykorzystywanych przy przewietrzaniu i odpylaniu wyrobisk kopalnianych, jakimi są: odpylacze, wentylatory i lutnie wirowe. W opracowaniu określono zasadnicze cele poszczególnych badań, zaprezentowano procedurę przygotowania pomiarów, tok postępowania podczas badań oraz sposób przedstawiania wyników. Dodatkowo zostały w nim zawarte informacje dotyczące przepisów do jakich należy się dostosować w celu prawidłowego przeprowadzenia danych pomiarów. Wymienione w artykule badania dotyczą urządzeń pracujących w najczęściej stosowanych na kopalniach układach przewietrzania tj. w układzie wentylacji ssącej lub ssąco tłoczącej. Ponadto w publikacji przedstawiono budowę oraz schematy stanowisk pomiarowych wykorzystywanych do badań w ITG KOMAG, a także zostały określone parametry jakie należy mierzyć wraz z miejscem ich sczytywania.
EN
The article presents the 25-year history of accreditation of the Testing Laboratory of the KOMAG Institute of Mining Technology in Gliwice. It describes the process of implementing and applying the management system in accordance with the standards being in force within the years 1995-2020.The article shows the process of changing the standards requirements for the accreditation for testing laboratories.The most important changes in the approach to laboratory activities, which are currently focused on activities that determine their quality, are highlighted. Minimization of documentation is the result of the change in approach to testing activities and competence of the personnel is of key importance. At the same time, the changing requirements for the testing process itself are presented on the example of testing the powered roof supports. The article describes changes in the testing infrastructure of the Testing Laboratory, both before obtaining accreditation, as well as its development over 25 years of accreditation.
PL
Publikacja poświęcona jest 25-letniej historii akredytacji Laboratorium Badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach. Przedstawiono w niej proces wdrażania i stosowania systemu zarządzania zgodnie z normami obowiązującymi na przestrzeni lat 1995-2020.W artykule pokazano proces zmian norm dotyczących wymagań akredytacyjnych laboratoriów badawczych. Zasygnalizowano najważniejsze zmiany dotyczące podejścia do działań laboratorium, które obecnie są ukierunkowane na działania procesowe decydujące o ich jakości. Wynikiem zmiany podejścia jest minimalizacja dokumentacji, zaś za kluczowe uznaje się kompetencje personelu. Równolegle przedstawiono zmieniające się wymagania dotyczące samego procesu badawczego, na przykładzie badań górniczych obudów zmechanizowanych. W artykule opisano zmiany dotyczące bazy badawczej Laboratorium Badań, zarówno przed uzyskaniem akredytacji, jak również jej rozwój na przestrzeni 25 lat akredytacji.
EN
Purpose: 3D printing has shown enormous potential for building plastic products, including bone, organs, and body parts. The technology has progressed from visualization and preoperation training to the 3D printing of customized body parts and implants. This research aims to create 3D printed bone structure from plastics and test the mechanical properties of the cortical and trabecular bone structures if they match the real bone structure strength. Design/methodology/approach: We used Digital Imaging, and Communications in Medicine (DICOM) images from Computer Tomography (CT) scans to created external bone structures. These images' resolution did not allow the creation of fine trabecular bone structures, so we used 3D modeling software to engineer special 3D void honeycomb structures (with triangular, square, and hexagonal shapes). Another reason to design void structures is that the 3D printing of complex shapes without support materials is problematic. After designing and 3D printing of the 3D bone structures, their mechanical properties need to be tested. Findings: 3D bone models, solid (cortical), and void (trabecular) bone structures were designed, 3D printed, and then tested. Tensile, bending, and compression testing was performed. Testing the mechanical properties of the honeycomb structures (triangular, square, and hexagonal) shows that their strength and modulus are higher than those of the real trabecular bones. The results show that 3D printed honeycomb structures mechanical properties can match and some cases exceeding the properties of the actual bones trabecular structures, while the sold structures have lower mechanical properties than the bone cortical structures. Research limitations/implications: During the 3D printing experiments, we found that 3D printers, in general, have low resolution, not enough to print fine trabecular bone structures. To solve the existing 3D printing technology's insufficient resolution, we later designed and built an SLA (stereolithography) 3D printer with high printing resolution (10 micrometers). Another limitation we found is the lack of biocompatible materials for 3D printing of bone structures. Future research work is in progress formulating superior ink/resin for bone structures 3D printing. Further, clinical trials need to be performed to investigate 3D printed parts’ influence on the healing of bone structures. Practical implications: We found that the 3D void (honeycomb) structures will have an impact not only on building bone structures but also in engineering special structures for industrial applications that can reduce the weight, time, and the cost of the material, while still keep sufficient mechanical properties. Originality/value: Designing and testing 3D printed bone models, solid (cortical), and void (trabecular) bone structures could replace bones. Design and test special void honeycomb structures as a replacement for cortical bone structures.
