Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kruszywo grube
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Effect of coarse grain aggregate on strength parameters of two-stage concrete
EN
Two-stage concrete (TSC) is a special type of concrete that the method of its construction and implementation is different from conventional one. In TSC, coarse aggregate particles are first placed in the formwork and voids between them are subsequently injected with a special cementations mixture. TSC has been successfully used in many applications, such as underwater construction, casting concrete sections congested with reinforcement and concrete repair. Coarse aggregate forms about 60% of the total volume of TSC, while coarse aggregate forms about 40% of the total volume of conventional concrete. In TSC stresses are transferred through contact areas between coarse aggregate particles. In this paper coarse aggregate size influence on strength parameters of TSC and comparing it with conventional concrete is done (by uniaxial compressive strength test and Brazilian tensile strength test). According to results of tests in this paper, the TSC with finest grain of coarse aggregate has higher compressive and tensile strength, higher modulus of elasticity and less Poisson’s ratio from conventional concrete.
PL
Beton wykonywany dwuetapowo (TSC) jest specjalnym rodzajem betonu, a jego metoda wbudowania i zastosowanie różnią się od tradycyjnego. W TSC w pierwszej kolejności w szalunku układane jest kruszywo grube, a następnie pod ciśnieniem podawana jest specjalna mieszanka cementowa wypełniająca wolne przestrzenie między kruszywem. Technologia TSC została wielokrotnie zastosowana z powodzeniem w betonowaniu pod wodą do wykonywania zbrojonych elementów konstrukcyjnych oraz jako beton naprawczy. W TSC kruszywo grube stanowi ok. 60%, natomiast w betonie zwykłym ok. 40% całkowitej objętości. W TSC naprężenia przenoszone są przez obszary styku między ziarnami kruszywa grubego. W badaniach wykazano wpływ kruszywa grubego na parametry wytrzymałościowe TSC i porównano je z wynikami badań betonu wykonywanego w sposób tradycyjny (w przypadku jednoosiowego badania wytrzymałości na ściskanie i wytrzymałości na rozciąganie metodą brazylijską). Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że TSC zawierający ziarna małej średnicy charakteryzuje się lepszą wytrzymałością na ściskanie i rozciąganie, większym modułem sprężystości i mniejszym współczynnikiem Poissona niż beton zwykły.
PL
W pracy zbadano wpływ grubego kruszywa z recyklingu betonu na właściwości betonu samozagęszczającego się. Kruszywo z recyklingu wprowadzane było jako zamiennik naturalnego kruszywa węglanowego w ilościach 25%, 50%, 75% oraz 100%. Kruszywo z recyklingu przed użyciem było nasycane wodą przez 24 godziny i stosowane w stanie nasyconym powierzchniowo suchym. Uzyskane wyniki pokazały, że zastąpienie kruszywa naturalnego kruszywem z recyklingu powoduje zmniejszenie wytrzymałości na ściskanie. Wpływ na wytrzymałości na zginanie i rozciąganie jest mniejszy. Badania pokazały, że możliwe jest wykonanie betonów samozagęszczających się z kruszywem z recyklingu zgodnych z wymaganiami EFNARC 2002. Zastosowanie kruszywa z recyklingu betonu w stanie nasyconym powierzchniowo suchym wpływa pozytywnie na właściwości świeżych mieszanek samozagęszczających się.
EN
In this study, the effect of recycled concrete coarse aggregate on properties of self-consolidating concrete was examined. This aggregate was replacing 25%, 50%, 75%, 100% of limestone coarse aggregates. RC aggregate was used in SCC mixtures after 24 hours water saturation and surface dry (SSD). The results have shown that replacement of limestone coarse aggregate with RC aggregate caused the compressive strength decrease. However, the effect on tensile splitting and flexural strength was lower. As a result of this study it was found that it is possible to produce SCC compatible with EFNARC 2002. Moreover; it was observed that the use of RC aggregate in SSD state positively affected the fresh properties of SCC.
