Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bioekonomia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Rozmaite organizacje od lat podejmują szereg prac mających na celu skierowania gospodarki na model o obiegu zamkniętym. Tego typu działania mają pomóc w ograniczeniu negatywnego wpływu przemysłu na środowisko. Jakie są słabe i mocne strony sytuacji prawnej w tym zakresie i jakie niesie to za sobą skutki?
PL
W Polsce sytuacja ponownego wykorzystania odpadu celem produkcji nowych produktów nie jest obecnie do końca uregulowana prawnie. Nie obserwuje się wielu dobrych praktyk w przedsiębiorstwach. Wartościowe odpady poprodukcyjne są wykorzystywane na cele energetyczne bądź jako nawóz dla roślin lub pasza dla zwierząt. W celu zlokalizowania barier w rozwoju bioekonomii przeprowadzono wywiady z osobami bezpośrednio związanymi z kwestiami dotyczącymi tego zagadnienia.
PL
Podejście bioekonomiczne w wytyczaniu kierunków rozwoju Unii Europejskiej i Polski jest ściśle związane z gospodarką o obiegu zamkniętym i gospodarką opartą na wiedzy. Jednym z celów bioekonomii jest stopniowe odchodzenie od paliw tradycyjnych (kopalnych) i wykorzystywanie w coraz większym stopniu energii ze źródeł odnawialnych. Wprowadzanie kolejnych innowacji jest procesem wieloletnim i nierozerwalnie związanym z edukacją przyszłych pokoleń, które podejmą wyzwanie kontynuowania wytyczonej polityki bioekonomicznej. Aby młodzi ludzie mogli to robić skutecznie, konieczne jest ich odpowiednie przygotowanie i kształcenie, zwłaszcza techniczne i inżynieryjne. Bardzo dobrym sposobem przekazania wiedzy praktycznej jest wykorzystanie pomocy dydaktycznych, pokazujących w miniaturze, ale w sposób realny, przebieg różnych zjawisk. W pracy przedstawiono specjalnie zaprojektowany zestaw stanowisk dydaktycznych umożliwiających poznanie od strony praktycznej i zrozumienie procesów związanych z pozyskiwaniem i konwersją energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
EN
Three modern didactic res. stands (photovoltaic panels, a wind turbine and a Pelton water turbine) were designed, built and programmed, allowing for practical understanding the phenomena related to the conversion of energy from renewable sources. The stand with photovoltaic panels with a surface of 0.5 m² and a max. power of 50 W was equipped with 18 cells made of monocryst. Si. The turbine stand was equipped with a horizontal axis wind turbine designed for operation at wind speeds of 2.5-30 m/s. The Pelton water turbine model made in 3D printing technol. was constructed of a rotor consisting of 16 blades and nozzels placed in a transparent casing. The stands were computer-aided and accepted by users.
EN
In order to ensure sustainable development of the modern economies, there is a need for transforming the linear economy model to circular or green economy model. Bioeconomy can contribute to this goal by ensuring the use of bioproducts and biotechnologies. The flow of material and energy in the bioeconomy is based on the use of biomass and renewable sources for food, feed, and materials production. Circulation principle reduces the amount of waste and increases the efficiency of resources use. It is important to discuss the notions of bioeconomy as described in the strategical and legal documents for bioeconomy development. This research mainly focuses on the theoretical and methodological assumptions of bioeconomy, the main measures for stimulating the development of bioeconomy. We also review the trends of the development of bioeconomy across different countries.
PL
Aby zapewnić zrównoważony rozwój współczesnych gospodarek, niezbędne jest przekształcenie linearnego modelu ekonomicznego w cyrkulacyjny lub zielony. Bioekonomia może się przyczynić do osiągnięcia tego celu wprowadzając na rynek bioprodukty i biotechnologie. Przepływ materii i energii w bioekonomii oparty jest na wykorzystywaniu biomasy i odnawialnych surowców w produkcji żywności, pasz i różnorodnych materiałów. Zasada cyrkulacji zmniejsza ilość odpadów i zwiększa efektywność wykorzystania surowców. W tym kontekście ważna jest dyskusja samego pojęcia bioekonomii, tak, jak jest ono rozumiane w dostępnych strategicznych i prawnych dokumentach. Niniejsze badania koncentrują się głównie na teoretycznych i metodologicznych założeniach bioekonomii, a więc głównych środkach stymulujących rozwój bioekonomii. Ponadto przeanalizowano trendy w rozwoju bioekonomii w wybranych krajach.