12
Content available remote Projektowanie drzwi przeciwpożarowych - propozycja metody
PL
W artykule opisano propozycję projektowania jednoskrzydłowych drzwi przeciwpożarowych w oparciu o normy PN-EN 1363 oraz PN-EN 1634. Wykorzystano podstawowe równania przenikania ciepła, wynikające z prawa Pecleta, dotyczącego tego rodzaju przenoszenia ciepła. Zaprezentowano wyniki badań statystycznych zebranych na podstawie przeprowadzonych badań ogniowych w certyfikowanych laboratoriach.
EN
The paper presents the method of design of single leaf fire resistant doors according to PN-EN 1363 and PN-EN 1634 standards. Basic heat transfer equations derived from the Peclet formula have been used. Statistical data resulting from fire resistance tests conducted by certified laboratories have been presented.
13
Content available remote Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie
PL
Przedmiotem artykułu są nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie. W artykule omówiono sposoby obliczeń i zasady pracy nadproży. Uwagę poświęcono także projektowaniu i budowaniu nadproży. Przedstawiono ponadto typowe błędy popełniane przy wykonywaniu nadproży płaskich.
EN
This paper presents modern lintels used in building construction. It describes the design calculation methods and functional principles of lintels. Focus was also on design and construction of lintels, as well as typical mistakes of flat lintels installation.
14
PL
Przedmiotem artykułu są szeroko zakrojone badania systemów ociepleń na bazie EPS z uwzględnieniem pasów MW. Porównano w nim wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w niektórych krajach UE na podstawie normy BS8414-1:2015+A1:2017. Omówiono proces badawczy z uwzględnieniem ściany EPS SYSTEM oraz SYSTEM EPS z nadprożem MW. Przedstawiono wyniki badań w zakresie przebiegu zmian temperatury w trakcie badania obu ścian uwieńczone porównaniem średnich temperatur zmierzonych w czasie badania.
EN
This paper describes large-scale tests on EPS insulation systems with mineral wool strips. It contains a summary of fire safety requirements specified in BS 8414-1:2015+A1:2017 standard, adopted in certain EU countries. It also describes the testing procedure performed for walls with EPS SYSTEM and EPS SYSTEM with lintel insulated with mineral wool. Temperature changes during the test have been analysed and average temperatures measured in the course of the test have been compared.
PL
Podano przyczyny prowadzenia badań i oceny stateczności układu: wysięgnik przeciwwagi – wysięgnik przenośnika załadowczego koparek łańcuchowych górnictwa odkrywkowego. Przedstawiono sposób prowadzenia badań oraz metodę oceny stateczności. Zaprezentowano uzyskane wyniki badań. Omówiono zagadnienie korekty stateczności na podstawie uzyskanych wyników badań. Stwierdzono, że dla uzyskania położenia środka ciężkości układu wysięgnik przeciwwagi – wysięgnik przenośnika zrzutowego zgodnego z położeniem dokumentacyjnym należy na przeciwwadze układu umieścić dodatkowy ciężar. Wartość ciężaru dodatkowego wynosi 34,4 kN. Wskazano na konieczność prowadzenia badań stateczności układów: wysięgnik przeciwwagi – wysięgnik przenośnika załadowczego koparek łańcuchowych.
EN
The reasons for testing and assessing of the counterweight boom – discharge conveyor boom system of chain excavators for open cast mining have been given. The way of conducting tests and the method for assessing stability have been showed. The obtain test results have been presented. The issue of stability correction based on obtain tests results has been discussed. It has been found that in order to obtain the center gravity position of the counterweight boom – discharge conveyor boom system in accordance with documentary position, an additional weight should be placed on the counterweight system. The value of additional weight is 34,4 kN. The necessity of testing stability of counterweight boom – discharge conveyor boom systems of chain excavators has been indicated.
PL
Bezkontaktowe pomiary temperatury oraz urządzenia dedykowane do ich wykonywania są znane i wykorzystywane od dekad w wielu gałęziach gospodarki. W szczególności popularność kamer termowizyjnych wzrasta w ostatnich latach, głównie z uwagi na spadek cen tych urządzeń. Pomimo wielu potencjalnych źródeł błędów pomiarowych, kamery termograficzne z powodzeniem wykorzystywane są, zarówno w aplikacjach przemysłowych, medycznych, jak i wielu innych dziedzinach. W niniejszej pracy zaprezentowano konstrukcję prostej kamery opartej o czujnik termograficzny AMG8833. Urządzenie, pomimo niewielkiej rozdzielczości, może być wykorzystywane w wielu dziedzinach, gdzie zakres mierzonych temperatur jest niski. Potencjalne możliwości zostały potwierdzone wykonanymi badaniami.