PL
Celem pracy było określenie zmian wytrzymałości i sorpcyjności betonu poddanego działaniu wysokich temperatur. Badano wpływ klasy betonu, temperatury i warunków chłodzenia próbek betonów wykonanych z kruszyw: kwarcowego, skaleniowego oraz granitowego. Wyniki pokazały, że rodzaj kruszywa ma znaczny wpływ na wytrzymałość betonu. Spadek wytrzymałości rośnie wraz ze wzrostem temperatury której działaniu poddany został beton, niezależnie od jego klasy. Zauważono również znacznie większe spadki wytrzymałości w przypadku próbek chłodzonych w wodzie w porównaniu z betonami chłodzonymi w powietrzu albo w piecu. Sorpcyjność betonu poddanego działaniu temperatury, niezależnie od rodzaju użytego kruszywa, wzrastała wraz ze wzrostem temperatury oraz malała wraz ze wzrostem klasy betonu. Sorpcyjność betonów z kruszywem granitowym jest niższa w porównaniu z betonami z kruszywem skaleniowym oraz kwarcowym. Badania wykazały, że z punktu widzenia wytrzymałości i ognioodporności, kruszywo kwarcowe jest lepsze niż kruszywo skaleniowe.
EN
This paper aims at estimating the changes in strength and water sorptivity when concrete is subjected to elevated temperatures. The parameters of investigation included grade of concrete, temperature and condition of concrete specimens, treatment prior to testing . The influence of these parameters on concretes made of quartz, feldspar and crushed granite as coarse aggregates is investigated. It was found from this study that the type of coarse aggregate has a significant effect on the compressive strength. The loss of strength increased with the increase of temperature for all the grades of concrete. It was also noted that the loss of compressive strength of heated concrete is found significant in specimens which were water quenching after heating as compared to those tested after air cooling or in hot condition. It was observed that the water sorptivity decreased with increase of concrete grade and increased with temperature in the case of concretes made with varying types of coarse aggregates without exception. Sorptivity is less in concretes containing crushed granite aggregate compared to those made of quartz and feldspar as coarse aggregates. It was found that quartz is a more suitable alternative coarse aggregate than feldspar from strength and fire resistance point of view.
EN
The purpose of this article is to determine the influence of the type of fibers on fracture parameters of high performance concrete (HPC). In this study there were two types of coarse aggregate used: granite and granodiorite with a grain size of about 2/8 mm. Experimental tests were performed on cubic samples, cylinders and notched beams. In the concrete of FRC type, 0.5 and 0.75% of steel fibers and 0.5 and 0.25% of polypropylene fibers respectively, were added. Mean strengths and standard deviations for compression, splitting tensile strength, mean static modulus of elasticity and mean fracture energy were determined. Experimental studies in the 1st fracture model showed that the HPC without the addition of fibers (C), was characterized by brittleness, and fiber concrete (FRC) was more ductile. Fibers were bridging the cracks during loading, delayed hairline cracks and prevented the notched beams from breaking. The shape of the descending curve of the load-deflection depended on the geometry and mechanical properties and the quantity of the fibers used, and in the case of HPC without fiber, on the type of coarse aggregate. In the case of granodiorite aggregate, better mechanical parameters of concrete were observed.
PL
Celem artykułu jest ustalenie wpływu włókien na parametry pękania betonu wysokowartościowego (HPC). W badaniu zastosowano dwa rodzaje kruszywa grubego: granit i granodioryt frakcji 2/8 mm. Badania doświadczalne wykonano na próbkach sześciennych, walcach i belkach z nacięciem. W betonie typu FRC dodano odpowiednio 0,5 i 0,75% włókien stalowych oraz 0,5 and 0,25% włókien polipropylenowych. Ustalono średnie wytrzymałości i odchylenia standardowe przy ściskaniu, rozciąganiu przez rozłupywanie, średnie statyczne moduły sprężystości i średnią energię pękania. Badania doświadczalne I modelu pękania pokazały, że HPC bez włókien (C) charakteryzował się kruchością, a fibrobeton (FRC) był bardziej plastyczny. Włókna mostkowały rysy podczas obcią¬żenia, opóźniały powstawanie rys włoskowatych i zapobiegały łamaniu się naciętych belek. Kształt opadającej krzywej obciążenie - ugięcie zależał od geometrii i mechanicznych właściwości oraz ilości zastosowanych włókien, a w przypadku BWW bez włókien od rodzaju kruszywa grubego. W przypadku kruszywa granodiorytowego obserwowano lepsze parametry mechaniczne betonu.