5
Content available remote Synthetic biology in perspective
EN
Towards the end of the XXth century, genetics expanded its scope not only in the field of structure and mechanisms of heredity, owing to progress in nucleic acid research including efficient sequencing and reassembly methods, but in acquiring precise tools which enable construction of new forms of life. Synthetic biology marks a radical change in practices of genetic manipulation from random mutations followed by selection, to design of specific DNA transformations attainable by application of genetic engineering methods. Mastering enzymatic gene splicing procedures and chemical synthesis of polynucleotides allowed perceiving macromolecules of life as “parts” or “bricks” amenable to specification, cataloguing and also fit for applications commensurable with the rules of engineering. The purpose of synthetic biology is to apply defined macromolecular constructs (abstracted from living matter or synthetic) as modules for construction of devices, sensors or switches, which can ultimately be integrated into self-sustained systems. Target applications of synthetic biology products ranges from biotechnological manufacturing of energy, fuels, chemicals, food and pharmaceuticals, through marker sensors and diagnostic devices, to various classes of therapeutics like antibodies, vaccines, probiotic microbes or modified immune cells. Thus, synthetic biology becomes an integral part of the prospective switch from present industrial reality to circular bioeconomy, which is the greatest challenge facing humanity.
PL
Na przełomie stuleci genetyka zyskała, w wyniku dogłębnych badań nad kwasami nukleinowymi, nowe specyficzne narzędzia modyfikacji materiału genetycznego, nieporównywalnie skuteczniejsze od wykorzystywanych uprzednio przypadkowych mutacji z następczą selekcją. W wyniku rozwoju różnych form biotechnologii, korzystających z narzędzi inżynierii genetycznej wyłoniła się (najpierw w formie postulatywnej) biologia syntetyczna, zakładając wykorzystanie funkcjonalnych biomakromolekuł jako elementów zamiennych (cegiełek lub podzespołów) do projektowania i konstrukcji większych modułów, systemów a wreszcie organizmów, spełniających z góry zadane założenia metaboliczne. Zadaniem biologii syntetycznej jest zapewnienie dostępności (docelowo w skali procesów przemysłowych) układów biologicznych zdolnych do korzystnego przetwarzania energii (szczególnie solarnej), transformacji składników biomasy w niskoemisyjne paliwa, półprodukty chemiczne, biopolimery oraz składniki żywności i leków. Inne zastosowania biologii syntetycznej koncentrują się w obszarze ochrony zdrowia; projektowane obecnie konstrukty będą spełniać role markerów i sensorów dla diagnostyki, probiotyków dla profilaktyki oraz przeciwciał, szczepionek a nawet celowo reprogramowanych komórek (np. układu immunologicznego) dla terapii lub medycyny rekonstrukcyjnej.
EN
The article reviews modern trends in bio-economy development on the basis of biotechnologies application in environmental safety and agriculture including the genetically modified and other agricultural crops. The article demonstrates that in the implementation of converging NBIC-technologies in agricultural-industrial system is achieved a synergy effect for the development of the bio-economy in the World and Ukraine in following directions: industrial biotechnology (food biotechnology; biotechnology of sea products; biotechnology to increase oil recovery); environmental biotechnology (cleaning soil from pollution; environmentally friendly biocides to protect materials from bio-damage and oxidation; waste water treatment from toxic metals and radio-nuclides; air cleaning, including also cleaning of enterprises’ vent emissions from volatile organic components, etc.); biotechnology in power engineering (modular biotechnological equipment, including bio-reactors and biodiesel).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.