EN
Non-contact temperature measurements and devices designed for implementation of this technique are known and used for decades in many different applications. In particular, popularity of thermal imaging cameras increases in last years, especially due to reduction of prices of these devices. Despite many potential sources of measurements errors, thermographic cameras are successfully used both in medical, industrial applications and many other fields. In the paper design of simple thermographic camera based on AMG8833 sensor has been detailed. Presented device, despite the small resolution of matrix sensor, can be implemented in many applications, where range of measured temperatures is limited to 100°C. Potential capabilities of the device were confirmed by performed tests.
PL
W niniejszej publikacji poruszono zagadnienie badania i certyfikowania pojazdów do transportu i dystrybucji produktów farmaceutycznych, bardzo istotne w sytuacji nieprecyzyjnych i zbyt ogólnych polskich regulacji prawnych i standardów technicznych dotyczących tego obszaru działalności gospodarczej. Przeanalizowano niedawno opublikowaną polską wersję dokumentu charakterze normatywnym PKN-DIN SPEC 91323:2019-08 mogącego ujednolicić postępowanie w zakresie produkcji, badań i certyfikowania pojazdów do dystrybucji leków w Polsce.
EN
This publication touches upon the issue of testing and certification of vehicles for transport and distribution of pharmaceutical products, very important in the situation of imprecise and too general Polish legal regulations and technical standards concerning this area of business activity. The recently published Polish version of the normative document PKN-DIN SPEC 91323:2019-08, which can unify proceedings in the field of production, testing and certification of vehicles for the distribution of medicaments in Poland, was analysed.
EN
Roads and parking areas represent a place of conflict between freight vehicles and other urban activities, especially on mixed residential and commercial streets. This conflict results in traffic congestion, illegal parking, pollution and road safety problems. The challenge is to allocate public space between the right operating activities, parking activities, public transport and so on. To address that, urban logistics delivery bays, also known as loading/unloading (L/U) zones, have become a real solution to facilitate the delivery and pick-up operations of urban freight vehicles, ensure accessibility for delivery drivers, reduce congestion and improve road safety. Therefore, this paper reports on planning and enforcement of urban delivery bays needs. It is part of the urban freight transport (UFT) surveys. This involves consolidating with new contribution the development, implementation and statistical analysis of a survey in order to quantify the need of delivery areas. Compared to the existing literature, this paper presents a mixed applied methodology which is divided into two parts : “Exploratory survey” and “Establishment vehicle observation” survey. These two surveys techniques were conducted to offer an overview of the freight vehicle delivery and pick-up frequency according to the daytime and weekdays and the operations related to the loading/unloading activities. This makes it possible to estimate the delivery bays requirement in the study area. The findings from a methodological and practical angle are illustrated through a real case study in a commercial street in Morocco. The findings suggest that 60% of deliveries are made between 8:00 A.M and 12 A.M, and the movements generated by each establishment are 257 movements. For this, the study zone requires the development of three loading/unloading (L/U) bays. The main contribution is to propose an approach that urban authorities can use to estimate urban delivery areas efficiently and thus allow simple replication of the proposed framework in other cities.
EN
This article presents the results of experimental studies aimed at identifying the forces and acceleration during the riding and braking action of a suspended monorail. The tests were conducted under in situ conditions, in a dip-heading “B” ZG SILTECH in Zabrze. The paper also discusses a test stand, a metering system, and presents the impact of changes in speed on forces in slings of the suspended route. The measurements of selected parameters were performed for three variants: the route, the emergency haulage braking and the braking trolley set braking. The results include waveforms of forces in route slings, and acceleration values acting on the operator and transported load.
20
PL
Celem erraty jest sprostowanie artykułu, w którym dokonano porównania nośności na zginanie elementów rurowych GFRP otrzymanej za pomocą procedury normowej z wynikami badań na elementach rzeczywistych. Badania opisane w tym artykule miały charakter badań wstępnych i dotyczyły kompozytowych elementów rurowych o przekroju zbieżnym przeznaczonych na trzony słupów oświetleniowych. W związku z tym weryfikacja normowej procedury obliczeniowej może nie być miarodajna.
EN
The purpose of the errata is to correct an earlier publication which compares the bending resistance of GFRP tubular elements obtained by means of a standard procedure with the results of tests on actual elements. The tests described in this publication were preliminary tests on composite pipe elements of convergent cross-section intended for the shanks of lighting columns. Therefore, the verification of the calculation procedure contained in EN 40-3-3 standard may not be meaningful.
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.