EN
This paper presents application of optical microscope for evaluation of microtexture changes of coarse aggregate during simulated polishing in laboratory. Observations of the apparent changes on surfaces of seven different aggregates are presented. Simulation polishing of aggregate was performed in accordance with PN-EN 1097-8:2009. lmages of the aggregate surface were taken with the optical microscope in the reflection mode in particular stages of polishing. Digital images were analyzed. Standard deviation was determined on the basis of the histogram of intensities from digital images of the surfaces of aggregate grains which was assurned as the measure of changes in microtexture during simulated polishing (namely the σh parameter). Statistical analysis has shown that the changes of the σh parameter between the particular stages of polishing confirm certain trends related to the petrographic characteristic of the rocks. Aggregates which included minerals of similar hardness (granodiorite, dolomile, basalt) were more prone to polishing than gabbro and postglacial. Regeneration of the microtexture, the recovery to its original asperity, occurred in the case of quartz sandstone and steelmaking slag.
PL
W rzeczywistych warunkach ruchu, pod wpływem opon samochodowych, drobnych zanieczyszczeń oraz wody, zachodzi zjawisko polerowania wystających ziaren kruszywa, przyczyniając się do śliskości nawierzchni drogowych. W czasie polerowania ich powierzchnia ulega zmianom w zależności od składu petrograficznego, twardości minerałów, tekstury, struktury, porowatości i stopnia zwietrzenia skały. Miarą odporności na polerowanie kruszywa grubego stosowanego do warstwy ścieralnej nawierzchni drogowych jest wskaźnik polerowalności PSV (Polished Stone Value). Na jego podstawie trudno jest jednak oceniać zachowanie się kruszywa w procesie polerowania, gdyż wymaga to poznania zjawisk zachodzących na powierzchni poszczególnych ziaren. W literaturze są prezentowane różne teorie dotyczące oceny zmian zachodzących na powierzchni ziaren pod działaniem kół pojazdów samochodowych. Opisują one ścieranie się mikroskopijnych protuzji na powierzchni ziarna w powiązaniu z deformacją przestrzenną sieci krystalicznej minerałów. Wraz z rozwojem technologii optoelektronicznej i komputerowej rozwinęły się metody analizy powierzchni bazujące na komputerowym przetwarzaniu obrazów cyfrowych. Celem artykułu jest ocena zmian mikrotekstury powierzchni ziaren kruszywa grubego w procesie polerowania w oparciu o obrazy wykonane pod mikroskopem optycznym. Do badań wytypowano kruszywo dolomitowe, granodiorytowe, gabrowe, polodowcowe, z piaskowca kwarcytowego, z żużla stalowniczego i bazaltowe. Wykonano po cztery próbki analityczne, które polerowano zgodnie z normą PN-EN 1097-8:2009. Proces polerowania trwał 6 godzin z podziałem na I fazę ze ścierniwem korundowym frakcji 300/600 μm i wodą oraz II fazę z proszkiem korundowym frakcji mniejszej od 53 μm i wodą. Zarówno przed polerowaniem i po każdej fazie polerowania na każdej próbce w losowo wybranych miejscach wykonywano po 30 obrazów powierzchni ziaren kruszyw pod mikroskopem optycznym w powiększeniu x 3.2. Za miarę mikrotekstury przyjęto wartość odchylenia standardowego σh, odczytaną z histogramu wzmocnień dla obrazu cyfrowego badanej powierzchni. Analiza wyników w oparciu o nieparametryczny test Friedmana wykazała, że istnieją statystycznie istotne różnice pomiędzy średnimi wartościami parametru σh z histogramów wzmocnień, ustalonymi na tych samych kruszywach w poszczególnych etapach polerowania. Oznacza to, że w procesie polerowania następują istotne zmiany w mikroteksturze na powierzchni kruszywa grubego. Są one uzależnione od charakterystyki petrograficznej skały z której kruszywo zostało wyprodukowane. Ważną rolę odgrywa przy tym twardość minerałów. Wykazano, że kruszywa wyprodukowane ze skał, które są zbudowane z minerałów o zbliżonej twardości (dolomit, granodioryt) lub skał o strukturze skrytokrystalicznej (bazalt) bardzo łatwo poddają się czynnikom polerującym. Na ich powierzchni dochodzi do istotnej deformacji sieci krystalograficznej już w I fazie oznaczenia (przy użyciu grubego ścierniwa i wody). Natomiast powierzchnia kruszywa zbudowanego ze skały o zróżnicowanej twardości minerałów (gabro) pod wpływem grubego ścierniwa i wody ulega jedynie ścieraniu. Dopiero materiały polerujące takie, jak: mączka korundowa i woda, dozowane w II fazie, przyczyniają się do deformacji sieci krystalograficznej niektórych obszarów minerałów. Na podstawie analizy obrazów udowodniono, że piaskowiec kwarcytowy i żużel stalowniczy mają zdolności do regeneracji mikrotekstury podczas symulacji procesu polerowania. Takie kruszywa są szczególnie pożądane do zastosowania do warstwy ścieralnej w obszarach takich, jak: skrzyżowania, łącznice drogowe, pasy włączeń i wyłączeń. Wyniki badań potwierdziły, że z punktu widzenia odporności na polerowanie bardzo dobrym materiałem są kruszywa z piaskowca kwarcytowego, żużla stalowniczego oraz gabra, a gorszym materiałem - kruszywa z dolomitu i granodiorytu.
8
Content available remote Odporność na polerowanie kruszywa grubego z żużla stalowniczego
PL
W artykule przedstawiono ocenę odporności na polerowanie kruszywa grubego z żużla stalowniczego frakcji 4/6,3; 8/10 i 10/12,8 na podstawie wskaźnika tarcia określonego z użyciem wahadła angielskiego. W celu interpretacji zjawisk zachodzących na ziarnach kruszyw w procesie polerowania wykonano zdjęcia pod mikroskopem optycznym w powiększeniu x 3,2. Na podstawie badań stwierdzono, że porowata tekstura żużli stalowniczych wpływa na bardzo wysoki wskaźnik polerowalności PSV. Wykazano, że podczas polerowania dochodzi do regeneracji mikrotekstury i w efekcie kruszywo jest odporne na czynniki polerujące. W związku z tym jego wykorzystanie do warstw ścieralnych jest uzasadnione z uwagi na zagwarantowanie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych.
EN
The article presents the evaluation of resistance to polishing of coarse aggregate from steelmaking slag fraction 4/6.3; 10/8 and 10/12.8 based on the results of friction coefficient obtained by British Pendulum Tester. Images 3.2 x magnification were made by optical microscope in order to interpret developments on aggregate grains in the polishing process. It found that porous texture of steelmaking slag was resulted in very high PSV. In addition, it has been shown that during the polishing process recovery microtexture reaches, making the material resistant to polishing. Consequently, its use for wearing course is justified to guarantee the skid resistance of road pavement.
EN
The high strength concrete containing coarse aggregate (CA) exhibits excellent resistance performance to dynamic impact and penetration. In this paper, four different maximum sizes (0 mm, 10 mm, 15 mm and 20 mm) and three types (basalt, granitic and iron ore) of CAs were used to fabricate high performance cementitious composite (HPCC). Then, the closed-loop servo-controlled material testing machine and 74-mm-diameter split Hopkinson pressure bar (SHPB) were employed to conduct static and dynamic impact tests, respectively. On the basis of stress–strain curves, the mechanism of CA on static and dynamic behavior of HPCC was discussed. HPCC with different CAs present obvious strain rate effect. The CA with the maximum size of 10 mm shows the most notable effect on dynamic properties of HPCC. However, as the increasing of the maximum size of CA, the dynamic peak stress and toughness were decreased. The fracture pattern of HPCC with different CA is brittle failure, but the significant difference was not found.
PL
Przedstawiane wyniki badań dotyczą modułu sprężystości i wytrzymałości na ściskanie betonów zwykłych z różnymi kruszywami grubymi. Analizowane są także wyniki badań kruszyw (3 łamanych granitowych, 3 bazaltowych, granodiorytowego i naturalnego żwiru). Czynnikiem zmiennym w badaniach jest rodzaj kruszywa grubego. Na podstawie analiz regresji i korelacji stwierdzono statystycznie istotny wpływ wskaźnika rozkruszenia kruszywa na moduł sprężystości betonu w przeciwieństwie do nieistotnego wpływu wytrzymałości betonu na moduł. W przypadku 4 betonów: z 2 granitami polskimi, granitem ukraińskim oraz bazaltem ukraińskim, stwierdzono mniejsze wartości modułów sprężystości w porównaniu z odpowiednimi wartościami normowymi.
EN
Test results concern modulus of elasticity and compressive strength of ordinary concretes made of various coarse aggregates from igneous rocks. Test results of some properties of these aggregates (3 crushed granites, 3 basalts, granodiorite, natural gravel) are also considered. The variable factor of the studies is the type of coarse aggregate. According to the analyses of regression and correlation there occurs a significant effect of the aggregate grinding ratio on the modulus of elasticity of concretes contrary to insignificant effect of the compressive strength. The modulus of elasticity of 4 concretes from Polish and Ukrainian granites and basalt aggregates is lower than respective standard values of the modulus.
EN
This paper presents a comparative analysis of the effect of the physical properties of coarse aggregate (igneous rock - crushed granite stone; sedimentary rock - limestone and metamorphic rock - marble stone) on the compressive strength of Portland cement concrete and compare their characteristic strength. Tests such as sieve analysis, specific gravity, bulk density, void ratio, porosity, water absorption and aggregate impact value were carried out on aggregates to ascertain their physical properties as they affect the strength of concrete. The concrete strength comparison was confined to characteristic concrete strength of grade 20 and 30 N/mm² only. Two different mix proportions of 1:2:4 and 1:3:6, and water cement ratio of 0.5 and 0.6 for both mixes were used to cast concrete cubes which were hydrated for 7, 14, and 28-day periods respectively. The compressive strength tests conducted on the cast cubes was found to be within the stipulated value of concrete strength of 26.0 N/mm² for 28-day hydration period by British Standard specification. The 28-day concrete cubes cast with these aggregates shows that, at the low strength of 20 N/mm², igneous rock - crushed granite stone c concrete had the highest strength of 26.45 N/mm² followed by Sedimentary-limestone with 26.11 N/mm² and metamorphic rock - marble stone 26.03 N/mm² in that order, and also at the high strength of 30 N/mm², crushed granite concrete gave the highest strength to be 30.11 N/mm² followed by granite 29.78 N/mm² and limestone 29.53 N/mm² in that order.
PL
W artykule przedstawiono analizę porównawczą wpływu właściwości fizycznych kruszywa grubego (skały magmowej - łamany granit, skały osadowej - wapienie i skały metamorficznej - marmur) na ściskanie betonu poprzez porównanie charakterystycznej wytrzymałości. Kruszywo grube poddano badaniom: uziarnienia, gęstości nasypowej, gęstości, porowatości, wskaźnika porowatości, absorpcji wody i współczynnika wpływu kruszywa w celu ustalenia właściwości fizycznych, jakie mają wpływ na wytrzymałość betonu. Porównanie wytrzymałości betonu ograniczono do charakterystycznej wytrzymałości na ściskanie betonu o wartości 20 i 30 N/mm². Do wykonania sześciennych kostek betonowych zastosowano dwie różne proporcje mieszanki 1:2:4 i 1:3:6 i dwie wartości stosunku cementowo-wodnego 0,5 i 0,6, które dojrzewały odpowiednio przez 7, 14 i 28 dni. Testy wytrzymałości na ściskanie przeprowadzone na kostkach sześciennych wykazały, że przewidywana wytrzymałość betonu dla próbek 28-dniowych wynosi 26,0 N/mm², opierając się na normie brytyjskiej. Badania 28-dniowych betonowych kostek, w których zastosowano analizowane kruszywa grube wykazały, że dla wytrzymałości 20 N/mm²: beton z granitem miał największą wytrzymałość - 26,45 N/mm², beton z wapieniem 26,11 N/mm² i z marmurem - 26,03 N/mm². Dla wytrzymałości 30 N/mm² również beton z granitem miał największą wytrzymałość: 30,11 N/mm², następnie z granitem 29.78 N/mm² i wapieniem 29,53 N/mm².
12
Content available remote Wpływ kruszywa grubego na właściwości betonu w budownictwie komunikacyjnym
PL
W artykule przedstawiono wyniki pracy polegającej na badaniach betonów z zastosowaniem kruszyw pochodzących z różnych surowców skalnych. Starano się określić wpływ właściwości kruszyw, w tym mrozoodporności (jako jednej z najważniejszych charakterystyk) na podstawowe cechy trwałościowo-wytrzymałościowe betonu oraz dokonać porównania właściwości betonów wykonanych z zastosowaniem kruszyw pochodzących z różnych rodzajów surowców skalnych.
EN
The paper presents results of research work involving concretes with aggregates of different rockmaterials. Sought to determine the impact properties of aggregates, including freeze resistance (as one of the most important characteristics) on the basic characteristics of durability and strength of concrete and to compare the properties of concrete made using aggregates of different types of rock materials.
PL
W pracy badano wpływ różnych rodzajów kruszyw na właściwości mechaniczne betonów wysokowartościowych o w/c = 0,28 i betonów zwykłych o w/c = 0,70. Wyniki doświadczeń wykazały, że rodzaj kruszywa ma znaczny wpływ na wytrzymałość jak i na odkształcalność, ściskanych jednoosiowo próbek betonowych. Wytrzymałość na ściskanie, moduł sprężystości i współczynnik Poissona osiągnęły największe wartości w przypadku betonów z kruszywa bazaltowego i dolomitowego. Natomiast najgorsze właściwości miał beton z kruszywa granitowego. Godne podkreślenia jest podobieństwo wpływu rodzaju kruszywa na mechaniczne właściwości tak wysokowartościowego jak i zwykłego betonu.
EN
In the paper the effect of different types of coarse aggregate on the mechanical properties of high performance concrete with w/c 0.28 and ordinary concrete with w/c 0.70 were tested. The results of experiments have shown that the type of aggregate has the significant effect on strength as well as on strains in uniaxial compression. The compressive strength, modulus of elasticity and Poisson's ratio were the highest in the case of basalt and dolomite aggregates. However, the worst properties has the concrete of granite aggregate. The similarity of the mechanical properties changes with the type of aggregate in the case of HPCs and ordinary concretes is worth to underline.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań betonów zwykłych o wartościach w/c wynoszących 0,70 i 0,58. Badano odkształcalność doraźną betonów w zakresie modułu sprężystości, współczynnika odkształcenia poprzecznego oraz wartości odkształceń granicznych przy maksymalnym naprężeniu. Ponadto przedstawiono przebieg krzywych sigma-epsilon w pełnym zakresie obciążenia. Czynnikiem zmiennym w badaniach było kruszywo grube (grys bazaltowy, granitowy, dolomitowy oraz dla porównania kruszywo naturalne otoczakowe). W obydwu grupach betonów (o tym samym w/c) stwierdzono istotny wpływ rodzaju kruszywa grubego na badane cechy odkształceniowe betonów zwykłych.
EN
The test results presented concern normal concretes of the w/c-ratio 0.58 and 0.70. There have been examined a modulus of elasticity, transverse strain coefficient and the strain at the highest compressive stress. There are presented the curves sigma-epsilon for the whole range of loading. The variable factor in the studies is the kind of coarse aggregate (crushed basalt, granite and dolomite compared with the natural gravel). There is stated a significant influence of aggregate on the deformation properties for both concrete groups of the same w/c-ratio.
15
PL
W referacie przedstawiono zagadnienie wpływu kruszywa lekkiego i zwykłego na właściwości mechaniczne betonów konstrukcyjnych. Wyniki zrealizowanych badań wskazują, iż zastąpienie grubego kruszywa zwykłego popiołoporytem powoduje zmniejszenie zarówno gęstości betonu jak i jego modułu sprężystości o ok. 30 %. Redukcja pozostałych właściwości badanych betonów lekkich: wytrzymałości na ściskanie, zginanie, rozciąganie przy rozłupywaniu, w porównaniu do betonów zwykłych była mniejsza i w większym stopniu zależała od wytrzymałości zastosowanej matrycy cementowej oraz wieku badania. Betony z kruszywem popiołoporytowym, niezależnie od rodzaju zastosowanej matrycy i wieku, charakteryzowały się prostoliniową zależnością, co wynika z ich większej jednorodności strukturalnej w porównaniu do betonów zwykłych.
EN
The problem of the influence of lightweight and normal-weight aggregate on modeling of structural concrete mechanical properties is presented. Research results reveal that replacement of normal-weight aggregate with sintered fly ash one causes a decrease in both density and modulus of elasticity by ca 30 %. The reduction of the other characteristics of the tested lightweight concrete, i.e. compressive strength, flexural strength, tensile splitting strength, in comparison with normal-weight concrete, was lower and to a larger extent dependent on the strength of the cement matrix used and on concrete age. Concretes with sintered fly ash aggregate, independently of the type of cement matrix and time of test, were characterized by linear relationship, which resulted from their higher structural homogeneity in comparison with normal-weight concretes.
PL
Na podstawie wyników badań własnych oraz analizy wariancji stwierdzono znaczący wpływ rodzaju kruszywa grubego na wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie betonów zwykłych i wysokiej wytrzymałości. Najniższe wytrzymałości na rozciąganie uzyskano w betonach zwykłych i wysokiej wytrzymałości z kruszywem granitowym, natomiast betony z kruszywem dolomitowym charakteryzowały się największymi wartościami. Wykazano całkowitą przydatność kruszywa dolomitowego do zastosowań w betonach wysokiej wytrzymałości. W przypadku betonów zwykłych stwierdzono przeszacowanie normowych wartości wytrzymałości na rozciąganie.
EN
On the basis of own experimental results and analysis of variance, the significant effect of coarse aggregate on tensile and compressive strength of normal concretes and high strength concretes (HSC) has been stated. The tensile strength of HSC and normal concretes made of granite aggregate has been significantly the lowest, however the effect of dolomite aggregate on concrete strength is opposite. The dolomite aggregate affects a significant increase in both compressive strength and tensile strengths and its suitability for HSCs is totally confirmed. Codes' values of tensile strength of normal concretes are overestimated.
17
Content available remote Analiza stereologiczna kruszywa w betonie - sposób uzyskania krzywej uziarnienia
PL
Wykazano przydatność metod stereologicznych do opisu morfologii ziaren kruszywa grubego w betonie. Opisano kolejne etapy przygotowania obrazu do analizy oraz przedstawiono sposób uzyskania krzywej uziamienia kruszywa grubego w betonie na kruszywie bazaltowym.
EN
The method of investigation of aggregate in hardened concrete with use of image analysis has been presented in the contribution. The method of surface preparation, obtaining of the grading curve and results analysis have been described. Volume of aggregate and the basalt shape factor has been determined. Obtained results confirm usefulness of the basalt shape factor for receiving of information on the grading curve of aggregate in hardened concrete.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie i odporności na pękanie betonów po 7, 14, 28 i 90 dniach dojrzewania. Badania przeprowadzono na betonach zwykłych (B40) i wysokowartościowych (BWW) wykonanych z zastosowaniem kruszywa żwirowego i dolomitowego. Określono wytrzymałość na ściskanie betonów f(sub c) oraz wartości krytyczne parametrów mechaniki pękania: współczynnika intensywności naprężeń K(sup S)(sub Ic) i rozwarcia wierzchołka szczeliny CTOD(sub c), a także modułu Younga E. Stwierdzono, że znaczący wzrost badanych parametrów następował także po upływie 28 dni, aż do 90 dnia dojrzewania. Uzyskiwane wartości badanych parametrów silnie zależą od rodzaju kruszywa użytego do wykonania betonów.
EN
The paper presents the results of the compressive strength and facture toughness parameters of concrete carried out after 7, 14, 28 and 90 days of concrete curing. The tests covered ordinary concrete (C40) and high-performance concrete (HPC) made from gravel and dolomite coarse aggregates. The compressive strength of concrete f(sub c) and the critical values of fracture mechanics parameters, including stress intensity factor K(sup S)(sub Ic), crack tip opening displacement, CTOD(sub c), as well as the Young's modulus E, of concrete were determined. A significant increase in the values of these parameters was found in the period between the 28th and the 90th day of curing. It was also found that the strength parameters under examination depended heavily on the type of coarse aggregate esed for making concrete.
19
Content available remote Wpływ kruszywa grubego na efekt modyfikacji betonu dodatkami i domieszkami
EN
This paper presents the relationship between the composition and the mechanical properties of high-performance concretes (HPC) in the range 60-100 MPa. The results of the investigations of 18 concrete mixes made using of silica fume and superplasticizer Skorbet, have been presented. 18 series of concretes were made using the same constituents for two sort of coarse aggregates. The parameters of composition (water/cement and silica fume/cement ratios) were varied separately to determine their influence on the properties in question. The compressive strength after 28 days and the modulus of elasticity have been presented, as a function of: the type of aggregates, the strength of the cement, the water/cement ratio, an the silica/cement ratio.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.